ANNONSE
Annonse

DEBATT: Fortetting på vent

RIVES?: Er det nødvendig å rive småhusbebyggelsen på Smestad for bymessig fortetting, når nye prognoser viser at befolkningsøkningen blir vesentlig mindre enn forutsatt i Kommuneplanen, spør Høyre-politikeren Liv Bugge Wilhelmsen.

Liv Bugge Wilhelmsen representerer Høyre i bydelsutvalget i Bydel Ullern. Hun peker på at ferske tall fra SSB viser at behovet for nye boliger er langt mindre enn forutsatt i Kommuneplanen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 08.02.2017 kl 12:44

ANNONSE
Annonse

SSB`s befolkningsprognoser for Oslo frem til 2030 er nedjustert. Nye tall viser at behovet for nye boliger er 20.- til 80.000 færre enn tidligere antatt. Dette vil selvsagt føre til mindre press i boligmarkedet.

Reduserte krav til eierne av de mange regulerte, men ikke utbygde boligtomtene i byen har allerede hatt effekt, og vil selvsagt ytterligere dempe etterspørselen fremover.

Fortetting på Smestad
blir vanskeliggjort av mange grunner. Smestadkrysset, med en daglig gjennomstrømning av 98.000 kjøretøyer (2012), ligger midt i det planlagte fortettingsområdet og umuliggjør en transformasjon til et hyggelig bo- og fortettingsområde.

Plan- og bygningslovens
rekkefølgebestemmelser vil trolig bli utløst og muligheten for en langvarig juridisk prosess som kan ende opp i en stor ombygningsfase er ikke usannsynlig. Å bruke ressurser til planlegging av boligfortetting rundt krysset i en slik situasjon er selvsagt bortkastet.

Kollektivtilbudet i Smestadområdet, både T-bane og buss er sprengt i rushtiden. Utvidelse av t-banetilbudet blir selvsagt forhindret av dårlig tunell-kapasitet til og fra sentrum, og buss-trafikken av for dårlig vei-kapasitet i rush-tiden. Utbyggingen i Skøyen-området vil trolig også påvirke trafikkpresset på Smestad. Den vesentligste hensikten med fortetting, nemlig større bruk av kollektivmidler, er altså ikke realiserbart i uoverskuelig fremtid.

Nevnes skal også
de miljømessige konsekvensene av fortetting/sanering. Oslos unike grønne lavhusbelte smuldres opp. Det grønne beltet er av stor viktighet for helhetsinntrykket av byen, og dermed også av stor verdi for Oslo som turistby. Kulturelt uerstattelige boligmiljøer og frilufts og lekeområder for barn og voksne vil forringes.

Videre:
de svært uheldige konsekvensene av redusert absorbasjonsevne av store nedbørsmengder, på grunn av utilstrekkelig jordsmonn som det gjerne blir i utbyggingsområder. Et økende problem i verdens storbyer.

De uunngåelige menneskelige omkostningene som følge av trusselen, presset og frykten for å miste sitt hjem og kanskje venner skolekamerater, har allerede meldt seg både for voksne og barn.

I sum
tilsier de nevnte punkter at planene om fortetting rundt Smestadkrysset og T-bane-stasjon under de rådende forhold bør settes på vent, eventuelt nullstilles

Liv Bugge Wilhelmsen
Ullern Høyre

Les også:

CC Vest-ansatte røykskadd i garasjebrann

Stor oppslutning rundt "Stopp raseringen av Smestad"


Planlegger 280 boliger og lokk over t-banen på Slemdal


Tre til 16 etasjer på "nye" Montebello

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse