Akersposten

140 lastebillass fra Huseby daglig i en toårsperiode

Massetransport var et sentralt tema da VAV møtte Akerspostens lesere til nettmøte onsdag. Arkivfoto

«Den første perioden estimerer vi at det vil gå ut ca. 20 lass i døgnet fra Huseby, mens uttransporteringen vil øke jevnt til vi når en topp i perioden 2022- 2024 med gjennomsnittlig 140 lass i døgnet, før det brått trappes ned til 15 lass i 2025 og avtar gradvis ut mot 2027. Det samme mønsteret gjelder for Makrellbekken. Prosjektet vil tilstrebe å tilrettelegge for massetransport slik at det vil være optimalisert i forhold til prosjektets fremdrift og øvrig trafikkbilde på offentligveinett.»

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

OSLO VEST: Det er bare ett av de nesten 40 svarene Vann- og avløpsetaten leverte da etaten møtte Akerspostens lesere i nettmøte onsdag kveld.

Støy, sikkerhet for myke trafikanter, massetransport, støv, forurensing, luftetårn i Husebyskogen. Temaene var mange, og Vann- og avløpsetatens folk svarte.

Bydelskoordinatorer

Hvis du ikke fikk sendt inn ditt spørsmål til nettmøtet, fortvil ikke. Etaten har utplassert en koordinator i hver av bydelene Ullern og Vestre Aker. Disse skal være et bindeledd mellom etaten, beboerne, bydelsadministrasjon og politikere. Det skal være en lav terskel for å komme i kontakt med koordinatorene.

(Saken fortsetter under bildet.)

Bydelskoordinatorene:
Bydel Ullern:
Markus Holmemo
markus.holmemo@vav.oslo.kommune.no

Bydel Vestre Aker:
Caroline Svendsen
caroline.svendsen@vav.oslo.kommune.no

Spørsmål om støyskjerm på Huseby?

Bydelskoordinator Caroline Svendsen skal sammen med kontrollingeniør Rune Aasen være til stede med i skolegården ved Huseby skole fra klokken 17-19 torsdag 11. juni for å svare på spørsmål om støyskjermen.

Her finner du alle spørsmål og svar fra nettmøtet onsdag 10. juni. Nedenfor har vi også lagt inn spørsmål og svar fra det forrige nettmøtet, som var 5. mai.

Nettmøte

Nettmøtet stengte 10.06.2020 kl. 19:40:00.

Spørsmål og svar

Snu listen

Husebyåsen vel spør om planer for mulig reduksjon av størrelse på planlagte riggområder i friområder, i tråd med bystyrevedtaket.

Husebyåsen Vel - 10.06.2020 kl 19:36:26

Hei Husebyåsen vel, på Huseby og ved Husebybakken skipark er det dessverre ikke mulig å innskrenke riggområdene. Arealet som er satt av her er nødvendig for å bygge anlegget. Ved Sollerudstranda ser vi på mulighetene for å innskrenke noe av det regulerte riggområdet. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:41:12

Husebyåsen vel spør om planene for møter minst hvert halvår med berørte skoler og barnehager i anleggsfasen for løpende vurdering av tiltak, særlig knyttet til støy og trafikksikkerhet, hvor disse også involveres i miljøoppfølgingsprogrammet, i tråd med vedtaket i bystyret

Husebyåsen Vel - 10.06.2020 kl 19:31:15

Hei Husebyåsen vel, vi er opptatt av god dialog og involvering av skoler og barnehager, og følger også opp bystyrets vedtak. Derfor har vi i løpet av det siste halvåret hatt møteserier gående med blant annet Huseby skole, Hovseter skole, Sollerudstranda skole og Huseby barnehage. Nylig startet bydelskoordinator Markus Holmemo (Ullern) og Caroline Svendsen (Vestre Aker). Det er de som framover vil lede møtene med berørte skoler og barnehager i anleggsfasen og sørge for at innspill bringes videre til andre i prosjektet. Møter avtales ved behov, gjerne hyppigere enn hvert halvår, og det skal være lav terskel for kontakt. Spørsmål om støy, støv og trafikksikkerhet vurderes fortløpende, og ved behov vil vi undersøke mulighetene for ytterligere tiltak. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:32:10

Hvordan sikrer dere skoleveien til barna som går langs bekken og ned til Smestad skole? Hvordan kan det være bedre å IKKE anlegge direkte påkjørsel til Ringveien?

Mari Aarhus Thrane - 10.06.2020 kl 19:28:34

Hei Mari. Trafikken på Ring 3 er på ca. 45 000 kjøretøy i døgnet i dette området, og det er støyen fra denne trafikken som støyskjermen langs Ringveien skal skjerme mot. Vi har vurdert direkte påkjøring til Ring 3 ved Makrellbekkdalen, og diskutert den med Statens vegvesen for å ivareta deres krav til trafikksikkerhet, og har gått bort fra løsningen. Anleggstrafikken i Ullernchauseen vil være ca. 50-250 kjøretøybevegelser med tunge transporter daglig. Vi er klar over at dette også er en ekstra belastning, og derfor jobber vi nå med å få på plass gode trafikksikringstiltak for å gjøre området tryggere for myke trafikanter ved Ullernchausséen. Vi planlegger blant annet å plassere ut trafikkvakter, og i tillegg vurderer vi muligheten for å sette opp fysiske skjermer for å skille trafikk og fotgjengere/syklister. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:29:23

Hvorfor legger man utkjøringspunktene til der det trafikalt vil bli vanskeligst? Dvs. lage egen vei ut ved Huseby i stedet for å bruke lyskrysset der det ville vært 3 mulige veier videre for kjøretøyene, la all trafikken kjøre ned til Smestadkrysset fra Huseby, la trafikken kjøre inn og ut en blindvei fra Makrellbekkdalen som ikke er laget for tofeltsvei pga mangel på veimarkering og bredden er for smal i stedet for at trafikken kan deles opp og kjøres ut flere veier?

Nabo - 10.06.2020 kl 19:27:17

Hei Nabo, utkjøring via rundkjøring utenfor Husebyleiren og videre via lyskrysset er vurdert, men dette kom i konflikt med annen trafikk (gående og kjørende). Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:28:00

Dere skriver at miljøkulvert kanskje ikke kan gjøres fordi man må flytte på gangstien midlertidig og det krever dispensasjon fra reguleringsplanen? Regner vel med at politikerne som avgjør dispensasjonssaker kan være velvilllige her......

Martin D - 10.06.2020 kl 19:11:34

Hei Martin D, i området er det flere aspekter som må hensyntas. Naturmiljøet i og langs Makrellbekken er av stor betydning lokalt, og et større inngrep i dette området er ikke ønskelig. Vi jobber derfor med å se på alternative løsninger for omlegging av tursti som ikke krever inngrep i friområdet. Det er veldig viktig for prosjektet at vi klarer å opprettholde en trygg tursti gjennom Makrellbekken, samtidig som vi ønsker å skjerme nærliggende boliger så mye som mulig uten å berøre naturmiljøet. Ved etablering av miljøtunell må vi hensynta bredde og høyde på kjøretøy som skal bruke den, samt siktkurver inne i tunellen. Dette gjør etablering av tunell plasskrevende. Derfor jobber vi fortsatt med å utrede hvilke løsninger som er mulig å få til, samtidig som vi ivaretar øvrige lokale forhold.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:42:06

Miljøkulverten i Makrellbekkdalen må sikres! Det kan da ikke være så forbanna vanskelig??? Dere har milliarder av kroner og masse folk på saken

Håper på positiv løsning

Jon Aage Martinsen - 10.06.2020 kl 19:09:37

Hei Jon Aage, det er prioritert å få til en løsning for miljøtunnel i Makrellbekkdalen, og det jobbes med utredninger i området. En av utfordringene vi har støtt på er at en slik tunnel tar mer plass enn en vanlig støyskjerm. Skal tunnelen bygges vil den legge beslag på gangstien gjennom dalen. Dermed må stien omlegges noe som gir inngrep i friarealet, som er et område med betydelig naturverdi og dermed krever dispensasjon fra reguleringsplanen. Vi jobber med å finne en løsning som kan ivareta både bygging av tunnelen, gangstien, og friarealet på en god måte. Dersom det ikke lar seg gjøre å bygge miljøtunnel ønsker vi å sette opp støyskjerm. En støyskjerm vil bygges på én side av anleggsveien, og dermed ta mindre plass enn miljøtunnel. Om det lar seg gjøre å bygge miljøtunnel vil den ta ca. 3 måneder å bygge.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:33:25

Makrellbekkdalen:

Vi tenkte å flytte nærmere famile på Vestlandet. Nå får vi ikke solgt på 8 år, ingen vil kjøpe med denne usikkerheten og må legge det på hylla.. Barna får da ikke vokse opp der vi vokste opp (om 8 år er de russ). men verditap og binding til eiendommen det vel vi som må ta uten kompensasjon..

Nabo - 10.06.2020 kl 19:08:27

Hei nabo, vi har stor forståelse for at det kan være potensielle økonomiske ulemper ved å få et prosjekt som dette der man bor. Vi håper at dere lykkes med salget og får en god pris til tross for omstendighetene. Ta gjerne kontakt med oss på e-post til postmottak@vav.oslo.kommune.no, og merk e-posten med «Ny vannforsyning», så kan vi se om det er noe mer informasjon vi kan gi dere om hvordan prosjektet berører eiendommen. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:37:34 - Oppdatert: 10.06.2020 kl 19:39:56

Hvorfor kan dere ikke ha påkjøring på Ring 3?? Dere sa sist at det ville føre til støy, men det er da absolutt mulig å løse i et 12 milliarders prosjekt. Støymur koster ca 30.000 per meter og Multiconsult har vel noen rådgivere som kan tenke litt

Martin Olsen - 10.06.2020 kl 19:06:10

Hei Martin, det stilles krav til god sikt for kjøretøy som eventuelt skal kjøre ut på ring 3 fra Ullernchausseen. Problemet dette fører med seg er at man da må fjerne flere meter av støyskjermen langs ringveien for å få den sikten som kreves. I utredningen av ulike løsninger ble det gjort støyberegninger som viste at dette ville skapt mer støy for naboene i Makrellbekkdalen. Vi gikk derfor bort fra dette alternativet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:45:41

Hei,

Hvordan ivaretar dere det rike dyre og fuglelivet rundt prosjektet? Mange dyr som bor og oppholder seg i området som blir rammet på det hardeste her!

R

Rigmor Aasa - 10.06.2020 kl 19:04:43

Hei Rigmor. Vi har gjort utredninger av hvordan prosjektet vil påvirke naturmangfoldet i de områdene vi vil ha anleggsvirksomhet.
Når det gjelder hensyn til dyreliv er en del av underlaget for det politiske vedtaket at man har gjort de miljøvurderingene som det er krav om. Som en del planarbeidet er det utarbeidet en egen delutredning om naturmangfold. I tillegg har Stiftelsen BioFokus kartlagt områder der det planlegges inngrep i dagen. De største negative konsekvenser knyttet til dette temaet er riggområde og tunnelpåhugg ved Makrellbekken, siden dette gir inngrep i en registrert naturtype. I tillegg må en regne med at en del arter vil holde seg unna de ulike riggområdene i anleggsfasen grunnet støy og forstyrrelser. Denne effekten er forventet å være midlertidig, artene vil ta områdene i bruk igjen etter endt anleggsfase. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:32:45

Vi har siden forrige nettmøte forsøkt å få kontakt angående befaring av eiendom for støy da vi har eiendomsgrense mot prosjektet og ikke har blitt kontaktet om dette. Hvordan får man til dette? Tenker da på støytiltak på hus

Henrik T - 10.06.2020 kl 19:03:37

Hei Henrik, vi er ikke klar over at det er henvendelser som vi ikke har svart ut, og vi beklager i så fall dette, men lover å undersøke nærmere om vi kan ha oversett en henvendelse. Vennlig hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:34:50 - Oppdatert: 10.06.2020 kl 19:35:10

Dere må anstrenge dere for å ha MAKSIMAL demping av vifter i Makrellbekkdalen. Dette skal stå på mot husene 24 timer i døgnet i 8 år - selv dager med 30 varmegrader midt på sommeren. Minner om at ALLE har soverommene sine mot prosjektet her!

Morten Meinich - 10.06.2020 kl 19:00:05

Hei Morten. Det er mange som deler din bekymring for viftestøy i Makrellbekkdalen. Det er gjort omfattende støyberegninger i forbindelse med prosjektet, og disse viser at støy fra anleggsvifter ikke vil overskride kravene for «industristøy». Dette er lavere enn det som er vanlig ved byggeprosjekter, som vanligvis opererer med standarder for «anleggsstøy». Støydempingen som er planlagt vil tilfredsstille støykravene, men vi ser på muligheten for å dempe viftene ytterligere (spesialløsninger) av hensyn til tilbakemeldinger fra naboer i Makrellbekkdalen.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:30:12

Hvordan sikrer dere barnas skolevei som nå oversvømmes av lastebiler ved Makrellbekken! Smestad skole er en stor skole og det går veldig mange på skoleveien hver dag. Med 10 års prosjekt, betyr dette hele barneskolen og ungdomsskolen for mine barn på Smestad

Ole P - 10.06.2020 kl 18:58:32

Hei Ole P, for å sikre trygg ferdsel langs Ullernchausséen vil det bli plassert trafikkvakter der hvor anleggsveien krysser Ullernchausséen og ved Nedre Smestad kryss i tidsrom med skolebarn i området. I forbindelse med Statnetts arbeid i området bak Smestad gjenbruksstasjon har det blitt etablert en planfri krysning under anleggsveien fra Husebybakken skipark, slik at myke trafikanter ikke kommer i konflikt med anleggstrafikken. Denne vil fortsatt benyttes. Videre håper vi å kunne etablere langsgående sikring mellom fortau og kjørebane i Ullernchauséen mellom anleggsveien og Nedre Smestad kryss.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:15:13 - Oppdatert: 10.06.2020 kl 19:16:18

Hvor mange lastebil-lass er det planlagt utkjørt i døgnet, og hvordan vil det påvirke den øvrige trafikkavviklingen i området.
Er det deler av døgnet (innenfor tidsrommet 06-18) det ikke vil bli transportert ut masser?

Bjarne Bøn - 10.06.2020 kl 18:37:33

Hei Bjarne, antall lastebillass per døgn vil variere gjennom prosjektperioden. Den første perioden estimerer vi at det vil gå ut ca. 20 lass i døgnet fra Huseby, mens uttransporteringen vil øke jevnt til vi når en topp i perioden 2022- 2024 med gjennomsnittlig 140 lass i døgnet, før det brått trappes ned til 15 lass i 2025 og avtar gradvis ut mot 2027. Det samme mønsteret gjelder for Makrellbekken. Prosjektet vil tilstrebe å tilrettelegge for massetransport slik at det vil være optimalisert i forhold til prosjektets fremdrift og øvrig trafikkbilde på offentligveinett. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:38:06

Hva er den siste beregnede totalkostnaden for prosjektet?

Sverre Haanæs - 10.06.2020 kl 18:29:24

Hei Sverre, i bystyrets vedtak av 13/11-2019, sak 348, pkt 2 er kostnadsrammen angitt: “Kostnadsrammen (P85) settes til 12,538 mrd. og styringsrammen (P50) til 10,942 mrd.”

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:30:03

Hei.
Det er hevdet at Husebyskogen ble valgt fordi dette var samlet sett det beste alternativet. Tross alle utfordringer mht. bebyggelse, beboere, skoler mv. Mitt spørsmål er i hvilken grad plassering ved Sognsvann ble vurdert. Dette fremstår for meg som en mer naturlig løsning da dette ligger lenger unna bebyggelse, ligger høyere i terrenget og dermed enklere med tanke på vannføring ned til byen, og potensielt tilkobling i Oset uten bruk av store pumper med tilhørende energiforbruk.

Frode R. - 10.06.2020 kl 18:19:04

Hei Frode, først må det påpekes at alt vann fra Holsfjorden må pumpes inn på vannbehandlingsanlegget siden Holsfjorden ligger på ca. kote 63 (meter over havet) og vannet skal kunne leveres med selvfall til et trykk på kote 80.
Å legge anlegget ved Sognsvann ble vurdert, men ville medført at vannet for all fremtid måtte pumpes 100 m høyere enn til Huseby før det slippes ned til byen.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:07:20 - Oppdatert: 10.06.2020 kl 19:11:15

Hvordan skal dere sikre god flyt i trafikken fra Huseby og Makrellbekkdalen til og ut Smestadkrysset FØR bilene kommer ut på Ring 3? Dette er et problemområdet allerede og trafikk ifm bygging av Fornebubanen kommer nå i tillegg til samme veikryss. Sist svarte at trafikk på Ring 3 var ikke noe problem, men det var ikke spørsmålet, så vennligs svar!
Sist svarte dere at for å skåne naboene kunne dere ikke ha trafikk rett ut på Ring 3 fra Makrellbekkdalen. Dette er tull. Med all trafikken til gjenvinningsanlegget OG ifm VAV-prosjektet, er det masse støy og trafikk som er en kjempeutfordring allerede og har blitt verre år for år og den fantes ikke før Gjenvinningsanlegget da det var en stille og rolig villavei. Problemet ville være løst om utkjøring skjedde direkte på Ring 3, muren åpnes der den tidligere var åpen og trafikken kun for VAV prosjektet kan kjøre ut der. Naboer i retning Radiumshospitalet vil være bak støymur og kan få åpnet indre vei for å kjøre ut mot Radiumshospitalet. Naboer på den andre siden av Gjenvinningsanlegget vil også være bak støymur og får mindre trafikk. Vennligs svar på spørsmålet denne gangen!

