Utbygger i strupen på aksjonsgruppen på Smestad

ENIGE: I området mellom Priorveien og Konventveien er visstnok mange grunneierne pragmatiske til vedtaket om områdeutvikling, i følge de to representantene for grunneierforumet. Foto: Vidar Bakken

En boligutvikler med eierinteresser i Smestad-området, kommer med sterke påstander mot aksjonsgruppen "Stopp raseringen av Smestad".

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.04.2017 kl 09:35

Akersposten
Akersposten Media

SMESTAD: To representanter for grunneierforumet som deltar i den opprettede samspillgruppen for Smestad i regi av Plan- og bygningsetaten, har kommet med et usedvanlig innspill til ledende politikere i rådhuset og byrådsavdeling for byutvikling. Den ene av disse har store eierinteresser i et boligutviklingsselskap. Akersposten har valgt å holde de to representantene anonyme.

Utenfor eller innenfor?

Akersposten fanget opp en mail fra disse to, som er blitt registrert i postjournalen i byrådsavdeling for byutvikling. Mailen har gått til nestleder i byutviklingskomiteen Camilla Wilhelmsen (Frp), Venstres representant i komiteen Espen Ophaug, Høyres representant i komiteen Pia Farstad von Hall, leder av komiteen Victoria Marie Evensen og byrådssekretær Rasmus Raabo Reinvang og starter med «Hei Camilla, Espen, Pia, Victoria og Rasmus».

Her står det blant annet at formann i nabogruppen «Stopp raseringen av Smestad» og en stor andel av Facebook-gruppen bor utenfor utbyggingsområdet på Smestad.

Nabogruppen har to ledere, hvor den ene bor sentralt i det området som skal bygges ut, mens den andre bor helt inntil området og dermed blir vesentlig rammet av en eventuell blokkbebyggelse. Aksjonsgruppen har ikke lagt skjul på at Facebook-gruppen er sammensatt av beboere både innenfor, i randsonen og utenfor randsonen. De sier i en mail til de samme politiske representantene at de aktive medlemmene i all hovedsak er bosatt innenfor området.

93 prosent?

De to grunneierrepresentantene sier i sin mail at aksjonsgruppen har fremsatt påstanden at 93 prosent av grunneierne er imot utbygging. «Vi vil klart si ifra at dette er direkte feil opplysninger. Det er vår erfaring at det innenfor utviklingsområdet er maksimalt 10% som er totalt negative til utbygging», skriver de videre.

Aksjonsgruppen svarer at de aldri har hevdet at 93 prosent av grunneierne er imot utbygging. «Det vi har opplyst om er at vår kartleggingsundersøkelse viser at 93 prosent av de som har besvart undersøkelsen ønsker en sterk begrensning i utviklingen av Smestad.»

Flere påstander

Videre skriver de to representantene for grunneierforumet i mailen:

«Det store flertallet av grunneierne forholder seg pragmatisk til et lovlig fattet bystyrevedtak. Det er storartet å bo i enebolig på Smestad, men vi forstår samtidig at det er mange gode grunner til en tettere utbygging på Smestad. Det verste alternativet for grunneierne, er trolig en fortsatt eplehageutbygging. Det vil kunne ødelegge villa- og grøntpreget i området uten å tilføre andre bykvaliteter. Da vil der være bedre med en helhetlig byutvikling. Smestad kan åpenbart bli en trivelig stasjonsby i byen, men da kreves det langt mer helhetlige grep enn en tilfeldig eplehageutbygging, som i dag.

Undertegnede og NN er grunneiere og representerer ca 20 eiendommer i kvartalet mellom Priorveien og Konventveien. Alle våre naboer har gitt uttrykk for at de er pragmatiske til vedtaket om områdeutvikling. Grunneierne i nabolaget ønsker å samarbeide om å få informasjon om den kommende planprosessen, og om gode løsninger for den enkelte grunneier og for området totalt sett.

Vi har vært i kontakt med flere store og seriøse utbygger som selvsagt støtter oss i ønsket om å stå sammen. Det gjør det også enklere for en utbygger å bidra konstruktivt opp mot kommunens mål om å få bygget flere boliger, og opp mot målet om en helhetlig stedsutvikling rundt stasjoner og knutepunkt. Her vil altså naboene bidra på en konstruktiv måte til et best mulig resultat både for den enkelte grunneier, for området og for kommunen.

Det er viktig at vi får frem at det at det brede flertall med grunneiere på Smestad som inngår konstruktiv samarbeide om vedtaket, og at dere ikke må forledes feilaktig av ”Stopp raseringen av Smestad” uttalelser.

NN og jeg sitter i grunneierforumet som PBE har etablert for å bidra til aktiv medvirkning fra berørte grunneiere på Smestad. Vi har en tett dialog mellom alle grunneiere i området.

Vi ser frem til videre samarbeide og takker for engasjementet med å utvikle sentrumsnære områder til gode miljømessige bomiljøer.»

Egen vinnings skyld

Aksjonsgruppen imøtegår påstandene i mailen til de samme politikerne:

«I e-posten påstås det at «…det store flertallet av grunneierne forholder seg pragmatisk til et lovlig fattet bystyrevedtak», «at det er maksimalt 10% som er totalt negative til utbygging» og «Vi har en tett dialog mellom alle grunneiere i området». Påstandene er verken dokumentert eller riktige. Vårt klare inntrykk er at mange aksepterer at området utvikles, men ikke på en måte som truer bomiljøet.

Det er heller ikke riktig at alle deltakerne i grunneierforumet som NN og NN leder er «pragmatiske til vedtaket om områdeutvikling». Flere er opptatt av at utviklingen ikke må true bomiljøet.

Bakgrunnen for at NN går så sterkt ut, skyldes antagelig at han har investert i en eiendom innenfor utviklingsområdet som han ønsker å utvikle mest mulig. Han har derfor sterke personlige økonomiske interesser i å arbeide for en sterk utbygging av hele området. Å ofre et helt nabolag med 450 husstander, og et historisk og kulturelt verneverdig område for egen vinnings skyld, tar vi sterk avstand fra (se også rapportene fra Byantikvaren og Fortidsminneforeningen).»

Les også:

Bevisførsel i tåkeheimen i ytre vest

Fortetting, ikke rasering

Bevaring av Smestad

Åpner for å ta boligområder ut av småhusplanen

– Skandaløst at politikerne bestemmer at et bomiljø skal raseres

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse