ANNONSE
Annonse

Får ikke bygge disse husene på Røa

LILLEVEIEN: Tre hus er planlagt i Lilleveien 2 på Røa, men har foreløpig fått avslag av Plan- og bygningsetaten. Skisse fra søknad: Søren Yran AS

Bydelsutvalget gikk til det litt uvanlige skritt å uttale seg i en byggesak og fikk medhold av Plan- og bygningsetaten.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 04.11.2016 kl 20:07

ANNONSE
Annonse

RØA: Akersposten skrev om det planlagte prosjektet i Lilleveien på Røa som fikk naboer og Utvalget for harmonisk fortetting til å reagere. Særlig fordi de mente at den planlagte bebyggelsen var lite tilpasset øvrig bebyggelse med blant annet flate tak. Ansvarlig søker mente at byggene hadde et moderne uttrykk som passet godt inn i området.

Les saken her: - Småhusområdene raseres!

Siden ble prosjektet omarbeidet til å gjelde tre mindre hus i stedet for to, men med det samme arktitektoniske uttrykket.

Uvanlig prosedyre

Leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen (H), og nestleder Terje Bjøro (V) sendte inn en merknad i begynnelsen av oktober på vegne av bydelsutvalget, hvor de innleder:

BU-leder Lars Asbjørn Hanssen


«Vestre Aker bydelsutvalg ser på den planlagte utbyggingen av Lilleveien som en fortetting på bekostning av naboene og kan ikke sies å være i tråd med Småhusplanens intensjoner om å «styrke småhusområdenes kvaliteter» og «ivareta områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og miljømessige kvaliteter knyttet til eksisterende bebyggelse…». Vi har prinsipielle innvendinger ut over den konkrete byggesak, og derfor tar Bydelsutvalget i Vestre Aker tak i dette prosjektet og anmoder om at det i denne sak gjøres tilpasninger som harmonerer mer med det helhetlige miljø og Småhusplanen.»

– Dette er en litt uvanlig prosedyre, men vi mener det er viktig at vi på vegne av bydelen uttaler oss i en så viktig sak. Det dreier seg om hvordan småhusplanen skal praktiseres i fremtiden og hvilke konsekvenser nye byggeprosjekter kan få for nabolaget, sier Hanssen til Akersposten.

Ikke god arkitektonisk utforming

Nå har Plan- og bygningsetaten avslått søknaden om rammetillatelse hvor etaten konkluderer med:

«Plan- og bygningsetaten avslår i reguleringsbestemmelsenes § 6.5 og § 7 da omsøkte tiltak overskrider tillatt terrenginngrep og boligens størrelse/volum ikke tilsvarer eksisterende bebyggelse i området. Det avslås også i plan- og bygningslovens § 29-1 og § 29-2 da omsøkte tiltak ikke har god arkitektonisk utforming og mangler integrering av visuelle- og funksjonelle kvaliteter som tilgjengelighet, brukbarhet og terrengtilpasning av byggverk.»

PBE ber om at tiltaket omprosjekteres i forbindelse med en ny rammesøknad.

Har du noe på hjertet fra ditt nabolag? Skriv innlegg og send til tips@akersposten.no.

Mer om byutvikling i vest:

Omreguleringen av Smestad- Hva gjør Høyre?

Hva med alle som må flytte fra sine boliger?

Ikke riv husene våre – vi vil bo her!

Fossen: "Det er tent en ild som ikke bør slokke"

Hvor lenge kan vi bo i våre hjem?

Ikke et sete ledig da nye Røa torg ble presentert

ANNONSE
Annonse