«Skøyen – fra trafikalt knutepunkt til et grønt bysenter»

Fremtidige Skøyen torg? Områdereguleringsplanen for Skøyen-området er ute til høring.

«Skøyen: fra trafikalt knutepunkt til et grønt bysenter i Fjordbyen vest» er tittel på Plan- og bygningsetatens forslag til områdereguelring av Skøyen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.06.2017 kl 09:35

Akersposten
Akersposten Media

SKØYEN: Mandag 12. juni kunngjør Plan- og bygningsetaten forslag til områderegulering for Skøyen til offentlig ettersyn, og du kan komme med kommentarer og innspill fram til 4. september.

Skøyen er et utviklingsområde som skal vokse mye. Nå kommer en helhetlig, ny plan for området.

– Dette er en formalisering av byplangrepet som ble presentert i 2015. Det er en omfattende plan med en ny bymessighet i Oslo. Vi ønsker å høre dine synspunkter, sier direktør Ellen S. de Vibe i Plan- og bygningsetaten.

LES OGSÅ: Dette er nye Skøyen

Si din mening på åpent møte

Hun forteller at alle kan følge saken i etatens åpne innsynsløsning fra lørdag 10. juni.

– Jeg vil anbefale alle å abonnere på denne reguleringen. Det er også mulig å abonnere på andre plan- og byggesaker i nærområdet for å holde seg oppdatert. Vi vil ha dine innspill. Bruk «Si din mening» på nettsidene til kommunen! Og ikke minst, kom på det åpne møtet torsdag 24. august, oppfordrer de Vibe i en pressemelding fra etaten.

Her er resten av pressemeldingen:

Nye muligheter for Skøyen

Fornebubanen forsterker Skøyens muligheter til å bli et byområde med gode bymessige kvaliteter. Nå har Oslo kommune laget et forslag til byplanrammer for den fysiske utviklingen av Skøyen-området.

Forslaget viser hvordan Skøyen kan bindes bedre sammen internt og med områdene rundt, og skape en god bymessig karakter og byliv blant annet gjennom

• å utvikle et nytt, forsterket kollektivknutepunkt med trikk, buss, tog og T-bane

• å fortette med plass til flere nye boliger (mellom 5600-6900 leiligheter)

• å utvikle nye, grønne torg og møteplasser og parker

• å forlenge Havnepromenaden og å gjenåpne flere elver og bekker i området

• å gjøre Skøyen til et grønnere, mer bymessig sentrumsområde med gode bokvaliteter og et godt og variert hverdagstilbud, en flerfunksjonell 24-timers by

Nytt, forsterket kollektivknutepunkt

Forslaget legger opp til at all økningen i persontransport kan tas med kollektivtransport, sykkel eller gange. Kollektivknutepunktet Skøyen skal styrkes for å oppnå god overgang mellom tog, buss, trikk og den kommende Fornebubanen til Lysaker – Fornebu og til Majorstuen. På sikt ønskes E18 lagt i tunnel, eller ombygget til by-boulevard.

– Det er positivt at Skøyen vokser siden beboere og arbeidstakere her kan basere hverdagen på grønne transportformer. Skøyen er raskt på vei til å bli et av Norges største kollektivknutepunkt. Skøyen er populært, det er mange initiativer der, og området blir senteret for Fjordbyen vest. Dette må vi ha en god plan for, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Fortetting og flere nye boliger

Planen foreslår mange nye boliger, mellom 5600 og 6900 nye boliger avhengig av leilighetsstørrelser. Nye boligområder, sammen med nye og varierte publikumsrettede funksjoner på gateplanet, vil bidra til å skape attraktive byrom og en mer levende og bymessig by.

Havnepromenaden forlenges og elver og bekker utbedres og gjenåpnes Skøyen skal igjen knyttes til fjorden. Dagens havnepromenade som strekker seg fra Kongshavn i sørøst til innerst i Frognerkilen i vest, forlenges vestover mot Bestumkilen med en større park på Sjølyst.

– Planen åpner Skøyen mot fjorden, og rydder opp i de mange barrierene som er der i dag, som vil gjøre det mye bedre for gående og syklende. Ut over å legge til rette for flere boliger og mer næring, så legger planen særlig vekt på å få på plass gode plasser og parker. Skøyen ligger flott til innerst i Bestumkilen, og området skal åpnes opp mot fjorden og samtidig som vi skal ha grønne forbindelser innover i byen mot bl.a. Smestad og Frognerparken, og også mot Bygdøy. Grønne forbindelser langs Hoffselva og Frognerelven skal utbedres og flere elve- og bekkestrekninger skal gjenåpnes.

Planen legger opp til at båtopplaget flyttes vestover i Bestumkilen til Sollerud/Lysaker, men robanen opprettholdes.

Det blir flere nye, grønne torg, møteplasser og parker

Planen legger til rette for flere større torg og møteplasser og parker. 61,7 dekar (617 000 m2 BRA) med nye torg, og omtrent 52 dekar (520 000 m2 BRA) med ny grønnstruktur og parker.

Hvorfor trenger vi en områderegulering for Skøyen?

Oslo vokser og Skøyen er i sterk vekst og endring. Skøyen ligger mellom Frognerparken, Bygdøy og fjorden, og er i dag preget av kraftige barrierer fra jernbane og hovedveier og store, grå flater. Mange forskjellige aktører ønsker hver for seg å bygge ut i området. En områderegulering vil gjøre det lettere å vurdere alle enkeltplaner i en større og helhetlig sammenheng. Det vil kunne bidra til å sikre en god, framtidsrettet, forutsigbar og helhetlig utvikling av Skøyen-området.

Hva viser områdereguleringen? Ambisjonen er å utvikle Skøyen-området til et sted med flere nye tilbud, en tettere 24-timers by som åpner seg mot og møter fjorden. Planen legger opp til mange nye boliger og cirka 10 700 nye arbeidsplasser i hele området, og større byggehøyder og utnyttelse av tomter ved Hoff og ved området rundt dagens Skøyen jernbanestasjon.

Blågrønne og urbane allmenninger, plasser og torg skal utvikles og sikre attraktive forbindelser mellom det tette og bymessige Skøyen, og rekreasjonsområdene på Bygdøy, i Frognerparken og langs fjorden.

Biltrafikk og bilparkering skal reduseres og gående og syklende skal prioriteres. Vei- og gatenettet skal gjøres mer finmasket for å sikre bedre tilgjengelighet for fotgjengere.

Områdereguleringen viser forslag til overordnede rammer for utbyggingen av Skøyen. Den viser prinsipper for arealbruk, sammenhengen mellom og oppbyggingen av de offentlige rommene, den angir byggehøyder i de ulike områdene, utnyttelse, trafikksystem og bevaringsverdier.

Videre prosess

  • Områdereguleringen er på høring i perioden 12. juni til 4. september 2017.
  • Det blir åpent informasjonsmøte torsdag 24. august i Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17.
  • Et reguleringsforslag planlegges oversendt til politisk behandling i løpet av 2017.

Fakta, planområdets areal

Planområdet i områdereguleringen omfatter et areal på omtrent 1210 dekar (mål) eller nesten 170 fotballbaner på størrelse med Ullevål stadions gressmatte.

LES OGSÅ: Dette er nye Skøyen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse