ANNONSE
Annonse

Vil beskytte barna på skolevei

30-sone: Vanskelig å oppfatte rett etter krysset fra Sørkedalsveien. Fra venstre Stig Øydna Kvarsnes med sønnen Casper, Alf Ph. Bjercke, Camilla Wilhelmsen med hunden Tommy og Pia Farstad von Hall. Foto: Vidar Bakken

Nå vil politikere i rådhuset ta tak i trafikksituasjonen i Ostadalsveien på Røa. Skolebarn på vei til Huseby skole skal sikres.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 10.03.2017 kl 10:32

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RØA: I april sto Stig Øydna Kvarsnes frem i Akersposten og redegjorde for trafikksituasjonen i Ostadalsveien og hvilke utfordringer skolebarn og andre sto overfor. I den forbindelse hadde han foreslått en rekke trafikksikringstiltak overfor Bymiljøetaten i Oslo kommune, men ingen av disse fikk han gjennomslag for hos etaten.

Les hele saken her: - Har opplevd å bli forbikjørt i 30-sone

Ingen forpliktelser

Siden har bystyret vedtatt utbygging i Aslakveien med flere hundre nye leiligheter med dertil økende trafikk og flere barn involvert i trafikkbildet. I den forbindelse ble det også flertall for at byrådet ble forpliktet til å gjennomføre en vurdering av en rekke tiltak for å sikre skolebarna, men ingen forpliktende tiltak.

I vedtaket heter det blant annet: «Bystyret ber byrådet orientere bystyret om trafikksikkerheten for skoleelever i Aslakveien, Ostadalsveien, Porfyrveien og lokalveiene i området. Orienteringen sendes bystyret gjennom et notat. I sammenheng med dette skal tiltak som trygger skoleelevene vurderes. Byrådet bes involvere de berørte FAUene. Det skal også vurderes om det skal etableres miljøgater eller fartsreduserende tiltak i disse gatene.»

Verken Kvarsnes eller FAU ved Huseby skole, representert ved Alf Ph. Bjercke, har ikke fått noen form for henvendelse etter vedtaket i juni. Det mener de ikke er holdbart og ba om et møte med byutviklingskomiteen i rådhuset. Her ga de uttrykk for at det måtte settes i gang strakstiltak for å sikre skoleveien. Ulike forslag til tiltak ble presentert.

FAU bekymret

Akersposten møtte Kvarsnes og Bjercke i Ostadalsveien sammen med nestleder i byutviklingskomiteen, Camilla Wilhelmsen (Frp) og Høyres gruppeleder i komiteen, Pia Farstad von Hall.

– FAU støtter fullt ut det Stig poengterte i rådhuset. Vi er veldig bekymret for at det skal oppstå ulykker i denne veien før det blir iverksatt tiltak. Slik vi ser det er det mange huller i Bymiljøetatens argumenter for ikke å gjøre noe for å skape sikrere forhold. Det har gått liv her tidligere under forbikjøring. Dette er en bred, rett vei som innbyr til fart. Det skjer stadig vekk forbikjøringer i denne veien, blant annet fordi mange ikke oppfatter at det er 30-kilometer sone i hele dette området. Vi trenger sikkerhet i dag og ikke i morgen, sier Bjercke.

30-skilt i hele området

Mens vi står der peker Kvarsnes på passerende bil.

– Den bilen holder minst 50 kilometer i timen. Der kan godt være bevisst brudd på fartsgrensen eller så har han ikke sett soneskiltet som står her. Vi mener at mange ikke ser skiltet under T-banebroen, rett etter å ha svingt av fra Sørkedalsveien. Vi har bedt om at hele området skal skiltes med 30-skilt i tillegg til andre fartsreduserende tiltak. Det ønsker som sagt ikke Bymiljøetaten å gjøre noe med. De har tidligere svart: «Når et ”30-sone” skilt er passert, gjelder fartsgrensen på 30 km/t helt til man passerer skilt 368 ”Slutt på fartsgrensesone”. Det er ikke tillatt å supplere med flere fartsskilt inne i en fartsgrensesone.»

STOR TRAFIKK OG BRED VEI: Her er hastigheten høy og bekymrer foreldre og politikere. Foto: Vidar Bakken


– Jeg har siden gjort etaten oppmerksom på Statens Vegvesen «Normaler for vegskilt»: «Ingen bolig innenfor sonen bør ha lengre kjøreavstand enn 800 m langs den mest hensiktsmessige veg ut av sonen.» I og med at Ostadalsveien er mer enn 1000 meter lang, så mener at alle veier i området kan skiltes med 30 kilometer i timen, sier Kvarsnes.

Politikere krever strakstiltak

– Før vi så oppslaget i Akersposten, visste vi ikke om forholdene i Ostadalsveien eller at Bymiljøetaten hadde sagt nei til fartsreduserende tiltak. Vi ser nå at det må settes i gang tiltak, uavhengig av den økte utbyggingen i Aslakveien, sier Wilhelmsen.

– I forbindelse med byggesaken i Aslakveien la vi frem et mye mer forpliktende forslag, som eksplisitt sa at det skulle settes i gang arbeide med sikringstiltak i samarbeid med blant annet FAU ved skolene. Dette fikk Frp, Høyre og Venstre ikke flertall for. Overraskende nok stemte også MDG imot forslaget. Derfor ble også det endelige vedtaket ullent.

– Vi ser nå at det kreves strakstiltak. Dette er et område under utvikling hvor trafikkproblemene er identifisert. Gjerdet mot Sørkedalsveien må forlenges. Skilting og for eksempel innsnevring av veien er tiltak som er enkle å gjennomføre og som ikke koster masse penger. I neste møte i Byutviklingskomiteen vil vi komme med nye forslag som skal sikre skoleveien, sier Farstad von Hall.

– Vi hadde uansett forventet at byrådet ville ta kontakt med FAU før skolestart, slik at arbeidet kunne kommet i gang. Det er skuffende, sier Wilhelmsen.

Statens vegvesen anbefaler lysregulering

Kvarsnes viser til Bymiljøetatens svar med hensyn til ønsket om to lysregulerte fotgjengerfelt i nedre del av Ostadalsveien: «I Ostadalsveien oppfylles ikke kriteriene for oppsett av signalanlegg. For at et signalanlegg skal fungere må både fotgjengere og kjørende respektere signalene (ikke gå og kjøre mot rødt). I veier med en trafikkmengde som Ostadalsveien er det vanskelig å oppnå tilstrekkelig respekt for rødt lys. Et signalanlegg som i liten grad respekteres kan ha en negativ trafikksikkerhetsmessig betydning. Signalregulering av gangfeltet er derfor ikke aktuelt i dette tilfellet.»

– Statens Vegvesen «Håndbok for kryssingssteder for gående» står det: «ÅDT = mer enn 4.000 og maks gående på 20 personer i makstimen, da anbefales: «Gangfelt som del av et signalregulert kryss»». ÅDT i Ostadalsveien i dag er 4.200 og etter utbygging i Aslakveien 4.500. Det ligger til rette for å etablere lysregulert gangfelt, sier Kvarsnes.

I tillegg til Kvarsnes forslag om 30-skilting, innsnevring av veien, lysregulering og sikring med forlenget gjerde mot Sørkedalsveien inngår opparbeidelse av sykkelfelt, fartshumper tilpasset 30 kilometer i timen og fortau på begge sider av veien under T-banebroen, samt fortau i Porfyrveien.

– Nå håper jeg politikerne i rådhuset ser alvoret og vedtar strakstiltak i barnas skolevei, sier Kvarsnes.

Les også: - Har opplevd å bli forbikjørt i 30-sone

Ønsker du å motta Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost? Meld deg på her!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse