Annonse: Bydel Vestre Aker

Midler til styrking av bosetning i Nordmarka

I bystyrets budsjett 2018 er det avsatt kr. 150.000 som særskilt tildeling til Nordmarka Vel.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Nordmarken velforening har vedtatt følgende tildelingskriterier:

1. Midlene deles ut av Nordmarken velforening etter søknad med søknadsfrist 01.03.18.

2. Bydel Vestre Aker administrerer ordningen. Nordmarka er definert som: området innenfor bommene i Nordmarka.

3. Bosetning er definert som: Fastboende tilknyttet nordmarksmiljøet. Tvilstilfeller avgjøres av Nordmarka velforening.

4. Midlene skal benyttes til tiltak som bygger opp rundt fast bosetning i Nordmarka og som skaper bedre livskvalitet for de fastboende og derigjennom virker til det beste for hele byens befolkning.

5. Tiltak som særlig støtter opp rundt svake grupper som unge og eldre og som gjør levevilkårene for disse gruppene i Nordmarka bedre, skal prioriteres.

6. Kompenserende tiltak der midlene brukes til å utjevne skjevheter som oppstår som en ”utilsiktet” konsekvens av ”storbybeslutninger” og som medfører at det å bo i marka blir vanskeligere enn å bo i mer bynære strøk. ( For eksempel tilbakebetaling av piggdekkgebyr, transportkostnader til lege ), skal prioriteres.

7. Tiltak som begrenser fare for skader og ulykker for beboerne i marka og turister og som er med på å trygge hverdagen for markabeboerne. ( For eksempel sikring av særlig farlige veistrekninger / strøsand, skilting ved ulykkespunkter som kryssende skispor eller strøsandkasser ved markaplassene p.g.a. svært glatte forhold ), skal prioriteres.

8. Kompenserende tiltak der midlene brukes til å utjevne skjevheter som oppstår som en konsekvens av rasjonaliseringshensyn i byens- og landets tjenestetilbud til befolkningen og som slår særlig skjevt ut for markabefolkningen ( For eksempel teletjenester, postombæring, støtte til alternativ transport til egen bil, søppelhåndtering og annen infrastruktur ), skal prioriteres.

9. Tilskudd til lag, foreninger, park og barnehager, skoler, eldre og ungdoms organisasjoner m.m. i Maridalen og Sørkedalen der disse organisasjoner kan synliggjøre vedtekter, statutter, medlemmer fra Nordmarka, aktiv deltakelse fra Nordmarka eller annet som viser at organisasjonene også arbeider for befolkningen i Nordmarka, skal prioriteres. Videre der Nordmarka vel kan være representert i de styrende organer dersom dette er naturlig. Videre der markabefolkningen får tildelt kvote av det konkrete tiltakets endelige resultat dersom tiltakets mål er å få gjennomført noe som medfører utdeling av plasser eller lignende ( For eksempel etablering av barnehage, park, eldreboliger m.m. )

10. Kulturtiltak i marka som ”en bygd i byen”, støtte til velhus, utstyr, innkjøp av utstyr til markas aktivitetslag m.m. etter søknad fra Nordmarka vel.

11. Årsdugnad der markabefolkningen plukker søppel i marka og container må leies inn.

12. Miljøskapende tiltak i Nordmarka for markabefolkningen og byens befolkning for øvrig.

13. I rapporten fra tilskuddsmottaker til Oslo kommune skal det også fremkomme hvordan midlene er med på å styrke bosetningen i Nordmarka.

Søknad fremmes på standard skjema som fåes ved henvendelse til:

Bydel Vestre Aker, 23 47 60 48 eller på bydelens nettsider

SØKNADSFRIST 01.03.18

SØKNADEN SENDES TIL:

Nordmarken velforening

V/ Aase Marie Løkken

Postboks 26, 1484 Hakadal

Se mer informasjon fra Bydel Vestre Aker her