ANNONSE
Annonse
Akersposten

Eiendomsskatten på samme nivå – 73 milliarder skal fordeles

OSLOBUDSJETTET: Finansbyråd Robert Steen presenterte hovedtrekkene i forslaget til budsjett for Akersposten. Foto: Vidar Bakken

I byrådets forslag til budsjett er det et betydelig eldreløft. Skole, barnehager og kollektivtilbudet har også stort fokus.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.09.2018 kl 17:19

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Akersposten har hatt fokus på forslaget til budsjett med hensyn til hvilken betydning dette har for bydelene Ullern og Vestre Aker.

Les:

Gratis AKS også til bydelene Ullern og Vestre Aker

Oslobudsjettets betydning for Bydel Vestre Aker

Oslobudsjettets betydning for Bydel Ullern

Det totale bildet

Når det gjelder det totale bildet for Oslo, velger vi å gjengi hovedtrekkene i pressemeldingen som byrådet har sendt oss:

– Vårt rødgrønne byråd har tatt Oslo i en ny retning. Vi gjør det vi lovet vi skulle gjøre. Flere eldre får bedre hjelp hjemme, Osloskolen har fått 200 flere lærere i 1. til 4. klasse, kollektivtilbudet er styrket kraftig, og vi bygger i snitt en ny barnehage hver måned. Med budsjettet for 2019 fortsetter vi å gjøre som lovet, og øker farten på satsingene som gjør Oslo til en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Onsdag 26. september legger det rødgrønne byrådet frem sitt siste budsjett for Oslo i denne bystyreperioden. Byrådets budsjettforslag for 2019 er på totalt 73 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 59 milliarder kroner, mens 14 milliarder kroner er foreslått avsatt til investeringer.

– Med dette budsjettet fortsetter vi å holde orden i økonomien. Vi har innført en moderat eiendomsskatt, som gir oss økonomisk handlingsrom til å gi våre innbyggere et helt nødvendig velferdsløft. De siste årene har vi hatt handlingsrom til å prioritere ekstra nedbetalinger av lån, noe som har gjort oss i stand til å senke gjeldsgraden to år på rad. Nå gjør vi også et ekstra løft for å ta bedre vare på våre felles bygninger, og setter av 500 millioner kroner ekstra i økonomiplanperioden til rehabilitering, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

En god by å vokse opp i

Skal alle barn få en god start på livet må vi være tett på med innsats tidlig. Hjemmebesøksordningen til førstegangsfødende «Nye familier» er allerede innført i 11 bydeler. I 2019 utvides ordningen til alle førstegangsfødende i hele Oslo.

– Hittil i perioden har byrådet allerede innført gratis Aktivitetsskole (AKS) for 9.500 barn i Oslo og fått opp farten på barnehagebyggingen. Høsten 2019 utvider byrådet ordningen med gratis AKS til alle 1. klassinger i hele byen. Det betyr at 6.000 flere barn får gratis AKS, og totalt 15.500 barn blir da omfattet av ordningen. I tillegg fortsetter opptrappingen til flere trinn i utvalgte bydeler, sier byrådsleder Johansen.

Byrådet fortsetter taktskiftet for barnehagebyggingen. I 2016 og 2017 økte barnehagekapasiteten netto med nærmere 600 plasser. I løpet av 2018 etableres over 1.000 plasser

– I 2019 bygges ca. 1.400 nye barnehageplasser. Totalt sett utgjør det 3.000 barnehageplasser i denne perioden, som betyr at byrådet innfrir løftet vårt. Byrådet vil også ansette 520 nye lærere i Osloskolen, og sikrer friske midler slik at lærernormen kan oppfylles, da den ikke er fullfinansiert fra staten enda. Dette er gode nyheter for tusenvis av småbarnsfamilier i hele Oslo, fortsetter Johansen.

I 2019 øker byrådet grunnfinansieringen i Osloskolen som betyr at alle grunnskoler i hele Oslo får mer penger.

– Byrådet øker finansieringen av 1. til 10. klasse i Osloskolen med 55 millioner kroner. Dette gir alle skolene mer frie midler, som de kan velge å bruke på blant annet nye læremidler, ansettelser, ekskursjoner, miljøarbeidere eller andre tiltak som er avgjørende for skolenes kvalitet og innhold, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

Hun understreker at et slikt løft i skolenes grunnfinansiering vil gjøre skolene i bedre stand til å sikre byrådets mål om mer læring for barna i Osloskolen.

Byrådet fortsetter sin sterke satsing på investeringer i idrettsanlegg over hele byen.

