ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Nye endringer - B1 peker seg ut som eneste alternativ»

NYE BLOMSTERJORDET: Slik tenker VAV seg portal, tunnelinnslag og driftsbygg, sett fra Sørkedalsveien. Illustrasjon: Multiconsult

Prosessen rundt det planlagte vannbehandlingsanlegget med dagens tidsperspektiv, gjør at alt tyder på at grøntarealet ved Sørkedalsveien får driftsbygning, tunnelportal og riggområde.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Plan- og bygningsetaten har sendt ut et nytt høringsdokument for "Ny vannforsyning til Oslo – Huseby vannbehandlingsanlegg". Dette dokumentet omtaler endringer for to adskilte deler av planområdet. Første del omhandler endringer i tilknytning til driftsbygningens plassering (B1). Andre del omhandler i planområdet rundt atkomstportal ved Makrellbekken.

Les også: Dag O. Hessen: «Husebyskogen – den reelle verdien av grøntområdet»

Det virker ikke som beboere i Huseby/Røa-området helt har tatt inn over seg hva som holder på å skje. Alt tyder på at B1 – grøntområdet/jordet rett overfor Huseby skole blir valgt til drift/administrasjonsbygg, tunnelportal og ikke minst et riggområde på 20 mål i 7 år. Det eneste det er en viss usikkerhet rundt, er at tre andre alternativer skal vurderes med hensyn til lokasjon av driftsbygget. Det kan synes som en skinnmanøver, når man vet at det skal foreligge et forslag til reguleringsplan i overgangen august/september. Det er all grunn til å tro at det kommer en vurdering som skrinlegger de tre nevnte alternativene. Det er litt morsomt at VAV/Multiconsult nå kaller "hundejordet" eller "blomsterjordet" for Husebyjordet, som forøvrig geografisk ligger i Skedsmo kommune. Dermed skaper man distanse til at dette jordet ligger i Husebyskogen som friområde.

Det er grunn til å ha i bakhodet at konsekvensutredningen og valg av alternativ for Røatunnel har tatt flere år i byrådets hender, uten at det er fattet noe endelig vedtak, mens det i Husebyskogen går virkelig fort i svingene. Her snakker vi om et prosjekt som vil ha enorme konsekvenser for nærområdet i mange år og som setter til side tidligere vernebestemmelser for Husebyskogen.

Det nye er at driftsbygget med område rundt som er tegnet inn sammen med portal/tunnelinnslag, har fått en annen utforming og vil ta noe mindre plass i utstrekning enn tidligere skissert. (se illustrasjon øverst i saken). I underetasjen blir det parkeringsanlegg i stedet for som opprinnelig parkering i friluft.

Uansett hvilket alternativ de lander på for driftsbygget, så vil det i mange år bli stor aktivitet på hele dette jordet som riggområde og det blir ikke støyfritt. Helseetaten snakker om mangeårig sammenhengende og nærmest døgnkontinuerlig støy, som kan sammenliknes med støy fra industribedrifter. Trafikken inn og ut av området blir formidabel, hvor massene fra første tunnel skal ut og deretter skal bassenger større enn Telenor Arena betonglegges og utstyres.

Plan- og bygningseaten skriver: Plan- og bygningsetaten innser at bruk av Husebyjordet til plassering av driftsbygg vil ha negative konsekvenser for friområdet. Konsekvenser vil særlig være reduksjon og oppstykking av naturområdet. Løsningen er imidlertid godt integrert mot tilleggende bebyggelse og terreng. I tillegg gir den god tilknytning til hovedveisystemet. Plasseringen med direkte atkomst til hovedvei er nyttig både i forbindelse med anleggsgjennomføring og i driftsfasen, herav masseuttak og anleggstrafikk.

Det står ingenting om erstatningsarealer eller kompensatoriske tiltak knyttet til beslaglegging av friområdet. Det er en liten pussighet i dokumentet hvor det står: henvisning til fotballbane og ballbinge er fjernet siden disse er tatt ut av planforslaget. Dette begrunnes med at alternativ B2 ikke lenger er aktuelt. Det som er virkeligheten er at VAV ville bruke det som var erstatningsareal/kompensatorisk tiltak for ambassadetomten som erstatning en gang til, og det ville jo uansett ikke bli akseptert.

Det er også nytt at syklister får vikeplikt for anleggstrafikk. Det er ikke lenger snakk om en kulvert, hvor det var meningen at sykkelvei og anleggsvei ikke skulle komme i konflikt med hverandre. Nå vil anleggsvei krysse sykkelvei og som det står i høringsdokumentet: I anleggsfasen utformes den som kryss der gang- og sykkeltrafikken må vike for anleggstrafikken. Etter at anleggsfasen er over (7år) står det: Innkjøring til vannbehandlingsanlegget reguleres som «avkjørsel» i permanent situasjon, det vil si at trafikken på gang- og sykkelveien har forkjørsrett i forhold til trafikk inn og ut fra vannbehandlingsanlegget.

Det planlegges et 7 meter høyt luftetårn i selve skogen, som vil beslaglegge cirka 200 m2 med tårn og sikkerhetssone. Det planlegges også et eksostårn på baksiden av driftsbygget.

I forbindelse med Makrellbekken, hvor det blir portal/tunnelinnslag for rømningstunnel, blir det endringer i forhold til opprinnelig plan. Anleggsområdet blir utvidet og portalen/innslaget flyttet lenger nord. De tre naboeiendommene i Husebybakken 21, 23 og 25 er også inkludert innenfor anleggs- og riggområdet. Siden de blir sterkt berørt av tiltaket er det innledet samtaler med boligeierne om innløsning gjennom en minnelig avtale. Skianlegget for barn vil bli berørt av anlegget, hvor blant annet skiløypa vil bli lagt om. Støy fra rigg og anlegget må medregnes.

Følg saken på Plan- og bygningsetatens saksinnsyn

RIGG OG PORTAL: Dette viser området ved Makrellbekken som blir riggområde og innslag tunnel/portal. Skisse: Multiconsult

Det står ikke noe om endringer av planene for 7 års anleggsdrift på Sollerudstranda. Spørsmålet er hvordan de borgerlige partiene vil se på alt dette, hvor det er umulig å tenke seg at Husebyskogen blir urørt.

Vidar Bakken
Redaksjonssjef Akersposten