ANNONSE
Annonse
Akersposten

Bygging av vannbehandlingsanlegget: Spørsmålene renner inn

Driftsbygget som skal bygges på jordet i Husebyskogen, vis à vis Huseby skole.

Når Vann- og avløpsetaten tirsdag ettermiddag møter Akerspostens lesere til nettmøte, får du mulighet til å få direkte svar på nettopp det du lurer på.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 05.05.2020 kl 14:59

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Kom med ditt innspill eller spørsmål til nettmøtet nederst i saken.

HUSEBY: Prosjektet Ny vannforsyning Oslo skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning. Det er Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune som har ansvar for prosjektet, som etter planen skal være ferdig i januar 2028. I november 2019 vedtok Oslo bystyre planene for prosjektet, med en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner. Mye av anleggsarbeidet skal skje i de to bydelene Ullern og Vestre Aker.

I dag forsyner Maridalsvannet nitti prosent av Oslos befolkning med drikkevann. En svikt i kritiske deler av vannforsyningen, kan få alvorlige konsekvenser. Det finnes nemlig ingen stor reservevannkilde som kan sørge for drikkevann til flertallet av innbyggerne som bor og lever i Oslo.

Tirsdag 5. mai kl. 15-16.30 stiller Vann- og avløpsetaten opp på nettmøte med Akerspostens lesere. Det er fullt mulig å sende inn spørsmål eller innspill nå, og allerede har mange benyttet sjansen til å komme med det det har på hjertet eller lurer på.

Gjør det du også!

Nettmøte

Nettmøtet stengte 05.05.2020 kl. 16:35:00.

Spørsmål og svar

Snu listen

Kan «prosjektet» dokumentere at de har sondert / prosjektert utkjøring på Ringveien ?? Det er jo bare midlertidig fjerne / flytte støymur. De kan få flere hundre meter påkjøring . Dette kan / vil ikke koste annet enn vilje og lyst????????

Nils Røang - 26.04.2020 kl 11:30:01

Hei Nils, vi har vurdert denne løsningen, og diskutert den med Statens vegvesen for å ivareta deres krav til trafikksikkerhet. Konklusjonen er at å fjerne deler av støyskjermen vil åpne opp for støy fra Ring 3 og påføre nabolaget ulemper.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:12:11

Fra artikkel: "Det er mye stein og masser som skal tas ut av fjellet og videre transporteres til deponi. Dette vil være hoveddelen av arbeidet de første årene av prosjektet, forteller prosjektdirektør Steinar Johannessen."
På hvilke veier skal disse massene fraktes, og hvordan?
Hvor skal massene deponeres?
Hvordan vil dette påvirke en allerede anstrengt trafikksituasjon?
Hva gjøres for å bedre infrastruktur for denne ekstra belastningen?
Hva burde gjøres, men som man ikke gjør?

Erling Bøe - 26.04.2020 kl 11:30:41

Hei Erling!
Frakt av massene fra adkomsttunnelene og vannbehandlingsanlegget vil foregå med lastebil. Anleggstrafikken vil i hovedsak gå til og fra Husebyjordet, Husebybakken skipark og Sollerud. Hoveddelen av massene skal brukes til å utvide Drammen Havn. Det betyr at massene fra Huseby som oftest vil bli fraktet på Sørkedalsveien ned til Smestad og videre på Ring 3 og E18 vestover. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å kjøre via Røa-krysset. Masser som tas ut ved Husebybakken skipark fraktes langs Ullernchausseen opp til Nedre Smedstadkryss og ut på Ring 3 vestover. Fra Sollerud kjøres massene ut på E18, og videre vestover på E18..
Våre beregninger viser at massetransporten ikke vil ha stor betydning for dagens trafikksituasjon regnet ut fra den prosentvise økningen i trafikk. Imidlertid er vi klar over at massetransport fører til ulemper, og det settes inn tiltak for å redusere potensiell konflikt mellom anleggstrafikk og myke trafikanter. Disse tiltakene inkluderer blant annet at gang- og sykkelvei forbi Huseby jordet legges i undergang under Sørkedalsveien, og at det vil bli satt opp trafikkvakter for å bedre sikkerheten ved veier nær riggområdene.
Vann- og avløpsetaten har i prosjektet med ny vannforsyning hatt stort fokus på tiltak som bedrer situasjonen for berørte naboer. Dette inkluderer tiltak for å begrense støy, støv, og vibrasjoner fra tunneldriving og anleggstrafikk.
Ta gjerne kontakt med oss senere hvis du ønsker mer detaljerte svar.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 13:58:19 - Oppdatert: 05.05.2020 kl 15:02:07

Kan ikke registrere at et avbøtende tiltak er blitt gjennomført PR dags dato.
1/påkjøring på Ringveien vestover,
2/ miljøkulvert i makrellbekkdalen
3/ ingen avklaring rundt viftestøy
Enkle tiltak som ikke burde være vanskelig/ kostbart å gjennomføre

Rolf Bergseng - 26.04.2020 kl 11:31:10

Hei Rolf,
vi er ikke helt enige i at vi ikke har fått på plass avbøtende tiltak. Vi har fått på plass en rekke tiltak knyttet til både støy, støv og trafikk i de ulike områdene. Ved Husebybakken skipark har vi blant annet fått på plass lyddemping av tunnelvifte, som vil bidra til mindre støy i området. Noen tiltak jobber vi likevel fortsatt med å få på plass.
Det er fortsatt usikkerhet knyttet til miljøkulvert for anleggstrafikk ved Husebybakken skipark, men vi jobber med løsninger for å få dette til. Alternativet er støyskjerm dersom miljøkulvert ikke lar seg gjøre. Vi har tidligere vurdert utkjøring direkte på Ringveien vestover, men det viste seg at dette ville åpne opp for støy fra Ring 3 for de nærmeste naboene ved åpning av støyskjermen. Håper dette er oppklarende.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:41:48

Dette er et prosjekt med meget høy risiko. Derfor og ihht PB loven er det vel krav om ROS analyse som skal revideres underveis OG ikke minst som skal følges opp: «Ved avgjørelse av om det er « nødvendig » for planmyndigheten å følge opp avdekket risiko og sårbarhet, er grensen for akseptabel risiko avgjørende. Bare der risikoen avdekkes å være større enn akseptert grense i lov eller forskrift, er det et lovfestet krav om oppfølging.» Man kan bare anta at i dette prosjektet vil det underveis komme mange alvorlige avvik fra planen som da øker risikoen, og som må kreve omgående korrektive tiltak. At VAV ikke har kommet igang med å få på plass avbøtende tiltak før byggestart lover ikke godt mht nødvendig aktpågivenhet og gjennomføringsevne for korrektive tiltak under oppfølging av ROS analysen.

Sander John Tufte - 26.04.2020 kl 11:31:44

Hei Sander!
Vi har strenge retningslinjer, lover og regelverk som vi forholder oss til i dette prosjektet. Det er også gjennomført en ROS-analyse av prosjektet i forbindelse med planprosessen, og denne kommer vi til å følge opp videre i prosjektet. Vi er ikke helt enige i at vi ikke har kommet i gang med avbøtende tiltak. Vi har blant annet gjort justeringer i tillatte sprengningstider i samråd med skole og barnehage, planlagt trafikksikringstiltak nær riggplassene og vi vil bygge et nytt og høyere støygjerde langs veien ved Huseby skole. Noen tiltak tar dessverre lenger tid å få klarhet i om vi får til, slik som miljøtunnel ved Husebybakken skipark, men vi har stort fokus på å få på plass gode løsninger der vi ennå ikke har kommet i mål.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 13:59:08 - Oppdatert: 05.05.2020 kl 14:57:45

Hva blir gjort for å bevare fremkommelighet for sykkel og forgjengere på gang og sykkelsti forbi byggeområet ved hundejordet.

Bente Velten - 26.04.2020 kl 16:44:11

Hei Bente!
Ved Hundejordet kommer vi til å legge gang- og sykkelveien i en undergang, slik at kjøretøy fra anleggsområdet kan kjøre inn og ut uten å komme i konflikt med gående og syklende. Dette er noe av det første vi skal gjøre når vi går i gang med arbeidet. Fram til undergangen er bygget vil vi ha trafikkvakter ved Hundejordet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 13:59:30 - Oppdatert: 05.05.2020 kl 15:12:22

Vil trafikken opp Ostadalsveien påvirkes ifbm arbeidet? Økt trafikk, lastebiler osv.?

Karina Wethal - 28.04.2020 kl 07:51:28

Hei Karina!
Ostadalsveien vil ikke bli berørt av anleggstrafikken. Anleggstrafikken vil i hovedsak foregå langs Sørkedalsveien ned til Smestad og videre på Ring 3 og E18 vestover. I noen tilfeller vil det også kunne bli aktuelt at trafikk går motsatt retning, over Røa-krysset, og vil da passere krysset Ostadalsveien/Sørkedalsveien. I dette krysset vil det plasseres trafikkvakt ved behov.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 14:01:24 - Oppdatert: 05.05.2020 kl 15:01:51

Forsøk å senke nivå for anleggsområdet på Huseby til godt under nivå for Sørkedalsveien og la utkjøring skje via veien ut fra Husebyleiren. Dette vil
beskytte skolen vesentlig

Eystein F. Husebye - 28.04.2020 kl 15:23:42

Hei Eystein!
Vi legger til grunn at du sikter til støynivå i ditt innspill. Vann- og avløpsetaten skal i samarbeid med Undervisningsbygg utføre støytiltak på Huseby skole. Det skal bygges en ny og høyere støyskjerm ved Sørkedalsveien og kjøleaggregat på ventilasjonsanlegget på skolen slik at en ikke trenger å åpne vinduer når det er varmt ute. Eksisterende og estimert støynivå rundt Huseby skole er grundig analysert, og våre beregninger viser at utkjøring via Sørkedalsveien vil påvirke eksisterende støynivå i svært liten grad. Etter våre vurderinger er Huseby skole derfor godt ivaretatt med hensyn til støy.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 14:04:17 - Oppdatert: 05.05.2020 kl 14:58:14

Jeg har barn på Huseby skole som på grunn av en tidligere hendelse er veldig redd for smell og rystelser. Hvordan forbereder dere barna på det som skal skje, særlig med hensyn til sprengning? Vil det skje i AKS- og skoletiden?

