ANNONSE
Annonse

«Det er altfor lett å mislykkes»

"Til tross for at det gule huset (tidligere 7-Eleven-bygget) i Skanskas siste planforslag er bevart, fortoner utviklingen av Skanskas område seg som svært kompakt, høyt og uten et særpreg som ivaretar den Røa-identiteten vi ønsker," skriver Anne Bjørnebye Vik. Illustrasjon: Link Arkitektur

«La ikke Røa miste kvaliteter som følge av uheldige prosjekter på enkelttomter. Stedskvaliteter er alltid vanskelig å skape – det er altfor lett å mislykkes.»

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 02.08.2018 kl 10:17

ANNONSE
Annonse

Skanska ber bystyret om å omgjøre beslutningen fra Plan-og bygningsetaten angående deres planer for utbyggingen i Røa sentrum. Røa Vels oppfordring til Skanska er å droppe denne strategien. Bruk energi og ressurser nå på å samhandle med Røa-samfunnet om utbyggingen innenfor gjeldende reguleringsplan!

I løpet av det siste året har Røa Vel intensivert sine krefter for å være et synlig lokalt talerør omkring utviklingen i Røa sentrum. Røa Vel har som målsetning å påvirke en utvikling av Røa som ivaretar de grunnleggende kvaliteter vi setter pris på i dagens Røa sentrum.

Vi søker dette gjennom dialog med Røa-samfunnet, politikere, utbyggere og fagfolk. Skanska er en del av denne dialogen på samme måte som Auctus – utbyggeren som bygget Røa Bad og som også har utviklingsinteresser i Røa Sentrum. Både under Røa Vel sine møter (informasjonsmøte i november 2017, årsmøte i april i år) og i senere møter har Skanska fått tydelige tilbakemeldinger på Røa-beboernes engasjement i utviklingen. «Redd Gamle Røa»-aksjonen er et eksempel på dette.

For Røa sentrum gjelder i store trekk reguleringsplanen vedtatt av bystyret i 2004. Hovedgrepet i denne er at den tillater byggehøyder på 3 etasjer pluss en tilbaketrukket 4.etasje, slik nyere bebyggelse i dag viser. Dette hovedgrepet ivaretar etter Røa Vels mening en skala som Røa-beboerne opplever som en del av områdets identitet. Høyden på Røas bebyggelse var også sterkt i fokus på folkemøter under planprosessen foran 2004. Samfunnshuset ble den gang i 2004 akseptert som Røas høyeste bygg.

Utforming av ny bebyggelse på Skanskas tomt langs Vækerøveien 201, 203 og Griniveien 6 er som kjent krevende på grunn av muren langs Griniveien. Gjeldende reguleringsplan tillater derfor 4 etasjer mot Griniveien, pluss en tilbaketrukket toppetasje opp til kote 162, forutsatt at dagens mur langs Griniveien rives. Planforslaget fra Skanska viser imidlertid 7 etasjer, pluss en tilbaketrukket toppetasje. I tillegg inkluderes hele fortauet som en del av arealet utenfor Griniveien 6 i Skanskas planforslag.

Til tross for at det gule huset (tidligere 7-Eleven-bygget) i Skanskas siste planforslag er bevart, fortoner utviklingen av Skanskas område seg som svært kompakt, høyt og uten et særpreg som ivaretar den Røa-identiteten vi ønsker. I tillegg vil gaterommet i Griniveien bli skjemmet av en trykkende usymmetri og et redusert solinnfall fra syd. Foreslått ny bebyggelse gir i så måte ingen kvalitetsheving for naboskapet langs Griniveiens nordre side, eller til Griniveien som offentlig rom.

Illustrasjonen vist i Akersposten gir også et «falskt» inntrykk av hvordan sentrum vil fortone seg sett fra Vækerøveien. Det gule huset vil drukne i forhold til nye boligblokker som overgår reguleringsplanens byggehøyder. Likeledes vil to blokker trone dominerende der de eldste husene på Røa nå befinner seg. Området som nå har en god åpenhet med lav bebyggelse, vil bli dominert av høy bebyggelse som klart begrenser både lys og grøntareal.

Skanskas forslag mangler etter vår oppfatning de kvaliteter som vi må forlange. Deres løsning har vi sett alt for mange av rundt om i byen. Essensen er at Skanska på ingen måte har fått Røa-beboeres tilslutning til sine siste planer.

Den gamle bebyggelsen på Griniveien 6 og Vækerøveien 201, som pt ikke er regulert til bevaring, var ikke i bruk under planprosessen før 2004, og var derfor heller ikke i noens oppmerksomhet under folkemøtene den gang. Siden er som kjent denne bebyggelsen i manges øyne blitt en viktig del av Røas identitet.

Det er en bekymring både i Røas befolkning og i Vellet at såkalt «frimerkeutbygging» skal bli styrende i et område hvor hensynet til helhetlige fellesskapsløsninger vil være viktigst. Vellet har opprettet Røa Planforum slik at relevante utbyggere og grunneiere kan samhandle for å få til en utbygging som ivaretar Røas identitet. PBE har ved flere anledninger tydelig signalisert at Røa planen fra 2004 fortsatt gjelder - dette støtter Røa Vel.

Derfor oppfordrer Røa Vel igjen Skanska til reell samhandling – til å være med på en utvikling som er i tråd med reguleringsplanen og Røa-beboernes ønsker – og til å være med å skape et moderne og særpreget Røa.

Dette særpreg handler blant annet om bebyggelsens skala/byggehøyder, Vækerøveien og Griniveien som offentlige, attraktive rom hvor mennesker møtes, en variert sammensetning av boliger og næring for bydelens behov, torg og møteplasser. Utformingen og plasseringen av hus og bygninger, grønne uterom, gangveier og kommunikasjonsknutepunkter må bygge på historien som har skapt Røa. I dag er Røa et lokalt senter med bymessige kvaliteter. Det er alltid folk på gaten på Røa. La ikke Røa miste kvaliteter som følge av uheldige prosjekter på enkelttomter. Stedskvaliteter er alltid vanskelig å skape – det er altfor lett å mislykkes.

Som en viktig premiss for en endelig løsning, vil Røa Planforum nå utover høsten utarbeide en oppdatert stedsanalyse. I dette arbeidet vil Røa Planforum søke råd og synspunkter fra en lang rekke partsinteresser som er engasjert i fremtidens Røa. Vår ambisjon er at denne analysen skal gi innsyn i en rekke viktige fakta og problemstillinger og hvilke dilemma som må finne en løsning.

En av de avgjørende forutsetninger i analysen er valget av trasè for Røatunnelen. En helhetlig utvikling av Røa må derfor også inkludere tunnelprosjektet. Dette følges også tett opp av Røa Vel.

På vegne av Røa Vel og faggruppen i Røa Planforum
Anne Bjørnebye Vik
Leder Røa Vel

LES OGSÅ: Skanska går til bystyret med Røa-planene

"Det ER en krigserklæring mot Ullern"

"Nå er det blitt ubehagelig å kjøre bil i Vækerøveien"

Dropper spektakulær plan for Vettakollen etter mye motstand

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse