ANNONSE
Annonse
Akersposten

Får kritikk for sen saksbehandling

Plan- og bygningsetaten og byrådsavdelingen får kritikk for sen byggesaksbehandling.

Kommunerevisjonen peker på at verken Plan- og bygningsetaten eller byrådet klarer å behandle reguleringssaker innen gitte frister. I tillegg får byrådet kritikk for å ha møter med interessenter uten at disse blir godt nok dokumentert

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 15.06.2018 kl 12:18

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Kommunerevisjonen i Oslo har undersøkt saksbehandlingstid med hensyn til reguleringsplaner/detaljregulering i Plan- og bygningsetaten og i byrådet før saken kommer til politisk behandling.

Kommunerevisjonen konkluderer:
Samlet sett lyktes kommunen ikke med å behandle innsendte forslag til detaljregulering innen gjeldende frister og mål for saksbehandlingstid. Det gjaldt spesielt oppstartsfasen, fasen der Plan- og bygningsetaten skulle ferdigbehandle saken for politisk behandling, og saksgangen i Byrådsavdeling for byutvikling og byrådet. Lang saksgang kan ha negative følger for ønsket områdetransformasjon og byutvikling.

Byrådens møter med interessenter

At utbyggere og andre interessenter har egne møter med byråden for byutvikling, som kan ha betydning for utfallet av saken, ikke blir godt nok dokumentert er også et ankepunkt.

På dette punktet konkluderer kommunerevisjonen:
Når det gjelder dokumentasjon av møter mellom byråden for byutvikling og interessenter, er Kommunerevisjonens vurdering at det er uheldig at møtene ikke ble dokumentert på en konsistent måte, med tanke på å forebygge usikkerhet om det i møtet er blitt gitt nye opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken. En konsistent dokumentasjon av byrådens møter med interessenter synes særlig viktig innen et saksfelt med så vidt sterke økonomiske og andre interesser med tanke på å sikre gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), har kommentert punktet om manglende dokumentasjon.

- Tidligere ble møter og eventuelle nye opplysninger fra interessenter beskrevet i saksframstillingen til saken. Dette er en praksis jeg har arvet av Bård Folke Fredriksen, som var byutviklingsbyråd før meg. Etter tilbakemeldingen fra Kommunerevisjonen, har jeg bedt avdelingen min lage kortfattede notat for å dokumentere møter med interessenter. Her skal det også beskrives om det kom fram nye opplysninger under møtet, sier Marcussen.

Byråden svarer

Etter at kommunerevisjonen har avgitt sin rapport har byrådsavdeling for byutvikling gitt ut en pressemelding som her gjengis i sin helhet:

Byutviklingsbyråden tar grep etter kritikk

Kommunerevisjonen har i rapporten «Saksbehandlingstid reguleringsplaner» undersøkt kommunens saksbehandlingstid i reguleringssaker. Undersøkelsen er basert på en gjennomgang av 483 reguleringssaker i perioden april 2013 til desember 2017. Kommunerevisjonen har gjort en nærmere analyse av 37 enkeltsaker.

Undersøkelsen viser at kommunen ikke har lykkes med å overholde lovpålagte frister i saksbehandlingen. Kommunerevisjonen har presentert funnene for byutviklingsbyråden.

– Jeg tar tilbakemeldingene fra Kommunerevisjonen alvorlig og har bedt om konkrete tiltak fra Plan- og bygningsetaten for å få ned saksbehandlingstiden. Jeg vil følge situasjonen tett for å se om tiltakene faktisk gir effekt, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

– Jeg har også bedt Plan- og bygningsetaten om månedlig status på fremdrift i hver eneste reguleringssak for å kunne følge dette opp nøye, sier byråden.

Plan- og bygningsetaten har iverksatt flere tiltak for å standardisere og effektivisere saksbehandlingen de siste årene, men Kommunerevisjonen påpeker at de fortsatt ikke er i mål for å nå de lovpålagte fristene. Byrådet får også kritikk av Kommunerevisjonen for ikke å forberede sakene raskt nok til politisk behandling og endelig vedtak i bystyret.

– Jeg har satt ned en arbeidsgruppe i min egen avdeling for å se om vi kan spare tid på våre egne arbeidsprosesser, sier Marcussen. Behandlingen på byrådssiden innebærer ikke bare faglig saksbehandling men også tid til politiske avklaringer, minner byråden om.

– De lovpålagte tidsfristene er utfordrende for de demokratiske prosessene i reguleringsarbeidet, noe også byrådet Røsland påpekte da fristene kom i 2013. Jeg får til stadighet henvendelser fra ulike aktører som ønsker mer tid til å kunne vurdere og uttale seg om saker som berører dem. Jeg mener at det er viktig at vi i saksbehandlingsprosessene også sikrer god demokratisk medvirkning, sier byråden.

Lovpålagte saksbehandlingsfrister er like for alle kommuner. Oslo er som landets hovedstad den kommunen med flest pågående reguleringssaker. I en tett by er det særlig mange hensyn som skal belyses og ivaretas, noe som ofte gjør reguleringssaker i Oslo kompliserte. Oslo er en av få kommuner med et parlamentarisk styringssystem, noe som gir et ekstra ledd i behandlingen før saker legges frem for vedtak i bystyret.

Les også:


– Kan gi Oslo en attraksjon i verdensklasse

Følg Akersposten på Facebook