Bekymret mor - 28.04.2020 kl 20:27:48

Hei bekymret mor!
Vi er opptatt av at barna ikke skal bli redde. Vi ønsker at barn skal vite hva som skal skje i deres nærmiljø, og at vi gjør tiltak for at de skal være trygge. Derfor planlegger vi blant annet at entreprenøren skal komme på besøk til skolen for å fortelle om hva som skjer når man sprenger, og gi lærerne god informasjon som de kan snakke om i klassene. Vi ser også på mulighetene for å lage en liten animasjonsfilm som forklarer hva som skjer under bakken. Vi vil ellers tilby SMS-varsel før sprengning, slik at man er forberedt før det skjer en sprengning.
Det vil ikke bli sprengning før kl. 17.30 ved Husebyjordet i den første periode av prosjektet og fram til tunnelen er ca. 150 meter inn. Etter dette er tunnelen et godt stykke unna Huseby skole, og sprengningene vil være noe mindre merkbare. Tunnelen som sprenges innover forbi FO-bygget vil sprenges med ca. 1-2 sprengsalver per dag, hvorav det er sannsynlig at én sprengsalve kan bli i skoletiden. Deretter vil antall salver per dag øke når vi sprenger selve anlegget under Husebyskogen, men da er det flere hundre meter til Huseby skole.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 14:11:25 - Oppdatert: 05.05.2020 kl 14:58:19

Er det nå bestemt hvor mye masser som skal tas ut på Sollerudstranda? Akersposten skrev at dette kunne bli helt ned i 20 prosent av massene i stedet for opprinnelig 70 prosent. Jeg vil gjerne vite hvor mye dette vil ha å si for økt lastebiltrafikk inn og ut av anlegget.

F. Pedersen - 28.04.2020 kl 20:31:17

Hei, F. Pedersen
Hvor mye masser som kan tas ut på Sollerudstranda avhenger av når tunnelen mellom Sollerudstranda og Huseby står ferdig. Passeringen under E18 og Drammenbanen er utfordrende, og kan påvirke fremdriften. Massetransporten i tunnelen vil etter planen tidligst kunne starte opp i 2023. I mellomtiden vil massene transporteres ut på lastebil. Sprengningsarbeidet under Husebyskogen vil etter planen pågå ut første halvdel av 2024. Etter den tid vil behovet for massetransport gå ned. Det vil ikke være mulig å si eksakt hvor mange prosent som vil kunne gå ut via Sollerudtunnelen fordi det er knyttet noe usikkerhet til hvor raskt tunnelen vil være på plass i sin helhet, slik at den kan brukes til massetransport. Derfor er dette noe vi må komme tilbake til.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 14:12:32 - Oppdatert: 05.05.2020 kl 14:58:03

Hvordan vil tunnelen som skal frakte masse ned til Sollerud under byggeprosessen bygges? Materiale? Under bakken? Over bakken hvor? Vil den der være lukket? Vil man høre støy under frakt av masse? Ønsker et kart med tegning av banen og materiale.

Beatrice Backer - 28.04.2020 kl 22:53:00

Hei Beatrice! Tunnelen ned til Sollerud vil bli bygget ved boring og sprengning. Tunnelen vil i sin helhet være lukket, og adkomsten inn til tunnelen vil være den eksisterende tunnelportalen som VEAS har på Sollerudstranda. Det vil ikke bli permanente inngrep på Sollerudstranda. Generelt vil tunnelen ha god overdekning (altså bygges dypt under bakken) i de områdene der det er boliger. Rett nord for E-18 er overdekningen mindre og her vil vi følge opp med tiltak for boliger og gi berørte god informasjon. Alt anleggsarbeidet knyttet til prosjektet med ny vannforsyning er underlagt strenge krav med hensyn til støy, og dette gjelder også tunnelen til Sollerud. Vi forventer at noen naboer vil merke støy fra boring og sprengning av tunnelen i den perioden tunnelarbeidet pågår i deres område. En eventuell massetransport inne i tunnelen er ikke forventet å medføre støy for naboer. Lurer du på hvor tunneltraseen går kan du se kartet over plangrensen på våre nettsider og skrive inn din egen adresse: http://multiconsult.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1387fc8efbf644f8b710da74c13160b8
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:06:22

Vil turveien langs Sollerudstranda mot Vækerø langs Bestumkilen stenges? Blir noe av Sollerudstranda åpen for publikum/badende?

Liv Thorén - 29.04.2020 kl 09:31:08

Hei Liv!
Vi kommer til å legge om dagens turvei slik at den går utenom riggområdet vårt. Dette er noe av det første vi vil gjøre når arbeidet starter ved Sollerudstranda. Riggområdet vårt vil være på østre del av Sollerustranda, ved siden av der Sollerudstranda barnehage ligger og inn mot portalen rett ved. Her vil det kjøres massetransport med lastebil ned Frantzebråtveien. Resten av stranda vil være åpen for publikum og badende.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:09:53

Det kommer en installasjon på toppen av Husebyskogen på et svært verdifullt friområde. Kan man søke å legge dette på et mindre inngripende sted?

Margrethe Geelmuyden - 29.04.2020 kl 20:46:19

Hei Margrethe!
Ja, det er planer om å justere plasseringen av luftetårnet i Husebyskogen i forhold til slik det er i reguleringsplanen. Luftetårnet skal sikre friskluft ned til det underjordiske anlegget. Byggingen av tårnet ligger noe fram i tid. Vi har fått innspill fra Husebyåsen vel, og har invitert dem til en befaring for å se på alternativer før utforming og plassering bestemmes.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:11:25

Hei vår er erfaring etter å ha jobbet mot VAV og PBE siden 2018 stemmer ikke med hva dere skriver i Akersposten

Jeg siterer VAV: Det er viktig for VAV å få på plass gode tiltak for å gjøre arbeidet mindre til plage for nærmiljøet, og vi har stort fokus på god kommunikasjon med berørte naboer. Vi er i dialog med skoler, barnehager, interesseforeninger og bydelene som er berørt.

Det er riktig at det har vært dialog hele veien, men hva hjelper det når VAV ikke tar hensyn til våre innsigelser som både har vært konstruktive og teknisk vurdert av siv.ing. VAV har så langt i saken kun kjørt sitt eget løp uten hensyn til oss berørte parter i nabolaget. Et klart bevis på dette er alle de innsigelser og møter vedrørende saken gjennom en lang perioder som ikke har ført til noe. Vi har problemer med å se hvilke av de innsigelser og forslag som er tatt til følge. Som hovedsamarbeidspartner har dere Multiconsult. Hvordan kan dere bruke de til å kontrollere våre boliger med hensyn til eventuelle skader forårsaket av sprengninger etc når Multiconsult står med begge bena i prosjekteringen av anlegget.
Vi kan ikke se at Multiconsult er en nøytral part i saken ved en eventuell skade.

Det er hyggelig at dere inviterer nok engang til dialog, men dialog er ikke interessant når det ikke fører til påvirkning. Tilliten til VAV og Multiconsult er meget lav.

Hans-Jul

Hans-Jul Mikkelsen Husebyåsen Vel - 30.04.2020 kl 14:20:08

Hei Hans-Jul, vi er lei for å høre at du ikke opplever at dere blir hørt til tross for tett dialog og medvirkningsmuligheter. Naboer, interesseforeninger og andre bidratt mye med lokalkunnskap, innspill og ønsker, og har uttrykt sin mening i forkant av det politiske vedtaket fra bystyret i november 2019. Medvirkning slik som dette er viktig, og har også hatt innvirkning for planene i prosjektet. Plasseringen av driftsbygget er flyttet fra Husebyskogen til jordet ved Sørkedalsveien, blant annet etter uttalelser fra Husebyåsen vel vedrørende plasseringen i skogen. Samtidig er det viktig å påpeke at det det er politikerne som tar den endelige beslutningen om å vedta planene for prosjekter som dette. Som innbygger har du medbestemmelse gjennom kommunevalget, mens du kan medvirke i planer for å gi politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag. I det videre arbeidet etter det politiske vedtaket har vi svart på klagene som har kommet inn, og dette ble oversendt til Plan- og bygningsetaten 23/3-2020 for videre behandling. Nå som prosjektet er politisk vedtatt, fortsetter vi dialogen med nærmiljøene, og dette har ført til flere tiltak og føringer. Gode eksempler på dette er flere av tiltakene som gjøres ved Huseby skole og FO-bygget, hvor vi blant annet tilpasser sprengningstider, forhøyer støyskjerm og finansierer nytt kjøleaggregat. Ved Sollerudstranda jobber vi med løsninger for å redusere størrelsen på riggområdet og har fått på plass trafikksikringstiltak. Ved Husebybakken skipark jobber vi med løsninger for miljøtunnel og en rekke trafikksikringstiltak, og vi vil dempe tunnelviften. Mye av dette er tiltak som er kommet på plass, eller jobbes med, nettopp som følge av lokalt engasjement og dialog med nærmiljøet. Dette er et prosjekt som er viktig for at Oslo kommune skal ha en trygg vannforsyning. Samtidig har vi stor forståelse for at man ikke setter pris på å få et stort prosjekt som dette der hvor man bor. Vi håper at tilliten din til oss vil øke i tiden som kommer, og håper på fortsatt god dialog med både deg og andre lokalmiljøet, og medvirkning der hvor det er mulig. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 13:02:17

Vil graving, sprenging og bygging på Husebyjordet skje samtidig som store deler av Hovseterdalen graves opp for å legge bekken opp i dagen bare et par hundre meter unna?

Nær nabo - 03.05.2020 kl 10:45:41

Hei nær nabo!
Vann- og avløpsetaten jobber med planer for å få skiftet ut gamle og dårlige vannledninger gjennom Hovseterdalen. Her planlegges det å bruke gravefrie løsninger så langt det er mulig, men det vil bli noe graving når dette skjer, antakelig rundt 2021/2022. Dalen vil holdes åpen for ferdsel og bruk gjennom anleggsperioden.

Dersom det videre bevilges penger til bekkeåpning i Hovseterdalen vil dette arbeidet sannsynligvis starte opp ca. 2022/2023. Her gjenstår fortsatt en del planlegging og forarbeid, og det er ikke tatt en endelig beslutning om prosjektet.
Som du ser, planlegges det arbeid i Hovseterdalen samtidig som sprengning av tunneler og vannbehandlingsanlegg til ny vannforsyning. Inngrepene i friområder som følge av disse prosjektene er likevel ikke store sammenlignet med de store friarealene som fortsatt vil være tilgjengelig i Husebyskogen rett ved.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:45:47

Hva vil skje med badevannet på Sollerudstranda og Hydrostranda? Vil det bli forurenset med alle massene som skal tas på lekter og er dette dieseldrevne lektere som står og forurenser alle disse årene?

JFH - 03.05.2020 kl 13:29:01

Hei JFH!
Det er satt krav til fossilfri diesel på lektertransporten og annen massetransport. Det blir satt strenge krav til miljøoppfølging i prosjektet som skal hindre utslipp. Når det gjelder badevannskvaliteten er det krav om tiltak mot forurensning av denne. Lektertransporten fra Sollerudstranda er avhengig av at tunnelen mellom Huseby og Sollerud står ferdig. Passeringen under E18 og Drammenbanen er utfordrende, og kan påvirke fremdriften i tunnelarbeidet. Massetransporten i tunnelen og lektertransport vil etter planen tidligst kunne starte opp i 2023. Masseuttaket vannbehandlingsanlegget skal etter planen være ferdig i midten av 2024.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:41:03

Har dere psykologer som har vurdert hvilke påkjenninger som blir påført de som bor i nærheten av Husebyskogen med flere år med sprengninger? Hva gjør dere med disse? Tenk på små barn, eldre og hunder.

Anne B. - 03.05.2020 kl 13:29:39

Hei Anne, det er som du sier viktig å ta hensyn til lokalmiljøet der hvor vi skal arbeide over mange år. Det er strenge regelverk og retningslinjer som gjelder for slike store prosjekter. Vi har ekstra strenge regler for flere deler av prosjektet fordi det er så langvarig. Vi har både strengere krav til støy enn kortere prosjekter, og i Husebyskogen er kravet til maksimal vibrasjon fra sprenging halvert.
Folkehelseperspektivet ivaretas gjennom forskrift om miljørettet helsevern. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Vi har jevnlige statusmøter med bydelsoverlegene som forvalter forskriften. Hvis naboer har klager eller spørsmål om støy fra prosjektet, oppfordrer vi dem til å ta kontakt slik at vi kan vurdere tiltak og ta opp problemet med entreprenør. Bydelsoverlegen kan også behandle klagesaker dersom det er brudd på forskriften.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:06:55

Har man beregnet antatt rystelser i grunnen som følge av sprenging på Husebyjordet og hvordan vil disse rystelsene manifestere seg (dvs kjennes på kroppen) i ulik radius fra senter? Finnes det et kart med beregninger utifra ulike radier? Hvem er det som bestemmer grenseverdier for hvor store rystelser som kan tillates og hva er disse?

Sander J. Tufte - 03.05.2020 kl 14:12:33

Hei Sander
Ja, vi har beregnet antatte rystelser som følge av sprengning. Mennesker er svært følsomme for vibrasjoner og følegrensen ligger på ca. 0,1 mm/s. Derfor er det forventet at sprengning kan oppleves som en ulempe i den korte tiden det pågår (noen sekunder per salve), men det er ikke farlig for mennesker eller dyr. Det er anslått at sprengning kan oppleves som ubehagelig på opptil 200 meters avstand.
Vann- og avløpsetaten har fastsatt klare grenseverdier for hvor store vibrasjoner som er akseptable i forbindelse med prosjektet. Grenseverdiene er basert på Norsk Standard 8141 for Vibrasjoner og støt. Denne standarden finnes i flere utgaver, men for sprengningsarbeider er det utgave 2 fra 2001 som er benyttet. Grenseverdien som benyttes i Husebyskogen er 25 mm/s. Vi vil følge med på vibrasjonene gjennom målere som blir utplassert på bygninger i nærområdet. Denne standarden er utarbeidet for å hindre skade på bygninger.
Vi kan ikke gi deg et kart per nå, men ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker flere detaljer.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 14:02:21 - Oppdatert: 05.05.2020 kl 14:58:32

Oslo Kommune går med milliard-underskudd om dagen pga koronakrisen og vil møte vedvarende underskudd fremover. Pga tapte inntekter til Kommunen og derved investeringsmidler så møter vel dette prosjektet nå mye høyere risiko enn først antatt mtp økonomi og derved følgerisiko med redusert måloppnåelse mtp gjennomføring på tid og etterlevelse av HMS krav. Kan VAV garantere at vi forbrukere og skattebetalere ikke får veltet denne risikoen over på oss med bla større økning i avgifter enn de som var initialt forespeilt/planlagt?

Sander J. Tufte - 04.05.2020 kl 07:32:24

Hei Sander! Det er bestemt at vann- og avløpsgebyret i Oslo skal økes med ca. 1000 kr i året for en gjennomsnittlig husstand for å finansiere prosjektet. Vi ser ikke for oss at det vil bli ytterligere økning av gebyret som følge av situasjonen samfunnet befinner seg i.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:47:22

1. Sollerudstranda har vært brukt av små og store som aldri før, nå mens koronasituasjonen har medført at folk har måttet holde seg hjemme. Dette understreker viktigheten av å la mest mulig av friområdet bli spart for rigg- og anleggsarbeid. Hva vil VAV gjøre for å redusere mest mulig på riggområdet på Sollerudstranda, og la mest mulig av friområdet ligge utenfor det inngjerdede området? Jeg vet at VAV tidligere har vist til at de reduserer sitt riggområde med 2 DA ved flytting av barnehagen, men dette gjelder bare et areal av PLANområdet som ikke er beskrevet som en del av selve RIGGområdet.
2. Sollerudstranda barnehage måtte flyttes på grunn av anleggsbråk, men jeg har hørt at den store usikkerheten i prosessen har medført at alle foreldre har følt seg tvunget til å søke annen barnehageplass og at barnehagen står i fare for å nedlegges. Jeg lurer derfor også på hva VAV nå gjør i denne saken, og hva de anser er hovedårsaken til at barnehagen må stenge. Hva kunne VAV ha gjort annerledes når det gjelder barnehagen på Sollerudstranda?
3. Hvilket ansvar mener VAV de har for å sørge for at det etableres kompenserende aktivitetsområder for barn og unge i perioden 2020-2027? En volleyballbane forsvinner, og lekeplassområdet rundt barnehagen og strandområdet ved riggplassen reduseres og blir utrivelig på grunn av bråket. Hva vil VAV gjøre med dette?

MVH Kristinn Hegna,
Redd Sollerudstranda

Kristinn Hegna - 04.05.2020 kl 14:05:40

Hei Kristin, takk for spørsmål. Vi skal forsøke å svare deg litt kort her, men ta gjerne kontakt igjen for flere detaljer.
Vi er positive til engasjementet for å redusere riggområdet, og jobber for tiden med å se på mulighetene for dette. Vi er blant annet i kontakt med Sollerudstranda skole, Undervisningsbygg og Utdanningsetaten for å se på mulighetene for å bruke en asfaltert plass utenfor båtverkstedet, i tillegg til barnehagen.
Arbeidet med å flytte Sollerudstranda barnehage pågår, og det er lagt ned betydelige innsats i å finne en løsning. Vann- og avløpsetaten har foreslått et «makeskifte» for å flytte Sollerudstranda barnehage til et friområde vest ved Sollerud gård. I bytte har Vann- og avløpsetaten foreslått å redusere riggområdets størrelse.
Vann- og avløpsetaten sender om kort tid rammesøknad til Plan- og bygningsetaten for tiltaket om midlertidig flytting av barnehagen.. I forbindelse med flyttingen har Vann- og avløpsetaten (VAV) med barnehagen utarbeidet en avtale med barnehagen .
Avtalen betyr at Vann- og avløpsetaten vil dekke eventuelle merkostnader og direkte økonomisk tap som barnehagen kan få som følge av vår virksomhet.
Inngrepene på Sollerudstranda er heldigvis midlertidige, og når vi er ferdige med arbeidet, kommer området til å tilbakeføres slik det er i dag. Selv om det kanskje ikke blir like trivelig, vil det være fullt mulig å både bade og oppholde seg på andre deler av Sollerudstranda også mens prosjektet pågår. Dersom barnehagen flyttes til en annen del av Sollerudstranda, vil det komme nye lekeapparater der, og dersom Bymiljøetaten og lokalbefolkningen ønsker det, er vi positive til å la dette stå når prosjektet er ferdig. Når det gjelder volleyballbanen er dette tatt opp med Bymiljøetaten, og det sees blant annet nærmere på hvorvidt banen kan etableres et annet sted i områdets friområde. Eventuelle andre tiltak må vi komme tilbake til i samarbeid med Bymiljøetaten.

Besvart: 05.05.2020 kl 15:46:47

Det er sagt at massene i starten skal fraktes ut ved Huseby skole og videre ned til Smestadkrysset. Hva vil sjåførene gjøre når rushtrafikken står stille ned mot Smestadkrysset i starten av dagen? Vil de da like godt kjøre gjennom Røakrysset for å slippe å stampe i kø?

Frederikke - 04.05.2020 kl 15:33:09

Hei Frederikke!
Du har helt rett i at massene skal fraktes ned langs Sørkedalsveien fra Husebyjordet, og det er dette som er den foretrukne transportvei. Ved behov kan det være aktuelt å kjøre via Røa-krysset.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:56:13

Når starter sprengningsarbeidet overfor Huseby skole? og når blir riggområde og ny sykkelvei anlagt?

AG - 04.05.2020 kl 15:34:04

Hei AG!
Vi kan ikke gi et helt eksakt tidspunkt ennå, men vi forventer å kunne signere kontrakten med entreprenør tidlig i juni, og vil starte med å rigge til anleggsområdet så raskt som mulig etter kontraktssigneringen. Detaljene må vi få komme tilbake til. Noe av det aller første som skal gjøres når vi etablerer riggområdet, er å legge gang- og sykkelveien i en undergang, slik at anleggstrafikken krysser over. Fram til denne er på plass, kommer vi til å ha trafikkvakt til stede ved krysningspunktet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:56:35

Når de store hallene skal sprenges ut, har det stått at lastebilene skal kjøre ut ved Makrellbekken. Tomme lastebiler fra Drammen skal kjøre inn portalen på Huseby. Kommer disse kjørende gjennom Røa-krysset, og hvor mange er det snakk om, avhengig av hvor mye som tas ut på Sollerudstranda. Er det endelig bestemt hvor mye av massene som skal tas ut på Sollerudstranda? Blir det 70 prosent som tidligre sagt?

Petter S. - 04.05.2020 kl 15:35:01

Hei Petter, lastebilene med masser fra fjellhallene vil både kjøre inn og ut fra Makrellbekken og ved Husebyjordet i den første fasen. Når vi har kommet så langt at vi kan kjøre gjennom fra Huseby til Makrellbekken er det i hovedsak en slik løsning du beskriver som vi ser for oss . Hovedveien vi vil bruke for å komme til Husebyjordet er Sørkedalsveien opp fra Smestadkrysset, men det kan i noen tilfeller være aktuelt å kjøre over Røa-krysset. Hvor mye masser som vil tas ut ved Sollerudstranda vil avhenge av når denne tunnelen står klar, og her er det for øyeblikket for tidlig å gi en konkret angivelse. Vi må derfor komme tilbake til akkurat dette punktet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 16:15:47

Hvor store områder i skogen og på jordene blir borte for oss som bruker det til tur/rekreasjon? Kan vi få se et tydelig kart?

Pia Segerberg - 05.05.2020 kl 11:05:16

Hei Pia!
Med unntak av et luftetårn, vil anlegget i Husebyskogen være under bakken. Det vil være behov for å etablere et driftsbygg og adkomsttunnel på Husebyjordet, og jordet vil være anleggsplass mens prosjektet pågår. Nøyaktig plassering av luftetårnet er ikke endelig fastsatt, og Vann- og avløpsetaten har invitert Husebyåsen vel til å komme med innspill til plassering av luftetårnet. Disse installasjonene vil, når prosjektet er realisert, samlet beslaglegge 2,1 mål. I tillegg vil det måtte anlegges atkomstvei og snuplass, slik at det samlede tapet av friareal i Husebyskogen/Husebyjordet vil være på 4,1 mål.
Når det gjelder kart, tar vi med oss innspillet i arbeidet med å få på plass flere og bedre kart til nettsiden vår.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 16:16:15

Hvordan kan innbyggerne får løpende og konkret informasjon om utviklingen i prosjektet?
Hvordan kan innbyggerne gi løpende tilbakemeldinger om opplevelse av utviklingen i prosjektet?

Gard Titlestad - 05.05.2020 kl 11:09:23

Hei Gard, vi er opptatt av å gi god løpende informasjon til innbyggerne om det som foregår i prosjektet. Vi bruker flere ulike informasjonskanaler, og en god måte å generelt holde seg litt oppdatert er å følge nyhetsbrevet vårt, som du kan melde deg på her (https://mailchi.mp/4370b2daeb44/nyhetsbrev-ny-vannforsyning), og å følge siden vår på facebook (www.facebook.com/vannforsyningOslo). Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger, så dette må dere gjerne sende oss enten via e-post eller Facebook. Vi kommer også til å gjennomføre spørreundersøkelser underveis i prosjektet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 16:17:01

Spørsmål angående støydempings-tiltak i Makrellbekkdalen.

Vi bor i Sørbyhaugen 24 med hus vendt mot dalen. Huset bygges nytt nå med store vinduer mot dalssiden, så tiltak på hus mv er vanskelig å få til på dette tidspunkt og vi ser at andre tiltak også får begrenset effekt.

En utfordring med støyen, i tillegg til den jevne støyen, er at man får en del «topper» med lastebiler, sprenging osv. En stor støykilde mot dalen i dag er t-banen opp på dalsiden som kjører uten støymur i dag. Støy fra denne kommer opp i 70db + i korte strekk. Med tillagt støy fra arbeidene vil dette forsterkes.

Det koster ca 30.000 kr per kvm å bygge støyskjerm i følge Ruter, samme om det er den 3 meter høye eller 4,5 meter høye kraftige. Fundamentet er det som koster. Andre aktører enn Ruter står fritt til å sette opp støymur på egen regning.

Om man tenker helhetlig, vil det å eliminere denne støykilden, utover stor good-will hos alle berørte, kunne ta ned totalstøyen betraktelig. Til tross for at kilden er t-banen og ikke prosjektet, vil man få færre / lavere «topper» i støy og mindre totalbelastning. For et prosjekt i denne størrelsesorden er også kostnaden relativt lav og mer effektivt andre tiltak!

Håper dette kan vurderes!

Henrik Taubøll

Henrik Taubøll - 05.05.2020 kl 11:30:55

Hei Henrik! Vi har stor forståelse for bekymringene knyttet til støy, men vi må presisere her at midlene som er satt av til dette prosjektet skal brukes kun til byggingen av ny vannforsyning til Oslo, og til tiltak som følge av ulemper som vårt prosjekt påfører områdene hvor vi bygger. Vi har vi ikke lov til å finansiere tiltak som ikke er direkte knyttet til vårt prosjekt, slik som støyskjerm ved t-banen. Imidlertid jobber vi med flere støydempende tiltak knyttet til vårt prosjekt. Vi har fått på plass noe, slik som støydemping av tunnelvifte og jobber med å befare de aller nærmeste boligene for å se på mulige støytiltak, men vi er dessverre ikke i mål med alt helt ennå ved området Makrellbekken/Husebybakken skipark. Dette er høyt prioritert i prosjektet, og vi jobber med løsninger for ytterligere støyskjerming.
Fordi dette prosjektet skal vare fram til 2028, er det også satt ekstra strenge krav til støy. Vi må forholde oss til kravene som gjelder for industristøy, og ikke anleggsstøy, som er vanlig for prosjekter. I enkelttilfeller hvor vi ikke kan holde oss innenfor støygrensen, må vi søke om dispensasjon og få godkjenning. Dersom man i noen perioder ikke klarer å overholde gjeldende støygrenser, vil vi være behjelpelige med å tilby alternativt bosted/hotellopphold for de nærmeste naboene.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:17:25

Spørsmål angående støydempende tiltak, Makrellbekken.

Vi bor i Hagan Terrasse 10, og barna har skolevei ned langs bekken (gjennom arbeidsområdet) til Smestad skole. Ettersom det samlet nå vil bli enda mer støy enn det vi har fra før, håper jeg det kan vurderes å bygge støyskjerm for t-banen som er til stor sjenanse med lydnivåer opp til 70db og mer.

En slik støyskjerming vil bidra til at det samlede støybildet reduseres kraftig, det er et rimelig tiltak (Sporveien oppgir at det koster 30.000,- per meter uavhengig av høyden)sammenlignet med andre tiltak som vil gi tilbake til naboene i lang tid.
Ber om at dette vurderes.

Ber også om at skoleveien sikres ordentlig, så vi ikke må velge å la barna gå langs traffikert vei i stedet for ned langs den fine stien vår.

Med vennlig hilsen
Mari Aarhus Thrane

Mari Aarhus Thrane - 05.05.2020 kl 11:54:03

Hei Mari,
det er gjort vurderinger av trafikksikkerheten i anleggsgjennomføringen. I Makrellbekken/Huseby skipark vil den gangveien langs bekken som i dag er skjermet fra annen trafikk opprettholdes. Det vil også settes ut vakter i Ullernchauseen og Nedre Smestad kryss. I tillegg vurderes det fysisk skille mellom fortau og veibane i Ullernchausseen. I forhold til dette tiltaket innleder vi dialog med Bymiljøetaten.
Som du også vil se i andre svar her i nettmøtet på lignende spørsmål, har vi ikke lov til å finansiere tiltak som ikke direkte er knyttet til vårt prosjekt. Støyskjerming ved t-banen er et eksempel på noe som vi ikke har lov til å finansiere. Imidlertid har vi fått på plass flere tiltak for å skjerme for støy fra prosjektet vårt, og jobber med å få på plass enda flere slike tiltak. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:10:51 - Oppdatert: 06.05.2020 kl 15:10:59

Hva gjøres for å koordinere arbeidet med vannbeh.anlegget opp mot arbeidet knyttet til bygging av Røatunnellen?

Ole P. Gjerde - 05.05.2020 kl 12:56:06

Hei Ole! Røa-tunnelen er vurdert med tanke på om traséene for tunnelene i vårt prosjekt er kryssende, noe de ikke er. Når Røa-tunnelen blir besluttet bygget, fullfinansiert og regulert, vil vi naturligvis ha dialog for å avklare om det er annet vi bør koordinere på tvers av prosjektene. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 16:45:55

Spørsmål 1:
Hvilke konkrete støydempingstiltak vil bli foretatt når det gjelder demping av støy fra vifte som skal stå på 24/7 i Makrellbekkdalen? Hvilke konkrete krav vil dere stille overfor entreprenøren knyttet til dette?

Spørsmål 2:
Angående støydempings-tiltak i Makrellbekkdalen inkl støy fra t-bane:

Vårt hus har etterisolerte yttervegger med 3-lagsisolerte vindusglass. Likevel hører vi lyden av t-banen svært godt fra Makrellbekkdalen, både inne og ute. Det har alltid vært endel ekko i dalen slik at alle lyder forsterkes kraftig på begge sider av dalen. Støyen varer ca 1 minutt og er oppi over 70db. Med tillagt støy fra arbeidene vil dette forsterkes.

Det koster ca 30.000 kr per kvm å bygge støyskjerm i følge Ruter, samme om det er den 3 meter høye eller 4,5 meter høye kraftige. Fundamentet er det som koster. Andre aktører enn Ruter står fritt til å sette opp støymur på egen regning.

Om man tenker helhetlig, vil det å eliminere denne støykilden, utover stor goodwill hos alle berørte, kunne ta ned totalstøyen betraktelig. Til tross for at kilden er t-banen og ikke prosjektet, vil man få færre / lavere «topper» i støy og mindre totalbelastning. For et prosjekt i denne størrelsesorden er også kostnaden relativt lav og mer effektivt andre tiltak!

Håper dette kan vurderes!

Elisabeth, Sørbyhaugen 28 - 05.05.2020 kl 13:23:54

Hei Elisabeth, vi har svart på dette i andre svar som er publisert her i nettmøtet. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe mer. Du finner kontaktinfo på nettsidene våre ww.oslo.kommune.no/vannforsyning-oslo. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 12:11:25

Hei,
Hvor mange lastebiler vil det daglig gå med utsprengte masser fra anlegget og over hvor lang periode?

Bjørn Frogner - 05.05.2020 kl 13:37:16

Hei Bjørn, dette er litt varierende ut fra hvilket riggområde det er snakk om, og vil også variere ut fra hva vi konkret arbeider med i prosjektet til enhver tid. Ved Husebyjordet har vi sagt at det anslagsvis blir 80-280 kjøretøybevegelser hver dag, og ved Husebybakken skipark blir anslagsvis 50-250 kjøretøybevegelser daglig. Planlagt oppstart på riggplassene er sommeren 2020, og prosjektet skal være ferdig i 2028. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 16:45:21

Kjøretøy: de snakkes om bruk av elektriske lastebiler. Det er snakk om store og tunge steinmasser. I hvilken grad vil det kunne være en realitet og støy er det uansett når store kjøretøy drar i gang hastigheten.

Janicke Haga - 05.05.2020 kl 15:05:47

Hei Janicke! Det er krav om at vi skal bruke fossilfrie kjøretøy i prosjektet, og det skal vi gjøre, men det er ikke realistisk at lastebilene som skal frakte masser vil være elektriske.
Vi kommer til å spyle massene før de lastes opp i lastebilene, og lastebilene spyles og kontrolleres før de kjører ut på veien. I tillegg vil vi rengjøre Ullernchauseen ved prosjektområdet daglig for ytterligere å begrense støv. Vi har målere i området som måler støvnedfall, som også vil stå der under hele prosjektet. Disse sjekker vi månedlig, slik at vi kan følge med på om det er behov for ytterligere støvtiltak. Det er strenge lover og regelverk når det gjelder støv og forurensning som vi må holde oss innenfor i prosjektet. Vi har tro på at tiltakene vi planlegger vil være tilstrekkelige for å oppnå dette, og hvis ikke vil vi sette inn ytterligere tiltak.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:14:47

Dere svarer i forbindelse med sprengning at mennesker er svært følsomme for vibrasjoner og følegrensen ligger på ca. 0,1 mm/s og at grenseverdien som benyttes i Husebyskogen er 25 mm/s. Det er jo veldig mye mer. Kan dere si noe mer om hvordan dette vil føles for dem som blir påvirket av dette.
Vidar Bakken

Vidar Bakken - 05.05.2020 kl 15:07:22

Hei Vidar, det har du helt rett i. Denne grenseverdien er satt av hensyn til vibrasjoner i nærliggende bygninger, for å unngå skader på bygningene som følge av prosjektet. Vi mennesker er svært følsomme for vibrasjoner, man vil merke sprengning nær der man oppholder seg, selv om svinghastigheten ved sprengning er halvert i Husebyskogen i forhold til standard 50 mm/s. Det kan oppleves ubehagelig, men er ikke farlig for verken mennesker eller dyr. En sprengsalve varer i noen sekunder, så er det over. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 13:46:19

Støy: Støymålinger man har vist til gjelder bare for veien ut dalen og det er ikke framlagt informasjon for Ullernchausseen med bakgrunn i at dette er en annen type vei. Man må ta utgangspunkt også her fra et nullpunkt og så se på den totale økningen i antall kjøretøy (disse kjøretøyene tilsvarer langt flere privatbiler enn en til en forhold) og den effekten det vil ha. Det ville bli gjort for et grøntområde hvor man ville startet med null som utgangspunkt. All denne trafikken kommer på innsiden av den nåværende støymuren og er til betydelig belastning for beboerne som egentlig skulle vært skjermet via muren som var der, men har fått trafikken på innsiden av muren. Hva vil gjøres her?

Janicke Haga - 05.05.2020 kl 15:09:47

Hei Janicke, vi har utarbeidet støyberegninger for trafikken i Ullernchauseen slik det er i dag, og den viser at de nærmeste boligene er støyutsatt. Det er også gjort beregninger av situasjonen når anleggstrafikken kommer i tillegg til dagens trafikk. Det viser en liten økning i støybelastningen på fasaden på noen boliger. Vi har tatt kontakt med disse huseierne nå med tilbud om en befaring for å se på aktuelle fasadetiltak på bakgrunn av disse beregningene.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:13:03

Skibakken: omleggingen vil i realiteten bety at hele skibakkeområdet utgår i byggeperioden ettersom skibakken ikke kan justeres slik som VAV og Multiconsult har prøvd å komme med forslag om. Det vil si at Njård og alle beboere i området mister et mye brukt rekreasjons og grøntområde der det sommerstid også settes ut kuer fra Bogstad gård. Hva vil være kompensasjonsområder? For Huseby tenker man et mål som erstatning for mange mål. Makrellbekkdalen var uttalt som kompensasjon for den amerikanske ambassaden.

Janicke Haga - 05.05.2020 kl 15:11:51

Hei Janicke, det vil dessverre ikke være mulig å drifte Husebybakken skianlegg under anleggsperioden, men langrennsløypa vil bli lagt om slik at denne kan benyttes. Vi har stor forståelse for at mange synes dette er leit. Etter at prosjektet er ferdig, planlegger vi å bidra til noen oppgraderinger av anlegget, deriblant et nytt teknisk bygg til snøproduksjon.
Vi har sett på muligheter for å finne erstatningsarealer, og ikke funnet gode områder i nærheten. Det pågår imidlertid arbeid med å omregulere ytterligere arealer i Hovseterdalen.
Vi er opptatt av å få til god dialog med Njård idrettslag og Bymiljøetaten om tilbakeføring og istandsetting av området.

Besvart: 06.05.2020 kl 15:12:32

Kommentar til informasjon som er kommet ut om saken fra prosjektfirma / VAV:
Det skrives om Brannstasjonen i Ullernchausseen 26. Det er et gjenvinningsanlegg som ligger der så Multiconsult har tydeligvis ikke satt seg inn i saken. Betyr det at dere tar utgangspunkt i gammel dokumentasjon og ikke har vært ute på befaring?

Janicke Haga - 05.05.2020 kl 15:15:59

Hei Janicke, både Vann- og avløpsetaten og vår rådgiver Multiconsult er godt kjent i området. Vi vet ikke helt hvilken uttalelse du referer til her, men vi kan forsikre om at vi kjenner godt til at brannstasjonen er nedlagt, og at det nå er et gjenvinningsanlegg på tomten.
Når det gjelder hensyn til dyreliv er en del av underlaget for det politiske vedtaket at man har gjort de miljøvurderingene som det er krav om. Som en del planarbeidet er det utarbeidet en egen delutredning om naturmangfold (rapport 50- X-RAP-552). I tillegg har Stiftelsen BioFokus kartlagt områder der det planlegges inngrep i dagen. De største negative konsekvenser knyttet til dette temaet er riggområde og tunnelpåhugg ved Makrellbekken, siden dette gir inngrep i en registrert naturtype. I tillegg må en regne med at en del arter vil holde seg unna de ulike riggområdene i anleggsfasen grunnet støy og forstyrrelser. Denne effekten er forventet å være midlertidig, artene vil ta områdene i bruk igjen etter endt anleggsfase.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:14:11

Vil Husebybakken skianlegg kunne være i full drift under hele anleggsperioden?

Nils Pettersen - 05.05.2020 kl 15:16:30

Hei Nils, det vil dessverre ikke være mulig å drifte Husebybakken skianlegg under anleggsperioden, men langrennsløypa vil bli lagt om slik at denne kan benyttes. Vi har stor forståelse for at mange synes dette er leit. Etter at prosjektet er ferdig, planlegger vi å bidra til noen oppgraderinger av anlegget, deriblant et nytt teknisk bygg til snøproduksjon. Vi er opptatt av å få til god dialog med Njård idrettslag og Bymiljøetaten om tilbakeføring og istandsetting av området. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 10:21:24

1. Hvor lenge kan et "prosjekt" drives, før det går fra å være midlertidig situasjon til en varig drift?
For barn som vokser opp i dette, vil det IKKE oppleves om et midlertidig prosjekt

Christian Gilhuus-Moe - 05.05.2020 kl 15:21:29

Hei Christian!
Vi har forståelse for at et prosjekt med så lang varighet kan oppleves som en permanent situasjon. Det er også en av grunnene til at støykravet til prosjektet er ekstra strengt (industristøy), og ligger 5 desibel lavere enn støygrensen for anleggsstøy, som er vanlig for anleggsprosjekter. Dette er et stort prosjekt som mange naboer vil merke over en lengre periode, og derfor har vi både fått på plass mange avbøtende tiltak, og jobber med å få på plass flere tiltak der hvor vi ikke er helt i mål ennå. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 16:40:12

Hva skal til for at prosjektet ikke har drift på lørdager?
Sprening og anlggesdrift fra 0800-18 på lørdager, til gjøre helgene strevsomme.
Subsidiært, hvordan vil prosjektet kompensere beboere som vil blir sterkt berørt av prosjektet for dette?

Christian Gilhuus-Moe - 05.05.2020 kl 15:24:22

Hei Christian! Det ville hatt store konsekvenser for fremdriften i prosjektet å ikke ha drift på lørdager, og det ville gitt forsinkelser på flere måneder med tilhørende kostnader. I dagsoner (utenfor tunnel og inntil 50 meter inn i tunnelen) skal arbeid kun skje mandag til fredag klokken 07.00-19.00, og lørdager og dagen før en helligdag mellom kl. 08.00 og 16.00. Sprengning under bakken skal kun skje mellom 07.00 og 23.00 på hverdager. Lørdag og dagen før helligdag skal sprengning kun skje mellom klokken 08.00 og 16.00. Annen transport enn massetransport kan også skje i tidsrommet 19.00-07.00 så lenge det ikke forstyrrer naboer og andre, og er innenfor støykravene. Som vi har nevnt i flere andre svar her i nettmøtet, gjør vi en rekke tiltak for å begrense støy fra prosjektet. For naboer som blir sterkt berørt vil det bli foretatt vurderinger om behov for fasadetiltak og tilbud om annet midlertidig bosted/hotell. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 12:59:50

Hvorfor vil man ikke benytte Silurveien som utkjøringssted også? Det ville korte ned sprengningsstrekningen ifm Sollerud. Det er flere utkjøringsveier og Ring3 er rett ved siden av. Man kan dermed lett komme ut på veinettet og vil ikke trenge å kjøre forbi boliger og kan derved redusere uttaksmengden og trafikkbelastningen i alle de andre områdene som er tenkt som utkjøringssteder der det er boliger og myke trafikanter.

Janicke Haga - 05.05.2020 kl 15:28:42

Hei Janicke! Massetransport fra Silurveien med tre mulige områder for tverrslag har blitt utredet og vurdert. Dette alternativet har utfordringer knyttet til begrenset areal til riggområde, konflikt med registrerte naturverdier og konflikt med gang- og sykkelvei.
Vann- og avløpsetaten har vurdert tre ulike mulige plasseringer av en tunnelportal ved Silurveien, men vurderer at ingen av dem er en god løsning for prosjektet. Dette er en kort oppsummering av de mest sentrale årsakene:
Massetransport gjennom en tunnelportal ved Silurveien vil bety belastning og konflikt med naboer, trafikk og naturområder, på likt nivå som Husebybakken skipark.
Silurveien kan ikke erstatte en av de andre tunnelportalene, fordi de også har andre funksjoner som ikke Silurveien kan overta. Det betyr at tunnelportalene ved Huseby/Sørkedalsveien, Husebybakken skipark og Sollerudstranda uansett må til, og at Silurveien ville blitt en fjerde tunnelportal.
Løsningene som er vurdert innebærer at ytterligere friområder i byen må omgjøres til
rigg- og anleggsområde. Dette vil bl.a. være i strid med bystyrets vedtak 13.11.2019 om å begrense inngrep i friområder.
I lys av tidsrammen for prosjektet framstår Silurveien som en løsning med begrenset nytte. Sannsynligvis vil det ta så lang tid å etablere tunnelportalen at størstedelen av massetransporten fra Huseby allerede er unnagjort når adkomsten ved Silurveien kan være ferdigbygget.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 09:39:50

Andre utbyggingsprosjekter: VAV og Multiconsult var overhodet ikke bevisst at Røatunnell-prosjektet ble akseptert i 2019 og skal igangsettes i løpet av de neste par årene. Det vil påvirke nærområdene og trafikken i betydelig grad. Det er også en lang rekke andre byggeprosjekter som vil påvirke trafikkproblemstillingen i nærområdene. Hva vil man gjøre for å sikre at VAV-prosjektet sees i forhold til disse prosjektene og at det ikke blir kaos og en ekstrem belastning for alle i nærområdene inklusive skoler?

Janicke Haga - 05.05.2020 kl 15:32:38

Hei Janicke, vi har opprettet dialog med flere av de utbyggingsprosjektene som utføres i samme periode og i samme område slik som Statnett og Fornebubanen.
Røa-tunnelen er vurdert med tanke på om traséene for tunnelene i vårt prosjekt er kryssende, noe de ikke er. Når Røa-tunnelen blir besluttet bygget, fullfinansiert og regulert, vil vi naturligvis ha dialog for å avklare om det er annet vi bør koordinere på tvers av prosjektene.
Sammen med de øvrige prosjektene har vi et ansvar for å gjøre avbøtende tiltak for å minske ulempene for omgivelsene. Vi har planlagt for omfattende trafikksikringstiltak blant annet trafikkvakter og fysisk skille mellom gående og syklende og anleggstrafikken.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 14:48:14 - Oppdatert: 06.05.2020 kl 15:01:38

Prosjekter gjennomføres også i Asker og Bærum av samme typen. Hvofor ser man ikke på samarbeid i form av å avklare om man kan benytte felles ressurser, ei heller forslag til alternative løsninger? Disse har mer eller mindre bare blitt avfeid på tross av at de vil kunne innebære betydelig mindre inngripen og belastning for nærområdene.

Janicke Haga - 05.05.2020 kl 15:40:09

Hei Janicke, det er vurdert samarbeid om reservevannforsyning med andre nabokommuner slik som Asker og Bærum, men dette har ikke vært mulig. Oslo har en stor befolkning i forhold til nabokommunene og det har ikke vært mulig å finne løsninger som sikrer Oslo tilstrekkelig kapasitet.
Vi har vurdert mange av de forslag som er kommet inn i planprosessen, og hatt dialog med blant annet Makrellbekken interesseforening om de forslag de har kommet med.

Vann- og avløpsetaten har vurdert en rekke ulike løsninger i planprosessen som ledet opp til vedtaket av reguleringsplanen. Det er gjort en grundig gjennomgang av blant annet ulike råvannskilder, plassering av vannbehandlingsanlegget og samarbeid med nabokommuner om gjensidig reservevannforsyning.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 08:41:12

Tryggingstiltak for beboere i området og brukere av området: Skal utsatte vakter stå på spesielt farlige punkter i 10 år fremover? Store og lange kjøretøy har en svingradius per i dag inn Ullernchausseen som kontinuerlig skaper farlige situasjoner i lyskrysset med biler som kommer fra selve Smestadkrysset og fra avkjøringsrampe, Hoffveien og Monolittveien. Hvordan vil man håndtere dette? Samt sørge for at de overholder vikeplikt for veikryssene i området?

Avbøtende tiltak for nærområdet: det legges ikke opp til avbøtende tiltak før ETTER at man ser om det blir ille. Her må man ta erfaring fra Statnett sitt prosjekt. Det finnes også andre prosjekter der man har fått inn innspill fra beboere og de «gode» historiene som VAV sto og fortalte på fellesmøtene der det viste seg at de overhodet ikke hadde noen kunnskap eller satt seg inn i problemstillingen, holder ikke. På Bryn kan personer ikke kunnet bruke uteområdene/hagene sine, men har fått støyvinduer og støyskjerm som kun hjelper når de er inne. Hva vil bli gjort for å sikre beboere av områdene i forhold til bl.a. støy og rystelser samt trafikkmengde?

Det vises hele veien til at man skal holde seg innenfor grenseverdier og det er strenge krav m.m. Dette er et prosjekt som skal pågå over 10 år med sprengninger og utkjøring, støv, støy m.m. Det har aldri vært gjort tilsvarende og man vet ikke noe om den totale effekten på menneskene som utsettes for dette. Når man heller ikke vet det totale omfanget på prosjektet fordi opplysningene justeres og det er snakk om sprengninger mange ganger om dagen opp til 10 ganger fra kl. 7 om morgenen til kl.23 om kvelden over år med stilletid kun noen få timer midt på natten, hvordan kan man da mene at det ikke ville være et problem for beboere og brukere av områdene?

Hvorfor vil man ikke benytte Silurveien som utkjøringssted også? Det ville korte ned sprengningsstrekningen ifm Sollerud. Det er flere utkjøringsveier og Ring3 er rett ved siden av. Man kan dermed lett komme ut på veinettet og vil ikke trenge å kjøre forbi boliger og kan derved redusere uttaksmengden og trafikkbelastningen i alle de andre områdene som er tenkt som utkjøringssteder der det er boliger og myke trafikanter.

Janicke Haga - 05.05.2020 kl 15:57:21

Hei Janicke, noe av det du tar opp har vi også svart på andre steder her i nettmøtet, så se også på svarene våre der.

Aller først en liten presisering: Prosjektet starter opp på anleggsplassene i sommer, og skal være ferdig i 2028, altså ca. 8 år. Det siste året vil brukes til å teste og kalibrere anlegget, og i denne perioden vil ikke naboer merke noe til aktiviteten som vil foregå under bakken. Dette er fortsatt en lang periode, og vi har forståelse for at mange har spørsmål og kan være bekymret. For ordens skyld er det ikke slik at vi kommer til å sprenge i hele denne perioden. Sprengning vil skje de første 3-4 årene mens vi lager adkomsttunneler og fjellhaller til vannbehandlingsanlegget. Utover i de senere delene av prosjektet vil arbeidet bestå mye av montering av tekniske installasjoner, betongarbeider og til slutt uttesting av anlegget. Støy og trafikk vil variere ut fra hva vi jobber med i prosjektet, og vi er underlagt strenge regler og retningslinjer som vi følger i prosjektet.

Ved kryssene nærmest anleggsområdet vil vi ha trafikkvakter i tidsrommene hvor skolebarn beveger seg i området. Vi har ellers kontakt med både Statens vegvesen og Bymiljøetaten angående behov for trafikksikringstiltak i områder nær prosjektområdene hvor vårt prosjekt tilfører ekstra trafikk med store kjøretøy.

Når det gjelder avbøtende tiltak stemmer det ikke at vi venter med disse til det blir ille. Vi har allerede fått på plass mange tiltak, og jobber med å få på plass flere. Når prosjektet går fysisk i gang på anleggsplassene vil vi både måle støy, støv og vibrasjoner for å sjekke at vi holder oss innenfor kravene. Og vi vil selvsagt også lytte til lokalbefolkningens henvendelser og opplevelser med prosjektet, og der det er nødvendig vil vi se om det er andre tiltak som bør gjøres.

Røa-tunnelen er vurdert med tanke på om traséene for tunnelene i vårt prosjekt er kryssende, noe de ikke er. Når Røa-tunnelen blir besluttet bygget, fullfinansiert og regulert, vil vi naturligvis ha dialog for å avklare om det er annet vi bør koordinere på tvers av prosjektene.

Når det gjelder Silurveien, viser vi til vårt tidligere svar til deg i møtet.

Vi ser at du har mange spørsmål til oss, og vi vil gjerne svare deg mer i detalj hvis du ønsker det. Ta gjerne kontakt med oss. Kontaktinfo finner du på nettsiden vår: https://oslo.kommune.no/vannforsyning-oslo

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:28:06

Viser til spørsmål:

Er det nå bestemt hvor mye masser som skal tas ut på Sollerudstranda? Akersposten skrev at dette kunne bli helt ned i 20 prosent av massene i stedet for opprinnelig 70 prosent. Jeg vil gjerne vite hvor mye dette vil ha å si for økt lastebiltrafikk inn og ut av anlegget.»

Som blant annet nevnt i høringsbrev fra advokat Anne Sofie Bjørkholt kan det påpekes at det ikke er lovlig å endre premissene for prosjektet med feks 70 til 20 prosent uttak uten ny konsekvensutredning av prosjektet, da merbelastningen for Makrellbekkdalen vil bli vesentlig endret. Dette var også Plan- og bygningsetaten enig i.. Ber om at dere leser gjennom dette brevet på nytt om dette vurderes.

Henrik Fa - 05.05.2020 kl 15:58:50

Hei Henrik, utskiping av masser på lekter fra Sollerudstranda kan først skje når tunnelen er ferdig bygget. Inntil da vil massetransporten skje med bil ut fra anlegget. Fordelingen av massetransport på lekter og bil er per nå ikke klar.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 08:40:19

Har forstått at gang-/sykkelveien forbi Huseby skole skal justeres/legges om i forbindelse med anlegget. Har sendt henvendelse til Bym:
«Fra: Helge Falkenberg
Sendt: 12. desember 2019 09:40
Til: 'postmottak@bym.oslo.kommune.no'
Emne: Gang- og sykkelvei langs Sørkedalsveiens sørside på begge sider av Ostadalsveien
Bildene viser del av gang- og sykkelveien mellom fra cirka under T-banebroen og fram mot Ostadalsveien. Kommentarene nedenfor gjelder også fra Ostadalsveien og forbi Smedhaugen.
På den andre siden av «dumpa» ser man henholdsvis sykkelvei og fortau atskilt med kantstein. Denne opphører på et sted som det ses, og kommer ikke «tilbake» før et stykke etter avkjøring til Smedhaugen sett i retning mot Røa. Derfor bør slikt fysisk skille etableres på delområdene hvor det nå er fraværende. Dersom det ikke lar seg gjøre å etablere fysisk skille, så bør det males en hvit stripe til hjelp for separering syklende og gående (ikke minst skolebarn). Det framgår på første og siste bilde at en støttemur «stjeler» noe av gang-/sykkelveien. Den kan trolig trekkes noe lenger inn i gresshellingen. Imøteser forbedringer her til våren! Nevner til slutt at snøbrøyting/deponering av snø sist vinter var slik at snøen bygget seg opp på utsiden av støttemuren, sånn at plass for gående og syklene ble ytterligere redusert, noe som bør unngås i vintersesongen som vi nå er inne i.»
Har ikke fått svar. Dette kan være aktuelt å samarbeide med vannprosjektet om? Har Bym etablert kontakt med dere?

