Vil fortette rundt Smestad T-banestasjon innenfor en radius på 100 meter

HER BLIR DET: Det skraverte området blir regulert til bymessig fortetting. Kart fra Kommuneplan 2015

Høyre i Bydel Ullern har flertall i bydelsutvalget, så det er grunn til å tro at det Høyre lokalt har vedtatt også vil bli bydelutvalgets vedtak. Partiet går inn for å fortette rundt Smestad T-banestasjon i et begrenset område.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.12.2016 kl 22:57

Akersposten
Akersposten Media

ULLERN: I motsetning til Høyre i Bydel Vestre Aker, som vil beholde småhusbebyggelsen, har Høyre i Bydel Ullern vedtatt et forslag til fortetting. Høyre i Bydel Ullern tar ikke standpunkt til høyder på eventuell blokkbebyggelse.

Lokallaget går inn for fortetting av Smestad innenfor en radius på 100 meter fra T-banestasjonen. Det er et vesentlig mindre område enn det som er vedtatt i Kommuneplanen, når det gjelder hvor stort område som skal bymessig fortettes (se bilde av kart). Partiet setter som betingelse at en utbedring av Smestadkrysset må finne sted før området fortettes. Det er ventet at bystyret vil vedta en områdeplan for Smestad i 2017.

Les også: Tett i tett på møte om Smestad-fortetting


Her er Høyres begrunnelse og vedtak:

Oslo er en by i utvikling og vekst, og bydel Ullern er ikke noe unntak. Bydelen har gradvis vært gjennom en fortetning og urbanisering, og står også nå overfor en rekke viktige utviklingsprosjekter. Smestad er et slikt område. Smestad er et høyt verdsatt og attraktivt boligområde i bydel Ullern, preget av småhusbebyggelse og grønne lommer, og har også nærhet til sosial infrastruktur, sentrum, kvalitative nærmiljøer og kort vei til flere attraktive rekreasjonsmuligheter i Oslo. Smestad er også et kollektivt knutepunkt med T-bane, flybuss og rutebusser, og preget av høy trafikk-gjennomstrømning med Smestad-krysset som forbinder Skøyen, Holmenkollen, Røa og Majorstua med ring 3.

Det er viktig å finne en harmonisk og miljømessig balanse mellom å bevare gamle, attraktive villa – og bomiljøer, samtidig som man tilrettelegger for nye boliger og en mer modernisert infrastruktur i tilknytning til trafikknutepunkter. Smestad kan under gitte forutsetninger være egnet for økt urbanisering og fortetning. Men en slik utvikling må skje i nært samarbeid med lokalbefolkningen, lokalpolitikere i bydelen og Oslos sentrale politikere og byplanmyndigheter.

Les også: Skolene i Oslo vest er best - men hvilke er aller best?

Ullern Høyre har vedtatt:

• At det i nært samarbeid med bydelen og den lokale befolkning utarbeides og politisk vedtas en helhetlig områdeplan for Smestad før en fortetning finner sted. Enkeltvedtak, med hjemmel i såkalte byplangrep, må her ikke finne sted. Planen må ta hensyn til eksisterende bebyggelse, samtidig som det åpnes for fortetting på klart definerte steder.

• At det utvikles og vedtas en trafikkplan som en del av områdeplanen for å sikre trygg ferdsel. En slik trafikkplan må inkludere en betydelig utbedring og opprusting av Smestad-krysset.

• At det parallelt utvikles og vedtas planer for en robust sosial infrastruktur som tar høyde for økt behov for skoleplasser, sykehjemsplasser og barnehager.

• At det utarbeides utbyggingsavtaler med utbyggere i området. Utbyggere må være med å finansiere utbedring og opprustning av Smestad-krysset og sosial infrastruktur. Rekkefølgebestemmelsene må sikre gjennomføring av trafikksikringstiltak før utbygging starter.

• At fortetning kun konsentreres rundt T-banestasjonen innen en radius på 100 meter begrenset av utviklingsområdet. For øvrig i området gjelder vedtatt Småhusplan.

• At Småhusplanen for bydelen ivaretas best mulig slik at utbyggingen på Smestad ivaretar områdets grønne områder. Disse er en viktig kvalitet i et godt bymiljø. Småhusområdene på Smestad representerer et viktig boligmangfold, og sikrer valgmuligheter for boligkjøpere, særlig for barnefamilier, som ønsker å bo i disse småhusområdene.

• At det utvikles nye boligområder med kvalitet for å sikre gode lys og solforhold til både nye og gamle boliger. Det må derfor være samsvar mellom tetthet og høyde mellom bygningene.

• At boligbyggingen må være variert for å sikre en balansert befolkningssammensetning. Et ensidig behov for kvantitativ boligbygging må ikke gå på bekostning av gode, romslige barnevennlige boliger.

• At eldre boliger som er på gul liste tas vare på og ikke rives som en følge av økt fortetning på Smestad.

• At ekspropriering av eiendom utelukkes.

LES OGSÅ: Aktivitetsskolen på Lilleaker samlet penger til hjemløs julefeiring

Neste stasjon: Tryvann

Ingen mindreårige flyktninger til Montebello

Bydel Ullern fikk bot for omsorgssvikt etter at eldre kvinne døde

– Helt Fleksnes på Hovseter

Ingen respekterer fartsgrensen

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse