ANNONSE
Annonse
Akersposten

Budsjett 2018: Slik vil han bruke 71 milliarder kroner

71 MILLIARDER: Finansbyråd Robert Steen (A) har 71 milliarder å boltre seg med. Foto: Vidar Bakken

Onsdag la byrådet fram forslaget til Oslobudsjett for 2018. Finansbyråden lover bedre brøyting av gang- og sykkelveier, økt kapasitet i kollektivtrafikken og flere kunsgressbaner. Med en økning i eiendomsskatten skal valgløfter om flere barnehager og flere årsverk i eldreomsorgen innfris i bystyreperioden.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.09.2017 kl 15:45

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Budsjettrammen på 71 milliarder kroner er en økning på fem prosent fra 2017. 56,5 milliarder puttes inn i driftsbudsjettet, mens 14,5 milliarder går til investeringsbudsjettet.

Les også: BUDSJETT 2018: - Avgiftsregime for å få folk til å bruke kollektivt

Mer til sykkel, gange og kollektiv

Overfor Nordre Aker Budstikke, Sagene Avis og Akersposten, presenterer finansbyråd Robert Steen det han mener er de største «godbitene» i budsjettforslaget.

  • Helårsdrift av 80 kilomter sykkelvei i 2018. Det er ti kilometer mer enn i år, og en god vekst målt mot 2015, hvor ingen sykkelveier ble vedlikeholdt for helårsdrift.
  • Byrådet lover 1500 nye ladestasjoner til el-bil i perioden 2018-20, og 31 prosent mer penger – 8,1 millioner kroner – enn i år til måking, strøing og kosting av fortau.
  • I tillegg skal kapasiteten til Ruter økes, tilsvarende 14 millioner flere reiser i året som kommer.

For økonomiplanperioden (de kommende fire årene) vil byrådet bevilge 528 millioner ekstra til Ruter. Det vil gå til å styrke kapasiteten (flere avganger) og modernisere buss- og fergeflåten. Målet er at både buss og båt skal bli elektrisk. De første elektriske bussene kommer til Oslo allerede i høst, mens Nesoddfergene er tenkt å bli elektriske i 2019.

Les også: Snart ruller slike elbusser gjennom Oslo vest

I tillegg er det avsatt 141 millioner kroner i 2018 for å unngå prisøkningen i kollektivtransporten, som det er lagt opp til i Oslopakke 3-avtalen. Byrådet ønsker å holde prisene på dagens nivå, men er avhengig av at Akershus fylkeskommune, som er deleier i Ruter, gjør det samme. Akershus må tilsvarende subsidiere billettprisene med 90 millioner kroner for at prisene skal holdes uendret.

Det har ikke nabofylket vært veldig positive til så langt. Sier Akershus nei, blir det økte kollektivpriser i 2018.

– Vi ønsker at pendlerne fra Akershus skal reise kollektivt inn til Oslo, og at billetprisene skal være et intsentiv for å la bilen stå. Vi håper å bli enige, men dersom det ikke skjer, må vi finne andre fornuftige måter å bruke de 141 millionene på, sier Steen.

Eldreomsorg

Det settes inn 22 millioner kroner i 2018 for å gjøre Oslo mer aldersvennlig.

LES OGSÅ: Nordre Aker har ledet pilotarbeidet med aldersvennlig by. Nå skal bydelen bli mentor for hele Oslo

– Majoriteten av de eldre bor ikke på sykehjem eller bruker rullestol, selv om debatten om eldreomsorg ofte omhandler det. Folk lever sine liv ulikt, og skal få fortsette med det når de blir gamle, sier Steen.

Av tiltakene som skal komme "friske eldre" til gode, er tilrettelegging av aldersvennlige turveier i marka.

– Noen turveier er ikke tilgjengelige for alle. Bedre tilrettelagte turveier og skilting vil gjøre at flere kan bruke disse, sier Steen.

I tillegg lover han mange flere benker.

– Vi skal investere i benker i nærområdene hvor de eldre beveger seg. Det er ikke bare el-bileiere som har rekkeviddeangst, også mange eldre har rekkeviddeangst når de er ute og går, særlig om viteren.

Det skal også brukes penger på generasjonsmøteplasser, mellom eldre og skolebarn, og et eget prosjekt skal jobbe med tiltak mot ensomhet blant eldre. Den kulturelle spaserstokken og 60+, idrett for eldre, skal styrkes, ifølge byråden.

For eldre med større behov, vil eiendomsskatten finansiere 500 nye årsverk i eldreomsorgen i løpet av bystyreperioden. 125 av disse kommer i 2018. Det skal i samme periode bygges 320 nye Omsorg+-boliger. Bemanningen i kommunale sykehjem skal økes til samme nivå som i de private sykehjemmene.

Det skal brukes 200 millioner til rehabilitering av kommunale rusinstitusjoner i økonomplanperioden (2018-21).

Skole og AKS

I inneværende bystyreperiode skal det ansettes 200 flere lærere på 1.-4. trinn. Det målet nås i 2018. Skolehelsetjenesten styrkes med 60 millioner i samme periode.

Les også: Budsjettet 2018: Bygger for flere skoleelever i Ullern og Vestre Aker

Ordningen med gratis Aktivitetsskole (AKS) utvides til i alt 67 av Oslos 106 skoler. Det omfatter skolene i alle bydelene byrådet lovte i byrådserklæringen (Groruddalsbydelene, Oslo sør og indre by – deriblant Bydel Sagene, og enkeltskoler i Østensjø). I tillegg utvides nå ordningen også til bydelene St. Hanshaugen og Frogner. Det er 1. klassingene som først får gratis AKS.

I Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern blir det imidlertid ikke noe gratis AKS med det første.

– Vi ruller ut ordningen i de bydelene der deltakelsen i AKS har vært lavest. Skolene som har fått gratis AKS har hatt stor vekst i antallet som benytter seg av det, sier Robert Steen.

Byrådet mener også de er godt på vei til å nå valgløftet om 3000 nye barnehageplasser i inneværende periode, slik Nordre Aker Budstikke nylig skrev om. Det skal opprettes 1224 nye barnehageplasser i 2018 og 584 nye plasser i 2019..

Kulturskole og idrett

Også kulturskolen skal få et løft. Byrådet vil i 2018 finansisere 500 nye plasser.

– Oslo er i dag byen med dårligst dekning i kulturskolen, sier finansbyråden.

I økonomplanperioden på fire år vil byrådet dessuten bruke 4,9 milliarer kroner på investeringer i idrettsanlegg. Dette er en økning på 800 millioner fra i fjor. Økningen er priært på grunn av Tøyenbadet.

– Samtidig vil vi fortsette å satse på lavterskelanlegg, og holde tempoet oppe på bygging av kunstgressbaner. Vi har markert oss som byrådet som bygger kunstgressbaner, sier Steen.

1,6 milliarder til tomtekjøp

I tillegg skrur byrådet opp potten for såkalte strategiske tomtekjøp. I 2015 ble det satt av 200 millioner til slike formål, og i 2016 ble det doblet til 400 millioner.

I 2018 vil byrådet sette av hele 1,6 milliarder kroner til kjøp av tomter til skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale formål.

– Vi saumfarer tomter for skoler, for uavhengig av om befolkningsveksten vil avta noe i årene fremover, vil ungdomssegmentet vokse like mye som tidligere, sier Steen.

I 2018 settes det også av 125 millioner kroner til områdesatsinger – videreføringer i Groruddalen, Tøyen og på Grønland/Vaterland, samt en ny områdesatsing i Oslo Sør.

Eiendomsskatten

Det vil i 2018 hentes inn 600 millioner kroner mer i eiendomsskatt enn det som var forventet i 2017-budsjettet.

– Veksten kommer av at eiendomsskatten for næringsbygg går opp fra 2 til 3 promille, sier Steen.

Dermed kommer satsen for næringsbygg i 2018 opp på samme nivå som for boliger.

I tillegg heves bunnfradraget for privatboliger fra 4 til 4,6 millioner kroner, på grunn av prisveksten i Oslo, slik mange medier allerede har skrevet.

– Totalt sett vil like mange boliger få eiendomsskatt i 2018 som i år, ifølge Steen.

– Med hevingen av bunnfradraget vil likevel 20.000 færre boliger få eiendomsskatt i 2018, enn det som ville vært tilfellet dersom bunnfradraget ikke ble økt, legger han til.

Loven tillater kommunene å ta inntil 7 promille i eiendomsskatt.

– Vi har sagt at vi skal gå til 3 promille, men ikke høyere enn det, lover Steen.

– Mange var undrende etter valget på om vi ville ha nok penger til å gjennomføre valgløftene om barnehageplasser og eldreomsorg. Det viser vi i 2018-budsjettet at vi har, sier han, og viser til eiendomsskatten som en viktig årsak til det.

Nedbetaler gjeld

I 2017 har skatteinntektene i Oslo kommune vært en milliard kroner mer enn budsjettert. Dette går i sin helhet til å nedbetale gjeld, forteller byråden.

– Ved å holde gjeldsgraden nede tar vi ansvar for generasjonene som kommer etter oss. Det gir også mindre finanskostnader, som vil utgjøre 70 millioner kroner i årene fremover. Det gir oss mer økonomisk handlingsrom. Det er for eksempel 100 flere lærere, eller 100 nye sykepleiere, sier Steen.

Klima

Byrådetserkleringens klimamål om å kutte CO2-utslippene i Oslo med 50 prosent innen utgangen av 2020 er også i rute, ifølge Steen. Selv om det nå gjøres en liten endring.

– Kuttet på 50 prosent var under forutsetninge av at staten bidro med å innføre CO2-fangst fra Klemtsrudanlegget. Av de 50 prosentene som skal kuttes, utgjør Klemetsrud 14 prosentpoeng. Det er ikke mulig å nå målet uten at Klemetsrud er med, det var vi helt tydelige på, sier Steen.

Et fullrenseanlegg på Klemetsrud vil ikke kunne være på plass før etter 2020, og dermed skal byrådet levere på de resterende 36 prosent.

– Person og anleggstrafikk er den største utslippsfaktoren, sier byråden.

Derfor innføres blant annet tids- og miljødifferensierte takster i bomringen, samt fjerning av parkeringsplasser og beboerparkering i sentrumsbydelene. Det skal bli dyrt å ha og bruke bil i Oslo.

– Viktige virkemidler for å få CO2utslippene ned, er å endre mobilitetsvanene til folk, sier Steen.

Følg Akersposten på Facebook