Helge Falkenberg - 05.05.2020 kl 16:04:37

Hei Helge, takk for spørsmål. Dette er spørsmål som det er naturlig at Bymiljøetaten svarer på, og hvis etaten tar videre kontakt med oss, vil vi naturligvis følge opp dette. Vi gjør trafikksikringstiltak i Sørkedalsveien ved blant annet å plassere trafikkvakter ved kryssene nærmest anleggsområdet og ved å legge gang- og sykkelveien i en undergang akkurat der hvor vi vil kjøre ut fra Husebyjordet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 09:41:40

Hei,

Hvordan håndterer dere støy mot boligene i Markrellbekkdalen?

Her er det tross alt hundrevis av BOLIGER hvor folk plages i sine hjem, mens Sollerudstranda, er et rekreasjonsområde. Synes dere må legge mer fokus på der folk faktisk BOR og plages 24 timer i døgnet...
Sollerud-stranda er tross alt et rekreasjonsområde,

Ole Padan - 05.05.2020 kl 16:05:47

Hei Ole! Vann- og avløpsetaten har hatt stort fokus på hvordan støy fra anleggsarbeidet i Makrellbekkdalen kan begrenses, og vi vurderer flere avbøtende tiltak. I første rekke innebærer dette å sette opp støyskjerming langs anleggsveien i dalen. En miljøtunnel langs denne strekningen er også til vurdering. Det pågår nå en vurdering av de nærmeste boligene med hensyn på støydempende fasadetiltak. Dersom anleggsarbeidet i noen perioder ikke klarer å overholde gjeldende støygrenser vil Vann- og avløpsetaten være behjelpelig med å tilby alternativt bosted/hotellopphold.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 09:40:57

Hei
Bor i Sørbyhaugen 38 og hvor eneste vei ut er via ett allerede håpløst kryss hvir skolebarn og alle de som skal kjøre ting til gjenvinningsstasjonen allerede står i lange køer. Er det virkelig slik at ikke det skal kjøres masser ut der hvor gammel trase ut på Ring 3 gikk? Det virker helt utrolig all den tid det jo gir langt bedre trafikkavvikling.

Carl Morten Grimsøen - 05.05.2020 kl 16:06:37

Hei Carl Morten, dessverre er det slik at anleggsdrift i en by vil medføre ulemper for befolkningen i perioden arbeidet pågår. Særlig vil massetransport medføre utfordringer i dette prosjektet. Vi beklager at anleggstrafikken til tider vil medføre mer kø og ulemper for dere som bor på Sørbyhaugen.
Vi har vurdert direkte påkjøring til Ring 3, og diskutert den med Statens vegvesen for å ivareta deres krav til trafikksikkerhet. Konklusjonen er at å fjerne deler av støyskjermen vil åpne opp for støy fra Ring 3 og påføre nabolaget ulemper.
Hilsen Vann- og avløpsetaten.

Besvart: 06.05.2020 kl 15:16:07

Folk bor faktisk i Makrellbekkdalen og alle har vinduer ut mot dalen. Snakker hundrevis av bostander. Vi er SVÆRT BEKYMRET for viftelyd 24/7 i 8 år fremover som dere kan skjønne.

Kan dere snart svare på hva slags lyddemping dere får på plass her??

Jonas Hansen - 05.05.2020 kl 16:09:46

Hei Jonas! Din bekymring for støy fra anleggsvifter er forståelig. Vi har gjort beregninger for å avklare hvilke husstander som kan bli berørt av viftestøy med og uten støydemping av tunnelvifte. Beregningene viser at en dempet støyvifte vil gi en kraftig støyreduksjon.
Det vil utføres støydempende tiltak på viftene slik at lydnivået tilfredsstiller de strenge kravene som er satt til støy i prosjektet. Vi ser også på løsninger for å bygge inn viftene for ytterligere å dempe støyen. Å flytte viftene inn tunnelen er et annet alternativ som vurderes, men her må vi understreke at det kanskje ikke er praktisk mulig.
I tillegg jobber vi med å se på hva slags fasadetiltak som kan være aktuelle for de aller nærmeste boligene, som jo er mest støyutsatt. Det kan for eksempel innebære utskiftning av vinduer.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:36:06

Hvorfor kan man ikke inngå samarbeid med Statnett og bruke deler av deres fjellhall og utkjøring vest for gjenvinningsanlegget? Da kan man la kjøretøyene kjøre ut videre vestover ved å åpne veien mot Radiumhospitalet slik at trafikken bare kommer inn fra lyskrysset, men ikke også skal ut igjen samme vei. Den totale trafikkmengden vil bli betydelig mindre. En bom vil sørge for at ikke andre personbiler også kan kjøre den veien, evt at kjøretøyene utstyres med brikke for å åpne bommen.

Nabo - 05.05.2020 kl 16:10:48

Hei Nabo!
Utkjøring av masser ved Smestad gjenbruksstasjon har tidligere blitt utredet og vurdert. Vann- og avløpsetaten og Statnett vurderte da at sambruk ikke var mulig grunnet sikkerhet og risiko, noe som da vil kreve at det drives en ny tunnel mot gjenbruksstasjonen. Det er imidlertid flere forhold som gjør at dette alternativet også er valgt bort. For å oppnå tilstrekkelig avstand fra Statnetts anlegg vil tunnelen i dette forslaget bli ca. 600 meter lengre enn tunnel fra Makrellbekkdalen, og med påfølgende regulering vil dette forsinke vannforsyningsprosjektet med ett år. I tillegg betyr økt tunnellengde økte kostnader. Det vil uansett være behov for en rømningstunnel tilknyttet anlegget. Denne tunnelen må plasseres i Makrellbekkdalen, ettersom en rømningstunnel via Smestad gjenbruksstasjon vil være ugunstig for beredskapsfunksjonen denne tunnelen er tiltenkt. Ved uttak av masser ved Smestad gjenbruksstasjon vil man også påføre beboere i Ullernchausséen tilsvarende belastninger som beboere i Makrellbekkdalen. Dette gjør at man i realiteten ikke sparer særlig mange boliger ved å velge utkjøring ved gjenbruksstasjonen.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:36:56

Totalstøyen i Makrellbekkdalen blir høy. Kunne dere fjernet en eksisterende støykilde - t-banen - så hadde det dempet totalen. Leser på nett at det koster ca 30.000kr meteren for støyskjerm - 3-4 millioner i et prosjekt til 15 milliarder bør kanskje være mulig?

Oda Meyer - 05.05.2020 kl 16:11:57

Hei Oda, vi har stor forståelse for at støy fra t-banen kan være til frustrasjon. Kostnadsrammen for dette prosjektet er 12,5 milliarder kroner, men vi har likevel ikke lov til å betale for utbedring av andre ting enn det som direkte skyldes prosjektet. Midlene som er satt av til prosjektet skal gå til bygging av ny reservevannforsyning til Oslo, og til tiltak for å minimere støy og annen ulempe i områdene hvor vi arbeider, som direkte skyldes vårt prosjekt. Ved anleggsområdet i Makrellbekkdalen/Husebybakken skipark, vil vi dempe tunnelviften for å minimere støy, og denne uken har vi sendt ut et brev til de aller nærmeste husstandene med tilbud om befaring for å se på mulige fasadetiltak for å dempe støy. Som du kan se i andre svar, forsøker vi å få til å bygge en miljøtunnel for våre anleggsbiler som kjører ut fra anleggsområdet, men her er det ennå noe usikkerhet knyttet til om det er plass nok til å bygge. Det er klart at et stort prosjekt som dette vil bidra til ekstra støy i området, og vi jobber for fullt med å få på plass gode avbøtende tiltak der vi ikke er helt i mål. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:37:47

Ref. spm. og svarene knyttet til mertrafikk massetransport. Hva er merårsdøgntrafikk beregnet til gjennom arbeidsuken og tider av døgnet samt ulike faser av prosjektet - på Sørkedalsveien: 1) Fra vis-à-vis Huseby skole til Makrellbekken v/Øvre Smestadvei? Hva er merstøyeffekten beregnet til? 2) Samme to spørsmål knyttet til «retur» av tomme (?) lastebiler?

Helge Falkenberg - 05.05.2020 kl 16:12:18

Hei Helge, generelt kan vi si at Bymiljøetatens trafikktall viser at det er ca. 20 000 kjøretøybevegelser i dette området daglig. Ved Husebyjordet har vi sagt at det anslagsvis blir 80-280 tunge kjøretøybevegelser hver dag som følge av vårt prosjekt. Dette innebærer både lastebiler som kjører ut med masser og tomme lastebiler som kjører inn. Dette vil naturligvis variere, ut fra hva som foregår i prosjektet og ulike tider på døgnet, hvor mange kjøretøybevegelser det vil være til enhver tid. Støyberegningene som er gjort viser at trafikken fra vårt prosjekt i liten grad vil påvirke støynivået. Send oss gjerne en e-post til postmottak@vav.oslo.kommune.no hvis ikke synes dette svaret er dekkende for det du lurte på, så kan vi undersøke litt nærmere om det er noe mer informasjon vi kan gi deg. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:38:22

Dere må jo få på plass den utkjøringen som var tidligere forbi brannstasjonen. Det er jo absurd å tenke voldsom merbelastning på den veien som allerede er helt elendig. Ref; Masser som tas ut ved Husebybakken skipark fraktes langs Ullernchausseen opp til Nedre Smedstadkryss og ut på Ring 3 vestover. Har dere gått opp den veien og sett hvordan befatning den er i, skolebarn og trafikkbelastning.

Carl Morten Grimsøen - 05.05.2020 kl 16:13:49

Hei Carl Morten, vi viser til vårt svar til deg over. Vi forstår at det er bekymring rundt økt trafikk på Ullernchauseen. Det skal gjøres en rekke trafikksikringstiltak for å ivareta myke trafikanter.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:06:53

Vi har nettopp bygget hus med vinduer mot Makrellbekkdalen og har små barn. Støydempende tiltak på huset blir vanskelig. Hvordan vil situasjonen bli for oss?

Christian Berntsen - 05.05.2020 kl 16:14:03

Hei Christian. Som du kan se av tidligere svar angående støybegrensning i Makrellbekkdalen, har vi strenge krav og regelverk knyttet til støy, som vi forholder oss til. Vi har fått på plass flere avbøtende tiltak, og arbeider med å få på plass flere. I første rekke innebærer dette å sette opp støyskjerming langs anleggsveien i dalen. På det nåværende tidspunktet er det usikkerhet rundt om det vil være mulig å bygge en miljøtunnel, hovedsakelig grunnet bredden vi har tilgjengelig fra skiparken og ned mot Ullernchausséen. Dersom vi ikke får til miljøtunnel, ønsker vi å sette opp støyskjerm. Vi vil presisere at det er et prioritert arbeid fra vår side å finne løsninger for en miljøtunnel, og eventuelt en tilfredsstillende støyskjerm dersom miljøtunnelen ikke er mulig.
Dersom anleggsarbeidet i noen perioder ikke klarer å overholde gjeldende støygrenser vil Vann- og avløpsetaten være behjelpelig med å tilby alternativt bosted/hotellopphold.