– Byrådet sørger for et taktskifte i idrettstilbudet for barn og unge over hele byen. Vi bruker til sammen om lag 6,2 milliarder kroner i økonomiplanperioden. Vi sørger blant annet for ny flerbrukshall på Ullern og ny ishall på Frogner. Billettprisen på kommunens bad blir også halvert for alle barn og unge, sier finansbyråd Steen.

Sommeren 2018 ble den roligste på mange år etter at byrådet, bydelene, lokalt næringsliv og politiet satt inn ekstra innsats, blant annet for å aktivisere unge med jobb- og fritidsaktiviteter. Byrådet vil fortsette det gode samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner og styrker tilskuddene til disse. Enda flere barn og unge skal kunne ha en aktiv fritid.

– Byrådet vil fortsette det gode samarbeidet med politiet om oppfølging av unge kriminelle gjengangere. Samtidig videreføres den forebyggende ungdomssatsingen fra årets sommerferie i 2019, slik at fritid, ferie og fridager kan fylles med aktiviteter og jobb, sier byrådsleder Johansen.

En god by å bli eldre i

Oslo skal være en by det er godt å bli eldre i. Hittil i perioden har byrådet bevilget penger til 425 stillinger i tjenester som gjør det enklere å bo hjemme lenger. Vi har også gjort det tryggere for personer med demens ved å sørge for at flere får den hjelpen de trenger fra faste medarbeidere som de kjenner. Nå styrker vi denne satsingen ytterligere.

– Oslos eldre skal være sjef i eget liv, med mer omsorg, aktivitet og bedre mat. I 2019 innfrir vi løftet om 500 nye årsverk i hjemmetjenestene i denne bystyreperioden, slik at eldre føler det trygt å bo hjemme lengre. I løpet av 2019 vil ca. 1.500 eldre få tilbud om aktivitetstid, en tidskonto de selv kan disponere til fritidsaktiviteter med hjelp fra hjemmetjenesten. Vi hever også kvaliteten på maten og måltidsopplevelsene på sykehjemmene gjennom å prioritere 10 millioner kroner mer i året, sier byrådsleder Johansen.

Byrådet foreslår også at om lag 440 Omsorg+ boliger ferdigstilles i økonomiplanperioden.

Hovedstad for arbeid og nye næringer

Arbeid er vårt viktigste virkemiddel for å bekjempe fattigdom og ulikhet.

Byrådet har gått i front i kampen mot arbeidslivskriminalitet, og for et ryddig arbeidsliv.

– Noe av det første vårt byråd gjorde var å si nei til å bruke endringen i arbeidsmiljøloven til å ansette flere midlertidig. Vi har innført Oslomodellen som er gullstandarden for et anstendig arbeidsliv. Hittil har kommunen inngått over 230 kontrakter i bygg- og anleggsbransjen med disse kravene, sier byrådsleder Johansen.

I 2019 øker vi innsatsen for en heltidskultur i kommunens egen virksomhet.

– Flere hele faste stillinger er viktig for at flere kan leve gode liv i Oslo. Derfor bruker vi 4 millioner kroner årlig i de neste to årene for å teste en vikarpoolordning i barnehager og setter inn en ekstra innsats for heltidskultur i Oslo kommune i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, sier finansbyråd Steen.

Byrådet øker kapasiteten til «Nyttig arbeid», hvor de som har eller har hatt et rusproblem kan prøve seg i arbeid eller få arbeid.

– Byrådet prioriterer 20 millioner kroner i økonomiplanperioden til dette svært viktige tiltaket, som allerede har hatt god effekt, legger Steen til.

Byrådet gjør også kommunens tjenester mer tilgjengelige og leder an i arbeidet med digitalisering, legger bedre til rette for mer innovasjon og nye næringer.

– Oslo er en motor for Norge. Vi åpner kommunen som testarena for å gi næringslivet muligheter, og etablerer innovasjonsdistrikter sammen med sentrale kunnskapsmiljøer, sier finansbyråd Steen.

En grønnere og renere by

Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad for 2019.

– Markeringen er et felles prosjekt som skal bidra til en varig holdnings- og atferdsendring hos alle som bor i Oslo. Det skal gjennomføres mange hundre arrangementer over hele byen i samarbeid med byens innbyggere, organisasjoner og næringsliv, sier byrådsleder Johansen.

Oslofolk fortjener renere luft, og enklere måter å komme seg frem på. Byrådet har hittil hatt en kraftig satsing på kollektivtilbudet, bygget infrastruktur for lading av el-bil og rekordmye sykkelvei. I 2019 blir det gratis for flere barn og billigere for flere unge å reise med kollektivtransport.

– Byrådet gjør det enda enklere å reise miljøvennlig. Det kommer minst 70 elektriske bybusser som bidrar til bedre byluft. Vi legger til rette for 16.500 nye ladepunkter for el-kjøretøy i 2019. Vi hever grensen for barnebillett på trikk, buss og t-bane fra 16 til 18 år, og vi lar nå alle barn opp til 6 år reise gratis med kollektiv, sier byrådsleder Johansen.

Det skal bli enda lettere å være fotgjenger og syklist i Oslo, og i 2019 fortsetter satsingen på økt byliv.

– Den ekstreme sommeren har minnet oss på hvilke følger ekstremvær og klimaendringer vil kunne gi i årene fremover. I budsjettet trapper derfor byrådet opp den historiske veksten i kollektiv- og sykkelutbyggingen, og setter av store midler til å støtte næringsdrivende og privatpersoner som går foran med å velge klimavennlige løsninger. I tillegg ruster vi opp grøntområder og friluftstilbudet slik at enda flere kan få kortreiste og storartede naturopplevelser i Oslo, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

I budsjettet legger byrådet blant annet opp til å bygge 26 kilometer med ny sykkelinfrastruktur i 2019, styrke renhold og arbeidet med å redusere plastforsøpling, utvide turveinettet og oppgradere populære rekreasjonsområder i Marka, på øyene og langs fjorden.

De viktigste grepene i Oslo-budsjettet 2019:

På vei til en grønnere by

• Minst 70 nye elektriske bybusser i Oslo i 2019

• 16 500 nye ladepunkter for el-kjøretøy muliggjøres i 2019

• 26 km ny sykkelinfrastruktur i 2019 og 29 millioner kroner til økt planlegging av enda mer sykkelvei

• 370 nye avfallsdunker i Oslo

• 180 millioner kroner settes av til investeringer i friluftstiltak i økonomiplanperioden og 12 millioner kroner ekstra i økonomiplanperioden til løpende drift og vedlikehold av friluftsområder

• Byrådet ønsker å fase ut bruken av unødvendig engangsplast i kommunen og trapper opp innsatsen mot forsøpling og plastrydding med 40 millioner kroner i økonomiplanperioden

• Høsten 2019 åpner Klimahuset ved Naturhistorisk museum. Det er satt av 24,5 millioner kroner i økonomiplanperioden til et samarbeid om klimaendringer spesielt rettet mot barn og unge

• Det er satt av til sammen 12 millioner kroner i 2019 og 2020 til urbant landbruk

• Kraftig vekst i kollektivtilbudet gjennom 115 millioner kroner i økt tilskudd til Ruter i 2019

• 852 millioner kroner til utbygging av Fornebubanen i 2019

• 95 millioner kroner friske midler til klima- og energifondet i 2019, 133 millioner kroner til sammen i økonomiplanperioden.

På vei til en varmere by

• Byrådet setter av 62 millioner kroner til 75 stillinger i 2019 og har dermed fullfinansiert løftet om 500 nye årsverk i hjemmetjenestene i denne bystyreperioden

• I 2019 vil ca. 1 500 personer (eldre) få tilbud om aktivitetstid, en tidskonto de selv kan disponere

• Det settes av 10 millioner kroner årlig til å bedre matkvaliteten på sykehjemmene

• Om lag 440 Omsorg+ boliger ferdigstilles i økonomiplanperioden

• Det settes av 11 millioner kroner i 2019 for å utvide pilotprosjektet med et tilpasset transporttilbud for eldre (rosa busser) to nye bydeler. Prosjektet vil i 2019 omfatte bydelene Nordre Aker, Sagene (ny) og Vestre Aker (ny)

• 220 millioner kroner er innarbeidet i økonomiplanperioden til styrking av rusomsorgen

• I 2019 innføres frukt og grønt på skoler med ungdomstrinn som et forsøksprosjekt med 5 millioner kroner som fordeles over de neste tre årene

• Som en del av det forebyggende helsearbeidet for barn og unge vil byrådet også gjennomføre et prøveprosjekt med skolemat på utvalgte skoler. Det settes av 10 millioner kroner til dette som fordeles over de neste tre årene

• De forebyggende helsetjenestene i byen styrkes. Byrådet foreslår et løft i jordmortjenesten i bydelene med 5 millioner kroner i 2019 og 8 millioner kroner årlig fra 2020

• Skolehelsetjenesten foreslås ytterligere styrket med 3 millioner kroner i 2019 og 7 millioner kroner årlig fra 2020

• Den forebyggende innsatsen i bydelenes ungdomsarbeid styrkes med 15 millioner kroner årlig

• «Nye familier» utvides i 2019 til hele byen. Ordningen for førstegangsfødende tilbyr hjemmebesøk fra helsesøster allerede før barnet er født og frem til barnet er 2 år. Det er avsatt totalt 25,6 millioner kroner til «Nye familier» i 2019, en økning på 8 millioner kroner fra 2018.

• Tannhelsetilbudet styrkes med 3,5 millioner kroner årlig, eller totalt 14 millioner kroner i økjonomiplanperioden slik at barn og unge får innkalling til time og oppfølging til rett tid

På vei til en mer skapende by

• I 2019 leverer byrådet de siste av de 3000 nye barnehageplassene vi lovet

• Alle byens grunnskoler får mer penger med 55 millioner kroner i økt grunnfinansiering fra 2019

• Byrådet foreslår å videreføre den særlige satsningen på ungdomsskolen og setter av 16 millioner kroner årlig for å bedre elevenes mestring, læring, trivsel og motivasjon så flere skal gjennomføre og bestå

• Tidlig innsats fortsetter, det ansettes 520 nye lærere i Osloskolen og friske midler sikres slik at lærernormen oppfylles

• Gratis oppholdstid i AKS utvides i 2019 til å gjelde alle førsteklassinger i hele byen. Utvidelsen gjelder for alle skolene i Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand, samt resterende skoler i Østensjø som ikke tidligere har hatt dette tilbudet. Det settes av 24,8 millioner kroner i halvårseffekt til denne satsingen i 2019. Til sammen settes det av 253 millioner kroner til gratis oppholdstid i AKS i 2019

• I budsjett 2019 er det satt av 2 millioner kroner årlig i tre år til et tettere samarbeid mellom AKS og kulturskolen for å øke kvaliteten i AKS-tilbudet.

• Det settes av 5 millioner kroner for videreføring av tiltak innen regionalt innovasjonsprogram i 2019-2022. Regionalt innovasjonsprogram er Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes felles virkemiddel for innovasjon- og næringsutvikling i hovedstadsregionen

• Høsten 2018 vil Oslo kommune legge frem en Campusstrategi for å styrke Oslo som en internasjonal kunnskapshovedstad, og sikre at samspillet mellom utdanning, forskning og innovasjon bidrar til vekst og verdiskapning. Et hovedgrep vil være å etablere innovasjonsdistrikter. Det settes av 4,2 millioner kroner både i 2019 og 2020 for å følge opp strategien.

• Reiselivssatsingen styrkes med 20 millioner kroner i økonomiplanperioden

På vei til en by med plass til alle

• Byrådet sørger for forutsigbarhet for alle tre områdesatsingene i byen og legger inn 125 millioner kroner årlig i økonomiplanperioden. Disse fordeles med 60 millioner kroner til Groruddalssatsingen, 35 millioner kroner til Oslo indre øst-satsingen og 30 millioner kroner til Oslo sør-satsingen

• Det settes av 500 millioner kroner ekstra i økonomiplanperioden til rehabilitering av kommunale bygg

• Byrådet ønsker å utvide den kommunale boligpolitikken for å bidra til boliger folk har råd til. 4 millioner kroner settes av i 2019 for å starte opp arbeid med konkrete pilotprosjekter

• Byrådet vil legge til rette for at flere kan delta i arbeidslivet og har innarbeidet en økning på 4 millioner kroner årlig til totalt 8 millioner kroner per år, slik at flere kan tilbys varig tilrettelagt arbeid

• Byrådet setter av 4 millioner kroner årlig i de neste to årene for å teste en vikarpoolordning i barnehager og setter inn en ekstra innsats for heltidskultur i Oslo kommune i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene

• De statlige tilskuddsmidlene til «Nyttig arbeid» hvor de som har eller har hatt et rusproblem kan prøve seg i arbeid eller få arbeid faller bort. Byrådet kompenserer for dette og styrker i tillegg tiltaket med 20 millioner kroner

• Innsatsen for unge som ikke har fullført og bestått videregående opplæring eller annen aktivitet videreføres med 10 millioner kroner årlig

• Vi vil bruke til sammen om lag 6,2 milliarder kroner i økonomiplanperioden for å gi et bedre idrettstilbud over hele byen. Det blir blant annet ny flerbrukshall på Ullern og ny ishall på Frogner

• Tilskuddene til kulturlivet styrkes med 10 millioner kroner i 2019. Totalt setter vi av 315 millioner kroner til kulturtilskudd i 2019

• Byrådet vil legge til rette for økt byliv med et mangfold av festivaler og arrangementer. Det settes av 16 millioner kroner i økonomiplanperioden til et eget arrangementskontor som skal tilrettelegge og koordinere arrangementer i byen