ANNONSE
Annonse
Akersposten

Dette er nye Skøyen

ET NYTT SKØYEN: Åpning og bebyggelse mot Bestumkilen og 16 etasjer mot stasjonsområdet er noe av det vi kan vente oss i fremtiden. Skisse: Plan- og bygningsetaten.

Forslaget til områderegulering av Skøyen er ferdig. Utnyttelsen av området blir høyere enn tidligere kommuneplan. 16 etasjers næringsbygg kommer nærmest stasjonen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 10.06.2017 kl 19:42

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SKØYEN: Hovedalternativet i forslag til områderegulering forutsetter E18 i tunnel, men hovedtrekkene i planen blir de samme uten tunnel. Bygging av Fornebubanen er en forutsetning i planen.

Det legges opp til 8400 boliger og vesentlig næringsutbygging med opp til 16 etasjer rundt stasjonsområdet. Båtopplaget forsvinner og erstattes av boliger, næring og parkområder med god tilgang til sjøen. Det kommer flere parker og torg sentralt på Skøyen. Her er premissene for områdereguleringen:

Byutvikling

 • legge til rette for en mer variert og bredt sammensatt arealbruk, med publikumsrettede funksjoner og aktiviteter som trekker folk til området hele døgnet og til alle årstider
 • legge til rette for høy tetthet, mange boliger og bymessig utvikling
 • utvikle båtopplagstomta innerst i Bestumkilen til et bymessig område med park i forlengelse av Skøyen
 • avsette tilstrekkelig med arealer for annen sosial infrastruktur, som skoletomter og barnehager
 • styrke offentlig administrasjon og tjenestetilbud i sentrale Skøyen
 • unngå gateparkering og egne parkeringshus for biler

(Teksten fortsetter under bildene.)

TETT I SENTRUM: Legger opp til maks 16 etasjer mot stasjonsområdet og avtrapping utover. Alle skisser: Plan- og bygningsetaten

Byrom og forbindelser

 • utvikle Skøyen stasjonsområde og Sofienlund park som tyngdepunkt og hovedtorg
 • videreføre og utvikle nye attraktive forbindelser på tvers av jernbanens trasé i fremtidig byutvikling
 • utvikle differensiert gate- og byromsstruktur for ulike brukergrupper som fremmer byliv og gode oppholdskvaliteter
 • fastsette forbindelser for sykkel og tilrettelegging for utstrakt sykkelbruk

Skøyen Torg

Blågrønne kvaliteter

 • øke andelen grønne flater og redusere andelen grå og harde flater, ved eksempelvis å omdisponere parkeringsarealer til oppholdsarealer
 • tilrettelegge for allmenn tilgjengelighet og variert opplevelsesrik bruk i strandsonen, både på land og til vanns
 • utvikle Hoffselva og Frognerelva som blågrønne forbindelser mellom marka og fjorden og viktige korridorer for luftdrenering
 • sikre Hoffselvas vannkvalitet og biologiske mangfold, og søke løsninger som gir større vannføring.
 • håndtere Miljøfaktorer som flom og overvann, blågrønnfaktor (BGF) og energi

Detaljregulering

Planen skal legge til rette for flere boliger, høy tetthet og bymessig utforming for 24-timers bruk med aktiviteter for alle hele året. Reguleringsbestemmelsene gir overordnede rammer for områdetype for krav til utearealer, utforming av bebyggelse, funksjonsblanding, boligandel og ulik grad av utnytting. Det stilles krav om detaljregulering for de ulike feltene. I detaljreguleringen skal kvaliteten på areal for uteopphold, solforhold og bygningstypologi avklares.

BOLIGANDEL: Skissen viser høyest boligandel mot randsonen.

Planforslaget tar utgangspunkt i et politisk ønske om å øke andelen av gange, sykkel og kollektivtrafikk. Det legges derfor opp til at det skal være kort avstand fra Skøyen torg til arbeidsplassene, og at boligene skal ha gangavstand til barnehage, skole og kollektivtilbud.