Nabo - 10.06.2020 kl 18:14:04

Hei nabo, prosjektet vil tilstrebe å tilrettelegge for massetransport slik at det vil være optimalisert i forhold til prosjektets fremdrift og øvrig trafikkbilde på offentlig veinett.
Utkjøring direkte på ring 3 er vurdert og diskutert med vegmyndighet (Statens vegvesen). Utfordringene er dels at det er vanskelig å få laget en påkjøringsrampe som er lang nok til at den direkte trafikken ut på ring 3 får stor nok hastighet før den møter annen trafikk der, dels vil hullet i støyskjermen medføre økt støy fra ring 3 på naboene hele døgnet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:05:25

Hva er situasjonen rundt støyskjerming/kulvert i Makrellbekkdalen? Det er lite betryggende med tiltak for enkelte eiendommer. Vi trenger å kunne leve ute også. Dette ble lovet å vurdere som tiltak på Ullern VGs møtet.

Cecilie Klæboe - 10.06.2020 kl 18:00:41

Hei Cecilie, et er prioritert å få til en løsning for miljøtunnel i Makrellbekkdalen, og det jobbes med utredninger i området. En av utfordringene vi har støtt på er at en slik tunnel tar mer plass enn en vanlig støyskjerm. Skal tunnelen bygges vil den legge beslag på gangstien gjennom dalen. Dermed må stien omlegges noe som gir inngrep i friarealet, og krever dermed dispensasjon fra reguleringsplanen. Vi jobber med å finne en løsning som kan ivareta både bygging av tunnelen, gangstien, og friarealet på en god måte. Dersom det ikke lar seg gjøre å bygge miljøtunnel ønsker vi å sette opp støyskjerm. En støyskjerm vil bygges på én side av anleggsveien, og dermed ta mindre plass enn miljøtunnel. Om det lar seg gjøre å bygge miljøtunnel vil den ta ca. 3 måneder å bygge.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:51:17

Hva er vitsen med å legge et så stort prosjekt rett ved en stor skole? Det skal kjøres hundrevis av lastebiler på veiene og det skal sprenges rett ved en barneskole, hva er logikken med dette og de som har tatt denne avgjørelsen burde ikke være stolte av denne avgjørelsen! Kanskje vært en ide og tatt en rundspørring i lokalområdet og skolene og evt funnet et annet område. Det er hundrevis av barn i området,

vegard - 10.06.2020 kl 15:53:38

Hei Vegard, det er klart at et stort prosjekt som dette er en belastning for naboer og andre som bor i og bruker områdene hvor vi skal bygge.
Det er gjort en grundig vurdering av en rekke alternative løsninger for prosjektet. Løsningen med vannbehandlingsanlegg under Husebyskogen er valgt fordi dette alternativet samlet sett var det beste. Planene for prosjektet ble vedtatt politisk i bystyret i november 2019. I tiden både før og etter vedtaket, har det vært medvirkningsprosesser, og vi har tett dialog med berørte i nærmiljøene. Vi har jevnlige møter med både skoler, barnehager, interesseforeninger og andre, og har fått på plass mange gode tiltak for å redusere belastningen fra prosjektet. Dette innebærer en rekke tiltak knyttet til både støy, støv og trafikksikkerhet. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:52:51

Spm støy
Vi har tidligere registrert tilbakemelding på spørsmål om støytiltak for oss nærmeste naboer som bor på oversiden av t-banelinje 3, men i tilnærmet umiddelbar nærhet til Husebybakken. Svaret som blir gitt er at dere ikke har disp for å sørge for et slikt støytiltak, da dette gjelder Sporveiene. Dette er slik vi ser det både unnvikende og ansvarsfraskrivende. En støyskjerm på oversiden av t-banen vil være et svært godt tiltak mot anleggsstøy som vi som bor tett på vil oppleve i minst 8 år. Og hva er egentlig begrunnelsen annet enn at prosjektet ikke har mulighet til slike tiltak (hvorfor)? Er det at tomtearealet som evt støyskjermen settes opp på ikke er øremerket Vannforsyningsprosjektet? Om det er kommunalt må man vel innad i etatene kunne gi dispensasjon i en slik sak? Og er det privat, så tror jeg de fleste vil være villig til å ofre litt tomt mot at man får støyreduserende tiltak i en så lang periode. Hvis begrunnelsen er økonomisk, så vil det nok være mer gunstig å sette opp en støyskjerm, fremfor helseutfordringer og midlertidige hotellopphold. Er det ikke en målsetning å sørge for minst mulig støybelastning for oss berørte som i tillegg mister tilgang til skibakke, rekreasjonsområde og skolevei? Takk for svar, mvh
Maria Lømork

Maria Lømork - 10.06.2020 kl 14:51:57

Hei Maria, som du er innom har vi ikke lov til å finansiere tiltak som ikke er direkte knyttet til vårt prosjekt, og dette gjelder dessverre støyskjerming mot t-banelinjen. Dette er verken et spørsmål om tomteareal eller knapphet på penger. Vannforsyning finansieres gjennom gebyrer, og for å sikre at gebyrene brukes til formålet er det en egen gebyrforskrift som regulerer hva som kan finansieres med vann- og avløpsgebyret. Vi har stor forståelse for at støy fra t-banen i kombinasjon med anleggsstøy kan være en belastning, og vi vil gjøre vårt for at det blir minst mulig støybelastning fra riggområdet ved Husebybakken skipark. Det er prioritert å få til en løsning for miljøtunnel i Makrellbekkdalen, og det jobbes med utredninger i området.

Når det gjelder demping av tunnelviftene jobbes det kontinuerlig med å finne de beste og mest gjennomførbare løsningene, og på nåværende tidspunkt kan vi ikke si akkurat hvordan dempingen vil bli gjennomført. Vi må likevel presisere at prosjektet forholder seg til støykrav, og at beregningene viser at viftestøy ikke vil føre til at vi bryter disse.
Hilsen Vann- og avløpsetaten.

Besvart: 10.06.2020 kl 18:26:38

FINT STØV GIR SKADE PÅ LUNGER. BARN ER UTSATT.
Sprengning og anleggsarbeider fører til stor støvforurensning. Oslo kommune samler nå et av byens største anleggsarbeider og ansamling av skole og barnehager innen for et lite område i Husebyskogen. Erfaringer med anlegg både fra Statnett- tunnelen i Makrellbekken og VAV sitt anlegg ved Maridalsvannet har ført til store støvplager for de som bor i området selv om lastebiler og anlegg sprøytes. Det er det fine støvet som er farligst og det pustes inn og ødelegger lungene. Særlig utsatt er barn og det kan føre til skade på lunger. Vi snakker om en anleggsperiode som er like lang som hele barneskoletiden hva vil dette gjøre med lungene til barn i disse 6 til 7 år anlegget varer? Hva har bydelsoverlegene tenkt å gjøre med dette? Hvorfor flytter Oslo Kommune enda en skole til inn i området?
Jeg anbefaler alle å se NRK dokumentaren "DET ER NOE I LUFTA" selv om denne rettes mot luft i byer, men anlegg fører også til mye små støvpartikler. https://tv.nrk.no/program/KOID24009119

Hans Jul Mikkelsen - 10.06.2020 kl 10:31:22

Hei Hans, for alle som jobber på prosjektet med å etablere ny vannforsyning til Oslo er det viktig at både beboere i nærområdet og arbeidernes helse blir ivaretatt, og at de som er naboer til prosjektet vil sjeneres i minst mulig grad. Vi tilstreber derfor å gjøre vårt ytterste for å minimere spredning av støv fra anleggsarbeidene.
Luftkvalitet er noe som opptar mange, og dette er også viktig for alle som skal jobbe daglig med anleggsarbeidene knyttet til Ny vannforsyning for Oslo. Det er tydelig dokumentert at støvforurensning slik som den forekommer i byer har negative effekter på lunger, hjerte og sirkulasjonssystemet i kroppen vår. Helsemessig viser forsking at støvpartikler i størrelsesorden 10 – 2,5 mikrometer og mindre, har spesielt lett for å trenge dypt ned i lungene. Derfor er det ofte partiklene i denne størrelsen som er i fokus når man etablerer måleprogrammer for luftkvalitet og utfører forskning innenfor fagfeltet.
Når man måler fordelingen av størrelsen på partikler i luften omtales dette ofte med betegnelsen PM (eng.: partikulate matter) etterfulgt av notasjonen 10 eller 2,5. PM2,5 viser til partikler som er 2,5 mikrometer eller finere (ofte omtalt som «finfraksjon»), mens PM10 viser til partikler som er 10 mikrometer eller finere (ofte omtalt som «grovfraksjon + finfraksjon»). I grovfraksjonen dominerer partikler som kan knyttes til eksempelvis oppvirvling av skitt og smuss fra veibane, mens i finfraksjonen dominerer forbrenningspartikler (som sot fra vedfyring og annet). Konsentrasjonen av støv i luft oppgis ofte i mikrogram støv per kubikkmeter luft (µg/m3), og størrelsen på støvkornene som er målt i luften angis som PM10 eller PM2,5. I forskningen er det dessverre begrenset kunnskap knyttet til akkurat hvor mye støv man kan eksponeres for før det er uheldig for menneskers helse. Miljødirektoratet har fastsatt 30 µg/ m3 og 20 µg/ m3 som luftkvalitetskriterier for PM10, målt som hhv døgnmiddelverdi (gjennomsnittsverdien pr døgn) og årsmiddelverdi (gjennomsnittsverdien pr år). Videre er det for PM2,5 fastsatt tilsvarende kriterier på 15 µg/ m3 for døgnmiddelverdi og 8 µg/m3 for årsmiddelverdi. Dette er støvkonsentrasjoner som er vurdert å være trygge for de aller fleste. I Håndbok for uteluft – luftkvalitetskriterier (Folkehelseinstituttet, 2017), vises det til at de fleste byer i Norge klarer å oppnå luftkvalitet som er innenfor disse kriteriene, men på tørre vinterdager – og særlig i perioder med dårlig luftsirkulasjon – er det vanskeligere for byene å overholde Miljødirektoratets anbefalinger.
Oppvirvling av støv som er sedimentert på veiene er en av hovedkildene til støvforurensningen i trafikkerte strøk. Renhold av veiene samt nedsatt vinterfartsgrense i områder med stor trafikk og mye veislitasje er kjente tiltak for å begrense støvmengden. Videre er forbrenningspartikler fra oppvarming og forbrenningsmotorer, samt slitasje fra veier og fra dekk på kjøretøyer, også med på å bidra til økt støvforurensing i byer.
Oslo Kommune har ambisjon om at anleggsarbeidene med ny vannforsyning i størst mulig grad skal foregå fossil- og utslippsfritt. Dette betyr blant annet at mange av anleggsmaskinene vil gå på strøm istedenfor drivstoff, noe som bidrar positivt ved å begrense unødvendige utslipp av eksos.
Det som vurderes som det aller viktigste tiltaket er å minimere spredningen av støvpartikler fra anleggsarbeidene. I forbindelse med anleggsarbeidene vil det være flere arbeidsoperasjoner som genererer støv. Både boring, sprengning og utlasting av stein og jordmasser kan føre til at støv virvles opp. Et viktig tiltak for å begrense spredning av støv fra anleggsområdet er vanning av anleggsarbeider hvor støv genereres. Da vil støvpartiklene binde seg til vanndråpene i luften og falle fortere til bakken, og hvis massene man graver i er våte vil det minimere støving fra gravearbeidene.
Ettersom en av hovedkildene til støvforurensing er oppvirvling av tørket skitt og gjørme som er dradd ut på veinettet (eller sedimentert støv), har man i anleggsprosjektet Ny vannforsyning til Oslo lagt ekstra stor vekt på å holde veinettet rent. Hjul/understell på lastebiler som kjører ut av tunnelanlegg med sprengningsmasser vil bli vasket og inspisert før det kjører ut på veinettet for å redusere både tørre og våte avsetninger av forurensning på veien.
Det er også lagt opp til hyppig rengjøring av veiene i lokalområdet. Dette er effektivt både mot støvet som bringes ut av tunnelen med kjøretøyer, og mot støv generert fra veislitasje, og man unngår oppvirvling av smuss i fra veibanen. For å begrense oppvirvling av støv fra veibane ytterligere, vil prosjektet også søke veimyndighetene om nedsatt fartsgrense på utsatte veistrekninger.
Dette er bare noen av flere tiltak som iverksettes på prosjektet for å minimere spredning av støv fra anleggsområdene til nærområdet. Flere tiltak vil være rettet mot å redusere spredning fra støvkildene (der støvet genereres og spres gjennom boring, sprengning og transport av utsprengte masser). Vi har stort fokus på å minimere støvutslipp, og kommer til å følge opp målingene som gjøres nær riggområdene nøye.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:31:33

Hvilke konkrete tiltak vil bli gjort for å ta hensyn til myke trafikanter og da spesielt skolebarn: ved Smestadkrysset, og ved FO bygget?

Anlaug Ådland Hansen - 10.06.2020 kl 09:52:47

Hei Anlaug, vi er svært opptatt av sikkerheten til myke trafikanter. Vårt viktigste tiltak for å ivareta sikkerhet er utplassering av trafikkvakter i alle områdene der det transporteres ut masser. Det vil utplasseres trafikkvakter i Ullernchaussen/utkjøring fra Husebybakken skipark, og ved nedre Smestadkryss. På Huseby vil vi ha trafikkvakter ved innkjøring til Hundejordet, lyskrysset Sørkedalsveien/Husebyleiren, og i Ostadalsveien og for øvrig etter behov. Tidspunktene for trafikkvakter avklares i dialog med skolene i området. Det jobbes også med å prosjektere en undergang for myke trafikanter der veien til anleggsområdet på Hundejordet krysser fortauet langs Sørkedalsveien. Ved krysningen av E18 ved Sollerudstranda vil vi også utplassere trafikkvakter, og det vil være forbud mot massetransport i perioder med mye syklister (morgen- og ettermiddagsrushet).
Vi er også i kontakt med Bymiljøetaten for å se på mulighetene for å redusere hastigheten på trafikken i Sørkedalsveien forbi anleggsområdet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:21:45 - Oppdatert: 10.06.2020 kl 18:23:14

Hvordan tolker VAV følgende vedtak og føringer fra politikerne: "Dette vil bl.a. være i strid med bystyrets vedtak 13.11.2019 om å begrense inngrep i friområder." I praksis har de lagt alle anlegg i friområder. driftsbygg =Blomsterjordet, masseuttak = Sollerudstranda og Makrellbekken, Luftetårn = hjertet av Husebyskogen. Etter å ha jobbet mot VAV siden januar 2018 har de og deres ingeniører i Multiconsult kun valgt tekniske løsninger uten hensyn til naturen og mennesker som bor i området eller politiske føringer.

Hans Jul Mikkelsen - 10.06.2020 kl 09:48:11

Hei Hans, Vann- og avløpsetaten har som oppgave å gjennomføre vedtakene 348 og 358 fra bystyremøtet 13/11-2019. Samtidig er det i de samme vedtakene flere punkter der det gis føringer om å gjennomføre prosjektet så skånsomt som mulig innenfor prosjektets vedtatte rammer.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:20:45

Hvorfor foreslår VAV å legge luftetårnene midt i hjertet av Husebyskogen når det er mulig teknisk å plassere det
1)Sammen med administrasjonsbygget B1
2 Alternativt i utkanten av skogen skult i terrenget.

Hans Jul Mikkelsen - 10.06.2020 kl 09:31:33

Hei Hans, luftetårnet må etableres fordi fjellhaller under Husebyskogen og tunneler forutsetter ventilasjonsanlegg som sikrer inntak av frisk luft og utkast av brukt luft. Vann- og avløpsetaten har foreslått den aktuelle plasseringen av tårnet fordi det må plasseres sentralt over fjellhallene. Plassering lenger unna byr på tekniske utfordringer, selv om det kan være teoretisk mulig å gjennomføre. I tillegg stiller Forsvarsbygg og den amerikanske ambassaden krav til sikkerhetsavstander som legger føringer for lokaliseringsvalg. I planforslaget som var på offentlig ettersyn, hvor driftsbygningen var foreslått plassert i Husebyskogen (alternativ B2), var tårnet tenkt integrert i driftsbygningen, men slik løsning er forlatt siden driftsbygningen nå vil bli plassert på Hundejordet, et stykke unna fjellhallene. Denne prosessen er likevel ikke over, og vi vurderer nå Husebyåsen vels innspill til plassering av tårnet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:19:58

På Sørbyhaugen, Montebello og Huseby vil mange barn bli de store taperne da de benytter fortauet langs Ullernchausseen mot nedre Smestadkryss som sin skolevei til Smestad skole , i et trafikkmiljø som allerede er svært uoversiktlig med økt biltrafikk til Smestad Gjenbruksstasjon.
-Er dette forenelig med sittende byråds uttalelser om å «prioritere og ta ekstra godt vare på de minste blant oss « ? (Lan Marie Berg i Akersposten 28.5.2017)
Vi minner om at Ullernchausseen er en vei med kun 30 km fartsgrense hvor farten brytes hver eneste dag, og hvor smal vei ved forbipassering gjør at tunge kjøretøyer oppe på fortauskanten har forekommet flere ganger i morgenrushet mens barn passerer.
-Hvordan vil man sikre at fartsgrensen overholdes ?
- Vi er redd for at en ytterligere økning i biltrafikken på sikt vil kunne skape farlige situasjoner og i verste fall ulykker.Dette bekymrer foreldre samt mange av våre seniorer i nabolaget.
-hvordan vil man sikre tryggheten for myke trafikanter?

Ullernchausseen genererer også stor sykkeltrafikk daglig i begge kjørefeltene da det dessverre ikke er egne
sykkelfelt her.
- Hvordan skal syklistene ivaretas?

Mange tar til ordet for at det uansett bør utredes mulighet for gang/sykkelbro fra området nedre Smestadkryss til Smestaddammen for å ivareta trygghet for skolevei og myke trafikanter.
-kan en bro bli en realitet, som jo har blitt løsningen andre steder i bydelen?
Vi synes det er utrolig trist at Husebybakken Skipark som er et av få aktivitetstilbud i nærmiljøet laget på dugnad nå forsvinner i mange år fremover og at barna som den opprinnelig ble laget for nok vil ha vokst fra bakken når utbyggingen er ferdig.

At det er de myke trafikantene- og de helt unge i særdeleshet - som blir taperne i bydelen vår i mange år fremover i forbindelse med de 3 store byggeprosjektene V/Monolittveien,Huseby og
og Ullernchauseen syns vi rett og slett er dypt urettferdig og meningsløst.

Støy ,forurensning og kø er neppe heller god miljøpolitikk og ukentlig har det nå vært stillestående kø fra nedre Smestadkryss langs Ullernchausseen til gjenbruksstasjonen.
-Med ventetid allerede på over 1 time, hvordan tenkes det at dette skal løses med et tenkt tillegg på 50 -100 store lastebiler daglig?
Det er ikke plass til 3 filer og massetransporten kan derfor ikke fases forbi køen. Dette medfører venting, støy, store utslipp og ufremkommelighet for nødetater og beboere.
-Vi mener det må kunne åpnes for massetransport med utkjøring ved Radiumhospitalet?
-Alternativt må det kunne løses med en flyttbar støyskjerm som holdes åpen for påkjøring ring 3 vestover på de mest trafikkerte tidspunktene, men som stenges som støydemping på kveldstid, og ellers når trafikkbelastningen tillater det.

Tilslutt minner vi om at da traseen til 20 bussen en kort periode ble lagt her på innsiden av ring 3 pga arbeidet i Smestadtunnelen så gikk det kun rundt 24 timer før man innså at dette ikke gikk pga farlige trafikksituasjoner
Det er ikke for sent å snu denne gangen heller!
Mvh naboer Sørbyhaugen

Synnøve Svabø - 09.06.2020 kl 22:59:06

Hei Synnøve og naboer på Sørbyhaugen, der var det mange spørsmål, og vi skal forsøke svare på disse kronologisk:

Trafikksikkerhet:
Vi er svært opptatt av at de minste blant oss skal bli godt ivaretatt når anleggsarbeidet starter opp, og at prosjektet ikke skal føre til at barn havner i uheldige situasjoner. Ettersom vår aktivitet vil øke trafikken i området forstår vi din bekymring for trafikksikkerheten. Vårt viktigste tiltak for å ivareta sikkerhet er utplassering av trafikkvakter i alle områdene der det transporteres ut masser.

For å sikre trygg ferdsel langs Ullernchausséen vil det bli plassert trafikkvakter der hvor anleggsveien krysser Ullernchausséen og ved Nedre Smestad kryss i tidsrom med skolebarn i området. I forbindelse med Statnetts arbeid i området bak Smestad gjenbruksstasjon har det blitt etablert en planfri krysning under anleggsveien fra Husebybakken skipark, slik at myke trafikanter ikke kommer i konflikt med anleggstrafikken. Videre håper vi å kunne etablere langsgående sikring mellom fortau og kjørebane i nevnte strekning i Ullernchausséen.

På Huseby vil vi ha trafikkvakter ved innkjøring til Hundejordet, i lyskrysset Sørkedalsveien/Husebyleiren, i Ostadalsveien og for øvrig etter behov. Tidspunktene for trafikkvakter avklares i dialog med skolene i området. Det jobbes også med å prosjektere en undergang for myke trafikanter der veien til anleggsområdet på Hundejordet vil krysse gang- og sykkelveien langs Sørkedalsveien.

Når det gjelder fartsgrenser er vi kontakt med Bymiljøetaten for å se på mulighetene for å redusere hastigheten i Sørkedalsveien forbi anleggsområdet der. Vi har for øyeblikket ingen tilsvarende prosess for Ullernchausséen, men vi tar til oss ditt innspill og skal se nærmere på dette.
Når det gjelder hensyn til syklistene ved Smestadkrysset utredes muligheten for et og fysisk skille mellom fotgjengere/syklister og anleggstrafikken i Ullernchausséen.

Husebybakken Skipark:
Vann- og avløpsetaten er klar over den verdien Husebybakken skipark har for nærmiljøet. Etablering av tunnelportalen vil innebære at skiløypa i Husebybakken skipark må flyttes noen meter nordover. Dette påfører idrettsanlegget en liten arealreduksjon, men vil ikke være ødeleggende for skianleggets bruk. Selve skibakken vi beklageligvis være stengt under anleggsperioden. Etter at prosjektet er ferdig planlegger vi å bidra til noen oppgraderinger av anlegget, deriblant et nytt teknisk bygg til snøproduksjon.

Samkjøring med andre prosjekter:
Det er ønskelig å vurdere konsekvensene samtidige tiltak samlet. Men av praktiske årsaker er dette krevende fordi de endelige fremdriftsplanene ikke foreligger når konsekvensutredningene i forkant av regulering gjennomføres. Fremdriften for Fornebubanen er avhengig av finansiering og politiske vedtak som p.t. ser ut til å nærme seg en avklaring. Vi i Vann- og avløpsetaten er i dialog med Fornebubanen om massetransportplanene i Nedre Smestadkryss.

Utkjøring Radiumhospitalet:
Utkjøring ved Radiumhospitalet er vurdert og forkastet. Det er svært trangt fra Makrellbekken til Radiumhospitalet og veien vil gå tett på boligbebyggelse. Videre er det annen anleggsvirksomhet vi kan komme i konflikt med.

Flyttbar støyskjerm
Vi tar innspillet ditt til nærmere etterretning, og tar det med i vårt videre arbeid.

Hilsen Vann- og avløpsetaten


Hei Hans,
Luftetårnet må etableres fordi fjellhaller under Husebyskogen og tunneler forutsetter ventilasjonsanlegg som sikrer inntak av frisk luft og utkast av brukt luft. Vann- og avløpsetaten har foreslått den aktuelle plasseringen av tårnet fordi det må plasseres sentralt over fjellhallene. Plassering lenger unna byr på tekniske utfordringer, selv om det kan være teoretisk mulig å gjennomføre. I tillegg stiller Forsvarsbygg og den amerikanske ambassaden krav til sikkerhetsavstander som legger føringer for lokaliseringsvalg. I planforslaget som var på offentlig ettersyn, hvor driftsbygningen var foreslått plassert i Husebyskogen (alternativ B2), var tårnet tenkt integrert i driftsbygningen, men slik løsning er forlatt siden driftsbygningen nå vil bli plassert på Hundejordet, et stykke unna fjellhallene. Denne prosessen er likevel ikke over, og vi vurderer nå Husebyåsen vels innspill til plassering av tårnet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:17:08

Hei, har dere noe oppdatert informasjon om tunellviftene på Makrellbeken? Er støykartene som tidligere er lagt frem fortsatt representative, eller er det laget nye støykart? Tunellviftene er noe som vi kommer til å bli sterkt berørt av de kommende årene..

Viser til deres info fra forrige nettmøte: «Det vil utføres støydempende tiltak på viftene slik at lydnivået tilfredsstiller de strenge kravene som er satt til støy i prosjektet. Vi ser også på løsninger for å bygge inn viftene for ytterligere å dempe støyen. Å flytte viftene inn tunnelen er et annet alternativ som vurderes, men her må vi understreke at det kanskje ikke er praktisk mulig.»

Elisabeth, Sørbyhaugen - 09.06.2020 kl 19:46:09

Hei Elisabeth, prosjektet er underlagt strenge støykrav, og vi kan ikke fravike disse uten dispensasjon fra bydelen. Det er ingen endringer i det forventede støybildet som ligger til grunn for beregningene i kartene, og eksisterende kart er derfor fremdeles representative.
Når det gjelder demping av tunnelviftene jobbes det kontinuerlig med å finne de beste og mest gjennomførbare løsningene, og på nåværende tidspunkt kan vi ikke si akkurat hvordan dempingen vil bli gjennomført. Vi må likevel presisere at prosjektet forholder seg til støykrav, og at beregningene viser at viftestøy ikke vil føre til at vi bryter disse.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:32:40

Barnas representant i bydel Vestre Aker er ikke blitt kontaktet før saken ble sendt til politisk behandling. Dette på tross av at VAV har uttalt motsatt i sakens dokumenter. I realiteten har ingen medvirkning skjedd. Det er derfor betimelig å spørre hvordan VAV planlegger å involvere Barnas representant fremover?

Morten Herland - 09.06.2020 kl 16:36:34

Hei Morten, det har i løpet av planprosessen vært avholdt en rekke medvirkningsmøter, og vi mener vi har forholdt oss til lovens krav om medvirkning. Vi har vært i dialog med bydelene underveis, og har også tatt kontakt med skoler i området. Barnas representant skal via bydelen ha blitt varslet i forbindelse ved planoppstart og off. ettersyn av planforslaget, samt at dette er annonsert i aviser.
Vann- og avløpsetaten har tilsatt nye bydelskoordinatorer i bydel Ullern og Vestre Aker. Disse har blant annet som oppgave å holde kontakt med barnas representanter i løpet av anleggsperioden.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:15:05

Blir det miljøtunnel i Makrellbekkdalen? Trenger å få en avklaring snart. Kan da ikke være så vanskelig å finne ut av

Ole F - 09.06.2020 kl 16:34:55

Hei Ole, det er prioritert å få til en løsning for miljøtunnel i Makrellbekkdalen, og det jobbes med utredninger i området. En av utfordringene vi har støtt på er at en slik tunnel tar mer plass enn en vanlig støyskjerm. Skal tunnelen bygges vil den legge beslag på gangstien gjennom dalen. Dermed må stien omlegges noe som gir inngrep i friarealet, og krever dermed dispensasjon fra reguleringsplanen. Vi jobber med å finne en løsning som kan ivareta både bygging av tunnelen, gangstien, og friarealet på en god måte. Dersom det ikke lar seg gjøre å bygge miljøtunnel ønsker vi å sette opp støyskjerm. En støyskjerm vil bygges på én side av anleggsveien, og dermed ta mindre plass enn miljøtunnel. Om det lar seg gjøre å bygge miljøtunnel vil den ta ca. 3 måneder å bygge.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:10:02

Hvordan er framdriftsplanen for igangsetting av støydempende tiltak ved Makrellbekken?
Når vil de aktuelle boligene få beskjed om hvilke fasadetiltak som vil bli utført og når vil det skje?

Christine Milne Grieg - 09.06.2020 kl 15:29:25

Hei Christine, det er planlagt en rekke støydempende tiltak ved Makrellbekken, blant annet fasadetiltak, demping av tunnelvifter, og støyskjerm mot bebyggelsen. I tillegg jobbes det med tekniske løsninger for å kunne bygge en miljøtunnel. Entreprenøren Skanska er innstilt til kontrakten for å utføre tunneldrivingen ved Makrellbekken. Det vil derfor også være Skanska som utfører tiltak mot støydemping, for eksempel på fasader. Skanska vil sette i gang med støydempingstiltak når kontrakten med VAV er signert og tiltakene er bestemt. Denne kontrakten signeres først etter at fylkesmannen har vurdert om klager på prosjektets reguleringsplan gir grunnlag for utsatt oppstart. Sannsynligvis kan oppstart bli tidlig på høsten 2020. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:09:34

Hvor lenge vil graving, sprenging bortkjøring av masser foregå vis a vis Huseby Skole? Vet at vi snakker veldig mange år på hele prosjektet, men så lenge blir det vel ikke akkurat på selve Hundejordet?

Ann Kristin - 09.06.2020 kl 09:23:48

Hei Ann Kristin, på Hundejordet bygges driftsbygg til vannbehandlingsanlegget som vil ligge i fjellhaller under Husebyskogen. Disse fjellhallene vil være på ca 900m2, og driftsbygget på Hundejordet vil være hovedatkomst til dette store underjordiske anlegget. Det vil naturlig nok være mye masser som må fjernes for å bygge et slikt underjordisk anlegg. Det er planlagt at disse massene skal kjøres ut gjennom tunnelportaler på tre steder: Sollerudstranda, Husebybakken skipark, og på Hundejordet ved Huseby skole. Den mest hektiske perioden for bortkjøring av masser ved Hundejordet vil være i perioden 2022-2024. Fra 2025 til 2028 vil det foregår byggeaktiviteter med installasjon av driftsbygg og vannbehandlingsanlegg inne i fjellet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:09:10

Leste i Akersposten at det skal gå mange lastebiler opp til Smestadkrysset i forbindelse med at stein skal kjøres fra området Vestre Gravlund/Fornebubanen. Der møter de masseutkjøring fra vannanlegget. Hvor stor blir merbelastningen på krysset og Ring3 og er dette tatt med som konsekvens.

Sten L. Hagen - 08.06.2020 kl 12:34:12

Hei Sten, det er ønskelig å vurdere konsekvensene samtidige tiltak samlet. Men av praktiske årsaker er dette krevende fordi de endelige fremdriftsplanene ikke foreligger når konsekvensutredningene i forkant av regulering gjennomføres. Fremdriften for Fornebubanen er avhengig av finansiering og politiske vedtak som p.t. ser ut til å nærme seg en avklaring. Vi i Vann- og avløpsetaten er i dialog med Fornebubanen om massetransportplanene i Nedre Smestad kryss.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:06:14

Hei!
Når kan jeg forberede meg på å se at jordet på Huseby begynner å endevendes? Når er det slutt på freden?

Litt bekymret - 08.06.2020 kl 11:09:16

Hei Litt bekymret, det vil ikke bli satt i gang noe arbeid før fylkesmannen har vurdert om klager på prosjektets reguleringsplan gir grunnlag for utsatt oppstart. Det er ennå usikkert når denne behandlingen er ferdig og igangsettingstillatelse er klart, men det er realistisk å forvente oppstart i løpet av høsten 2020.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:05:49

Har Vann- og avløpsetaten kvalitetssikret de økonomiske rammene for ny vannforsyning, eller risikerer kommunens innbyggere at det prosjektet også blir 250% dyrere? Vi, innbyggerne, har ikke råd til dårlig planlegging !

Karsten Wakeford-Wesmann - 07.06.2020 kl 16:36:31

Hei Karsten, kostnadsrammen for prosjektet er kvalitetssikret av eksterne kvalitets sikrere og vedtatt av politikerne, og er satt til 12,5 milliarder kroner. Byggingen skal finansieres gjennom vann- og avløpsavgiften. Prosjektet er godt planlagt, og per i dag er det ingen grunn til at det skal bli dyrere enn kostnadsrammen som er satt. Dersom kostnadsrammen av en eller annen uforutsett årsak må økes, er det politikerne som må ta beslutningen. Vi håper selvsagt at dette ikke skjer. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:05:21

Hei, hvilke tiltak gjøres for å dempe den skarpe ryggesirenen som lastebiler og nyttekjøretøyer gir fra seg? Her en natt startet en skrikende sirene klokken 2 om natten og ga gjenlyd i hele Makrellbekkendalen. Mvh Øivind

Øivind Tønnessen - 05.06.2020 kl 08:18:36

Hei Øivind, vi vet at mange plages av slike lyder, og vi ønsker å dempe belastningen fra prosjektet der hvor det er mulig. Derfor har vi satt krav i prosjektet om at ryggesirenene som brukes i prosjektet skal være av typen som gir såkalt “white noise”. Det er ikke en slik sirenelys som du beskriver, men en lyd som bærer kortere, men fortsatt høres av trafikanter og andre som står nær kjøretøyet. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:01:36

Hvorfor må driftsbygget ligger over bakken?

Håkon Gimse - 04.06.2020 kl 23:03:22

Hei Håkon, kravet fra driftsorganisasjonen om driftsbygg med tilgang på dagslys kommer av arbeidsmiljømessige hensyn for de ansatte. De ansatte i driftsorganisasjonen på Huseby vil tilbringe mesteparten av sine arbeidsdager inne i de store fjellhallene der prosessanlegget ligger. Det er derfor viktig at de ansatte har mulighet til å kunne ha personalrom, kontrollrom, møterom og kontorer med tilgang på dagslys. Dette kravet underbygges av forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforeskriften).
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:03:03

Hvilken dag begynner «støyen» i Makrellbekkdalen egentlig?

Jon Aas - 04.06.2020 kl 22:14:37

Hei Jon, all anleggsvirksomhet i Makrellbekkdalen vil være underlagt støykrav tilsvarende “industristøy”. Dette er et strengere støykrav enn det som er vanlig i byggeprosjekter, der “anleggsstøy” er standarden. Støyen kan likevel i kortere perioder overskride disse grensene. Da må prosjektet søke om dispensasjon av bydelsoverlegen. Dette gjelder særlig tidlig i prosjektet når portalen til tunnelen i Makrellbekkdalen skal etableres, og anleggsarbeidet foregår i dagen.
Vi kan på nåværende tidspunkt dessverre ikke gi deg en eksakt dato for når arbeidet starter opp, og i hvilke tidspunkter støyen kan overskride de gjeldende støykravene. Det vil ikke bli satt i gang noe arbeid før fylkesmannen har vurdert om klager på prosjektets reguleringsplan gir grunnlag for utsatt oppstart. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:02:07

Hva er status på vifter og demping i Makrellbekkdalen?

Ole B - 04.06.2020 kl 22:13:40

Hei Ole, det er gjort omfattende støyberegninger i forbindelse med prosjektet. Disse viser at støy fra anleggsvifter ikke vil overskride kravene for «industristøy». Dette er lavere enn det som er vanlig ved byggeprosjekter, som vanligvis opererer med standarder for «anleggsstøy». Støydempingen som er planlagt vil tilfredsstille støykravene, men vi ser på muligheten for å dempe viften ytterligere (spesialløsninger) av hensyn til tilbakemeldinger fra naboer i Makrellbekkdalen.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 17:48:02 - Oppdatert: 10.06.2020 kl 17:48:32

1) Hva er begrunnelsen for at denne løsningen er valgt?
2) Er alle sider skikkelig konsekvensutredet?
3) I tilfelle ja på spm 2, hva er kostnadene (beregnet) for en sjøledning fra Sandviken til de (flere) eksisterende reservoarer under gamle Norges Bank og på Akershus festning?
Hvis svaret er nei på spm 2, hva er årsaken til at dette alternativet ikke er konsekvensutredet?

Man imøteser en tilbakemelding på disse spm.

Per W Jensen - 02.06.2020 kl 13:42:03

Hei Per,
det er gjort en grundig vurdering av en rekke alternative løsninger i konseptvalgutredningen. Løsningen med vannbehandlingsanlegg under Husebyskogen er valgt fordi dette alternativet samlet sett var det beste.

Et samarbeid med Asker og Bærum Vannverk med vannbehandling på Kattås ble vurdert i konseptvalgutredningen og forkastet ut fra høye investeringskostnader og høyt energiforbruk, dog ble det da vurdert tunnel fra Kattås til Oslo. Eksisterende infrastruktur fra Holsfjorden til Kattås har ikke kapasitet til å dekke Oslo i tillegg til Asker og Bærum, og derfor ville tilleggsinvesteringer og en større utvidelse av anlegg på Kattås vært nødvendig.
En sjøledning fra Sandvika til Festningen er isolert sett en mulig løsning, forutsatt at miljømyndighetene gir tillatelse, men forslaget er likevel forkastet. Forslaget forutsetter at det vil være mulig å føre et 2 meter i diameter rør under bebyggelsen i Bærum og ned til sjøkanten i Sandvika. Dels forutsetter forslaget at vannet levert til Festningen kan kobles til infrastruktur med stor kapasitet i Oslo. Ingen av disse forutsetningene er korrekte.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 17:47:33

Nettmøtet er avsluttet.

Snu listen

Nettmøte

Nettmøtet stengte 05.05.2020 kl. 16:35:00.

Spørsmål og svar

Snu listen

Hva gjør VAV i forhold til å få fortgang i fornying av vannledningsnettverket i Oslo som det er et stort etterslep på, og der jeg mener at man har sagt at minst 30% av vannet forsvinner ut pga lekasjer?

Nabo - 05.05.2020 kl 16:36:38

Hei Nabo! Oslo har et vanntap på 36 % viser siste tall fra 2019. Vann- og avløpsetaten har en langsiktig plan for utskiftning/rehabilitering av ledninger i ulike deler av Oslo, og i fjor oppnådde vi å fornye 1.2 % av ledningene. Samtidig med ledningsnettfornyelsen, utfører vi også aktive søk etter lekkasjer som repareres fortløpende. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:22:35

Hvordan har man tenkt å sørge for en god trafikkavvikling i området Røa - Smestad-krysset og Ring3 når hoveddelen av trafikken er tenkt på dette strekket som allerede har en enorm belastning med trafikk til og fra Bærum og fra sentrum og ut? Røa-tunnelen er vedtatt og skal bygges i samme periode og det er andre byggeprosjekter som vil kreve transport på samme veisystem.

Nabo - 05.05.2020 kl 16:33:16

Hei Nabo. Vi er klar over at det er flere andre prosjekter som vil pågå samtidig med vårt, men fremdriftsplaner og tidspunktene for massetransport i disse prosjektene er ikke på plass. Vi vil imidlertid påpeke at antall kjøretøybevegelser fra vårt prosjekt med tunge transporter på ring 3 mellom Smestad og Radiumhospitalet er beregnet til inntil 530 pr. døgn. Totalt for Ring 3 mellom Smestad og Radiumhospitalet er årsdøgntrafikk 45000 kjøretøy/dag. Vår tungtrafikk medfører altså rundt 1 % økning på denne strekningen. Samtidig er vi fullt klar over at det er forskjell på personbiler og tungtransport.
En vei ut ved lyskrysset på Huseby kommer i konflikt med eksisterende aktivitet, dvs. Forsvaret, skole i FO-bygget med mer, og er vurdert som en dårligere løsning enn å etablere en egen påkjøring. Vi har vurdert direkte påkjøring til Ring 3 ved Makrellbekkdalen, og diskutert den med Statens vegvesen for å ivareta deres krav til trafikksikkerhet. Konklusjonen er at å fjerne deler av støyskjermen vil åpne opp for støy fra Ring 3 og påføre nabolaget ulemper.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 12:12:32

Kan dere som avbøtende tiltak bygge den støymuren fra t-banen mot Makrellbekk-dalen?

Roger Olsen - 05.05.2020 kl 16:32:49

Hei Roger, som du også vil se i flere andre svar her i nettmøtet, har vi ikke lov til å finansiere tiltak som ikke er direkte knyttet til ulemper fra vårt prosjekt. Derfor vil det dessverre ikke være mulig for oss å finansiere en støymur ved t-banen. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:33:28

Hvordan kan man uttale at å fjerne en liten del av støymuren på Ring3 for å sikre direkte utkjøring dit som minsker trafikkmengden betydelig og derved støyen på Ullernchausseen INNENFOR støymuren "vil åpne opp for støy fra Ring 3 og påføre nabolaget ulemper"? Alternativet påfører nabolaget betydelig ulemper og gjør lyskrysset mye farligere og er til fare for alle de myke trafikantene i området.

Nabo - 05.05.2020 kl 16:29:22

Hei Nabo, trafikken på Ring 3 er på ca. 45 000 kjøretøy i døgnet i dette området, og det er støyen fra denne trafikken som støyskjermen langs Ringveien skal skjerme mot. Vi har som nevnt flere andre steder i dette nettmøtet vurdert direkte påkjøring til Ring 3 ved Makrellbekkdalen, og diskutert den med Statens vegvesen for å ivareta deres krav til trafikksikkerhet, og har gått bort fra løsningen. Anleggstrafikken i Ullernchauseen vil være ca. 50-250 kjøretøybevegelser med tunge transporter daglig. Vi er klar over at dette også er en ekstra belastning, og derfor jobber vi nå med å få på plass gode trafikksikringstiltak for å gjøre området tryggere for myke trafikanter ved Ullernchausséen.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 08:38:37

Dere kan da ikke «komme tilbake til» hvor mye masse som skal tas ut i Makrellbekkdalen - det står i reguleringsplan og utredning. PBE var enig. Mange advokater som følger med og vedtaket er ugyldig / krever ny konsekvensutredning om dere nå dropper rekreasjonsområder på Sollerudstranda i det omfang som er i dag og legger alt bort til BOLIGENE på Makrellbekken

Eli Lager - 05.05.2020 kl 16:27:32

Hei Eli. Utskiping av masser på lekter fra Sollerudstranda kan først skje når tunnelen er ferdig bygget. Inntil da vil massetransporten skje med bil ut fra anlegget. Fordelingen av massetransport på lekter og bil er per nå ikke klar. Først når dette er klart kan Plan- og bygningsetaten vurdere behovet for endring av planen med ny høring.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 08:37:43

Vil det bli miljøtunnel i Makrellbekkdalen? Hørte noe om at det var problem med nødutgang el. Synes dere virkelig skal anstrenge dere her

Jon Aase - 05.05.2020 kl 16:24:36

Hei Jon! På det nåværende tidspunktet er det usikkerhet rundt om det vil være mulig å bygge en miljøtunnel, hovedsakelig grunnet bredden vi har tilgjengelig fra skiparken og ned mot Ullernchausséen. Det er prioritert hos oss å få til en løsning. Dersom det lar seg gjøre å bygge miljøtunnel er det estimert at det vil ta ca. 3 måneder å bygge den. Tiltaket vil altså ikke kunne være på plass innen anleggsstart, men det er realistisk at det kan stå klart i forkant av den mest intense massetransportperioden.
Dersom vi ikke får til miljøtunnel, ønsker vi å sette opp støyskjerm. En støyskjerm trenger mindre bredde enn en miljøtunnel, blant annet fordi en støyskjerm bygges på én side av anleggsveien og dermed tar mindre plass. Miljøtunnelen krever også mer fundamentering enn en støyskjerm.

Vi vil presisere at det er et prioritert arbeid fra vår side å finne løsninger for en miljøtunnel, og eventuelt en tilfredsstillende støyskjerm dersom miljøtunnelen ikke er mulig.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:09:42

Markellbekk-arbeidet er snakk om 10 år med støy rett inntil der vi bor. Når du hører t-banen 100 meter unna på 60-70 dB skjønner man hvor godt støy bærer der. Hvordan skal dette avdempes? Synes dere bare snakker om Sollerud :/

Anne Enge - 05.05.2020 kl 16:23:16

Hei Anne, vi tar til oss kritikken om at vi snakker for lite om Makrellbekken/Husebybakken skipark, og lover å være flinkere til å balansere når vi kommuniserer fremover. Som du også vil se i andre svar her i nettmøtet, har vi ikke lov til å finansiere tiltak som ikke er direkte knyttet til vårt prosjekt, slik som støyskjerm ved t-banen. Når det er sagt, jobber vi med en rekke støydempende tiltak knyttet til vårt arbeid. Vi har fått på plass noe, slik som for eksempel støydemping av tunnelvifte, men vi er dessverre ikke i mål med alt helt ennå på alle punkter ved området Makrellbekken/Husebybakken skipark. Fordi dette prosjektet skal vare fram til 2028, er det satt ekstra strenge krav til støy. Vi må forholde oss til kravene som gjelder for industristøy, og ikke anleggsstøy, som er vanlig for prosjekter. I enkelttilfeller hvor vi ikke kan holder oss innenfor støygrensen må vi søke om dispensasjon og få godkjenning. Dersom anleggsarbeidet i noen perioder ikke klarer å overholde gjeldende støygrenser vil Vann- og avløpsetaten være behjelpelig med å tilby alternativt bosted/hotellopphold for de nærmeste naboene. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:09:00

Skuldbakken i Makrellbekkdalen ble anlagt 1887 ved Sørbyhaugen, på sørsiden av der Kolsåsbanen går nå ned mot Makrellbekken. Bakken ble overtatt av Njård 1952. Den er blitt ombygd flere ganger, sist 1968, stillaset fra den gang står ennå. Så lenge jeg kan huske har det vært en skibakke her. Vil selve hoppet også gjenbygges etterpå eller er den borte for alltid?

Arne Dybwald - 05.05.2020 kl 16:21:02

Hei Arne, takk for interessant innføring i hoppbakkens historie. Selve hoppet i skibakken vil ikke bli berørt av arbeidene, men deler av arealet i unnarennet blir berørt og skitrekket må demonteres. Etter at prosjektet er ferdig, planlegger vi å bidra til noen oppgraderinger av anlegget, deriblant et nytt teknisk bygg til snøproduksjon. Vi er opptatt av å få til god dialog med Njård idrettslag og Bymiljøetaten om tilbakeføring og istandsetting av området.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 13:00:39

Synes dere har mange rare uttalelser. Dere vet vel at dere ikke kan belaste Makrellbekkdalen med mer trafikk uten ny regulering / konsekvensutredning?? Les brev fra advokatene ved Sørbyhaugen / Smestad og svar fra Plan og bygg før dere sier at man skal endre 75/25 fordelingen med Sollerud. Skjer ikke Sollerud må dere lage en ny plan

Ellen Westby - 05.05.2020 kl 16:16:08

Hei Ellen, utskiping av masser på lekter fra Sollerudstranda kan først skje når tunnelen er ferdig bygget. Inntil da vil massetransporten skje med bil ut fra anlegget. Fordelingen av massetransport på lekter og bil er per nå ikke klar. Først når dette er klart kan Plan- og bygningsetaten vurdere behovet for endring av planen med ny høring.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 08:39:20

Vi har nettopp bygget hus med vinduer mot Makrellbekkdalen og har små barn. Støydempende tiltak på huset blir vanskelig. Hvordan vil situasjonen bli for oss?

Christian Berntsen - 05.05.2020 kl 16:14:03

Hei Christian. Som du kan se av tidligere svar angående støybegrensning i Makrellbekkdalen, har vi strenge krav og regelverk knyttet til støy, som vi forholder oss til. Vi har fått på plass flere avbøtende tiltak, og arbeider med å få på plass flere. I første rekke innebærer dette å sette opp støyskjerming langs anleggsveien i dalen. På det nåværende tidspunktet er det usikkerhet rundt om det vil være mulig å bygge en miljøtunnel, hovedsakelig grunnet bredden vi har tilgjengelig fra skiparken og ned mot Ullernchausséen. Dersom vi ikke får til miljøtunnel, ønsker vi å sette opp støyskjerm. Vi vil presisere at det er et prioritert arbeid fra vår side å finne løsninger for en miljøtunnel, og eventuelt en tilfredsstillende støyskjerm dersom miljøtunnelen ikke er mulig.
Dersom anleggsarbeidet i noen perioder ikke klarer å overholde gjeldende støygrenser vil Vann- og avløpsetaten være behjelpelig med å tilby alternativt bosted/hotellopphold.

Vi kjenner ikke adressen din, men ta gjerne kontakt med oss, så kan vi se litt nærmere på akkurat hvordan din bolig blir påvirket. Du finner kontaktinfo på nettsidene våre: oslo.kommune.no/vannforsyning-oslo. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:08:22

Dere må jo få på plass den utkjøringen som var tidligere forbi brannstasjonen. Det er jo absurd å tenke voldsom merbelastning på den veien som allerede er helt elendig. Ref; Masser som tas ut ved Husebybakken skipark fraktes langs Ullernchausseen opp til Nedre Smedstadkryss og ut på Ring 3 vestover. Har dere gått opp den veien og sett hvordan befatning den er i, skolebarn og trafikkbelastning.

Carl Morten Grimsøen - 05.05.2020 kl 16:13:49

Hei Carl Morten, vi viser til vårt svar til deg over. Vi forstår at det er bekymring rundt økt trafikk på Ullernchauseen. Det skal gjøres en rekke trafikksikringstiltak for å ivareta myke trafikanter.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:06:53

Ref. spm. og svarene knyttet til mertrafikk massetransport. Hva er merårsdøgntrafikk beregnet til gjennom arbeidsuken og tider av døgnet samt ulike faser av prosjektet - på Sørkedalsveien: 1) Fra vis-à-vis Huseby skole til Makrellbekken v/Øvre Smestadvei? Hva er merstøyeffekten beregnet til? 2) Samme to spørsmål knyttet til «retur» av tomme (?) lastebiler?

Helge Falkenberg - 05.05.2020 kl 16:12:18

Hei Helge, generelt kan vi si at Bymiljøetatens trafikktall viser at det er ca. 20 000 kjøretøybevegelser i dette området daglig. Ved Husebyjordet har vi sagt at det anslagsvis blir 80-280 tunge kjøretøybevegelser hver dag som følge av vårt prosjekt. Dette innebærer både lastebiler som kjører ut med masser og tomme lastebiler som kjører inn. Dette vil naturligvis variere, ut fra hva som foregår i prosjektet og ulike tider på døgnet, hvor mange kjøretøybevegelser det vil være til enhver tid. Støyberegningene som er gjort viser at trafikken fra vårt prosjekt i liten grad vil påvirke støynivået. Send oss gjerne en e-post til postmottak@vav.oslo.kommune.no hvis ikke synes dette svaret er dekkende for det du lurte på, så kan vi undersøke litt nærmere om det er noe mer informasjon vi kan gi deg. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:38:22

Totalstøyen i Makrellbekkdalen blir høy. Kunne dere fjernet en eksisterende støykilde - t-banen - så hadde det dempet totalen. Leser på nett at det koster ca 30.000kr meteren for støyskjerm - 3-4 millioner i et prosjekt til 15 milliarder bør kanskje være mulig?

Oda Meyer - 05.05.2020 kl 16:11:57

Hei Oda, vi har stor forståelse for at støy fra t-banen kan være til frustrasjon. Kostnadsrammen for dette prosjektet er 12,5 milliarder kroner, men vi har likevel ikke lov til å betale for utbedring av andre ting enn det som direkte skyldes prosjektet. Midlene som er satt av til prosjektet skal gå til bygging av ny reservevannforsyning til Oslo, og til tiltak for å minimere støy og annen ulempe i områdene hvor vi arbeider, som direkte skyldes vårt prosjekt. Ved anleggsområdet i Makrellbekkdalen/Husebybakken skipark, vil vi dempe tunnelviften for å minimere støy, og denne uken har vi sendt ut et brev til de aller nærmeste husstandene med tilbud om befaring for å se på mulige fasadetiltak for å dempe støy. Som du kan se i andre svar, forsøker vi å få til å bygge en miljøtunnel for våre anleggsbiler som kjører ut fra anleggsområdet, men her er det ennå noe usikkerhet knyttet til om det er plass nok til å bygge. Det er klart at et stort prosjekt som dette vil bidra til ekstra støy i området, og vi jobber for fullt med å få på plass gode avbøtende tiltak der vi ikke er helt i mål. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:37:47

Hvorfor kan man ikke inngå samarbeid med Statnett og bruke deler av deres fjellhall og utkjøring vest for gjenvinningsanlegget? Da kan man la kjøretøyene kjøre ut videre vestover ved å åpne veien mot Radiumhospitalet slik at trafikken bare kommer inn fra lyskrysset, men ikke også skal ut igjen samme vei. Den totale trafikkmengden vil bli betydelig mindre. En bom vil sørge for at ikke andre personbiler også kan kjøre den veien, evt at kjøretøyene utstyres med brikke for å åpne bommen.

Nabo - 05.05.2020 kl 16:10:48

Hei Nabo!
Utkjøring av masser ved Smestad gjenbruksstasjon har tidligere blitt utredet og vurdert. Vann- og avløpsetaten og Statnett vurderte da at sambruk ikke var mulig grunnet sikkerhet og risiko, noe som da vil kreve at det drives en ny tunnel mot gjenbruksstasjonen. Det er imidlertid flere forhold som gjør at dette alternativet også er valgt bort. For å oppnå tilstrekkelig avstand fra Statnetts anlegg vil tunnelen i dette forslaget bli ca. 600 meter lengre enn tunnel fra Makrellbekkdalen, og med påfølgende regulering vil dette forsinke vannforsyningsprosjektet med ett år. I tillegg betyr økt tunnellengde økte kostnader. Det vil uansett være behov for en rømningstunnel tilknyttet anlegget. Denne tunnelen må plasseres i Makrellbekkdalen, ettersom en rømningstunnel via Smestad gjenbruksstasjon vil være ugunstig for beredskapsfunksjonen denne tunnelen er tiltenkt. Ved uttak av masser ved Smestad gjenbruksstasjon vil man også påføre beboere i Ullernchausséen tilsvarende belastninger som beboere i Makrellbekkdalen. Dette gjør at man i realiteten ikke sparer særlig mange boliger ved å velge utkjøring ved gjenbruksstasjonen.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:36:56

Folk bor faktisk i Makrellbekkdalen og alle har vinduer ut mot dalen. Snakker hundrevis av bostander. Vi er SVÆRT BEKYMRET for viftelyd 24/7 i 8 år fremover som dere kan skjønne.

Kan dere snart svare på hva slags lyddemping dere får på plass her??

Jonas Hansen - 05.05.2020 kl 16:09:46

Hei Jonas! Din bekymring for støy fra anleggsvifter er forståelig. Vi har gjort beregninger for å avklare hvilke husstander som kan bli berørt av viftestøy med og uten støydemping av tunnelvifte. Beregningene viser at en dempet støyvifte vil gi en kraftig støyreduksjon.
Det vil utføres støydempende tiltak på viftene slik at lydnivået tilfredsstiller de strenge kravene som er satt til støy i prosjektet. Vi ser også på løsninger for å bygge inn viftene for ytterligere å dempe støyen. Å flytte viftene inn tunnelen er et annet alternativ som vurderes, men her må vi understreke at det kanskje ikke er praktisk mulig.
I tillegg jobber vi med å se på hva slags fasadetiltak som kan være aktuelle for de aller nærmeste boligene, som jo er mest støyutsatt. Det kan for eksempel innebære utskiftning av vinduer.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:36:06

Hei
Bor i Sørbyhaugen 38 og hvor eneste vei ut er via ett allerede håpløst kryss hvir skolebarn og alle de som skal kjøre ting til gjenvinningsstasjonen allerede står i lange køer. Er det virkelig slik at ikke det skal kjøres masser ut der hvor gammel trase ut på Ring 3 gikk? Det virker helt utrolig all den tid det jo gir langt bedre trafikkavvikling.

Carl Morten Grimsøen - 05.05.2020 kl 16:06:37

Hei Carl Morten, dessverre er det slik at anleggsdrift i en by vil medføre ulemper for befolkningen i perioden arbeidet pågår. Særlig vil massetransport medføre utfordringer i dette prosjektet. Vi beklager at anleggstrafikken til tider vil medføre mer kø og ulemper for dere som bor på Sørbyhaugen.
Vi har vurdert direkte påkjøring til Ring 3, og diskutert den med Statens vegvesen for å ivareta deres krav til trafikksikkerhet. Konklusjonen er at å fjerne deler av støyskjermen vil åpne opp for støy fra Ring 3 og påføre nabolaget ulemper.
Hilsen Vann- og avløpsetaten.

Besvart: 06.05.2020 kl 15:16:07

Hei,

Hvordan håndterer dere støy mot boligene i Markrellbekkdalen?

Her er det tross alt hundrevis av BOLIGER hvor folk plages i sine hjem, mens Sollerudstranda, er et rekreasjonsområde. Synes dere må legge mer fokus på der folk faktisk BOR og plages 24 timer i døgnet...
Sollerud-stranda er tross alt et rekreasjonsområde,

Ole Padan - 05.05.2020 kl 16:05:47

Hei Ole! Vann- og avløpsetaten har hatt stort fokus på hvordan støy fra anleggsarbeidet i Makrellbekkdalen kan begrenses, og vi vurderer flere avbøtende tiltak. I første rekke innebærer dette å sette opp støyskjerming langs anleggsveien i dalen. En miljøtunnel langs denne strekningen er også til vurdering. Det pågår nå en vurdering av de nærmeste boligene med hensyn på støydempende fasadetiltak. Dersom anleggsarbeidet i noen perioder ikke klarer å overholde gjeldende støygrenser vil Vann- og avløpsetaten være behjelpelig med å tilby alternativt bosted/hotellopphold.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 09:40:57

Har forstått at gang-/sykkelveien forbi Huseby skole skal justeres/legges om i forbindelse med anlegget. Har sendt henvendelse til Bym:
«Fra: Helge Falkenberg
Sendt: 12. desember 2019 09:40
Til: 'postmottak@bym.oslo.kommune.no'
Emne: Gang- og sykkelvei langs Sørkedalsveiens sørside på begge sider av Ostadalsveien
Bildene viser del av gang- og sykkelveien mellom fra cirka under T-banebroen og fram mot Ostadalsveien. Kommentarene nedenfor gjelder også fra Ostadalsveien og forbi Smedhaugen.
På den andre siden av «dumpa» ser man henholdsvis sykkelvei og fortau atskilt med kantstein. Denne opphører på et sted som det ses, og kommer ikke «tilbake» før et stykke etter avkjøring til Smedhaugen sett i retning mot Røa. Derfor bør slikt fysisk skille etableres på delområdene hvor det nå er fraværende. Dersom det ikke lar seg gjøre å etablere fysisk skille, så bør det males en hvit stripe til hjelp for separering syklende og gående (ikke minst skolebarn). Det framgår på første og siste bilde at en støttemur «stjeler» noe av gang-/sykkelveien. Den kan trolig trekkes noe lenger inn i gresshellingen. Imøteser forbedringer her til våren! Nevner til slutt at snøbrøyting/deponering av snø sist vinter var slik at snøen bygget seg opp på utsiden av støttemuren, sånn at plass for gående og syklene ble ytterligere redusert, noe som bør unngås i vintersesongen som vi nå er inne i.»
Har ikke fått svar. Dette kan være aktuelt å samarbeide med vannprosjektet om? Har Bym etablert kontakt med dere?

Helge Falkenberg - 05.05.2020 kl 16:04:37

Hei Helge, takk for spørsmål. Dette er spørsmål som det er naturlig at Bymiljøetaten svarer på, og hvis etaten tar videre kontakt med oss, vil vi naturligvis følge opp dette. Vi gjør trafikksikringstiltak i Sørkedalsveien ved blant annet å plassere trafikkvakter ved kryssene nærmest anleggsområdet og ved å legge gang- og sykkelveien i en undergang akkurat der hvor vi vil kjøre ut fra Husebyjordet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 09:41:40

Viser til spørsmål:

Er det nå bestemt hvor mye masser som skal tas ut på Sollerudstranda? Akersposten skrev at dette kunne bli helt ned i 20 prosent av massene i stedet for opprinnelig 70 prosent. Jeg vil gjerne vite hvor mye dette vil ha å si for økt lastebiltrafikk inn og ut av anlegget.»

Som blant annet nevnt i høringsbrev fra advokat Anne Sofie Bjørkholt kan det påpekes at det ikke er lovlig å endre premissene for prosjektet med feks 70 til 20 prosent uttak uten ny konsekvensutredning av prosjektet, da merbelastningen for Makrellbekkdalen vil bli vesentlig endret. Dette var også Plan- og bygningsetaten enig i.. Ber om at dere leser gjennom dette brevet på nytt om dette vurderes.

Henrik Fa - 05.05.2020 kl 15:58:50

Hei Henrik, utskiping av masser på lekter fra Sollerudstranda kan først skje når tunnelen er ferdig bygget. Inntil da vil massetransporten skje med bil ut fra anlegget. Fordelingen av massetransport på lekter og bil er per nå ikke klar.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 08:40:19

Tryggingstiltak for beboere i området og brukere av området: Skal utsatte vakter stå på spesielt farlige punkter i 10 år fremover? Store og lange kjøretøy har en svingradius per i dag inn Ullernchausseen som kontinuerlig skaper farlige situasjoner i lyskrysset med biler som kommer fra selve Smestadkrysset og fra avkjøringsrampe, Hoffveien og Monolittveien. Hvordan vil man håndtere dette? Samt sørge for at de overholder vikeplikt for veikryssene i området?

Avbøtende tiltak for nærområdet: det legges ikke opp til avbøtende tiltak før ETTER at man ser om det blir ille. Her må man ta erfaring fra Statnett sitt prosjekt. Det finnes også andre prosjekter der man har fått inn innspill fra beboere og de «gode» historiene som VAV sto og fortalte på fellesmøtene der det viste seg at de overhodet ikke hadde noen kunnskap eller satt seg inn i problemstillingen, holder ikke. På Bryn kan personer ikke kunnet bruke uteområdene/hagene sine, men har fått støyvinduer og støyskjerm som kun hjelper når de er inne. Hva vil bli gjort for å sikre beboere av områdene i forhold til bl.a. støy og rystelser samt trafikkmengde?

Det vises hele veien til at man skal holde seg innenfor grenseverdier og det er strenge krav m.m. Dette er et prosjekt som skal pågå over 10 år med sprengninger og utkjøring, støv, støy m.m. Det har aldri vært gjort tilsvarende og man vet ikke noe om den totale effekten på menneskene som utsettes for dette. Når man heller ikke vet det totale omfanget på prosjektet fordi opplysningene justeres og det er snakk om sprengninger mange ganger om dagen opp til 10 ganger fra kl. 7 om morgenen til kl.23 om kvelden over år med stilletid kun noen få timer midt på natten, hvordan kan man da mene at det ikke ville være et problem for beboere og brukere av områdene?

Hvorfor vil man ikke benytte Silurveien som utkjøringssted også? Det ville korte ned sprengningsstrekningen ifm Sollerud. Det er flere utkjøringsveier og Ring3 er rett ved siden av. Man kan dermed lett komme ut på veinettet og vil ikke trenge å kjøre forbi boliger og kan derved redusere uttaksmengden og trafikkbelastningen i alle de andre områdene som er tenkt som utkjøringssteder der det er boliger og myke trafikanter.

Janicke Haga - 05.05.2020 kl 15:57:21

Hei Janicke, noe av det du tar opp har vi også svart på andre steder her i nettmøtet, så se også på svarene våre der.

Aller først en liten presisering: Prosjektet starter opp på anleggsplassene i sommer, og skal være ferdig i 2028, altså ca. 8 år. Det siste året vil brukes til å teste og kalibrere anlegget, og i denne perioden vil ikke naboer merke noe til aktiviteten som vil foregå under bakken. Dette er fortsatt en lang periode, og vi har forståelse for at mange har spørsmål og kan være bekymret. For ordens skyld er det ikke slik at vi kommer til å sprenge i hele denne perioden. Sprengning vil skje de første 3-4 årene mens vi lager adkomsttunneler og fjellhaller til vannbehandlingsanlegget. Utover i de senere delene av prosjektet vil arbeidet bestå mye av montering av tekniske installasjoner, betongarbeider og til slutt uttesting av anlegget. Støy og trafikk vil variere ut fra hva vi jobber med i prosjektet, og vi er underlagt strenge regler og retningslinjer som vi følger i prosjektet.

Ved kryssene nærmest anleggsområdet vil vi ha trafikkvakter i tidsrommene hvor skolebarn beveger seg i området. Vi har ellers kontakt med både Statens vegvesen og Bymiljøetaten angående behov for trafikksikringstiltak i områder nær prosjektområdene hvor vårt prosjekt tilfører ekstra trafikk med store kjøretøy.

Når det gjelder avbøtende tiltak stemmer det ikke at vi venter med disse til det blir ille. Vi har allerede fått på plass mange tiltak, og jobber med å få på plass flere. Når prosjektet går fysisk i gang på anleggsplassene vil vi både måle støy, støv og vibrasjoner for å sjekke at vi holder oss innenfor kravene. Og vi vil selvsagt også lytte til lokalbefolkningens henvendelser og opplevelser med prosjektet, og der det er nødvendig vil vi se om det er andre tiltak som bør gjøres.

Røa-tunnelen er vurdert med tanke på om traséene for tunnelene i vårt prosjekt er kryssende, noe de ikke er. Når Røa-tunnelen blir besluttet bygget, fullfinansiert og regulert, vil vi naturligvis ha dialog for å avklare om det er annet vi bør koordinere på tvers av prosjektene.

Når det gjelder Silurveien, viser vi til vårt tidligere svar til deg i møtet.

Vi ser at du har mange spørsmål til oss, og vi vil gjerne svare deg mer i detalj hvis du ønsker det. Ta gjerne kontakt med oss. Kontaktinfo finner du på nettsiden vår: https://oslo.kommune.no/vannforsyning-oslo

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:28:06

Prosjekter gjennomføres også i Asker og Bærum av samme typen. Hvofor ser man ikke på samarbeid i form av å avklare om man kan benytte felles ressurser, ei heller forslag til alternative løsninger? Disse har mer eller mindre bare blitt avfeid på tross av at de vil kunne innebære betydelig mindre inngripen og belastning for nærområdene.

Janicke Haga - 05.05.2020 kl 15:40:09

Hei Janicke, det er vurdert samarbeid om reservevannforsyning med andre nabokommuner slik som Asker og Bærum, men dette har ikke vært mulig. Oslo har en stor befolkning i forhold til nabokommunene og det har ikke vært mulig å finne løsninger som sikrer Oslo tilstrekkelig kapasitet.
Vi har vurdert mange av de forslag som er kommet inn i planprosessen, og hatt dialog med blant annet Makrellbekken interesseforening om de forslag de har kommet med.

Vann- og avløpsetaten har vurdert en rekke ulike løsninger i planprosessen som ledet opp til vedtaket av reguleringsplanen. Det er gjort en grundig gjennomgang av blant annet ulike råvannskilder, plassering av vannbehandlingsanlegget og samarbeid med nabokommuner om gjensidig reservevannforsyning.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 08:41:12

Andre utbyggingsprosjekter: VAV og Multiconsult var overhodet ikke bevisst at Røatunnell-prosjektet ble akseptert i 2019 og skal igangsettes i løpet av de neste par årene. Det vil påvirke nærområdene og trafikken i betydelig grad. Det er også en lang rekke andre byggeprosjekter som vil påvirke trafikkproblemstillingen i nærområdene. Hva vil man gjøre for å sikre at VAV-prosjektet sees i forhold til disse prosjektene og at det ikke blir kaos og en ekstrem belastning for alle i nærområdene inklusive skoler?

Janicke Haga - 05.05.2020 kl 15:32:38

Hei Janicke, vi har opprettet dialog med flere av de utbyggingsprosjektene som utføres i samme periode og i samme område slik som Statnett og Fornebubanen.
Røa-tunnelen er vurdert med tanke på om traséene for tunnelene i vårt prosjekt er kryssende, noe de ikke er. Når Røa-tunnelen blir besluttet bygget, fullfinansiert og regulert, vil vi naturligvis ha dialog for å avklare om det er annet vi bør koordinere på tvers av prosjektene.
Sammen med de øvrige prosjektene har vi et ansvar for å gjøre avbøtende tiltak for å minske ulempene for omgivelsene. Vi har planlagt for omfattende trafikksikringstiltak blant annet trafikkvakter og fysisk skille mellom gående og syklende og anleggstrafikken.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 14:48:14 - Oppdatert: 06.05.2020 kl 15:01:38

Hvorfor vil man ikke benytte Silurveien som utkjøringssted også? Det ville korte ned sprengningsstrekningen ifm Sollerud. Det er flere utkjøringsveier og Ring3 er rett ved siden av. Man kan dermed lett komme ut på veinettet og vil ikke trenge å kjøre forbi boliger og kan derved redusere uttaksmengden og trafikkbelastningen i alle de andre områdene som er tenkt som utkjøringssteder der det er boliger og myke trafikanter.

Janicke Haga - 05.05.2020 kl 15:28:42

Hei Janicke! Massetransport fra Silurveien med tre mulige områder for tverrslag har blitt utredet og vurdert. Dette alternativet har utfordringer knyttet til begrenset areal til riggområde, konflikt med registrerte naturverdier og konflikt med gang- og sykkelvei.
Vann- og avløpsetaten har vurdert tre ulike mulige plasseringer av en tunnelportal ved Silurveien, men vurderer at ingen av dem er en god løsning for prosjektet. Dette er en kort oppsummering av de mest sentrale årsakene:
Massetransport gjennom en tunnelportal ved Silurveien vil bety belastning og konflikt med naboer, trafikk og naturområder, på likt nivå som Husebybakken skipark.
Silurveien kan ikke erstatte en av de andre tunnelportalene, fordi de også har andre funksjoner som ikke Silurveien kan overta. Det betyr at tunnelportalene ved Huseby/Sørkedalsveien, Husebybakken skipark og Sollerudstranda uansett må til, og at Silurveien ville blitt en fjerde tunnelportal.
Løsningene som er vurdert innebærer at ytterligere friområder i byen må omgjøres til
rigg- og anleggsområde. Dette vil bl.a. være i strid med bystyrets vedtak 13.11.2019 om å begrense inngrep i friområder.
I lys av tidsrammen for prosjektet framstår Silurveien som en løsning med begrenset nytte. Sannsynligvis vil det ta så lang tid å etablere tunnelportalen at størstedelen av massetransporten fra Huseby allerede er unnagjort når adkomsten ved Silurveien kan være ferdigbygget.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 09:39:50

Hva skal til for at prosjektet ikke har drift på lørdager?
Sprening og anlggesdrift fra 0800-18 på lørdager, til gjøre helgene strevsomme.
Subsidiært, hvordan vil prosjektet kompensere beboere som vil blir sterkt berørt av prosjektet for dette?

Christian Gilhuus-Moe - 05.05.2020 kl 15:24:22

Hei Christian! Det ville hatt store konsekvenser for fremdriften i prosjektet å ikke ha drift på lørdager, og det ville gitt forsinkelser på flere måneder med tilhørende kostnader. I dagsoner (utenfor tunnel og inntil 50 meter inn i tunnelen) skal arbeid kun skje mandag til fredag klokken 07.00-19.00, og lørdager og dagen før en helligdag mellom kl. 08.00 og 16.00. Sprengning under bakken skal kun skje mellom 07.00 og 23.00 på hverdager. Lørdag og dagen før helligdag skal sprengning kun skje mellom klokken 08.00 og 16.00. Annen transport enn massetransport kan også skje i tidsrommet 19.00-07.00 så lenge det ikke forstyrrer naboer og andre, og er innenfor støykravene. Som vi har nevnt i flere andre svar her i nettmøtet, gjør vi en rekke tiltak for å begrense støy fra prosjektet. For naboer som blir sterkt berørt vil det bli foretatt vurderinger om behov for fasadetiltak og tilbud om annet midlertidig bosted/hotell. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 12:59:50

1. Hvor lenge kan et "prosjekt" drives, før det går fra å være midlertidig situasjon til en varig drift?
For barn som vokser opp i dette, vil det IKKE oppleves om et midlertidig prosjekt

Christian Gilhuus-Moe - 05.05.2020 kl 15:21:29

Hei Christian!
Vi har forståelse for at et prosjekt med så lang varighet kan oppleves som en permanent situasjon. Det er også en av grunnene til at støykravet til prosjektet er ekstra strengt (industristøy), og ligger 5 desibel lavere enn støygrensen for anleggsstøy, som er vanlig for anleggsprosjekter. Dette er et stort prosjekt som mange naboer vil merke over en lengre periode, og derfor har vi både fått på plass mange avbøtende tiltak, og jobber med å få på plass flere tiltak der hvor vi ikke er helt i mål ennå. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 16:40:12

Vil Husebybakken skianlegg kunne være i full drift under hele anleggsperioden?

Nils Pettersen - 05.05.2020 kl 15:16:30

Hei Nils, det vil dessverre ikke være mulig å drifte Husebybakken skianlegg under anleggsperioden, men langrennsløypa vil bli lagt om slik at denne kan benyttes. Vi har stor forståelse for at mange synes dette er leit. Etter at prosjektet er ferdig, planlegger vi å bidra til noen oppgraderinger av anlegget, deriblant et nytt teknisk bygg til snøproduksjon. Vi er opptatt av å få til god dialog med Njård idrettslag og Bymiljøetaten om tilbakeføring og istandsetting av området. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 10:21:24

Kommentar til informasjon som er kommet ut om saken fra prosjektfirma / VAV:
Det skrives om Brannstasjonen i Ullernchausseen 26. Det er et gjenvinningsanlegg som ligger der så Multiconsult har tydeligvis ikke satt seg inn i saken. Betyr det at dere tar utgangspunkt i gammel dokumentasjon og ikke har vært ute på befaring?

Janicke Haga - 05.05.2020 kl 15:15:59

Hei Janicke, både Vann- og avløpsetaten og vår rådgiver Multiconsult er godt kjent i området. Vi vet ikke helt hvilken uttalelse du referer til her, men vi kan forsikre om at vi kjenner godt til at brannstasjonen er nedlagt, og at det nå er et gjenvinningsanlegg på tomten.
Når det gjelder hensyn til dyreliv er en del av underlaget for det politiske vedtaket at man har gjort de miljøvurderingene som det er krav om. Som en del planarbeidet er det utarbeidet en egen delutredning om naturmangfold (rapport 50- X-RAP-552). I tillegg har Stiftelsen BioFokus kartlagt områder der det planlegges inngrep i dagen. De største negative konsekvenser knyttet til dette temaet er riggområde og tunnelpåhugg ved Makrellbekken, siden dette gir inngrep i en registrert naturtype. I tillegg må en regne med at en del arter vil holde seg unna de ulike riggområdene i anleggsfasen grunnet støy og forstyrrelser. Denne effekten er forventet å være midlertidig, artene vil ta områdene i bruk igjen etter endt anleggsfase.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:14:11

Skibakken: omleggingen vil i realiteten bety at hele skibakkeområdet utgår i byggeperioden ettersom skibakken ikke kan justeres slik som VAV og Multiconsult har prøvd å komme med forslag om. Det vil si at Njård og alle beboere i området mister et mye brukt rekreasjons og grøntområde der det sommerstid også settes ut kuer fra Bogstad gård. Hva vil være kompensasjonsområder? For Huseby tenker man et mål som erstatning for mange mål. Makrellbekkdalen var uttalt som kompensasjon for den amerikanske ambassaden.

Janicke Haga - 05.05.2020 kl 15:11:51

Hei Janicke, det vil dessverre ikke være mulig å drifte Husebybakken skianlegg under anleggsperioden, men langrennsløypa vil bli lagt om slik at denne kan benyttes. Vi har stor forståelse for at mange synes dette er leit. Etter at prosjektet er ferdig, planlegger vi å bidra til noen oppgraderinger av anlegget, deriblant et nytt teknisk bygg til snøproduksjon.
Vi har sett på muligheter for å finne erstatningsarealer, og ikke funnet gode områder i nærheten. Det pågår imidlertid arbeid med å omregulere ytterligere arealer i Hovseterdalen.
Vi er opptatt av å få til god dialog med Njård idrettslag og Bymiljøetaten om tilbakeføring og istandsetting av området.

Besvart: 06.05.2020 kl 15:12:32

Støy: Støymålinger man har vist til gjelder bare for veien ut dalen og det er ikke framlagt informasjon for Ullernchausseen med bakgrunn i at dette er en annen type vei. Man må ta utgangspunkt også her fra et nullpunkt og så se på den totale økningen i antall kjøretøy (disse kjøretøyene tilsvarer langt flere privatbiler enn en til en forhold) og den effekten det vil ha. Det ville bli gjort for et grøntområde hvor man ville startet med null som utgangspunkt. All denne trafikken kommer på innsiden av den nåværende støymuren og er til betydelig belastning for beboerne som egentlig skulle vært skjermet via muren som var der, men har fått trafikken på innsiden av muren. Hva vil gjøres her?

Janicke Haga - 05.05.2020 kl 15:09:47

Hei Janicke, vi har utarbeidet støyberegninger for trafikken i Ullernchauseen slik det er i dag, og den viser at de nærmeste boligene er støyutsatt. Det er også gjort beregninger av situasjonen når anleggstrafikken kommer i tillegg til dagens trafikk. Det viser en liten økning i støybelastningen på fasaden på noen boliger. Vi har tatt kontakt med disse huseierne nå med tilbud om en befaring for å se på aktuelle fasadetiltak på bakgrunn av disse beregningene.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:13:03

Dere svarer i forbindelse med sprengning at mennesker er svært følsomme for vibrasjoner og følegrensen ligger på ca. 0,1 mm/s og at grenseverdien som benyttes i Husebyskogen er 25 mm/s. Det er jo veldig mye mer. Kan dere si noe mer om hvordan dette vil føles for dem som blir påvirket av dette.
Vidar Bakken

Vidar Bakken - 05.05.2020 kl 15:07:22

Hei Vidar, det har du helt rett i. Denne grenseverdien er satt av hensyn til vibrasjoner i nærliggende bygninger, for å unngå skader på bygningene som følge av prosjektet. Vi mennesker er svært følsomme for vibrasjoner, man vil merke sprengning nær der man oppholder seg, selv om svinghastigheten ved sprengning er halvert i Husebyskogen i forhold til standard 50 mm/s. Det kan oppleves ubehagelig, men er ikke farlig for verken mennesker eller dyr. En sprengsalve varer i noen sekunder, så er det over. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 13:46:19

Kjøretøy: de snakkes om bruk av elektriske lastebiler. Det er snakk om store og tunge steinmasser. I hvilken grad vil det kunne være en realitet og støy er det uansett når store kjøretøy drar i gang hastigheten.

Janicke Haga - 05.05.2020 kl 15:05:47

Hei Janicke! Det er krav om at vi skal bruke fossilfrie kjøretøy i prosjektet, og det skal vi gjøre, men det er ikke realistisk at lastebilene som skal frakte masser vil være elektriske.
Vi kommer til å spyle massene før de lastes opp i lastebilene, og lastebilene spyles og kontrolleres før de kjører ut på veien. I tillegg vil vi rengjøre Ullernchauseen ved prosjektområdet daglig for ytterligere å begrense støv. Vi har målere i området som måler støvnedfall, som også vil stå der under hele prosjektet. Disse sjekker vi månedlig, slik at vi kan følge med på om det er behov for ytterligere støvtiltak. Det er strenge lover og regelverk når det gjelder støv og forurensning som vi må holde oss innenfor i prosjektet. Vi har tro på at tiltakene vi planlegger vil være tilstrekkelige for å oppnå dette, og hvis ikke vil vi sette inn ytterligere tiltak.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:14:47

Hei,
Hvor mange lastebiler vil det daglig gå med utsprengte masser fra anlegget og over hvor lang periode?

Bjørn Frogner - 05.05.2020 kl 13:37:16

Hei Bjørn, dette er litt varierende ut fra hvilket riggområde det er snakk om, og vil også variere ut fra hva vi konkret arbeider med i prosjektet til enhver tid. Ved Husebyjordet har vi sagt at det anslagsvis blir 80-280 kjøretøybevegelser hver dag, og ved Husebybakken skipark blir anslagsvis 50-250 kjøretøybevegelser daglig. Planlagt oppstart på riggplassene er sommeren 2020, og prosjektet skal være ferdig i 2028. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 16:45:21

Spørsmål 1:
Hvilke konkrete støydempingstiltak vil bli foretatt når det gjelder demping av støy fra vifte som skal stå på 24/7 i Makrellbekkdalen? Hvilke konkrete krav vil dere stille overfor entreprenøren knyttet til dette?

Spørsmål 2:
Angående støydempings-tiltak i Makrellbekkdalen inkl støy fra t-bane:

Vårt hus har etterisolerte yttervegger med 3-lagsisolerte vindusglass. Likevel hører vi lyden av t-banen svært godt fra Makrellbekkdalen, både inne og ute. Det har alltid vært endel ekko i dalen slik at alle lyder forsterkes kraftig på begge sider av dalen. Støyen varer ca 1 minutt og er oppi over 70db. Med tillagt støy fra arbeidene vil dette forsterkes.

Det koster ca 30.000 kr per kvm å bygge støyskjerm i følge Ruter, samme om det er den 3 meter høye eller 4,5 meter høye kraftige. Fundamentet er det som koster. Andre aktører enn Ruter står fritt til å sette opp støymur på egen regning.

Om man tenker helhetlig, vil det å eliminere denne støykilden, utover stor goodwill hos alle berørte, kunne ta ned totalstøyen betraktelig. Til tross for at kilden er t-banen og ikke prosjektet, vil man få færre / lavere «topper» i støy og mindre totalbelastning. For et prosjekt i denne størrelsesorden er også kostnaden relativt lav og mer effektivt andre tiltak!

Håper dette kan vurderes!

Elisabeth, Sørbyhaugen 28 - 05.05.2020 kl 13:23:54

Hei Elisabeth, vi har svart på dette i andre svar som er publisert her i nettmøtet. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe mer. Du finner kontaktinfo på nettsidene våre ww.oslo.kommune.no/vannforsyning-oslo. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 12:11:25

Hva gjøres for å koordinere arbeidet med vannbeh.anlegget opp mot arbeidet knyttet til bygging av Røatunnellen?

Ole P. Gjerde - 05.05.2020 kl 12:56:06

Hei Ole! Røa-tunnelen er vurdert med tanke på om traséene for tunnelene i vårt prosjekt er kryssende, noe de ikke er. Når Røa-tunnelen blir besluttet bygget, fullfinansiert og regulert, vil vi naturligvis ha dialog for å avklare om det er annet vi bør koordinere på tvers av prosjektene. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 16:45:55

Spørsmål angående støydempende tiltak, Makrellbekken.

Vi bor i Hagan Terrasse 10, og barna har skolevei ned langs bekken (gjennom arbeidsområdet) til Smestad skole. Ettersom det samlet nå vil bli enda mer støy enn det vi har fra før, håper jeg det kan vurderes å bygge støyskjerm for t-banen som er til stor sjenanse med lydnivåer opp til 70db og mer.

En slik støyskjerming vil bidra til at det samlede støybildet reduseres kraftig, det er et rimelig tiltak (Sporveien oppgir at det koster 30.000,- per meter uavhengig av høyden)sammenlignet med andre tiltak som vil gi tilbake til naboene i lang tid.
Ber om at dette vurderes.

Ber også om at skoleveien sikres ordentlig, så vi ikke må velge å la barna gå langs traffikert vei i stedet for ned langs den fine stien vår.

Med vennlig hilsen
Mari Aarhus Thrane

Mari Aarhus Thrane - 05.05.2020 kl 11:54:03

Hei Mari,
det er gjort vurderinger av trafikksikkerheten i anleggsgjennomføringen. I Makrellbekken/Huseby skipark vil den gangveien langs bekken som i dag er skjermet fra annen trafikk opprettholdes. Det vil også settes ut vakter i Ullernchauseen og Nedre Smestad kryss. I tillegg vurderes det fysisk skille mellom fortau og veibane i Ullernchausseen. I forhold til dette tiltaket innleder vi dialog med Bymiljøetaten.
Som du også vil se i andre svar her i nettmøtet på lignende spørsmål, har vi ikke lov til å finansiere tiltak som ikke direkte er knyttet til vårt prosjekt. Støyskjerming ved t-banen er et eksempel på noe som vi ikke har lov til å finansiere. Imidlertid har vi fått på plass flere tiltak for å skjerme for støy fra prosjektet vårt, og jobber med å få på plass enda flere slike tiltak. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:10:51 - Oppdatert: 06.05.2020 kl 15:10:59

Spørsmål angående støydempings-tiltak i Makrellbekkdalen.

Vi bor i Sørbyhaugen 24 med hus vendt mot dalen. Huset bygges nytt nå med store vinduer mot dalssiden, så tiltak på hus mv er vanskelig å få til på dette tidspunkt og vi ser at andre tiltak også får begrenset effekt.

En utfordring med støyen, i tillegg til den jevne støyen, er at man får en del «topper» med lastebiler, sprenging osv. En stor støykilde mot dalen i dag er t-banen opp på dalsiden som kjører uten støymur i dag. Støy fra denne kommer opp i 70db + i korte strekk. Med tillagt støy fra arbeidene vil dette forsterkes.

Det koster ca 30.000 kr per kvm å bygge støyskjerm i følge Ruter, samme om det er den 3 meter høye eller 4,5 meter høye kraftige. Fundamentet er det som koster. Andre aktører enn Ruter står fritt til å sette opp støymur på egen regning.

Om man tenker helhetlig, vil det å eliminere denne støykilden, utover stor good-will hos alle berørte, kunne ta ned totalstøyen betraktelig. Til tross for at kilden er t-banen og ikke prosjektet, vil man få færre / lavere «topper» i støy og mindre totalbelastning. For et prosjekt i denne størrelsesorden er også kostnaden relativt lav og mer effektivt andre tiltak!

Håper dette kan vurderes!

