Vil gjøre Skøyen, Vækerø og Lysaker enda mer attraktivt

Trasékart som viser regulert strekning for Fornebubanen. Den såkalte Volvatsvingen er regulert, men ikke vedtatt bygget i Oslo. Strekningen i Bærum er vedtatt.

– Dette er den største utbyggingen av kollektivtilbudet i Oslo og omegn på mange år. Nærmeste sammenlikning må være utbyggingen av T-baneringen i 2003, forteller plandirektøren Hanne Bertnes Norli.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.03.2017 kl 10:06

Akersposten
Akersposten Media

SKØYEN/VÆKERØ/LYSAKER: I disse dager er forslag til plan for Oslo-delen av kollektivsatsingen, fra Majorstuen til Lysaker, lagt ut på høring. Så er det duket for noen justeringer, og politisk sluttbehandling i bystyre og Storting, før anleggsarbeidet kan begynne og den første passasjeren stige på i retning Fornebu. Det skjer i 2025 – hvis alt går som det skal.

Dette skriver Plan- og bygningsetaten, som opplyser at Fornebubanen vil ha kapasitet på 6.400 mennesker i timen. Dette er dobbelt så mange som det i dag er busstilbud til.

12 minutter

12 minutter vil det ta fra «nye» Majorstuen stasjon til endestasjonen. Ferden går under jorden via Oslo-stasjonene Skøyen, Vækerø og fram til Lysaker. Der overtar Bærum, og banen går videre via stasjonene Lysaker, Arena, Flytårnet og fram til siste stopp: Fornebu senter.

Se bildet større

Ruter og Plan- og bygningsetaten fremmer ulike planalternativer for adkomst til stasjonen ved Valkyrie plass. Bildet over er Ruters illustrasjoner av Plan- og bygningsetaens forslag for Valkyrie plass. Illustrasjon: Norconsult

– Fornebubanen vil ha stor betydning for beboere og næringsliv i Oslo og Akershus. Fordi banen blir koblet på hele T-banenettet, vil ikke bare Fornebu, men også Lysaker, Vækerø og Skøyen bli enda mer sentrale og attraktive for næringslivsetableringer, og gjøre det lettere for bedrifter å rekruttere folk fra et større arbeidsmarked.

– Samtidig blir områdene langs Vækerøstranda attraktive for boligbygging, og banen vil bidra til en ønsket byutvikling i den retningen, forteller Bertnes Norli.

Volvat-svingen

Kostnadsrammen for Fornebubanen er 11,65 milliarder kroner, men det inkluderer ikke bygging av ny Majorstuen stasjon under bakken. Ifølge Bertnes Norli i Ruter har den en antatt prislapp på 5 milliarder kroner, men da er Majorstuen stasjon kostnadsberegnet som en del av ny metrotunnel.

Det er også sett på en forbindelse mellom Fornebubanen og T-baneringen, den såkalte Volvat-svingen. Her ligger anslaget, stadig ifølge Ruters plandirektør, på ca. 1 milliard. – Men det er usikkert om kostnaden kan forsvare at denne trassen bygges, påpeker hun.

– Er det endelig avklart hvem som skal betale hva av dette?

– Fornebubanen er et spleiseslag mellom staten, Oslopakke 3 og private grunneiere langs banen. Finansieringen av Fornebubanen er ikke helt klar ennå, selv om staten gjennom den nylig signerte Bymiljøavtalen har bekreftet at den påtar seg 50 prosent. Det gjenstår blant annet å forhandle frem private grunneierbidrag, og legge en endelig finansieringsplan. Så skal prosjektet kvalitetssikres. Deretter vedtas investeringsrammen av Stortinget. Når dette er gjort, kan byggearbeidene begynne, forutsatt at vi har en vedtatt reguleringsplan og prosjekteringsgrunnlag, forklarer Bertnes Norli.

Stasjonene underveis

Vækerø er foreslått med utgang i Vækerøveien og Vennersborgveien. Området får et godt potensial for byutvikling, og derfor er det gunstig at Vækerø knyttes opp mot T-banenettet gjennom Fornebubanen. Stasjonen vil betjene de eksisterende boligområdene på nordsiden av E18, samt kontor og næringsbyggene på sørsiden.

Se bildet større

Skøyen stasjon er foreslått under Hoffsveien, parallelt med jernbanestasjonen – med kort vei mellom tog, T-bane, buss og trikk. Illustrasjon: Norconsult

Skøyen stasjon er foreslått under Hoffsveien, parallelt med jernbanestasjonen. Dette blir et kompakt og effektivt kollektivknutepunkt, med kort vei mellom tog, T-bane, buss, trikk og drosjer. Ruter og Plan- og bygningsetaten fremmer ulike planalternativer for adkomst til stasjonen ved Skøyen torg / Sofienlund.

Majorstuen er Norges tredje største kollektivknutepunkt. Området har et stort potensial for byutvikling over dagens sporområde. Planforslaget viser to mulige utbyggingsløsninger på Majorstuen: Enten en ny, underjordisk stasjon i to etasjer som kan kobles til en fremtidig, ny sentrumstunnel, eller en oppgradering av dagens stasjon. Løsningen med oppgradering vil vanskeliggjøre byutvikling, og trinnvis utbygging vil gi økte kostnader og større ulemper med anleggsarbeid i flere perioder.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget kun med utbygging av ny to-etasjers underjordisk stasjon på Majorstuen, inkludert tilrettelegging for ny sentrumstunnel. Dette gir færre ulemper for omgivelsene, bedre, vesentlig raskere og klimasmart byutvikling, og mulighet for å forlenge grøntdraget Blindernaksen mot Frognerparken. Ny stasjon på Majorstuen er i dag ikke en del av finansieringen av Fornebubanen.

Ruter og Plan- og bygningsetaten fremmer ulike planalternativer for adkomst til stasjonen ved Valkyrie plass.

Volvatsvingen er en sporforbindelse fra Fornebubanen direkte mot T-baneringen. Dette er ikke en nødvendig del av Fornebubanen, men et mulig tillegg som kan bli nødvendig å bygge hvis ikke ny, underjordisk stasjon i to-etasjer på Majorstuen bygges samtidig med Fornebubanen. I planforslaget er det foreslått to alternative traseer ved Blindern. Den ene er noe mer i dagen som en nedsenket og overbygget tunnel med tursti over, og den andre i fjellet under Havna Allé. Volvatsvingen vil gi store inngrep i området langs Gaustadbekken og Frognerelva. Dn er i dag ikke finansiert som en del av Fornebubanen.

Underveis under bakken

Det er foreløpig ikke avgjort om banen skal bygges med ett eller to tunnelløp. Planen legger til rette for begge deler ved å sette av tilstrekkelig areal for to løp, samt ekstra rømningstunneler til terreng dersom banen blir anlagt med ett løp. På Madserud vil det bli regulert inn tverrslag (anleggsadkomst i byggefasen) og rømningsvei, samt at det blir fire rømningsveier på strekningen mellom Skøyen stasjon, Majorstuen stasjon og Blindern. Disse er foreslått sør for Casinetto borettslag, ved Volvat, ved Diakonveien 15 og vest på Majorstu-tomten.

Planforslaget som nå er ute til høring, har høringsfrist 10. april.

Les også:
Fornebubanen tidligst klar i 2014

Fornebubanen ligger 100 år etter skjema

Byantikvaren om Smestad: Høy arkitektonisk verdi og viktig kulturhistorie

Stor boligutvikler kjøper opp ved Røakrysset

De var lykkelig uvitende om hva som skulle ramme dem

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse