ANNONSE
Annonse

Slik blir det enorme vannanlegget på Huseby

HER SKJER DET: Øverst i bildet ser vi rød markering, som viser tunnelinnslaget og vei ut i Sørkedalsveien. Gul sirkel viser cirka det området som blir rigg- og anleggsområde. Rød arkering nederst i bildet viser plassering av administrasjonsbygget i Husebyskogen. Gul sirkel rundt markerer cirka anleggsområde. Gult felt: planlagt 7-erbane. Bildet er tatt før dagens 7-erbane og barnehage kom på plass. Google Maps

Det går mot tunnelinnslag ved Sørkedalsveien og administrasjonsbygg i Husebyskogen. Samtidig er det en helt ny løsning for å frakte de enorme massene ut av området.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 06.02.2019 kl 13:45

ANNONSE
Annonse

HUSEBY: Vannbehandlingsanlegget, som er strengt nødvendig for å sikre Oslo befolkning med vann ifremtiden, vil bli lagt til Huseby/Husebyskogen. Nå har Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten lagt frem detaljreguleringsplaner for ny vannforsyning til Oslo.

OBS: Viktig informasjonsmøte i Bydel Vestre Aker, BU-salen, Sørkedalsveien 150A, torsdag 14. februar kl. 17.00.

Ikke vann etter 3-4 timer

I dag er vi avhengig av én vannkilde - Maridalsvannet. Én vannkilde og ett vannbehandlingsanlegg forsyner 90 prosent av Oslos befolkning med vann. Det gjør byens vannforsyning svært sårbar. Dersom det inntreffer én eller flere hendelser som medfører at Maridalsvannet ikke kan levere råvann, eller at Oset vannbehandlingsanlegg ikke kan behandle og levere vann til drikkevannsnettet, vil alle abonnenter innenfor Ring 3 miste vannet i løpet av 3-4 timer, mens resten av kommunen vil være uten vann og avløp etter 3 - 4 måneder.

Les også: Er det plass til en Telenor arena?

I denne presentasjonen er lagt vekt på forslagstillers anbefalte forslag.

Tunnelinnslaget

Det store, synlige tunnelinnslaget til vannbehandlingsanlegget på Huseby vil komme med egen avkjørsel fra Sørkedalsveien, vis à vis Huseby skole. En 75 meter lang vei i syv meters bredde vil gå til en seks meter høy og fire meter bred port i betong. Dette blir inngangsport og vei til vannbehandlingsanlegget og administrasjonsbygget, som er tenkt plassert i andre enden av Husebyskogen. Det er videre valgt å senke eksisterende gang- og sykkelvei langs Sørkedalsveien i avkjørselspunktet for å unngå kryssing i plan mellom en regional gang- og sykkelvei og atkomsten til vannbehandlingsanlegget. Hundejordet ned mot Sørkedalsveien vil bli anleggsområde.

Se planbeskrivelse med konsekvensutredning her

Ved Makrellbekken

I tillegg vil anlegg i dagen bestå av en rømningstunnel fra fjellanlegget med en tilhørende atkomstvei ved Makrellbekken. Atkomstportal bygges i betong og vil bli cirka seks meter høy og fem meter bred. Den vil bli plassert i bunnen av den gamle Skuldbakken, som i dag er skileik/alpinbakke. Eksisterende grusvei langs Makrellbekken vil gi atkomst til anlegget. Her vil det også bli et rigg- og anleggsområde, hvor noen private tomteeiere vil bli berørt.

TUNNELINNSLAG VED MAKRELLBEKKEN: Eksisterende grusvei langs Makrellbekken gir atkomst til tunnelen.

Administrasjonsbygg i Husebyskogen

Ut fra anbefalt alternativ vil administrasjonsbygget bli liggende i skogen, ganske nær det opparbeidede området med dagens 7-erbane og aktivitetsarealer. Det er planlagt med en grunnflate på 11 x 46 meter i to etasjer med en høyde på 8,4 meter pluss tekniske installasjoner fem meter over tak, totalt 13,4 meter.

I tillegg kommer opparbeidede utomhusarealer. Området blir sikret med et to meter høyt gjerde, hvor inngjerdet areal blir på cirka 2100 kvadratmeter. Utenfor gjerdet kommer en sikringssone fire meter fra gjerdet, som skal være fritt for trevegetasjon. Det blir ikke ordinær trafikk inn i dette området, utenom for renovasjon, snørydding, utrykningskjøretøyer, som kan benytte vei forbi barnehage og kunstgressbane.

ADMINISTRASJONSBYGGET: Slik tenker arkitekten at administrasjonsbygget vil komme i terrenget i Husebyskogen. Bilde: Vann- og avløpsetaten

Erstatningareal problematisk

Det er ett stort problem som initiativtaker står overfor. Hva med erstatningsarealer når et relativt stort friområde skal tas til administrasjonsbygg? Det er ikke mulig å frigjøre erstatningsarealer i Husebyskogen. Det blir foreslått å erstatte en del av det opparbeidede området bak FO-bygget med en ny 7-erbane på 30x50 meter ved siden av den eksisterende 7-banen. Det må eventuelt ses på som et kompensatorisk tiltak.

Problemet her er at dette området allerede er opparbeidet som kompensatorisk tiltak i forbindelse med den vedtatte reguleringsplanen for den amerikanske ambassaden. Det synes vanskelig å kompensere på et område som allerede er kompensert for noe annet. Forslagsstiller har hatt dialog med idrettsforeningen Røa IL, som sammen med idrettsforeningen Ready IL har bruks- og driftsavtale for eksisterende anlegg. Idrettsforeningene stiller seg svært positive til tiltaket, står det i forslaget. Det er en forutsetning at sambruk med Forsvaret videreføres som i dag

Tunnel ned til Sollerudstranda

En ting som kan glede nærområdet, er at det er funnet en løsning for de enorme massene som skal tas ut av området. Vi snakker altså om et vannbehandlingsanlegg i fjell, på størrelse med Telenor Arena. Tidligere har Akersposten skrevet om 100.000 lastebillass som skal ut av området og opp i Sørkedalen.

Les også: Planlegger 100.000 lastebillass inn i Sørkedalen

Nå er det planlagt en tre kilometer lang tverrslagstunnel fra Huseby og ned til Sollerud. Her skal det gå et transportbånd, som skal brukes til å transportere steinmasser til lekter på Sollerudstranda. Her vil det også bli utslipp av vann i forbindelse med utgravingsarbeidet. Utslippet vil skje på dypt vann og skal ikke påvirke fisk og bunndyr negativt. Det vil bli et stort rigg- og anleggsområde på Sollerudstranda, både på land og i sjøen, med egen molo til lektere. Kyststien vil bli holdt åpen i anleggsperioden og Sollerud småbåthavn vil bli åpen som vanlig.

Her finner du generell informasjon og oppdatering av status.

Følg saken på Plan- og bygningsetatens nettside

Følg Akersposten på Facebook

Nyhetsbrev fra Akersposten

Meld deg på Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost her!

ANNONSE
Annonse