Henrik Taubøll

Henrik Taubøll - 05.05.2020 kl 11:30:55

Hei Henrik! Vi har stor forståelse for bekymringene knyttet til støy, men vi må presisere her at midlene som er satt av til dette prosjektet skal brukes kun til byggingen av ny vannforsyning til Oslo, og til tiltak som følge av ulemper som vårt prosjekt påfører områdene hvor vi bygger. Vi har vi ikke lov til å finansiere tiltak som ikke er direkte knyttet til vårt prosjekt, slik som støyskjerm ved t-banen. Imidlertid jobber vi med flere støydempende tiltak knyttet til vårt prosjekt. Vi har fått på plass noe, slik som støydemping av tunnelvifte og jobber med å befare de aller nærmeste boligene for å se på mulige støytiltak, men vi er dessverre ikke i mål med alt helt ennå ved området Makrellbekken/Husebybakken skipark. Dette er høyt prioritert i prosjektet, og vi jobber med løsninger for ytterligere støyskjerming.
Fordi dette prosjektet skal vare fram til 2028, er det også satt ekstra strenge krav til støy. Vi må forholde oss til kravene som gjelder for industristøy, og ikke anleggsstøy, som er vanlig for prosjekter. I enkelttilfeller hvor vi ikke kan holde oss innenfor støygrensen, må vi søke om dispensasjon og få godkjenning. Dersom man i noen perioder ikke klarer å overholde gjeldende støygrenser, vil vi være behjelpelige med å tilby alternativt bosted/hotellopphold for de nærmeste naboene.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 06.05.2020 kl 15:17:25

Hvordan kan innbyggerne får løpende og konkret informasjon om utviklingen i prosjektet?
Hvordan kan innbyggerne gi løpende tilbakemeldinger om opplevelse av utviklingen i prosjektet?

Gard Titlestad - 05.05.2020 kl 11:09:23

Hei Gard, vi er opptatt av å gi god løpende informasjon til innbyggerne om det som foregår i prosjektet. Vi bruker flere ulike informasjonskanaler, og en god måte å generelt holde seg litt oppdatert er å følge nyhetsbrevet vårt, som du kan melde deg på her (https://mailchi.mp/4370b2daeb44/nyhetsbrev-ny-vannforsyning), og å følge siden vår på facebook (www.facebook.com/vannforsyningOslo). Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger, så dette må dere gjerne sende oss enten via e-post eller Facebook. Vi kommer også til å gjennomføre spørreundersøkelser underveis i prosjektet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 16:17:01

Hvor store områder i skogen og på jordene blir borte for oss som bruker det til tur/rekreasjon? Kan vi få se et tydelig kart?

Pia Segerberg - 05.05.2020 kl 11:05:16

Hei Pia!
Med unntak av et luftetårn, vil anlegget i Husebyskogen være under bakken. Det vil være behov for å etablere et driftsbygg og adkomsttunnel på Husebyjordet, og jordet vil være anleggsplass mens prosjektet pågår. Nøyaktig plassering av luftetårnet er ikke endelig fastsatt, og Vann- og avløpsetaten har invitert Husebyåsen vel til å komme med innspill til plassering av luftetårnet. Disse installasjonene vil, når prosjektet er realisert, samlet beslaglegge 2,1 mål. I tillegg vil det måtte anlegges atkomstvei og snuplass, slik at det samlede tapet av friareal i Husebyskogen/Husebyjordet vil være på 4,1 mål.
Når det gjelder kart, tar vi med oss innspillet i arbeidet med å få på plass flere og bedre kart til nettsiden vår.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 16:16:15

Når de store hallene skal sprenges ut, har det stått at lastebilene skal kjøre ut ved Makrellbekken. Tomme lastebiler fra Drammen skal kjøre inn portalen på Huseby. Kommer disse kjørende gjennom Røa-krysset, og hvor mange er det snakk om, avhengig av hvor mye som tas ut på Sollerudstranda. Er det endelig bestemt hvor mye av massene som skal tas ut på Sollerudstranda? Blir det 70 prosent som tidligre sagt?

Petter S. - 04.05.2020 kl 15:35:01

Hei Petter, lastebilene med masser fra fjellhallene vil både kjøre inn og ut fra Makrellbekken og ved Husebyjordet i den første fasen. Når vi har kommet så langt at vi kan kjøre gjennom fra Huseby til Makrellbekken er det i hovedsak en slik løsning du beskriver som vi ser for oss . Hovedveien vi vil bruke for å komme til Husebyjordet er Sørkedalsveien opp fra Smestadkrysset, men det kan i noen tilfeller være aktuelt å kjøre over Røa-krysset. Hvor mye masser som vil tas ut ved Sollerudstranda vil avhenge av når denne tunnelen står klar, og her er det for øyeblikket for tidlig å gi en konkret angivelse. Vi må derfor komme tilbake til akkurat dette punktet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 16:15:47

Når starter sprengningsarbeidet overfor Huseby skole? og når blir riggområde og ny sykkelvei anlagt?

AG - 04.05.2020 kl 15:34:04

Hei AG!
Vi kan ikke gi et helt eksakt tidspunkt ennå, men vi forventer å kunne signere kontrakten med entreprenør tidlig i juni, og vil starte med å rigge til anleggsområdet så raskt som mulig etter kontraktssigneringen. Detaljene må vi få komme tilbake til. Noe av det aller første som skal gjøres når vi etablerer riggområdet, er å legge gang- og sykkelveien i en undergang, slik at anleggstrafikken krysser over. Fram til denne er på plass, kommer vi til å ha trafikkvakt til stede ved krysningspunktet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:56:35

Det er sagt at massene i starten skal fraktes ut ved Huseby skole og videre ned til Smestadkrysset. Hva vil sjåførene gjøre når rushtrafikken står stille ned mot Smestadkrysset i starten av dagen? Vil de da like godt kjøre gjennom Røakrysset for å slippe å stampe i kø?

Frederikke - 04.05.2020 kl 15:33:09

Hei Frederikke!
Du har helt rett i at massene skal fraktes ned langs Sørkedalsveien fra Husebyjordet, og det er dette som er den foretrukne transportvei. Ved behov kan det være aktuelt å kjøre via Røa-krysset.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:56:13

1. Sollerudstranda har vært brukt av små og store som aldri før, nå mens koronasituasjonen har medført at folk har måttet holde seg hjemme. Dette understreker viktigheten av å la mest mulig av friområdet bli spart for rigg- og anleggsarbeid. Hva vil VAV gjøre for å redusere mest mulig på riggområdet på Sollerudstranda, og la mest mulig av friområdet ligge utenfor det inngjerdede området? Jeg vet at VAV tidligere har vist til at de reduserer sitt riggområde med 2 DA ved flytting av barnehagen, men dette gjelder bare et areal av PLANområdet som ikke er beskrevet som en del av selve RIGGområdet.
2. Sollerudstranda barnehage måtte flyttes på grunn av anleggsbråk, men jeg har hørt at den store usikkerheten i prosessen har medført at alle foreldre har følt seg tvunget til å søke annen barnehageplass og at barnehagen står i fare for å nedlegges. Jeg lurer derfor også på hva VAV nå gjør i denne saken, og hva de anser er hovedårsaken til at barnehagen må stenge. Hva kunne VAV ha gjort annerledes når det gjelder barnehagen på Sollerudstranda?
3. Hvilket ansvar mener VAV de har for å sørge for at det etableres kompenserende aktivitetsområder for barn og unge i perioden 2020-2027? En volleyballbane forsvinner, og lekeplassområdet rundt barnehagen og strandområdet ved riggplassen reduseres og blir utrivelig på grunn av bråket. Hva vil VAV gjøre med dette?

MVH Kristinn Hegna,
Redd Sollerudstranda

Kristinn Hegna - 04.05.2020 kl 14:05:40

Hei Kristin, takk for spørsmål. Vi skal forsøke å svare deg litt kort her, men ta gjerne kontakt igjen for flere detaljer.
Vi er positive til engasjementet for å redusere riggområdet, og jobber for tiden med å se på mulighetene for dette. Vi er blant annet i kontakt med Sollerudstranda skole, Undervisningsbygg og Utdanningsetaten for å se på mulighetene for å bruke en asfaltert plass utenfor båtverkstedet, i tillegg til barnehagen.
Arbeidet med å flytte Sollerudstranda barnehage pågår, og det er lagt ned betydelige innsats i å finne en løsning. Vann- og avløpsetaten har foreslått et «makeskifte» for å flytte Sollerudstranda barnehage til et friområde vest ved Sollerud gård. I bytte har Vann- og avløpsetaten foreslått å redusere riggområdets størrelse.
Vann- og avløpsetaten sender om kort tid rammesøknad til Plan- og bygningsetaten for tiltaket om midlertidig flytting av barnehagen.. I forbindelse med flyttingen har Vann- og avløpsetaten (VAV) med barnehagen utarbeidet en avtale med barnehagen .
Avtalen betyr at Vann- og avløpsetaten vil dekke eventuelle merkostnader og direkte økonomisk tap som barnehagen kan få som følge av vår virksomhet.
Inngrepene på Sollerudstranda er heldigvis midlertidige, og når vi er ferdige med arbeidet, kommer området til å tilbakeføres slik det er i dag. Selv om det kanskje ikke blir like trivelig, vil det være fullt mulig å både bade og oppholde seg på andre deler av Sollerudstranda også mens prosjektet pågår. Dersom barnehagen flyttes til en annen del av Sollerudstranda, vil det komme nye lekeapparater der, og dersom Bymiljøetaten og lokalbefolkningen ønsker det, er vi positive til å la dette stå når prosjektet er ferdig. Når det gjelder volleyballbanen er dette tatt opp med Bymiljøetaten, og det sees blant annet nærmere på hvorvidt banen kan etableres et annet sted i områdets friområde. Eventuelle andre tiltak må vi komme tilbake til i samarbeid med Bymiljøetaten.

Besvart: 05.05.2020 kl 15:46:47

Oslo Kommune går med milliard-underskudd om dagen pga koronakrisen og vil møte vedvarende underskudd fremover. Pga tapte inntekter til Kommunen og derved investeringsmidler så møter vel dette prosjektet nå mye høyere risiko enn først antatt mtp økonomi og derved følgerisiko med redusert måloppnåelse mtp gjennomføring på tid og etterlevelse av HMS krav. Kan VAV garantere at vi forbrukere og skattebetalere ikke får veltet denne risikoen over på oss med bla større økning i avgifter enn de som var initialt forespeilt/planlagt?

Sander J. Tufte - 04.05.2020 kl 07:32:24

Hei Sander! Det er bestemt at vann- og avløpsgebyret i Oslo skal økes med ca. 1000 kr i året for en gjennomsnittlig husstand for å finansiere prosjektet. Vi ser ikke for oss at det vil bli ytterligere økning av gebyret som følge av situasjonen samfunnet befinner seg i.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:47:22

Har man beregnet antatt rystelser i grunnen som følge av sprenging på Husebyjordet og hvordan vil disse rystelsene manifestere seg (dvs kjennes på kroppen) i ulik radius fra senter? Finnes det et kart med beregninger utifra ulike radier? Hvem er det som bestemmer grenseverdier for hvor store rystelser som kan tillates og hva er disse?

Sander J. Tufte - 03.05.2020 kl 14:12:33

Hei Sander
Ja, vi har beregnet antatte rystelser som følge av sprengning. Mennesker er svært følsomme for vibrasjoner og følegrensen ligger på ca. 0,1 mm/s. Derfor er det forventet at sprengning kan oppleves som en ulempe i den korte tiden det pågår (noen sekunder per salve), men det er ikke farlig for mennesker eller dyr. Det er anslått at sprengning kan oppleves som ubehagelig på opptil 200 meters avstand.
Vann- og avløpsetaten har fastsatt klare grenseverdier for hvor store vibrasjoner som er akseptable i forbindelse med prosjektet. Grenseverdiene er basert på Norsk Standard 8141 for Vibrasjoner og støt. Denne standarden finnes i flere utgaver, men for sprengningsarbeider er det utgave 2 fra 2001 som er benyttet. Grenseverdien som benyttes i Husebyskogen er 25 mm/s. Vi vil følge med på vibrasjonene gjennom målere som blir utplassert på bygninger i nærområdet. Denne standarden er utarbeidet for å hindre skade på bygninger.
Vi kan ikke gi deg et kart per nå, men ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker flere detaljer.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 14:02:21 - Oppdatert: 05.05.2020 kl 14:58:32

Har dere psykologer som har vurdert hvilke påkjenninger som blir påført de som bor i nærheten av Husebyskogen med flere år med sprengninger? Hva gjør dere med disse? Tenk på små barn, eldre og hunder.

Anne B. - 03.05.2020 kl 13:29:39

Hei Anne, det er som du sier viktig å ta hensyn til lokalmiljøet der hvor vi skal arbeide over mange år. Det er strenge regelverk og retningslinjer som gjelder for slike store prosjekter. Vi har ekstra strenge regler for flere deler av prosjektet fordi det er så langvarig. Vi har både strengere krav til støy enn kortere prosjekter, og i Husebyskogen er kravet til maksimal vibrasjon fra sprenging halvert.
Folkehelseperspektivet ivaretas gjennom forskrift om miljørettet helsevern. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Vi har jevnlige statusmøter med bydelsoverlegene som forvalter forskriften. Hvis naboer har klager eller spørsmål om støy fra prosjektet, oppfordrer vi dem til å ta kontakt slik at vi kan vurdere tiltak og ta opp problemet med entreprenør. Bydelsoverlegen kan også behandle klagesaker dersom det er brudd på forskriften.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:06:55

Hva vil skje med badevannet på Sollerudstranda og Hydrostranda? Vil det bli forurenset med alle massene som skal tas på lekter og er dette dieseldrevne lektere som står og forurenser alle disse årene?

JFH - 03.05.2020 kl 13:29:01

Hei JFH!
Det er satt krav til fossilfri diesel på lektertransporten og annen massetransport. Det blir satt strenge krav til miljøoppfølging i prosjektet som skal hindre utslipp. Når det gjelder badevannskvaliteten er det krav om tiltak mot forurensning av denne. Lektertransporten fra Sollerudstranda er avhengig av at tunnelen mellom Huseby og Sollerud står ferdig. Passeringen under E18 og Drammenbanen er utfordrende, og kan påvirke fremdriften i tunnelarbeidet. Massetransporten i tunnelen og lektertransport vil etter planen tidligst kunne starte opp i 2023. Masseuttaket vannbehandlingsanlegget skal etter planen være ferdig i midten av 2024.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:41:03

Vil graving, sprenging og bygging på Husebyjordet skje samtidig som store deler av Hovseterdalen graves opp for å legge bekken opp i dagen bare et par hundre meter unna?

Nær nabo - 03.05.2020 kl 10:45:41

Hei nær nabo!
Vann- og avløpsetaten jobber med planer for å få skiftet ut gamle og dårlige vannledninger gjennom Hovseterdalen. Her planlegges det å bruke gravefrie løsninger så langt det er mulig, men det vil bli noe graving når dette skjer, antakelig rundt 2021/2022. Dalen vil holdes åpen for ferdsel og bruk gjennom anleggsperioden.

Dersom det videre bevilges penger til bekkeåpning i Hovseterdalen vil dette arbeidet sannsynligvis starte opp ca. 2022/2023. Her gjenstår fortsatt en del planlegging og forarbeid, og det er ikke tatt en endelig beslutning om prosjektet.
Som du ser, planlegges det arbeid i Hovseterdalen samtidig som sprengning av tunneler og vannbehandlingsanlegg til ny vannforsyning. Inngrepene i friområder som følge av disse prosjektene er likevel ikke store sammenlignet med de store friarealene som fortsatt vil være tilgjengelig i Husebyskogen rett ved.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:45:47

Hei vår er erfaring etter å ha jobbet mot VAV og PBE siden 2018 stemmer ikke med hva dere skriver i Akersposten

Jeg siterer VAV: Det er viktig for VAV å få på plass gode tiltak for å gjøre arbeidet mindre til plage for nærmiljøet, og vi har stort fokus på god kommunikasjon med berørte naboer. Vi er i dialog med skoler, barnehager, interesseforeninger og bydelene som er berørt.

Det er riktig at det har vært dialog hele veien, men hva hjelper det når VAV ikke tar hensyn til våre innsigelser som både har vært konstruktive og teknisk vurdert av siv.ing. VAV har så langt i saken kun kjørt sitt eget løp uten hensyn til oss berørte parter i nabolaget. Et klart bevis på dette er alle de innsigelser og møter vedrørende saken gjennom en lang perioder som ikke har ført til noe. Vi har problemer med å se hvilke av de innsigelser og forslag som er tatt til følge. Som hovedsamarbeidspartner har dere Multiconsult. Hvordan kan dere bruke de til å kontrollere våre boliger med hensyn til eventuelle skader forårsaket av sprengninger etc når Multiconsult står med begge bena i prosjekteringen av anlegget.
Vi kan ikke se at Multiconsult er en nøytral part i saken ved en eventuell skade.

Det er hyggelig at dere inviterer nok engang til dialog, men dialog er ikke interessant når det ikke fører til påvirkning. Tilliten til VAV og Multiconsult er meget lav.