Høyeste utnyttelse

Skøyen skal bli et bymessig område, og den økte tettheten det legges opp til bidrar til dette. Ifølge kommuneplanen skal kollektivknutepunktet Skøyen ha en områdeutnyttelse på 125 %. Områdereguleringen legger opp til en områdeutnyttelse på 165 %.

Planforslaget legger til rette for en høyere utnyttelse enn angitt i kommuneplanen,
fordi det er et ønske om å ha boliger på hele Skøyen, og fordi området ligger inntil et av Norges største kollektivknutepunkt.

To nye skoler

Det reguleres inn to barne- og ungdomsskoler med plass til 840 elever per skole som begge er nødvendige for å dekke behovet for skole som planforslaget utløser. Ny skole på Hoff skal dekke Utdanningsetatens Skolebehovsplan i et tiårsperspektiv, mens skolen ved Tingstuåsen skal dekke en del av behovet utbyggingen på Skøyen genererer. Skolene plasseres i tilknytning til boligområdene for at elevene skal ha kort vei til skolen. Det blir etablert en bydelspark i umiddelbar nærhet til skolen på Hoff.

Det skal etableres en flerbrukshall på hver skoletomt. Sambruk mellom skolene og annen offentlig tjenesteyting, bydelsfunksjoner og kultur- og idrettsformål anbefales.
På Hoff er det skissert at bydelsadministrasjonen og bydelsbiblioteket etableres.

Fordeling av skoler og barnehager

Flere barnehager

Utviklingen av Skøyen vil generere et stort behov for flere barnehageplasser innenfor planområdet, og det er en politisk føring at barnehagene skal være kommunale. Det er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig befolkningsfordeling i Oslo. Dette gir ca 1000
barn i planområdet ved full utbygging av planen.

Det reguleres 4 barnehagetomter på Skøyen og totalt 54 avdelinger innenfor planområdet. Hvert barn skal ha minimum 24 m2 uteareal. Barnehagene plasseres i områder med mange boliger og i tilknytning til, eller med enkel tilgang til, grønnstruktur.

Båtopplaget forsvinner

Dagens båtopplagsareal transformeres til et nytt byområde som gjør sjøfronten allment tilgjengelig for beboerne på Skøyen og resten av byen. Sjølyst blir et område med funksjonsblanding. Det vil være overvekt av næringsbebyggelse i vest mot en ny bygate i den gamle traseen til E18, og en større andel bolig i områdene i øst mot Hengsåsen. De østlige områdene egner seg best til bolig fordi de ligger mest skjermet fra trafikken.

En blanding av næringsbygg, boliger, park og friområder erstatter båtopplaget.

Aktiv Bestumkilen

Den ene store bydelsparken på Skøyen etableres på Sjølyst og har en størrelse på cirka 9,8 daa. Parken skal være en møteplass for beboere på Skøyen og byen for øvrig. Det skal være mulighet for å legge til med båt langs begge sider ved munningen til Hoffselva. Det foreslås nedtrapninger flere steder langs vannkanten, så man enkelt kan komme ned til vannoverflaten. I grønnstrukturen ved ro- og padlebanen skal det legges til rette for andre typer organiserte aktiviteter som volleyball og lignende.

Trikkelinje flyttes

For å styrke kollektivknutepunktet flyttes nåværende trikketrasé. I dag går trikken delvis som en forstadsbane i egen trase med gjerder og bommer mot tilgrensende områder. Planforslaget foreslår å legge om trikken til en bybane som integreres i bystrukturen. Trikken vil gå i egen trasé i Drammensveien og Hoffsveien uten å utgjøre en barriere. Dagens trikketrasé omformes til en lokalgate med god sykkeltilrettelegging. Trikken har prioritet i kryssene og over torgene.

Trafikkartet viser blant annet ny trikkelinje og at bussen får snuplass på Skøyen.

Her finner du planforslaget for Skøyen

LES: "Skøyen – fra trafikknutepunkt til grønt bysenter"

Akersposten vil komme tilbake med mer om de enkelte delene av reguleringsforslaget.

LES OGSÅ: Ønsker å bygge 21 etasjer på Skøyen

16 etasjer nærmest Smestdkrysset

Følg Akersposten.no på Facebook