ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Fakta om tennisanlegg på Bautatomten»

Svein Erik Moløkken mener det finnes gode grunner for å si nei til HTKs planer om tennisanlegg på Bautatomten på Midtstuen. Han mener også at det fins et alternativ i samme område.

Byrådet har gode grunner for å sette ned foten for tennisanlegg til Holmenkollen Tennisklubb (HTK) på Bautatomten på Midtstuen. Her er sentrale fakta i saken, noe bystyret – og enhver – må forholde seg til.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Det er et faktum at et tennisanlegg på Midtstuen ikke er sikret i vedtatte planer i Oslo kommune. Det nevnes kun i en tabell over andre idrettsprosjekter i et vedlegg til Behovsplan for idrett og friluftsliv 2017–2027.

Det er et faktum at et tennisanlegg på Bautatomten er i strid med gjeldende kommuneplan, ny kommuneplans samfunnsdel og Byøkologisk program 2011–2026. 23. september 2015 regulerte bystyret Bautatomten til grøntområde som del av Oslos turveinett da det vedtok Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030. Så sent som 30. januar i fjor bekreftet bystyret reguleringen ved å vedta Kommuneplan for Oslo 2018 – Samfunnsdel med byutviklingsstrategi. Dermed kan ikke bystyret vedta et tennisanlegg på Bautatomten uten å endre gjeldende kommuneplan – og arealformål på Bautatomten.

Det er et faktum at HTKs planforslag medfører å legge om Styggedalsbekken der den er mest intakt. Det er også et faktum at Styggedalsbekken – som sidevassdrag til Hoffselven – er del av Oslos vernede vassdrag, og at omlegging er i strid med rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Det er dessuten et faktum at en ny analyse om påvirkning på biologisk mangfold konkluderer med at en omlegging av Styggedalsbekken har negative konsekvenser for naturmangfold.

Det er et faktum at Fylkesmannen i Oslo og Viken opphevet bystyrets vedtak av 21. juni 2016 om å bygge HTKs tennisanlegg på Bautatomten. Planforslaget var i strid med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, og det forelå ikke erstatningsareal for tapt grøntområde. Det er dessuten et faktum at det ikke foreligger noe erstatningsareal i nytt planforslag fra HTK. Det er også et faktum at ved offentlig ettersyn frarådet Fylkesmannen det nye planforslaget sterkt og minnet om kommunens ansvar for å følge opp rikspolitiske retningslinjer som skal sikre at barn og unges interesser ivaretas.

Det er et faktum at HTK ikke er entydig på om Bautatomten brukes av barn og unge. I saksfremstillingen antar HTK at tomten benyttes til lek og rekreasjon, men i eget notat om konsekvenser for barn og unge skriver HTK at området ikke benyttes til dette. Samtidig er det et faktum at da bystyrets vedtak ble opphevet, bemerket Fylkesmannen at kommunens utgangspunkt har vært at Bautatomten ikke kan erstattes. Fylkesmannen skrev: «Det må i lys av dette legges til grunn at kommunen har funnet at arealet har høy egenverdi som friområde uavhengig av faktisk bruk i dag.»

Det er et faktum at Oslo kommune forvalter Bautatomten som et natur- og friområde med grøntstruktur i tett sammenheng med biologisk mangfold i og langs Styggedalsbekken.

Det er et faktum at etter kommunevalget i 2019 har byrådet, som følge av fokus på blågrønne verdier og bevaring av grøntområder, ikke ønsket å regulere grøntområder til andre formål uten å erstatte tap kvadratmeter for kvadratmeter.

Det er et faktum at det er plass til å realisere det prosjekterte tennisanlegget på Bautatomten på HTKs åtte mål store selveiertomt i Bjørnveien 74 ved Gressbanen, der klubben holder til i dag. Anlegget på Bautatomten beslaglegger fem mål (4 960 m2). Samtidig er det et faktum at HTK i revidert planforslag skriver: «Eksisterende tennisanlegg i Bjørnveien vil ikke kunne bygges ut på samme måte som Bautatomten fordi det ikke er plass til permanent tennishall i kombinasjon med utendørsbaner. Klubben har utredet flere alternativer på egen tomt som viser seg lite gjennomførbare og økonomisk urealistisk.» Det er dessuten et faktum at HTK ikke har foreslått tomten omregulert til erstatningsareal for barn og unge. Klubben er avhengig av å selge tomten i Bjørnveien 74 for å finansiere nytt anlegg. Klubben er også avhengig av en avtale med kommunen om å få disponere Bautatomten. Salg eller festeavtale avgjøres av bystyret hvis tennisanlegget blir vedtatt.

Det er et faktum at det finnes en annen kommunal tomt på Midtstuen der det er plass til å realisere anlegget, og der konsekvensene av en utbygging er betydelig mindre enn på Bautatomten. Frognerseterveien 63 er en kommunalt eid nabotomt til Midtstuen skole. Ikke noe i Frognerseterveien 63 faller inn under rikspolitiske retningslinjer eller øvrige overordnede føringer og planer i Oslo kommune. Ingen bekk krysser tomten eller ligger i randsonen av den. Frognerseterveien 63 er ikke et natur- og friområde med grøntstruktur som er tilgjengelig for allmennheten, og tomten er ikke leke- eller oppholdsareal for barn og unge, da den er inngjerdet med høyt gjerde og låst port. Det er også et faktum at Frognerseterveien 63 er regulert til barnehage og øvrige kommunaltekniske anlegg. Å realisere et tennisanlegg for HTK i Frognerseterveien 63 fordrer at tomten omreguleres, og at kommunal virksomhet relokaliseres.

Avslutningsvis er det et faktum at Oslo kommune i 1995 vedtok å bygge skole på Bautatomten mot innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Saken ble oversendt Miljøverndepartementet, som ikke stadfestet kommunens plan. Departementet påpekte at grøntdraget har regional verdi for byen og omegnen, og at Oslos grøntstruktur som helhet er av nasjonal betydning.

Byrådet bygger sitt vedtak om å sette ned foten for HTKs tennisanlegg på Bautatomten på disse sentrale fakta. Bystyret, byutviklingsutvalget og alle andre som måtte mene noe om saken, må også forholde seg til disse.

Svein Erik Moløkken
Midtstuen