Strømtunnel fra Smestad til Sogn får konsekvenser for Ullern og Vestre Aker

I FØRSTE OMGANG: Kartet viser kun konsekvensene av det forberedende arbeidet og tilrettelegging for det omfattende anleggsarbeidet som kommer. Skisse: Statnett

Det skal bygges ny tunnel mellom Smestad og Sogn for de nye strømkablene som skal sikre strømforsyningen i Oslo. Samtidig kommer det ny fjellhall på Smestad. Det får konsekvenser for bydelene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.01.2017 kl 11:54

Akersposten
Akersposten Media

OSLO VEST: Snart starter det forberedende arbeidet med å fornye det gamle strømnettet. Det får betydelige konsekvenser for bydelene Ullern og Vestre Aker når ny tunnel for strømkabler skal bygges mellom Smestad og Sogn. Samtidig skal det bygges en ny fjellhall i forbindelse med Smestad transformatorstasjon.

I dag, onsdag 11. januar, avholder Statnett informasjonsmøte om konsekvensene av det forberedende arbeidet til det omfattende prosjektet. Møtet avholdes i Skøyen kirke og starter klokken 18.00.

Statnett har sendt Akersposten følgende informasjon om hva dette møtet vil fokusere på:

Gamle anlegg må fornyes

Strømkablene mellom Smestad og Sogn i Oslo er gamle. Dagens kabler som er fra 1955 og 1977 nærmer seg teknisk levealder, og kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp. Siden 1990 har strømforbruket økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke fremover som følge av befolkningsvekst og nytt forbruk. For å sikre strømforsyningen i Stor-Oslo i årene som kommer, er det viktig å få skiftet ut disse strømkablene og oppgradere Smestad transformatorstasjon. Dette må skje uavhengig av hvor mye strømforbruket øker. Å fornye Oslos gamle strømnett er nødvendig for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og klimaløsninger.

Har fått konsesjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga Statnett 22. september 2016 tillatelse til å bygge en ny 420 kV kabelforbindelse i tunnel mellom Smestad og Sogn, samt nytt 420 kV koblingsanlegg i ny fjellhall i Smestad transformatorstasjon. Det har kommet inn klager på vedtaket, og det er Olje- og energidepartementet (OED) som er ankeinstans og derfor behandler saken videre. Hvor lang tid OED vil bruke på å behandle klagene vet vi ikke. Klagene dreier seg i hovedsak om hvilken trasé tunnelen skal følge, ikke hvorvidt tunnelen skal bygges eller ikke. Statnett planlegger å gå i gang med forberedende arbeider ved Makrellbekken, som må gjennomføres uavhengig av utfallet av klagebehandlingen i OED.

Statnett planlegger forberedende arbeider

Statnett planlegger første halvår 2017 forberedende arbeidene i området mellom Ullernschaussen og aktivitetsparken langs Makrellbekken. De forberedende arbeidene er midlertidige tiltak som vil fjernes når anleggsperioden er ferdig. Tiltakene skal legge til rette for sikker trafikkavvikling, gjøre tiltak som reduserer viftestøy og legge til rette for bygging av tunnel mellom Smestad-Sogn og ny fjellhall. Aktivitetene består av:

1. Tilrettelegging for sikker trafikkavvikling:

Etablering av midlertidig gang- og sykkelvei på østsiden av Makrellbekken

Etablering av midlertidig gang- og sykkelvei mot gjenbruksstasjonen

Etablering av midlertidig gangkulvert for å skille gang- og sykkelvei og anleggstrafikk

Etablering av fysisk skille mellom anleggs­vei og gang- og sykkelvei fra dagens portal, omtalt som “Kinaporten”, og inn til aktivitetsparken

Omlegging av gang- og sykkelsti til østsiden av Makrellbekken og fysisk skille mellom anleggsvei og gående. Dette er tiltak som skal bidra til at anleggsperioden i forbindelse med hovedarbeidene blir sikrere for omgivelsene.

Arbeidene vil medføre noe graving og anleggstrafikk nederst i Makrellbekken og ut av området via Ullernchausséen og Smestadlokket. Dette må gjøres for at vi kan få lagt til rette for sikker trafikkavvikling og støyredusering.

2. Tiltak som reduserer viftestøy:

Etablering av støyskjerm på oversiden/ toppen av “Kinaporten” – mot Husebybakken 17-19
Statnett vil stille krav overfor entreprenør om at støy fra anleggsarbeidet ikke skal overstige de anbefalte nivåene for anleggsvirksomhet i Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune. Det er nødvendig å etablere vifter ut av "Kinaporten", som skal sikre kjøling av eksisterende anlegg på Smestad stasjon. For å redusere støyen, vil vi etablere en egen støyskjerm på toppen av "Kinaporten". Når skjermen er på plass vil støyen være under grenseverdiene i støyforskriften.

3. Annen tilrettelegging:

Etablering av trasé for vann og avløp på østsiden av Makrellbekken.
Utvidelse av eksisterende adkomstvei inn “Kinaporten”, og videre opp mot Huseby- bakken aktivitetspark.
Etablering av vifter for å sørge for kjøling av eksisterende transformatorstasjon under byggeperioden
Det skal settes opp anleggsgjerder rundt alle anleggsområder
Vi vil stille krav til entreprenør mht. hva de kan gjøre med terrenget, eksempelvis for å unngå spredning av svartelistearter etc.

MTA

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) skal godkjennes av NVE før de forberedende arbeidene kan starte.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse