ANNONSE
Annonse
Akersposten

Masseutkjøring i barneanlegget:

«Det føles nærmest som et svik»

FULL STOPP: Her blir det anleggsområde for vannbehandlingsanlegget i flere år og full stopp av barnas skianlegg.

Sportsklubben Njård er svært skuffet over at Vann- og avløpsetaten nå vil legge beslag på skianlegget for barn og unge ved Makrellbekken, uten at dette blir kompensert for.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 09.08.2019 kl 14:52

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

MAKRELLBEKKEN: Iherdig frivillig innsats har skapt et unikt gratisanlegg for barna i Husebybakken skipark. Plutselig, uten forvarsel, skulle massene fra vannbehandlingsanlegget tas ut i skiparken. Dermed forsvinner tilbudet i flere år fremover. Det får store følger for aktiviteten og Sportsklubben Njård reagerer sterkt mot planene og er skarp i sin uttalelse.

Se hele uttalelsen her:

A. OM HUSEBYBAKKEN NÆRMILJØANLEGG

Hvorfor er Husebybakken nærmiljøanlegg så viktig for Njård og området rundt

Innledningsvis er det viktig å presisere at Njård primært ønsker å bevare nærmiljøanlegget i Husebybakken for å opprettholde aktivitetsnivået. Vi støtter derfor synspunktene som er kommet fra Makrellbekken interesseforening.

Vi har brukt flere år på å etablere dugnadsgjenger som kjører skiheis, drifter snøkanonanlegg, kjører tråkkemaskin og rydder kvist og kvast på sommerstid. Det er i stor grad foreldre fra nærområdet (og en stødig pensjonist) som har jobbet iherdig for å være med å legge forholdene til rette for sine og andres barn. Husebybakken er et gratisanlegg og det finnes ikke lignende anlegg (i hvert fall ikke med skiheis) i mils omkrets. Ulempene ved at det bortfaller er mange. Det føles nærmest som et svik, både mot de dugnadsfolkene som har vært med å holde dette i gang og barna i nabolaget, at alt dette som nå er etablert og opparbeidet nå blir ødelagt for flere år fremover. Barna mister en «tumleplass» i nabolaget. UngKan-undersøkelsen fra Norges Idrettshøgskole fra 2018 viser seg at barn og unge rører seg mindre enn før. De sitter alt for mye stille. I den sammenheng oppfordres det til å ha «uorganiserte» aktiviteter som er på ungdommens premisser. Det er blant annet nettopp hva Husebybakken Nærmiljøanlegg legger til rette for og faktisk er. Alle idrettslag i Norge oppfordres til å tilrettelegge for aktiviteter som gjør at barn og unge holder på med fysisk aktivitet lengre. Dette er hva vi i Njård opplever at vi gjør ved å holde hjulene i gang i Husebybakken. Det er viktig å si at Njård ikke har noen inntekter på dette anlegget, kun utgifter. Dette tilbudet underbygger også Oslo Idrettskrets oppfordring i forhold til prosjektet ALLEMED, hvor det poengteres at det er ikke familiens økonomi som skal være avgjørende for om barn får anledning til å delta på idrettsaktiviteter.

Les også: Rammer et helt barneskoleliv: Fortvilet på barnas vegne

Meget skeptisk til mulighet for drift etter to år

I vår forrige uttalelse ga vi uttrykk for at vi så en mulighet ved å få anlegget i gang igjen etter at den mest omfattende anleggsperioden var over (ca 2 år), noe vi så for oss kunne fungere etter et informasjonsmøte med Multiconsult. Med de endringer som nå foreligger og det faktum at bortkjøring av all masse vil skje ved Makrellbekken, etter at Sollerud-alternativet er lagt dødt, er det åpenbart at det ikke vil bli et akseptabelt tilbud til barn og unge. Det blir alt for stor aktivitet i området. Vi har fått flere innvendinger fra foreldre som sier de ser alt for mange faremomenter ved å sende sine barn bort til et område som vil være «innringet» av et industriområde.

Hva Njård og nærmiljøet mister

• Gratisanlegg for alpint, freeski og langrenn

På denne måten er anlegget en god rekrutteringsarena for vår alpin- og langrennsavdeling. I tillegg til at det er en åpen plass for å drive skiaktiviteter i uorganisert form, har Njård de siste årene forsøkt å tilrettelegge for at en del av våre treningsgrupper også benytter denne arenaen som treningsområde for de minste barna, i stedet for å måtte frakte de opp til Tryvann og Holmenkollen. Dette er en stor verdi for våre medlemmer som ved stadig vekk å måtte dra vekk fra Njård ikke får den samme tilknytningen til sin klubb som de andre idrettene gjør.

• Fysisk trening på sommerstid for alle våre idrettsavdelinger

• En flott friluftsplass for barnehager som er på tur

• En grønn lunge uten støy som ALLE til tider har behov for, - enten til sportslig aktivitet eller kun avkobling.

Vi vil igjen minne om de store investeringene som er gjort i utstyr og dugnadsinnsats til anlegget, både av Njård og flere støttende aktører. Om vi må legge ned hele driften i 7-10 år ser jeg for meg at hele anlegget må bygges opp igjen på nytt.

Kompenserende tiltak

Jeg legger merke til at det i endringsdokumentet kommer frem at det kun er ett av våre kompensasjonsforslag som tilsynelatende er tenkt å tas til følge, et 30 kvm stort teknisk bygg for oppbevaring av snøproduksjonsutstyr. Sett i lys av de omfattende inngrepene i aktiviteten som det er tale om, er dette ikke i nærheten av full kompensasjon til Njård og nærmiljøet.

Les også: Fikk meldingen midt i sommerferien: - Dette er helt uforsvarlig

B. GENERELT OM TRAFIKKSITUASJONEN

Trafikale problemer for mange av våre medlemmer

Den omfattende planlagte anleggsaktiviteten i området vil gi utfordringer for mange av våre barn som tar seg til trening hele uken igjennom. Svært mange av våre medlemmer kommer fra området rundt Smestadkrysset og ned mot Smestad skole, enten til fots eller med sykkel. Makrellbekkdalen er den trygge og viktige adkomstveien for mange av barna. Disse vil også i stor grad bli berørt av anleggsaktiviteten, noe som lett kan føre til at foreldre blir engstelige for å sende sine barn til trening på Njård.

C. AVSLUTNING/KONKLUSJON

I vår forrige høringsuttalelse var vi betinget aksepterende til planforslaget. Sett i lys av de omfattende endringene som nå ligger på bordet, både med hensyn til omfanget av anleggsaktiviteten, utvidelsen av anleggsområdet og forlengelse av anleggsperioden, samt at det ikke foretas i nærheten av adekvate kompenserende tiltak, går Njård nå klart mot planforslaget. De foreslåtte planene vil medføre at det oppstår farlige situasjoner for våre medlemmer og ødelegge for aktiviteten i Husebybakken Nærmiljøanlegg i inntil 10 år. Dette kan vi som idrettslag ikke akseptere, og vi motsetter oss derfor også at det gjøres inngrep i Husebybakken Nærmiljøanlegg.

Oslo, 7. august 2019

Marianne Holen
Daglig leder
SPORTSKLUBBEN NJÅRD

Les også:

«Politisk rot, uforutsigbarhet og tidspress forkludrer hele saken»