Vi kjenner ikke adressen din, men ta gjerne kontakt med oss, så kan vi se litt nærmere på akkurat hvordan din bolig blir påvirket. Du finner kontaktinfo på nettsidene våre: oslo.kommune.no/vannforsyning-oslo. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:08:22

Synes dere har mange rare uttalelser. Dere vet vel at dere ikke kan belaste Makrellbekkdalen med mer trafikk uten ny regulering / konsekvensutredning?? Les brev fra advokatene ved Sørbyhaugen / Smestad og svar fra Plan og bygg før dere sier at man skal endre 75/25 fordelingen med Sollerud. Skjer ikke Sollerud må dere lage en ny plan

Ellen Westby - 05.05.2020 kl 16:16:08

Hei Ellen, utskiping av masser på lekter fra Sollerudstranda kan først skje når tunnelen er ferdig bygget. Inntil da vil massetransporten skje med bil ut fra anlegget. Fordelingen av massetransport på lekter og bil er per nå ikke klar. Først når dette er klart kan Plan- og bygningsetaten vurdere behovet for endring av planen med ny høring.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 08:39:20

Skuldbakken i Makrellbekkdalen ble anlagt 1887 ved Sørbyhaugen, på sørsiden av der Kolsåsbanen går nå ned mot Makrellbekken. Bakken ble overtatt av Njård 1952. Den er blitt ombygd flere ganger, sist 1968, stillaset fra den gang står ennå. Så lenge jeg kan huske har det vært en skibakke her. Vil selve hoppet også gjenbygges etterpå eller er den borte for alltid?

Arne Dybwald - 05.05.2020 kl 16:21:02

Hei Arne, takk for interessant innføring i hoppbakkens historie. Selve hoppet i skibakken vil ikke bli berørt av arbeidene, men deler av arealet i unnarennet blir berørt og skitrekket må demonteres. Etter at prosjektet er ferdig, planlegger vi å bidra til noen oppgraderinger av anlegget, deriblant et nytt teknisk bygg til snøproduksjon. Vi er opptatt av å få til god dialog med Njård idrettslag og Bymiljøetaten om tilbakeføring og istandsetting av området.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 13:00:39

Markellbekk-arbeidet er snakk om 10 år med støy rett inntil der vi bor. Når du hører t-banen 100 meter unna på 60-70 dB skjønner man hvor godt støy bærer der. Hvordan skal dette avdempes? Synes dere bare snakker om Sollerud :/

Anne Enge - 05.05.2020 kl 16:23:16

Hei Anne, vi tar til oss kritikken om at vi snakker for lite om Makrellbekken/Husebybakken skipark, og lover å være flinkere til å balansere når vi kommuniserer fremover. Som du også vil se i andre svar her i nettmøtet, har vi ikke lov til å finansiere tiltak som ikke er direkte knyttet til vårt prosjekt, slik som støyskjerm ved t-banen. Når det er sagt, jobber vi med en rekke støydempende tiltak knyttet til vårt arbeid. Vi har fått på plass noe, slik som for eksempel støydemping av tunnelvifte, men vi er dessverre ikke i mål med alt helt ennå på alle punkter ved området Makrellbekken/Husebybakken skipark. Fordi dette prosjektet skal vare fram til 2028, er det satt ekstra strenge krav til støy. Vi må forholde oss til kravene som gjelder for industristøy, og ikke anleggsstøy, som er vanlig for prosjekter. I enkelttilfeller hvor vi ikke kan holder oss innenfor støygrensen må vi søke om dispensasjon og få godkjenning. Dersom anleggsarbeidet i noen perioder ikke klarer å overholde gjeldende støygrenser vil Vann- og avløpsetaten være behjelpelig med å tilby alternativt bosted/hotellopphold for de nærmeste naboene. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:09:00

Vil det bli miljøtunnel i Makrellbekkdalen? Hørte noe om at det var problem med nødutgang el. Synes dere virkelig skal anstrenge dere her

Jon Aase - 05.05.2020 kl 16:24:36

Hei Jon! På det nåværende tidspunktet er det usikkerhet rundt om det vil være mulig å bygge en miljøtunnel, hovedsakelig grunnet bredden vi har tilgjengelig fra skiparken og ned mot Ullernchausséen. Det er prioritert hos oss å få til en løsning. Dersom det lar seg gjøre å bygge miljøtunnel er det estimert at det vil ta ca. 3 måneder å bygge den. Tiltaket vil altså ikke kunne være på plass innen anleggsstart, men det er realistisk at det kan stå klart i forkant av den mest intense massetransportperioden.
Dersom vi ikke får til miljøtunnel, ønsker vi å sette opp støyskjerm. En støyskjerm trenger mindre bredde enn en miljøtunnel, blant annet fordi en støyskjerm bygges på én side av anleggsveien og dermed tar mindre plass. Miljøtunnelen krever også mer fundamentering enn en støyskjerm.

Vi vil presisere at det er et prioritert arbeid fra vår side å finne løsninger for en miljøtunnel, og eventuelt en tilfredsstillende støyskjerm dersom miljøtunnelen ikke er mulig.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:09:42

Dere kan da ikke «komme tilbake til» hvor mye masse som skal tas ut i Makrellbekkdalen - det står i reguleringsplan og utredning. PBE var enig. Mange advokater som følger med og vedtaket er ugyldig / krever ny konsekvensutredning om dere nå dropper rekreasjonsområder på Sollerudstranda i det omfang som er i dag og legger alt bort til BOLIGENE på Makrellbekken

Eli Lager - 05.05.2020 kl 16:27:32

Hei Eli. Utskiping av masser på lekter fra Sollerudstranda kan først skje når tunnelen er ferdig bygget. Inntil da vil massetransporten skje med bil ut fra anlegget. Fordelingen av massetransport på lekter og bil er per nå ikke klar. Først når dette er klart kan Plan- og bygningsetaten vurdere behovet for endring av planen med ny høring.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 08:37:43

Hvordan kan man uttale at å fjerne en liten del av støymuren på Ring3 for å sikre direkte utkjøring dit som minsker trafikkmengden betydelig og derved støyen på Ullernchausseen INNENFOR støymuren "vil åpne opp for støy fra Ring 3 og påføre nabolaget ulemper"? Alternativet påfører nabolaget betydelig ulemper og gjør lyskrysset mye farligere og er til fare for alle de myke trafikantene i området.

Nabo - 05.05.2020 kl 16:29:22

Hei Nabo, trafikken på Ring 3 er på ca. 45 000 kjøretøy i døgnet i dette området, og det er støyen fra denne trafikken som støyskjermen langs Ringveien skal skjerme mot. Vi har som nevnt flere andre steder i dette nettmøtet vurdert direkte påkjøring til Ring 3 ved Makrellbekkdalen, og diskutert den med Statens vegvesen for å ivareta deres krav til trafikksikkerhet, og har gått bort fra løsningen. Anleggstrafikken i Ullernchauseen vil være ca. 50-250 kjøretøybevegelser med tunge transporter daglig. Vi er klar over at dette også er en ekstra belastning, og derfor jobber vi nå med å få på plass gode trafikksikringstiltak for å gjøre området tryggere for myke trafikanter ved Ullernchausséen.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 08:38:37

Kan dere som avbøtende tiltak bygge den støymuren fra t-banen mot Makrellbekk-dalen?

Roger Olsen - 05.05.2020 kl 16:32:49

Hei Roger, som du også vil se i flere andre svar her i nettmøtet, har vi ikke lov til å finansiere tiltak som ikke er direkte knyttet til ulemper fra vårt prosjekt. Derfor vil det dessverre ikke være mulig for oss å finansiere en støymur ved t-banen. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:33:28

Hvordan har man tenkt å sørge for en god trafikkavvikling i området Røa - Smestad-krysset og Ring3 når hoveddelen av trafikken er tenkt på dette strekket som allerede har en enorm belastning med trafikk til og fra Bærum og fra sentrum og ut? Røa-tunnelen er vedtatt og skal bygges i samme periode og det er andre byggeprosjekter som vil kreve transport på samme veisystem.

Nabo - 05.05.2020 kl 16:33:16

Hei Nabo. Vi er klar over at det er flere andre prosjekter som vil pågå samtidig med vårt, men fremdriftsplaner og tidspunktene for massetransport i disse prosjektene er ikke på plass. Vi vil imidlertid påpeke at antall kjøretøybevegelser fra vårt prosjekt med tunge transporter på ring 3 mellom Smestad og Radiumhospitalet er beregnet til inntil 530 pr. døgn. Totalt for Ring 3 mellom Smestad og Radiumhospitalet er årsdøgntrafikk 45000 kjøretøy/dag. Vår tungtrafikk medfører altså rundt 1 % økning på denne strekningen. Samtidig er vi fullt klar over at det er forskjell på personbiler og tungtransport.
En vei ut ved lyskrysset på Huseby kommer i konflikt med eksisterende aktivitet, dvs. Forsvaret, skole i FO-bygget med mer, og er vurdert som en dårligere løsning enn å etablere en egen påkjøring. Vi har vurdert direkte påkjøring til Ring 3 ved Makrellbekkdalen, og diskutert den med Statens vegvesen for å ivareta deres krav til trafikksikkerhet. Konklusjonen er at å fjerne deler av støyskjermen vil åpne opp for støy fra Ring 3 og påføre nabolaget ulemper.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 12:12:32

Hva gjør VAV i forhold til å få fortgang i fornying av vannledningsnettverket i Oslo som det er et stort etterslep på, og der jeg mener at man har sagt at minst 30% av vannet forsvinner ut pga lekasjer?

Nabo - 05.05.2020 kl 16:36:38

Hei Nabo! Oslo har et vanntap på 36 % viser siste tall fra 2019. Vann- og avløpsetaten har en langsiktig plan for utskiftning/rehabilitering av ledninger i ulike deler av Oslo, og i fjor oppnådde vi å fornye 1.2 % av ledningene. Samtidig med ledningsnettfornyelsen, utfører vi også aktive søk etter lekkasjer som repareres fortløpende. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:22:35

Nettmøtet er avsluttet.

Nettmøtet er avsluttet.

Redaksjonen - 05.05.2020 kl 16:35:00

Snu listen

Følg Akersposten på Facebook

Les mer om nettmøtet her