ANNONSE
Annonse
Akersposten

Anbefaler ny blokkbebyggelse på Hovseter

NY BEBYGGELSE: Dette er en illustrasjon av alternativ 1B, hvor den høyeste delen av bebyggelsen blir på 5 etasjer. Ill.: NARUD STOKKE WIIG SIVILARKITEKTER

Planforslag om ny blokkbebyggelse på Hovseter, 51 - 54 leiligheter, er ute til offentlig høring. Plan- og bygningsetaten anbefaler det ene forslaget.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.04.2021 kl 14:27

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HOVSETER: Det foreslås boligbebyggelse og felles kjøre- og gangvei i Landingsveien 14, ved siden av Hovseterhjemmet. Det gamle garasjeanlegget rives for å gi plass til ny bebyggelse.

To alternativer

Utbygger foreslår to alternativer som er ulik i byggehøyde av bygg C i nord.

Alt.1a viser et bygg C med 7 etasjer og alternativ 1b viser bygget med 5 etasjer. Samlet bruksareal, BRA sikres med 4460 m2 i alternativ 1a og med 4160 m2 i alternativ 1b. Dette tilsvarer henholdsvis 54 og 51 leiligheter. Bebyggelsen trappes ned mot sør.

All parkering legges i underjordisk anlegg. Eksisterende vegetasjon mellom Landingsveien og felles gangveg sikres i reguleringsplanen. Eksisterende parkeringsanlegg vil rives og det foreslås 2 underjordiske etasjer for parkering. Det vil sikres p-plasser for Kollektivet borettslag og for Setra borettslag, i tillegg til boligens p-plasser. Bebyggelsen fungerer som en overgangsbebyggelse mot rekkehusene i øst.

Les mer om planforslaget ved å følge denne linken

RIVES: Det gamle garasjeanlegget rives og på tomten bygges nytt garasjeanlegg med bebyggelse over. I bakgrunnen Hovseterhjemmet. Google Maps

Anbefaler

Plan- og bygningsetaten anbefaler alternativ 1B og skriver:

Valgt bebyggelsesstruktur og byggehøyde bidrar til å ivareta både siktakser og fungerer som en «megler» i området. Alternativ 1b ivaretar funksjonen som overgangsbebyggelse på en bedremåte enn alternativ1a pga. lavere byggehøyde.

PBE stiller seg hovedsakelig positiv til utformingen av ny bebyggelse og mener det bidrar til et åpent og tidsmessig arkitektonisk uttrykk, men vi mener at store vindusflater kan sikres samt sammenhengende materialbruk og fargevalør for å unngå sokkelvirkning på underetasjen.

PBE mener at vegetasjon i form av busker og trær mellom bebyggelsen og gangvegen, må sikres i bestemmelsene for å redusere synligheten av sokkelen. Barnehagens uteareal blir mindre skyggelagt om formiddagen i alternativ 1b enn i alternativ 1a. Vianbefalerforslagsstillers alternativ 1b med lavere byggehøyde på bygg C og bedre solforhold på barnehagens utearealer.

Innsigelser

Det er også flere innsigelser til forslaget, blant andre fra Bydel Vestre Aker og boligsameier i området, som mener at Hovseter er ferdig utbygd. Flere mener at tiltaket er i strid med gjeldende og politisk vedtatte planer og at tiltaket er i strid med gjeldende regulering som angir maks 3 etasjer.

Følg Akersposten på Facebook