ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Drikkevannet må føres dit behovet er»

FOR LITEN KAPASITET: Plansjef Lars Hem peker på at Sverre Haanæs sitt forslag til vannforsyning ikke er forenlig med behovet for rentvann til Oslo.

Sverre Haanæs har i flere debattinnlegg hevdet at en løsning med blant annet sjøledning til Oslo ivaretar rentvannsbehovet for Oslo og er vesentlig billigere enn å bygge et vannbehandlingsanlegg i Husebyskogen. Dette imøtegår Vann- og avløpsetaten.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 07.08.2019 kl 13:19

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Løser ikke oppgaven om fullgod vannforsyning
Sverre Haanæs har lagt fram et alternativt forslag til ny vannforsyning til Oslo, og retter nå kritikk mot Vann- og avløpsetaten. Vann- og avløpsetatens oppgave er å planlegge en fullgod reservevannforsyning for hele Oslo. Haanæs forslag løser ikke denne oppgaven, og påstanden om at hans forslag vil halvere kostnadene er heller ikke begrunnet. Forslaget er underdimensjonert i forhold til vannbehovet i hovedstaden. En annen utfordring er at det rene vannet ikke tilføres eksisterende stamnett via naturlig fall, samt at det må gjøres store inngrep i bykjernen for å få drikkevannet fram dit forbrukerne faktisk bor.

Les saken: «Ny vannforsyning til Oslo – en utredingsskandale?»

Hva er Vann- og avløpsetatens plan?
Vann- og avløpsetaten har lagt fram en plan for en ny fullgod reservevannforsyning til Oslo. Hensikten er å minske sårbarheten ved at Oslo får to vannkilder og to vannbehandlingsanlegg som hver for seg kan forsyne hele byen med vann. Hvis en vital del av dagens vannforsyning «slås ut» vil nesten halvparten av byens befolkning miste drikkevannet i løpet av få timer. Ved å ha to separate systemer unngår man dette scenariet.

Oslos vannforsyning til forbrukeren er i høy grad basert på at vann distribueres ved naturlig fall med høydebassenger plassert slik at en i størst mulig grad unngår å pumpe vann. Planforslaget fra Vann- og avløpsetaten følger dette prinsippet ved at råvann fra Holsfjorden ledes i en råvannstunnel ned til Huseby der vannet behandles slik at det tilfredsstiller krav til drikkevann. Deretter distribueres det videre til byens stamnett via en ny tunnel.

Kattås vurdert og forkastet
Haanæs foreslår å legge Oslos nye vannbehandlingsanlegg på Kattås samlokalisert med Asker og Bærums eksisterende anlegg. Etter en oppgradering skal dette anlegget betjene ca. 150 000 personer mens Oslo trenger drikkevannsforsyning til ca. 750 000. Haanæs forslag betyr dermed en utbygging av et nytt og langt større anlegg ved siden av.

En ny tunnel for transport av råvann fra Holsfjorden til Kattås må bygges, samt fasiliteter for å pumpe råvann ca. 200 meter opp til det høytliggende Kattås. Kostnadene for utbyggingen av vannbehandlingsanlegget alene vil trolig være sammenlignbart med den planlagte utbyggingen på Huseby. Vann- og avløpsetaten har tidligere gjort en utredning av en samlokalisering på Kattås med transport av rentvann i fjelltunnel derfra og inn til Oslo, men dette ble forkastet på grunn av kostnader, primært i driftsfasen. Det vil også øke sårbarheten i regionen at to slike viktige anlegg samlokaliseres.

Eksisterende rentvannsrør fra Kattås til Sandvika har for liten kapasitet for Oslos vannbehov. Dermed må en med Haanæs forslag også bygge et nytt tunnelanlegg her. Mange planlagte prosjekter og eksisterende underjordiske anlegg i Sandvika vil gjøre en slik utbygging utfordrende og kostbar.

Vurdering av sjøledning
Bærum kommune planlegger i dag en sjøledning for rentvann fra Sandvika til Fornebu, men den har for liten kapasitet til Oslos behov. Haanæs forslag vil dermed bety bygging av en helt ny sjøledning fra Sandvika til Akershus festning for å kunne betjene Oslos behov. Dette vil selvfølgelig være mulig å bygge, men det vil koste både tid og penger å utrede en slik løsning. Men Haanæs har rett i at en sjøledning er rimeligere enn en fjellsprengt tunnel.

Drikkevannet må føres dit behovet er
Haanæs foreslår videre å bygge om et gammelt renseanlegg under Akershus festning og en nærliggende kornsilo til et rentvannsbasseng. Igjen har ikke forslaget den nødvendige kapasitet til å dekke Oslos behov, og store utvidelser av det eksisterende anlegget ville måtte gjøres. Store sprengningsarbeider under Akershus festning for å utvide kapasiteten og utstrakt massetransport i Oslo sentrum til anvendelse eller deponi utenfor byen vil være konsekvensene.

Et spørsmål som Haanæs i liten grad belyser er at det rene vannet må føres opp fra festningen og dit hvor størsteparten av forbrukerne faktisk bor. Et to-diameters rør vil måtte anlegges fra Akershus festning opp til ring 2 (Sannergata). En tunnel fra Akershus til ring 2 er vanskelig gjennomførbar og vil ha en svært stor kostnad. Her må en ta høyde for åpen byggegrop på deler av strekket på grunn av varierende kvalitet på grunnforholdene i Oslo-gryta. I tillegg må en bygge en stor pumpestasjon for å pumpe vannet opp ca. 150 m slik at trykket tilsvarer det som i dag leveres ut fra Oset vannbehandlingsanlegg.. I Vann- og avløpsetatens fremlagte planforslag vil derimot det rene vannet ha naturlig fall fra Huseby og videre til abonnentene.

Grundige utredninger fra Vann- og avløpsetaten
Utredningene som er gjort for forslaget som er lagt fram av Vann- og avløpsetaten er både grundige og har følgelig tatt tid og betydelige ressurser. Vi mener at Oslos befolkning og politikere kan føle seg trygge på at anlegget som nå foreslås sikrer byen drikkevannsforsyning i uoverskuelig fremtid. Oslo er ikke tjent med ytterligere utsettelser av planene for ny vannforsyning for å utrede et alternativ med så mange usikkerhetsmomenter som Haanæs forslag representerer. Haanæs sier i sitt innlegg at kostnadene vil være ned mot halvparten av Vann- og avløpsetatens forslag, men underbygger ikke dette. Forslaget er underdimensjonert i forhold til byens behov, og har utelatt nødvendige og kostbare anleggsdeler. En sjøledning er rimeligere enn en fjelltunnel, men vannet kommer inn på feil sted i forhold til hvor majoriteten av Oslos befolkning faktisk bor og det derfor er et eksisterende ledningsnett som kan ta imot vannet.

Lars J. Hem
Plansjef, Vann- og avløpsetaten

Les også:

«Alternativ løsning for ny vannforsyning til Oslo»

«Viktig å tenke på nærmiljø og støybelastning»