– Småhusområdene raseres!

LILLEVEIEN: Kjell Fr. Jacobsen og Bjørn Brenna mener at tomten i bakgrunnen skal bygges ut i henhold til bestemmelsene i Småhusplanen, blant annet uten flate tak. Foto: Vidar Bakken

Snart kommer reguleringsplanene for områder med kollektivknutepunkter og stasjonsnærhet. Dette vil ramme flere småhusområder hardt, men hva med egenarten for de småhusområdene som består?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.04.2016 kl 08:50

Akersposten
Akersposten Media

OSLO VEST/RØA: Det er uenighet mellom forvarere av småhusområdene og utbyggere når det gjelder tolkning av bestemmelsene i Småhusplanen.

– Jeg er forskrekket over utviklingen i småhusområdene, sier leder av Utvalget for Harmonisk Fortetting i småhusområdene (UHF), Kjell Fr. Jacobsen.

– Vi i UHF har, med idealistisk bakgrunn, i 13 år jobbet for at Oslo skal bevare sitt særpreg i småhusområdene og at fortetting må skje med hensyn til den eksisterende bebyggelsen. Vi har hatt mange kamper og brukt mye tid for å opplyse byens politikere om dette. Vi har forsøkt å få forståelse for at vi må ha et klart regelverk som ivaretar dette.

– Og viktigst av alt er at regelverket må være så klart at folk flest skjønner hva reglene er. Slike saker som tidligere omtalt i Vækerøveien, er helt uforståelige for folk flest, når Plan- og bygningsetaten etter vår mening ikke forholder seg til sitt eget regelverk. Vil det samme skje her i Lilleveien, spør Jacobsen.

– Mister særpreget

Det planlegges et nytt byggeprosjekt med to boliger i en eplehage i Lilleveien på Røa, med blant annet flate tak og takterrasser.

– Vi mener at det tidligere prosjektet i Vækerøveien bryter med Småhusplanens krav om tilpasning til nærområde, ved å hevde at området er helt uensartet. Man trekker inn boliger som ligger utenfor nærområdet. At nærområdet skal ha avgjørende betydning er klart spesifisert i Småhusplanen, som er gjeldende reguleringsplan for området, sier Jacobsen.

Se bildet større

VÆKERØVEIEN: I strid med småhusplanen mener Kjell Fr. Jacobsen. Foto: Privat

– Byggestilen i de nye byggene i Vækerøveien, samt flere andre steder, harmonerer overhode ikke med byggestilen ellers i nærområdet. Noe den skal gjøre i følge Småhusplanen. Nå er vi redd for at det samme kan skje her i Lilleveien, med ny bebyggelse som igjen bryter tvert med omkringliggende bebyggelse. Så kan dette igjen bli referanse for senere nybygg. På denne måten forsvinner intensjonene i småhusplanen og småhusområdenes særpreg blir over tid rasert, sier Jacobsen.

Se bildet større

SETT FRA LILLEVEIEN: Naboene mener at byggene på skisse med flate tak og takterrasse bryter med områdets egenart og bestemmelsene i Småhusplanen, som er gjeldende regulering. Skisse: Søren Yran AS

Naboprotester

Naboene har protestert mot utbyggingen i Lilleveien, etter å ha mottatt nabovarsel. Bjørn Brenna er en av disse.

– Vi er fullstendig klar over behovet for utbygging i eplehager, men forutsetter at utbygger forholder seg til småhusplanen. Vi har protestert mot en rekke forhold som gjelder alt fra dispensasjon til avstand fra vei til bevaring av vegetasjon og utforming av bebyggelse. Småhusplanen sier at tiltak innenfor nærområder med enhetlig bebyggelsesstruktur skal videreføre denne, og det legger klare begrensninger for hva som kan bygges.

– Igjen ser vi at en utbygger vil bygge boliger med flatt tak og terrasse på toppen, noe man ikke finner ellers i dette området. Her har for eksempel alle boliger saltak og det kommer klart frem i småhusplanen at ny bebyggelse må forholde seg til dette, sier Brenna.

Reguleringsplanen

Reguleringsplanen sier at nye tiltak på en harmonisk måte skal opprettholde nærområdets bygningsmessige og byplanmessige karakter. Nye tiltak skal sikre kvalitet i utformingen både i forhold til eksisterende bebyggelse i nærområdet og i selve det nye tiltaket.Ved etablering av ny bebyggelse eller endring av eksisterende bebyggelse skal nye bygninger ha en størrelse / volum tilsvarende nærområdets eksisterende bebyggelse. Nye bygninger, eller andre tiltak, skal gjennom sin høyde, lengde, grunnflate, takform og materialbruk samspille med eksisterende bygninger og terreng i nærområdet. I områder med i hovedsak ensartet bebyggelse skal kravet til tilpasning til eksisterende bebyggelse tillegges særlig vekt. I Småhusplanens § 7 Utforming av bebyggelse står det også at i nærområder med i hovedsak ensartet bebyggelse skal alle ovennevnte formingsfaktorer hentes fra eksisterende bebyggelse.

– I uensartet bebyggelse, som er et skjønnsspørsmål når det gjelder vurderingen av dette, kan det forekomme avvikende takform eller materialbruk. I dette tilfellet mener vi at PBE må forholde seg til at det i dette området er ensartet bebyggelse, sier Jacobsen.

Arkitektens kommentar

Søren Yran er arkitekten som har sendt nabovarsel i Lilleveien. Han ønsker at hans kommentar gjengis i sin helhet:

"Slik Plan&Bygg praktiserer tolkning av småhusplanens bestemmelser pleier de å kreve at flertallet av formingsfaktorer skal hentes fre eksisterende bebyggelse. Takform og/ eller materialbruk skal være ett av elementene i hht reguleringsbestemmelsenes §7. Slik åpner planbestemmelser for at man kan ha en annen takform enn nabobebyggelsen dersom dersom tiltaket f.eks har samme materialbruk.

I områder med variert småhusbebyggelse, der form, plassering, volum osv varierer regnes dette området ikke som en homogen struktur. Flate tak er tidstypisk funksjonell form som blandt annet gir mulighet for «grønne» tak som også absorberer vann og fordrøyer føring av overvann til terreng.

På bakgrunn av de ovennevnte faktorer kombinert med et moderne arkitektonisk uttrykk mener jeg det er fullt forsvarlig å anbefale flate tak på nye boliger i dette området, og minner om at tidligere nabovarslede tiltak er trukket, og det vil bli utsendt nytt nabovarsel med omprosjektert tiltak tre eneboliger når dette er klart."

Ønsker du å motta Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost? Meld deg på her!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

Flere nyheter på Akersposten.no:

Med hjertet i halsen på skolevei på Vinderen

Gir blanke i russeknuter – ruller heller med foreldrene

Foreldrenes gave til vennskap på Bestum skole
Ullerntunet: – Hva var det vi sa?

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse