ANNONSE
Annonse

Fortetting, ikke rasering!

SKAL FORTETTES: Område på Smestad som inngår i Kommuneplanen som fortettingsområde. Foto: Vidar Bakken

Arbeiderpartiet mener at dagens fortettingsstrategi er riktig og viktig og at Frp bruker valgkampåret til å forsvare småhusområdene.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Frp har hittil i 2017 gått høyt på banen i sin motstand mot fortetting på Smestad og som generell forsvarer av småhusområdene. Det er tydelig at vi er i et valgkampår og at Frps analyse er at bevaring er bedre enn utvikling. I september 2015 var analysen ikke den samme. I forbindelse med behandling av kommuneplanen 2015 som ble vedtatt i bystyret 23. september 2015 fremmet Libe Rieber-Mohn på vegne av Arbeiderpartiet og Camilla Wilhelmsen på vegne av Frp forslag om at Smestad ikke skulle være prioritert stasjonsnært område, men kollektivknutepunkt. De samme partiene understreket at fortettingen skal skje innenfra og utover langs banenettet og at eksisterende banenett vil danne et naturlig utgangspunkt for fortetting før nye banestrekninger kommer på plass.

For to uker siden kunne vi også lese i Akersposten at Høyre, Frp, MDG og Venstre i bydelen "dropper" kommuneplanen. Yngvar A. Husebye i Høyre sier til avisen at «dagens boligeiere ikke anses av byrådet som ønsket i strøket». Et relativt friskt fraspark uten rot i virkeligheten.

I den forbindelse vil vi vise til et innlegg fra høyrepolitiker Hermann Smith-Sivertsen i Facebookgruppa «Stopp raseringen av Smestad». Han skriver: «Personlig tror jeg ikke at støtet bør settes inn mot kommuneplanen. Jeg tror mer på at vi må kreve at områdereguleringen må være nøye tilpasset til de forslagene som vil komme fra de berørte bydeler og berørte innbyggere.»

Her peker Smith-Sivertsen på et vesentlig poeng som Frp og Høyre for øvrig ikke vektlegger i debatten: For utviklingsområder stilles det krav til helhetlig planlegging. Det betyr at kommunen har hånden på rattet, det betyr skikkelige medvirkningsprosesser og det betyr at det ikke er grunn til å frykte rasering.

Arbeiderpartiet mener at en av våre viktigste oppgaver er å legge til rette for nok boliger til en økende befolkning. Vi mener at fortetting gjort riktig er positivt og vi mener at det er klimasmart å forsterke den banebaserte strategien. Derfor sier planstrategien (vedtatt i bystyret i desember 2016) at alle stasjonsnære områder langs banenettet skal gjennomgås for å identifisere grad av fortettingspotensial. Først når vi vet hva situasjonen er, kan vi ha en reell diskusjon om den faktiske fortettingen og hvordan denne skal se ut.

Det er vår helt klare oppfatning at fortetting ikke er å rasere velfungerende boområder. Når et område skal utvikles skal det utvikles i samråd med de som allerede bor i området. Det er vår helt klare oppfatning at fortetting kan løses på mange ulike måter.

Jobben med å revidere kommuneplanen er igangsatt. Samfunnsdelen skal sendes på høring denne våren. Det nye byrådet legger opp til en langt bedre medvirkningsprosess enn det forrige. Alle osloborgere som er registrert med e-postadresse vil motta informasjon om at planen er på offentlig høring og hvordan man kan gi innspill. Det mener vi er veldig bra.

Før vi kommer så langt har vi likevel behov for å understreke noen vesentlige poeng som er viktige for Arbeiderpartiet:

1. Det er ikke aktuelt å ekspropriere eksisterende småhus til blokkbebyggelse i utviklingsområder. Eiere bestemmer selv hvorvidt de ønsker å utvikle sin eiendom.

2. Den nåværende kommuneplanen viser flere utviklingsområder i Oslo. Mange av disse har gode kollektivtilbud og egner seg for tettere bebyggelse. Det som nå gjøres er en analyse. Størrelsen på de ulike fortettingsområdene blir avklart senere. Beboere og andre berørte skal både være informert og involvert i de videre planprosessene. Det er det som er essensen i krav til helhetlig planlegging.

3. Byrådserklæringen sier at småhusplanen ikke er noen storstilt fortettingsplan.

4. Vi støtter arbeidet med mulighetsstudie for Smestad som bydelen har satt i gang. Vi er også glad for at plan- og bygningsetaten i sammenheng med områdeplanarbeidet for Smestad har opprettet en samspillsgruppe der involverte bydeler deltar. Samspillsgruppen skal blant annet inviteres til å gi innspill til programmeringen av plan- og bygningsetatens mulighetsstudie som vil foregå parallelt med bydelens.

5. Vi er opptatt av å at Smestad-krysset må endres til det bedre. Uten utvikling blir det ikke orden på trafikken. Det krever en mer bymessig utvikling av området.

Oslo skal være en bra by for folk på Stovner, på Storo og på Smestad. Oslo skal være en bra by overalt, en bra by for oss som bor her nå og for dem som skal bo her i fremtiden. Derfor er vi opptatt av å planlegge helhetlig og grundig. Samtidig skal nytt og gammelt spille på lag og videre utvikling tilpasses det som allerede finnes. Det får vi til gjennom gode prosesser og å snakke sammen. Vi får det ikke til ved å skremme hverandre til å tro at stedet vi bor skal jevnes med jorden.

Oslo har satt seg ambisiøse og helt nødvendige klimamål til det beste for byen. Skal vi nå disse målene samtidig som vi bygger en by for alle, og ikke kun for de få, er banebasert fortetting helt nødvendig.

SSBs befolkningsframskrivingers hovedalternativ viser at Oslo vil ha 854.000 innbyggere i 2040 mot 658.000 i 2016. I 2016 vokste Oslo med 8367 innbyggere. Det er noe lavere enn tidligere år, det er likevel slik at de oppdaterte tallene tilsier at vi vil øke vår andel av Norges befolkning fra 12,5 % til 13,5 % i 2040. Det er også verdt å merke seg at Oslo under det tidligere høyrebyrådet la til rette for altfor få boliger. Det har resultert i et boligunderskudd som er med på å drive prisene oppover og gjøre Oslo til en mindre tilgjengelig by. Det merker blant annet førstegangskjøpere og enslige nå.

Vekst er grunnleggende positivt, og må både tilrettelegges for og tiltrekkes skal Oslo kunne hevde seg i konkurransen om både arbeidsplasser og arbeidskraft i årene som kommer. Samtidig må veksten tas på alvor av oss alle, også de borgerlige.

Katrine Ore, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Ullern
Peter Hausken, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Vestre Aker
Victoria Marie Evensen, leder av byutviklingskomiteen i Oslo bystyre

Les også:

Åpner for å ta boligområder ut av småhusplanen

– Skandaløst at politikerne bestemmer at et bomiljø skal raseres

Debatt: Fortetting på vent[/url

[url=http://akersposten.no/meninger/smestad-debatt-byradets-visjon-etterleves-den/19.858]Debatt: Byrådets visjon - etterleves den?

ANNONSE
Annonse