ANNONSE
Annonse
Akersposten

- En krigserklæring mot Ullern

MONTEBELLO: Utviklingsområde med høy grad av fortetting. Hva så med den del av området som ligger 500 - 700 meter fra stasjonsområdet? Foto: Oslo kommune

Hvis noen ble beroliget av kart over avgrensing av nye områder som skal fortettes, er det all grunn til å være obs.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 02.05.2017 kl 15:25

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO VEST: Røa/Hovseter, Borgen og Montebello er plukket som utviklingsområder med potensiale for boligutvikling med høyere utnyttelsegrad på kort sikt. Hovedgrunnen er god tilknytning til kollektivnettet. Samtidig er områdene definert som prioriterte stasjonsnære områder.

Mange i disse tre områdene pustet nok lettet ut da de så kartene med avgrensing over hvilke utviklingsområder som var plukket ut til fortetting (se kart under). Dette er områder tenkt utviklet på kort sikt. Det man må huske i denne sammenheng, er at de som sagt også er prioriterte stasjonsnære områder. I følge kommuneplanen skal du da også kunne ta frem passeren og slå en sirkel på 500 - 700 meter, såkalt gangavstand, fra stasjonen. Det er det området som kommer i tillegg til utviklingsområdet med hensyn til fremtidig fortetting.

Les også: Byrådet i Oslo stenger lokalaviser ute

Det er Oslo ytre vest som i denne omgang skal fortettes. Alle de nye utviklingsområdene er plassert i bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker. Eneste unntak er Ulsrud.

- Jeg ser på dette som en krigserklæring mot Ullern, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

Han er rystet over forslagene som ligger i ny kommuneplan som angår Ullern.

- I forslaget til kommuneplan fastslås det at Oslo skal bli en grønnere, varmere og smartere by. Samtidig legges premisser for en sterk fortetting i velfungerende boligstrøk. Her er bydel Ullern åpenbart et lett offer. Vi har allerede to såkalte knutepunkt, Skøyen og Lysaker. Nå er det definert ytterligere fire stasjonsnære områder med stort arealpotensiale. Det betyr i praksis at det åpnes for en sterk fortetting i områder som Montebello, Smestad, Borgen og Vækerø. Det opplever vi som en krigserklæring mot etablerte nærmiljøer, sier Pedersen.

- En utstrakt hånd om involvering er i noen grad formildende, men oppleves som et spill så lenge oppdraget til planmyndighetene er såpass ambisiøst. Vi aksepterer ikke dette, og vil bruke alle demokratiske midler for å hindre en unødvendig rasering. En moderat og fornuftig, les smart fortetting vil vi gjerne samarbeide om, sier Pedersen.

Se utkast til kommuneplanen her

Røa/Hovseter

Røa/Hovseter er i utkast til ny kommuneplan tatt ut som nytt utviklingsområde med betydelige konsekvenser for småhusbebyggelsen. Byrådet vil ha høyere utnyttelse og har plassert Røa/Hovseter i samme kategori som Smestad – Utviklingsområder kategori B. Det betyr at det kan forventes en sammenhengende «by» mellom Røa og Hovseter. «Hensikten er å kunne bygge opp under Røa som lokalt senter og styrke sammenhengen mellom Røa og Hovseter», heter det i utkastet.

RØA/HOVSETER: Utviklingsområdet som byrådet vil bygge ut på kort sikt er fremhevet, men samtidig er dette prioriterte stasjonsnære områder. Kart: Oslo kommune

Les også: OBOS sier nei til blokker på Smestad

Borgen

I samme kategori har Borgen kommet som nytt utviklingsområde med bymessig fortetting. Byrådet skriver: «Borgen foreslås som utviklingsområde fordi det muliggjør et sammenhengende bymessig utviklingsfelt fra Majorstuen til Smestad langs Sørkedalsveien, som bør omgjøres til strøksgate.»

BORGEN: Utviklingområde med fortetting, men samtidig prioritert stasjonsområde med ytterligere fortetting. Kart: Oslo kommune

Montebello

Montebello, som inkluderer Statnetts gamle industritomt, har havnet i den «verste» kategorien med høyest utnyttelse i Utviklingsområder kategori A. Der er området i selskap med blant andre Skøyen, som allerede har fått godkjent blokker på 16 etasjer. JM Norge har store planer for området.

MONTEBELLO MED HØYESTE FORTETTINGSGRAD: Statnetts ganle tomt og nærliggende områder vil få høyeste grad av fortetting. Foto: Vidar Bakken

Les også:

Tre til 16 etasjer på "nye" Montebello

Maner til kamp mot utbygging av Montebello

Bortsett fra Ulsrud er alle nye utviklingsområder lagt til bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker.

Utvikling og stasjonsområder

I Utviklingsområder kategori A, områder med i hovedsak nærings- og
Industribebyggelse ligger i våre bydeler: Montebello, Skøyen stasjon, Skøyen Nord, Vækerø, Lilleaker, Huseby, Diakonhjemmet.

I utviklingsområder kategori B, med hovedsak områder med småhusbebyggelse ligger i våre bydeler: Borgen, Smestad og Røa/Hovseter

Les også: Vil bygge 21 etasjer på Skøyen

I stasjonsområder hvor det er potensial for høyere utnyttelse på enkelttomter innenfor
en radius på 500 -700 meter fra stasjonen ligger Montebello, Borgen, Diakonhjemmet, Hovseter, Røa, Slemdal, Smestad, Vinderen, Vækerø og Åsjordet.

Det betyr at mange av disse faller under begge kategoriene, utviklingsområde og prioritert stasjonsområde, med flere grader av utnyttelse. Når høringsutkastet for Kommuneplanens arealdel kommer, vil nye stasjonsområder som pekes ut til fortetting komme.

I byrådets høringsutkast heter det: «Justeringen av Kommuneplan 2015, med noen nye områder i vest, innebærer også at veksten i boliger, særlig på kort sikt, samlet sett vil fordele seg forholdsvis jevnt mellom Oslo vest og Oslo øst. Disse utviklingsområdene består av større småhusområder med eksisterende bomiljøer og store nærmiljøkvaliteter, hvor utviklingen må skje på en stedstilpasset måte som ivaretar og utvikler eksisterende kvaliteter. I slike områder skal kommunen sitte i førersetet og planlegge for en helhetlig utvikling av området, i samråd med beboere, grunneiere og andre interessenter. Hoved-
regelen skal være at byutvikling i et småhusområde skal gjøre stedet til et minst like godt sted som det er i dag, for flere mennesker enn det som bor der i dag.»

Ytterligere areal

Det kan også bli snakk om ytterligere utvidelse av arealdeler for for eksempel Vækerø: «For småhusområdene nær ny Vækerø T-banestasjon og kollektivknutepunktet Lysaker vil det i forbindelse med kommuneplanens arealdel kunne bli aktuelt å vurdere ytterligere arealpotensial og avgrense eventuelle utviklingsområder.

Om fortetting langs Holmenkollbanen: «I tillegg skal det i arealdelen avklares hva som skal til for at fortetting langs Holmenkollbanen nord for Slemdal kan gjøres uten at det medfører økt biltrafikk og går på bekostning av åsens grønne preg.»