ANNONSE
Annonse
Akersposten

Får nytt fortau og sykkelsti – men grunneiere raser

Bymiljøetaten ønsker å anlegge gang- og sykkelvei på begge sider av Lilleakerveien fra rundkjøringen ved Kaktus restaurant i Lilleakerveien 23 og opp til trikkeovergangen. Grunneiere setter seg imidlertid på bakbeina og vil ikke avstå grunn. Nå har kommunen fremmet ekspropriasjonssak til stor frustrasjon og harme hos eierne av Lilleakerveien 25 og 27. Utvidelsen på cirka fem meter tas i sin helhet på østsiden av veien.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 29.01.2020 kl 10:05

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

LILLEAKER: Vivi Kristoffersen er talsperson for Sameiet Lilleakerveien 27. Her er det 27 leiligheter i en blokk på samme tomt som den gamle arbeiderboligen «Ruka» en gang sto. Hun er fortvilet over det som skjer.

– De tar åtte parkeringsplasser fra oss. Nå har vi ingen steder å parkere med unntak av litt plass bak blokka. Når veien utvides, vil den komme veldig nær blokka vår. Dette betyr økt forurensning og verdiredusering for flere av leilighetene.

– Som kompensasjon ble vi tilbudt noe jeg vil karakterisere som skammelig dårlig. I tillegg fikk vi aldri noe forvarsel om den påfølgende ekspropriasjon, sier Kristoffersen.

– Så hvor skal dere parkere i fremtiden?

– Det må jo bli i småveiene rundt her, hvor det jo er innført beboerparkering. Dette betyr 3000 kroner i året for oss, sier Vivi Kristoffersen, som legger til at også Lilleakerveien 27 forsøkte å forhandle frem en minnelig løsning.

Følg Akersposten på Facebook

Reagerer på «grøntbelte»

I naboblokka Lilleakerveien 25 er det kontorer og butikken Element i 1. etasje. Her forsvinner også parkeringsplasser. Medeier i bygget og forretningsfører for gården, Martin Dokkan, er frustrert over det han omtaler som total mangel på dialog med etatene i kommunen.

– Vi har lenge vært innforstått med at det vil skje en regulering av Lilleakerveien forbi vår eiendom. Vi er heller ikke uenig i at det er behov for å forbedre forholdene for gående og syklende. Men vi forstår ikke at PBE (Plan og bygningsetaten) og EBY (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) ikke er villige til å snakke med oss og at vi i samarbeid kan finne frem til en forpliktende avtale som også til en viss grad kan ivareta våre interesser, sier Dokkan.

Det han spesielt sikter til, er et halvannet meter bredt «grøntbelte» som skal komme innenfor sykkel- og gangveifelt.

– Dette beltet gjør at vi mister en rekke parkeringsplasser. Vi mener at vi kunne funnet en løsning hvor man gjerne har en form for belte, for eksempel stensatt med innslag av gress – hvor litt av en parkert bil kan berøre. Dette vil være nok for oss. Som det nå er planlagt, blir det ikke mulig å parkere annet enn sideveis, og dermed mister vi mange plasser, sier Dokkan.

Også Lilleakerveien 25 har fått et tilbud om kompensasjon for grunnerverv, men som Dokkan sier: – Det var latterlig. Vi snakker kanskje 10-12 prosent av den reelle tomteverdien her.

– Har vendt oss ryggen

– Jeg mener at vi her hadde alle muligheter til å finne en minnelig løsning. Men i stedet har altså kommunen bare vendt oss ryggen og lar saken gå videre til ekspropriasjon, sier Dokkan, som legger til at man allerede for to år siden hadde et møte og befaring med de to kommunale etatene.

Referatet fra møtet, ført i pennen av EBY – og som Akersposten har sett, står det blant annet: «grunneier i Lilleakerveien 25 påpekte at man ville miste 7 parkeringsplasser, noe som vil være et stort inngrep i antall parkeringsplasser som er der i dag og føre til betydelig ulempe for grunneier.»

Videre: «Grunneier ønsker å se på alternative løsninger hvor flere av de parkeringsplassene som er der i dag beholdes. Det kan bl.a. være et grøntbelte mellom trærne.

Og: «Grunneier ønsker en minnelig løsning og en aktiv dialog med EBY.»

Noen «minnelig løsning» har det altså, i følge Dokkan, ikke vært mulig en gang å snakke med kommunen om.

De to klagene på vedtaket fra Lilleakerveien 25 og 27 vil nå vurderes av EBY før de sendes videre til behandling hos Fylkesmannen.

Selve Lilleaker Sentrum lenger opp i veien, med næringskomplekset som blant annet inneholder Kiwi og flere små butikker, blir ikke berørt i særlig grad. Her vil man kanskje miste én eller to parkeringsplasser.

Etat svarer: «Ikke i tråd med reguleringsplan»

I en kommentar til saken har vi mottatt denne fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY):

«Med utgangspunkt i reguleringsplanen vedtatt av Oslo bystyre har kommunen gått i dialog med aktuelle grunneiere for å søke å komme til enighet om erverv av grunn. Dette med mål om å få etablert innregulert gang- og sykkelsti slik at myke trafikanter kan ferdes tryggere i området enn i dag. I dialogen med noen av grunneierne viste det seg bl.a. at deres ønsker ikke var i tråd med vedtatt reguleringsplan og derfor ikke mulig for EBY å etterkomme. Gapet mellom det vederlaget kommunen kan tilby og det grunneierne ønsket var så stort at vi heller ikke kom til enighet om dette, og derfor ble ekspropriasjon satt i gang. Ved uenighet om vederlag er det ofte hensiktsmessig at dette fastsattes av en tredje part. I denne saken vil skjønnsretten fastsette den erstatningssummen grunneierne har krav på, samtidige som grunneierne vil få prøvd alle sine krav for retten.»

I følge Bymiljøetaten som skal gjennomføre arbeidet med Lilleakerveien vil anleggsstart bli en gang i 2021. Man antar at arbeidet vil ta cirka seks måneder.

Følg Akersposten på Facebook

Lilleakerveien 27 - en boligblokk med 27 leiligheter, mister parkeringsplassene foran blokka. Og veien vil nå komme tett inn på leilighetene. Også her har man klaget på kommunens vedtak. Kommunen svarer med ekspropriasjon.