Hans-Jul

Hans-Jul Mikkelsen Husebyåsen Vel - 30.04.2020 kl 14:20:08

Hei Hans-Jul, vi er lei for å høre at du ikke opplever at dere blir hørt til tross for tett dialog og medvirkningsmuligheter. Naboer, interesseforeninger og andre bidratt mye med lokalkunnskap, innspill og ønsker, og har uttrykt sin mening i forkant av det politiske vedtaket fra bystyret i november 2019. Medvirkning slik som dette er viktig, og har også hatt innvirkning for planene i prosjektet. Plasseringen av driftsbygget er flyttet fra Husebyskogen til jordet ved Sørkedalsveien, blant annet etter uttalelser fra Husebyåsen vel vedrørende plasseringen i skogen. Samtidig er det viktig å påpeke at det det er politikerne som tar den endelige beslutningen om å vedta planene for prosjekter som dette. Som innbygger har du medbestemmelse gjennom kommunevalget, mens du kan medvirke i planer for å gi politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag. I det videre arbeidet etter det politiske vedtaket har vi svart på klagene som har kommet inn, og dette ble oversendt til Plan- og bygningsetaten 23/3-2020 for videre behandling. Nå som prosjektet er politisk vedtatt, fortsetter vi dialogen med nærmiljøene, og dette har ført til flere tiltak og føringer. Gode eksempler på dette er flere av tiltakene som gjøres ved Huseby skole og FO-bygget, hvor vi blant annet tilpasser sprengningstider, forhøyer støyskjerm og finansierer nytt kjøleaggregat. Ved Sollerudstranda jobber vi med løsninger for å redusere størrelsen på riggområdet og har fått på plass trafikksikringstiltak. Ved Husebybakken skipark jobber vi med løsninger for miljøtunnel og en rekke trafikksikringstiltak, og vi vil dempe tunnelviften. Mye av dette er tiltak som er kommet på plass, eller jobbes med, nettopp som følge av lokalt engasjement og dialog med nærmiljøet. Dette er et prosjekt som er viktig for at Oslo kommune skal ha en trygg vannforsyning. Samtidig har vi stor forståelse for at man ikke setter pris på å få et stort prosjekt som dette der hvor man bor. Vi håper at tilliten din til oss vil øke i tiden som kommer, og håper på fortsatt god dialog med både deg og andre lokalmiljøet, og medvirkning der hvor det er mulig. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 07.05.2020 kl 13:02:17

Det kommer en installasjon på toppen av Husebyskogen på et svært verdifullt friområde. Kan man søke å legge dette på et mindre inngripende sted?

Margrethe Geelmuyden - 29.04.2020 kl 20:46:19

Hei Margrethe!
Ja, det er planer om å justere plasseringen av luftetårnet i Husebyskogen i forhold til slik det er i reguleringsplanen. Luftetårnet skal sikre friskluft ned til det underjordiske anlegget. Byggingen av tårnet ligger noe fram i tid. Vi har fått innspill fra Husebyåsen vel, og har invitert dem til en befaring for å se på alternativer før utforming og plassering bestemmes.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:11:25

Vil turveien langs Sollerudstranda mot Vækerø langs Bestumkilen stenges? Blir noe av Sollerudstranda åpen for publikum/badende?

Liv Thorén - 29.04.2020 kl 09:31:08

Hei Liv!
Vi kommer til å legge om dagens turvei slik at den går utenom riggområdet vårt. Dette er noe av det første vi vil gjøre når arbeidet starter ved Sollerudstranda. Riggområdet vårt vil være på østre del av Sollerustranda, ved siden av der Sollerudstranda barnehage ligger og inn mot portalen rett ved. Her vil det kjøres massetransport med lastebil ned Frantzebråtveien. Resten av stranda vil være åpen for publikum og badende.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:09:53

Hvordan vil tunnelen som skal frakte masse ned til Sollerud under byggeprosessen bygges? Materiale? Under bakken? Over bakken hvor? Vil den der være lukket? Vil man høre støy under frakt av masse? Ønsker et kart med tegning av banen og materiale.

Beatrice Backer - 28.04.2020 kl 22:53:00

Hei Beatrice! Tunnelen ned til Sollerud vil bli bygget ved boring og sprengning. Tunnelen vil i sin helhet være lukket, og adkomsten inn til tunnelen vil være den eksisterende tunnelportalen som VEAS har på Sollerudstranda. Det vil ikke bli permanente inngrep på Sollerudstranda. Generelt vil tunnelen ha god overdekning (altså bygges dypt under bakken) i de områdene der det er boliger. Rett nord for E-18 er overdekningen mindre og her vil vi følge opp med tiltak for boliger og gi berørte god informasjon. Alt anleggsarbeidet knyttet til prosjektet med ny vannforsyning er underlagt strenge krav med hensyn til støy, og dette gjelder også tunnelen til Sollerud. Vi forventer at noen naboer vil merke støy fra boring og sprengning av tunnelen i den perioden tunnelarbeidet pågår i deres område. En eventuell massetransport inne i tunnelen er ikke forventet å medføre støy for naboer. Lurer du på hvor tunneltraseen går kan du se kartet over plangrensen på våre nettsider og skrive inn din egen adresse: http://multiconsult.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1387fc8efbf644f8b710da74c13160b8
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:06:22

Er det nå bestemt hvor mye masser som skal tas ut på Sollerudstranda? Akersposten skrev at dette kunne bli helt ned i 20 prosent av massene i stedet for opprinnelig 70 prosent. Jeg vil gjerne vite hvor mye dette vil ha å si for økt lastebiltrafikk inn og ut av anlegget.

F. Pedersen - 28.04.2020 kl 20:31:17

Hei, F. Pedersen
Hvor mye masser som kan tas ut på Sollerudstranda avhenger av når tunnelen mellom Sollerudstranda og Huseby står ferdig. Passeringen under E18 og Drammenbanen er utfordrende, og kan påvirke fremdriften. Massetransporten i tunnelen vil etter planen tidligst kunne starte opp i 2023. I mellomtiden vil massene transporteres ut på lastebil. Sprengningsarbeidet under Husebyskogen vil etter planen pågå ut første halvdel av 2024. Etter den tid vil behovet for massetransport gå ned. Det vil ikke være mulig å si eksakt hvor mange prosent som vil kunne gå ut via Sollerudtunnelen fordi det er knyttet noe usikkerhet til hvor raskt tunnelen vil være på plass i sin helhet, slik at den kan brukes til massetransport. Derfor er dette noe vi må komme tilbake til.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 14:12:32 - Oppdatert: 05.05.2020 kl 14:58:03

Jeg har barn på Huseby skole som på grunn av en tidligere hendelse er veldig redd for smell og rystelser. Hvordan forbereder dere barna på det som skal skje, særlig med hensyn til sprengning? Vil det skje i AKS- og skoletiden?

Bekymret mor - 28.04.2020 kl 20:27:48

Hei bekymret mor!
Vi er opptatt av at barna ikke skal bli redde. Vi ønsker at barn skal vite hva som skal skje i deres nærmiljø, og at vi gjør tiltak for at de skal være trygge. Derfor planlegger vi blant annet at entreprenøren skal komme på besøk til skolen for å fortelle om hva som skjer når man sprenger, og gi lærerne god informasjon som de kan snakke om i klassene. Vi ser også på mulighetene for å lage en liten animasjonsfilm som forklarer hva som skjer under bakken. Vi vil ellers tilby SMS-varsel før sprengning, slik at man er forberedt før det skjer en sprengning.
Det vil ikke bli sprengning før kl. 17.30 ved Husebyjordet i den første periode av prosjektet og fram til tunnelen er ca. 150 meter inn. Etter dette er tunnelen et godt stykke unna Huseby skole, og sprengningene vil være noe mindre merkbare. Tunnelen som sprenges innover forbi FO-bygget vil sprenges med ca. 1-2 sprengsalver per dag, hvorav det er sannsynlig at én sprengsalve kan bli i skoletiden. Deretter vil antall salver per dag øke når vi sprenger selve anlegget under Husebyskogen, men da er det flere hundre meter til Huseby skole.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 14:11:25 - Oppdatert: 05.05.2020 kl 14:58:19

Forsøk å senke nivå for anleggsområdet på Huseby til godt under nivå for Sørkedalsveien og la utkjøring skje via veien ut fra Husebyleiren. Dette vil
beskytte skolen vesentlig

Eystein F. Husebye - 28.04.2020 kl 15:23:42

Hei Eystein!
Vi legger til grunn at du sikter til støynivå i ditt innspill. Vann- og avløpsetaten skal i samarbeid med Undervisningsbygg utføre støytiltak på Huseby skole. Det skal bygges en ny og høyere støyskjerm ved Sørkedalsveien og kjøleaggregat på ventilasjonsanlegget på skolen slik at en ikke trenger å åpne vinduer når det er varmt ute. Eksisterende og estimert støynivå rundt Huseby skole er grundig analysert, og våre beregninger viser at utkjøring via Sørkedalsveien vil påvirke eksisterende støynivå i svært liten grad. Etter våre vurderinger er Huseby skole derfor godt ivaretatt med hensyn til støy.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 14:04:17 - Oppdatert: 05.05.2020 kl 14:58:14

Vil trafikken opp Ostadalsveien påvirkes ifbm arbeidet? Økt trafikk, lastebiler osv.?

Karina Wethal - 28.04.2020 kl 07:51:28

Hei Karina!
Ostadalsveien vil ikke bli berørt av anleggstrafikken. Anleggstrafikken vil i hovedsak foregå langs Sørkedalsveien ned til Smestad og videre på Ring 3 og E18 vestover. I noen tilfeller vil det også kunne bli aktuelt at trafikk går motsatt retning, over Røa-krysset, og vil da passere krysset Ostadalsveien/Sørkedalsveien. I dette krysset vil det plasseres trafikkvakt ved behov.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 14:01:24 - Oppdatert: 05.05.2020 kl 15:01:51

Hva blir gjort for å bevare fremkommelighet for sykkel og forgjengere på gang og sykkelsti forbi byggeområet ved hundejordet.

Bente Velten - 26.04.2020 kl 16:44:11

Hei Bente!
Ved Hundejordet kommer vi til å legge gang- og sykkelveien i en undergang, slik at kjøretøy fra anleggsområdet kan kjøre inn og ut uten å komme i konflikt med gående og syklende. Dette er noe av det første vi skal gjøre når vi går i gang med arbeidet. Fram til undergangen er bygget vil vi ha trafikkvakter ved Hundejordet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 13:59:30 - Oppdatert: 05.05.2020 kl 15:12:22

Dette er et prosjekt med meget høy risiko. Derfor og ihht PB loven er det vel krav om ROS analyse som skal revideres underveis OG ikke minst som skal følges opp: «Ved avgjørelse av om det er « nødvendig » for planmyndigheten å følge opp avdekket risiko og sårbarhet, er grensen for akseptabel risiko avgjørende. Bare der risikoen avdekkes å være større enn akseptert grense i lov eller forskrift, er det et lovfestet krav om oppfølging.» Man kan bare anta at i dette prosjektet vil det underveis komme mange alvorlige avvik fra planen som da øker risikoen, og som må kreve omgående korrektive tiltak. At VAV ikke har kommet igang med å få på plass avbøtende tiltak før byggestart lover ikke godt mht nødvendig aktpågivenhet og gjennomføringsevne for korrektive tiltak under oppfølging av ROS analysen.

Sander John Tufte - 26.04.2020 kl 11:31:44

Hei Sander!
Vi har strenge retningslinjer, lover og regelverk som vi forholder oss til i dette prosjektet. Det er også gjennomført en ROS-analyse av prosjektet i forbindelse med planprosessen, og denne kommer vi til å følge opp videre i prosjektet. Vi er ikke helt enige i at vi ikke har kommet i gang med avbøtende tiltak. Vi har blant annet gjort justeringer i tillatte sprengningstider i samråd med skole og barnehage, planlagt trafikksikringstiltak nær riggplassene og vi vil bygge et nytt og høyere støygjerde langs veien ved Huseby skole. Noen tiltak tar dessverre lenger tid å få klarhet i om vi får til, slik som miljøtunnel ved Husebybakken skipark, men vi har stort fokus på å få på plass gode løsninger der vi ennå ikke har kommet i mål.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 13:59:08 - Oppdatert: 05.05.2020 kl 14:57:45

Kan ikke registrere at et avbøtende tiltak er blitt gjennomført PR dags dato.
1/påkjøring på Ringveien vestover,
2/ miljøkulvert i makrellbekkdalen
3/ ingen avklaring rundt viftestøy
Enkle tiltak som ikke burde være vanskelig/ kostbart å gjennomføre

Rolf Bergseng - 26.04.2020 kl 11:31:10

Hei Rolf,
vi er ikke helt enige i at vi ikke har fått på plass avbøtende tiltak. Vi har fått på plass en rekke tiltak knyttet til både støy, støv og trafikk i de ulike områdene. Ved Husebybakken skipark har vi blant annet fått på plass lyddemping av tunnelvifte, som vil bidra til mindre støy i området. Noen tiltak jobber vi likevel fortsatt med å få på plass.
Det er fortsatt usikkerhet knyttet til miljøkulvert for anleggstrafikk ved Husebybakken skipark, men vi jobber med løsninger for å få dette til. Alternativet er støyskjerm dersom miljøkulvert ikke lar seg gjøre. Vi har tidligere vurdert utkjøring direkte på Ringveien vestover, men det viste seg at dette ville åpne opp for støy fra Ring 3 for de nærmeste naboene ved åpning av støyskjermen. Håper dette er oppklarende.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:41:48

Fra artikkel: "Det er mye stein og masser som skal tas ut av fjellet og videre transporteres til deponi. Dette vil være hoveddelen av arbeidet de første årene av prosjektet, forteller prosjektdirektør Steinar Johannessen."
På hvilke veier skal disse massene fraktes, og hvordan?
Hvor skal massene deponeres?
Hvordan vil dette påvirke en allerede anstrengt trafikksituasjon?
Hva gjøres for å bedre infrastruktur for denne ekstra belastningen?
Hva burde gjøres, men som man ikke gjør?

Erling Bøe - 26.04.2020 kl 11:30:41

Hei Erling!
Frakt av massene fra adkomsttunnelene og vannbehandlingsanlegget vil foregå med lastebil. Anleggstrafikken vil i hovedsak gå til og fra Husebyjordet, Husebybakken skipark og Sollerud. Hoveddelen av massene skal brukes til å utvide Drammen Havn. Det betyr at massene fra Huseby som oftest vil bli fraktet på Sørkedalsveien ned til Smestad og videre på Ring 3 og E18 vestover. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å kjøre via Røa-krysset. Masser som tas ut ved Husebybakken skipark fraktes langs Ullernchausseen opp til Nedre Smedstadkryss og ut på Ring 3 vestover. Fra Sollerud kjøres massene ut på E18, og videre vestover på E18..
Våre beregninger viser at massetransporten ikke vil ha stor betydning for dagens trafikksituasjon regnet ut fra den prosentvise økningen i trafikk. Imidlertid er vi klar over at massetransport fører til ulemper, og det settes inn tiltak for å redusere potensiell konflikt mellom anleggstrafikk og myke trafikanter. Disse tiltakene inkluderer blant annet at gang- og sykkelvei forbi Huseby jordet legges i undergang under Sørkedalsveien, og at det vil bli satt opp trafikkvakter for å bedre sikkerheten ved veier nær riggområdene.
Vann- og avløpsetaten har i prosjektet med ny vannforsyning hatt stort fokus på tiltak som bedrer situasjonen for berørte naboer. Dette inkluderer tiltak for å begrense støy, støv, og vibrasjoner fra tunneldriving og anleggstrafikk.
Ta gjerne kontakt med oss senere hvis du ønsker mer detaljerte svar.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 13:58:19 - Oppdatert: 05.05.2020 kl 15:02:07

Kan «prosjektet» dokumentere at de har sondert / prosjektert utkjøring på Ringveien ?? Det er jo bare midlertidig fjerne / flytte støymur. De kan få flere hundre meter påkjøring . Dette kan / vil ikke koste annet enn vilje og lyst????????

Nils Røang - 26.04.2020 kl 11:30:01

Hei Nils, vi har vurdert denne løsningen, og diskutert den med Statens vegvesen for å ivareta deres krav til trafikksikkerhet. Konklusjonen er at å fjerne deler av støyskjermen vil åpne opp for støy fra Ring 3 og påføre nabolaget ulemper.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 05.05.2020 kl 15:12:11

Nettmøtet er avsluttet.

Nettmøtet er avsluttet.

Redaksjonen - 05.05.2020 kl 16:35:00

Snu listen

Fakta

Prosjekt ny vannforsyning består av fire hoveddeler:
*Det skal bygges et vanninntak fra Holsfjorden ved Vefsrud i Lier kommune.

  • Fra Vefsrud skal det bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby på Oslo vest. Her skal råvann fra Holsfjorden ledes inn til et gigantisk og topp moderne vannbehandlingsanlegg, som skal bygges under Husebyskogen.
  • I tilknytning til det underjordiske anlegget bygges det en tunneladkomst for daglig transport i driftsfasen, samt et driftsbygg for blant annet overvåking og analyse.
  • Den siste hoveddelen er en rentvannstunnel som skal føre drikkevann inn på Oslos eksisterende vannledningsnett og ut til forbrukerne. Tunnelen bygges fra Huseby til Mølleparken, med tverrslag ved Ullevål og Mølleparken.

I tillegg til disse fire hoveddelene omfatter prosjektet en tunnel fra Huseby og ned til Sollerudstranda for å lede overskuddsvann fra Huseby-anlegget ut i fjorden.

Fremdriftsplan:
*Ferdig reguleringsplan: 4. kvartal 2019

  • Start byggefase: 2.-3. kvartal 2020
  • Forberedende arbeider: 2020-2021
  • Hovedarbeider: 2022-2026
  • Ferdig utbygging: 2027
  • Start testkjøring: 2027

VAV planlegger at den nye vannforsyningen skal kunne tas i bruk i 2028.

Kilde: Vann- og avløpsetaten

Se mer informasjon her

Se mer informasjon her

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...