ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Bestumkilen har stort potensiale!»

DEBATTEN FORTSETTER: Gard Titlestad og Henning Klouman er ikke enige med Venstre når det gjelder utviklingen av Bestumkilen, selv om det er oppnådd enighet på vesentlige punkter.

Debatten går mellom Arbeiderpartiet og Venstre om den videre utviklingen av Bestumkilen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 10.09.2021 kl 10:32

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Det har vært stor grad av enighet i Ullern byutviklingskomite, UBUK, om uttalelsene vedrørende områderegulering Skøyen. Men når det gjelder Bestumkilen har utvalget delt seg om hvorvidt en begrenset utfylling kan skje og om området derutover kan utvikles med boliger, sosial infrastruktur, kultur- og idrettstilbud samt park – eller om området kun skal benyttes til idrett og rekreasjon.

Les debattinnlegget: «Bestumkilen skal utvikles til folkepark for hele Oslo»

Siste forslag fra Plan, byggningsetaten, PBE, var til behandling i Ullern byutviklingskomite 18. februar i år. I dette møtet foreslo Gard Titlestad at utvalget skulle støtte utvikling av Bestumkilen med en rad konkrete elementer som Ullern Arbeiderparti mener det skal tas hensyn til ved en utvikling. Bl.a. sier vi at «Den historiske sjøkanten har vært endret mange ganger og en begrenset utfylling kan aksepteres i samsvar med nåtidens behov» og «Kommunal eid tomt gir unik mulighet for å stille krav ved gjennomføring av park og ny bebyggelse» og «Krav til avsatt andel av bebyggelse til studentboliger, kommunale leieboliger, og alternative boligmodeller/den tredje boligsektor.» Hele forslaget er gjengitt i protokollen fra møtet, på side 14 i samledokumentet som er offentlig tilgjengelig på Bydel Ullern sin webside, fra møtet 11. mars 2021.

Forslaget ble ikke støttet av flertallet, men det er dette forslaget vi har tatt utgangpunkt i når vi skrev innlegget «Områderegulering for Skøyen – Bestumkilen har stort potensiale». Ullern Venstre får ta til etterretning at det er uenighet om hvordan Bestumkilen skal utvikles. Når det er sagt er vi også enige med Venstre i mange ting:

Ja, Bestumkilen er Oslos siste store ikke-kommersielle strandtomt (i direkte forlengelse av Oslos største tur- og rekreasjonsområde ved fjorden). Ja til park og sjøbad, ja til et naturlig og tilgjengelig elveløp for Hoffselva, ja til reetablering av naturlig vegetasjon som styrker biologisk mangfold for både elven og fjorden (fjorden er nå helt død). Og sist, men ikke minst ja, til arealer for idrett og rekreasjon. Svømmehall og flerbrukshall er allerede regulert inn med et eget felt og vil også kunne implementeres i øvrige felter med sentrumsformål. I en midlertidig fase har vi også foreslått at den midlertidige svømmehallen på Økern, flyttes til Bestumkilen som et «strakstiltak» for bydelen.

En midlertidig deling av området med båtfolket før man har funnet en endelig ny løsning, burde også være en selvfølge. Løsninger for å se på hvordan båtliv fortsatt kan være med å prege bydelen også i fremtiden (utover at Bestumkilen fortsatt skal ha et betydelig antall båtplasser), vil også være interessant. Det kan være med på å gi det nye området identitet (og historisk kontinuitet).
Men, også et ja til at området kan få plass til boligmodeller som tilrettelegger for et stort mangfold. Og også ja til at området kan få flere funksjoner, som kan gi området liv og en sammenheng med byen på den andre siden av E18, hele året.

Derfor er det viktig at kommunen og lokalpolitikerne har en tydelig hånd på rattet ved en langsiktig utvikling av området, et område som skal løse mange ulike behov for bydelen. Her må det legges vekt på brukermedvirkning slik at vi får de gode løsningene som treffer innbyggernes behov.

Henning Klouman og Gard Titlestad
Ullern Arbeiderparti