Truer med å stoppe Skanskas utbyggingsplan

I STRID MED REGULERING: For høyt og for tett og i strid med reguleringsplanen for Røa mener Plan- og bygningsetaten. Skisse: Link Arkitektur

Plan- og bygningsetaten truer med å stoppe Skanskas planer for utbygging på Røa, om de ikke holder seg til reguleringsplanen som gjelder for området.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.02.2018 kl 16:26

Akersposten
Akersposten Media

RØA: For høyt og for tett, og i strid med gjeldende reguleringsplan med hensyn til krav til grøntarealer, utforming av ny bebyggelse, bevaring av bebyggelse og utforming av torg, mener Plan- og bygningsetaten (PBE). Hvis Skanska går videre med plansaken, vurderer etaten å stoppe planinitiativet.

Hva vil Skanska gjøre nå? Svaret får du lenger nede i saken.

Les også: - Jeg kommer aldri til å selge

PBEs konklusjon

Plan- og bygningsetaten konkluderer i sin område- og prosessavklaring:

Det juridisk bindende plankartet i Kommuneplan 2015 viser at planområdet er avsatt til eksisterende bebyggelse og anlegg. For området gjelder derfor Røaplanen som ble vedtatt av bystyret i 2004 og som regulerer området til bymessig utbygging med blandet arealbruk og med en stor andel boliger. Eiendommen nærmest selve Røakrysset er regulert til spesialområde bevaring. De øvrige eiendommene innenfor innsendt planinitiativ er regulert til bebyggelse med inntil tre etasjer + toppetasje, samt muligheter for en underetasje mot Griniveien. Maksimal tomteutnyttelse er 45 % BRA. Røaplanen stiller omfattende krav til hvordan ny utbygging skal sikre bymessige kvaliteter og Røas karakter, skala og identitet.

Plan- og bygningsetaten mener at Røaplanen skal opprettholdes.

  • Innsendt planinitiativ viser en bebyggelse som i stor grad bryter med de ytre rammene som gjelder for Røaområdet. Det er positivt at området utbygges med flere boliger, men dette må ikke skje på bekostning av det å utvikle Røa sentrumsområde med bymessighet, byggehøyder og stedsidentitet. Vi mener at kravene i Røaplanen vil sikre disse kvalitetene.
  • Plan- og bygningsetaten kan ikke anbefale innsendte forslag til byggehøyder fordi de er vesentlig i strid med kravene i området regulert til spesialområde bevaring og gjeldende plans rammer for maksimale høyder. Innsendt planinitiativ er i strid med kravene i gjeldende plan om utforming mot torg, krav til uteareal og utforming av ny bebyggelse. Vi anbefaler at utbygging innenfor planområdet forholder seg til gjeldende reguleringsplan, Røaplanen fra 2004. Det betyr også at utbygging kan behandles direkte som søknad om rammetillatelse.
  • Dersom forslagstiller går videre med plansaken, vil Plan- og bygningsetaten vurdere å stoppe planinitiativet, jfr pbl § 12-8.

Les også: Bydelsutvalget sier nei til Skanskas planer

Skanska svarer

Vi spurte prosjektsjef i Skanska, Oddvar Svartdal, om følgende per mail:

"PBE har konkludert med: "Plan- og bygningsetaten mener at Røaplanen fortsatt bør gjelde for området og anmoder forslagsstiller om å utvikle området basert på dagens regulering. Slik utbygging kan behandles som byggesak. Dersom forslagsstiller ikke følger anbefalingen, vil Plan- og bygningsetaten vurdere å stoppe planinitiativet, jfr pbl § 12-8."

Hvilke konsekvenser får dette for arbeidet med Skanskas planer for utvikling av planområdet?"

Svartdal svarer per mail:

"Vi har i dag vært i møte med PBE, der bakgrunnen for denne konklusjonen og drøfting av den videre prosess stod på agendaen. Etaten har med sin konklusjon ikke stoppet planinitiativet, men de er tydelige i sin vurdering av at våre skisser i for stor grad bryter med gjeldende reguleringsplan fra 2004. Vi oppfattet møtet som oppklarende og konstruktivt, og vi vil nå drøfte tilbakemeldingene fra etaten internt."

Les også:

- Bruker villaveier for å gjennomføre et umulig prosjekt

DEBATT: «Utbyggere er gribber og redskap for politikernes måloppnåelse»

Husebyplatået: Fra 19 til 12 etasjer

Byantikvaren i sterk motsetning til Skanskas ekspertise

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse