ANNONSE
Annonse
Akersposten

Beboeraksjon Oslo: «Vil bevare byens levende nabolag»

Aulaen på Marienlyst skole var fullsatt 30. august i fjor. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

«Beboeraksjon Oslo» er en politisk uavhengig og nøytral sammenslutning av 22 forskjellige organisasjoner, velforeninger og beboergrupper fra hele Oslo.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 08.02.2018 kl 11:41

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Bakgrunnen for at «Beboeraksjon Oslo» ble opprettet sommeren 2017, var den omfattende debatten i aviser, på lokale møter og i sosiale medier om kommuneplanen og byrådets forslag om videreføring av planer. Innbyggerne følte at byutviklingen går på bekostning av allerede gode og velfungerende bomiljøer, og skjer uten reell medvirkning fra dem som blir sterkest berørt.

«Beboeraksjon Oslo» går inn for at fem prinsipper legges til grunn for byutviklingen i Oslo:

1. Oslos byutvikling må baseres på bærekraftige mål for befolkningsvekst og en tydelig visjon for hvordan byen vår blir et godt sted å bo, også i fremtiden. Byutviklingen må bevare levende nabolag og sikre riktig mangfold. Funksjonalitet, trivsel og kvalitet skal sikres.

2. Byutvikling skal tilpasses eksisterende bomiljø. Fortetting skal ta utgangspunkt i eksisterende bomiljøer slik at kvaliteten i disse forbedres, ikke forringes. Fortetting skal skje i samråd med nåværende beboere og i harmoni med eksisterende bebyggelse.

3. Byutvikling skal være velfunderte prosesser som tar tilstrekkelig tid.

4. Lokaldemokratiet, beboere og velforeninger, skal ha mulighet til reell medvirkning på et tidligst mulig stadium.

5. Full konsekvensutredning skal utføres før beslutning om større endringer.

Den 30. august i fjor arrangerte «Beboeraksjon Oslo» et folkemøte på Marienlyst skole om byutvikling.

Cirka 500 personer var til stede på møtet. Byråd for byutvikling og politikere fra ni partier fikk spørsmål om sine standpunkt til kommuneplanens opplegg for fortetting, høyhusbebyggelse og rasering av småhusområder.

Engasjementet på folkemøtet og i den offentlige debatten om kommuneplanen, førte til at bystyret fant det nødvendig å se på kommuneplanens utkast til byutviklingsstrategi på ny.

6. september vedtok bystyret blant annet at pågående detaljreguleringer på Smestad, Nedre Grefsen og Manglerud/Ryen, Karlsrud, Lindeberg og Oppsal stilles i bero inntil områdereguleringer med full konsekvensutredning er gjennomført. Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi skal behandles samlet, og det skal fremmes et helhetlig forslag for bystyret.

«Beboeraksjon Oslo» vil aktivt arbeide for at våre prinsipper for byutvikling får gjennomslag i kommuneplanens byutviklingsstrategi.

Beboeraksjon Oslo er selvfølgelig ikke imot at det bygges nytt i Oslo. Men vi går imot en byutviklingspolitikk der det fires på kravene til boligstandard, bo- og luftkvalitet, sol, lys, støy og uteområder for å tilfredsstille eiendomsutviklernes ønske om å bygge så høyt og tett som mulig.

Oslo er utnevnt til Europas miljøhovedstad 2019. Det forplikter byrådet og bystyret.

En miljøhovedstad bevarer levende nabolag, de raseres ikke!

Skrevet av medlemmer i styret for Beboeraksjon Oslo: Knut Elgsaas fra "Et bedre Oppsal", Tina Rødahl fra "Ja til et grønt og varmt Manglerud" og Hroar Møthe fra «Aksjon Holtet». Videreformidlet av Eivind Bødtker (Skøyen miljøforum), Hans-Jul Mikkelsen (Husebyåsen vel), Jan Eiler Fleischer (Montebello vel), Deborah Ann Arnfinnsen (Bevar Borgen), Marianne Storhaug (Bevar Smestad)