ANNONSE
Annonse

Sjekk om ditt nabolag står på «fortettingsliste»

Camilla Wilhelmsen (Frp) mener det er helt feil ressursbruk av Plan- og bygningsetaten å kartlegge mulighetene for fortetting rundt 124 stasjoner langs t-bane- og trikkenettet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Kan det fortettes rundt 124 stasjoner og holdeplasser i ytre by i Oslo? Plan- og bygningsetaten kartlegger nå mulighetene, i områder som blant annet omfatter omlag samtlige t-banestasjoner og trikkestopp i Ullern og Vestre Aker – innenfor en radius på minst 500 meter.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 30.03.2017 kl 11:08

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO VEST: Beboere på Smestad, Montebello, Grefsen og flere andre sentrale knutepunkter har våknet til kamp etter at i «Kommuneplanen 2015 – Oslo mot 2030» er blitt stadig mer omtalt.

Kommuneplanen ble vedtatt av bystyret høsten 2015. Flere nabolag i Oslo vest, blant annet på Smestad og Montebello, står foran en mulig tilsvarende transformasjon.

Nylig ble det avholdt et møte om Oslos fortettingsstrategi på Svetter'n på Grefsen, i regi av Oslo Velforbud.

Men det er ikke bare nabolag rundt de store kollektivknutepunktene som blir kraftig endret for å få plass til flere boliger. 14. desember i fjor vedtok bystyret Planstrategi 2016-2019. I den står det: «Alle stasjonsnære områder langs banenettet skal gjennomgås for å identifisere graden av fortettingspotensial, inkludert områder omfattet av Småhusplanen.»

Tabell: Plan- og bygningsetaten

I et brev, som svar på spørsmål fra byutviklingskomiteens nestleder Camilla Wilhelmsen (Frp), bekrefter byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) tidligere i mars at Plan- og bygningsetaten er i gang med denne kartleggingen.

39 av disse stasjonsnære områdene ligger i eller i direkte tilknytning til våre bydeler, Ullern og Vestre Aker: Abbediengen, Besserud, Bjørnsletta, Blindern, Borgen, Ekraveien, Forskningsparken, Frøen, Gaustadalleen, Gråkammen, Gulleråsen, Hoff, Holmen, Holmenkollen, Hovseter, Lilleaker, Lillevann, Lysaker, Makrellbekken, Midtstuen, Montebello, Ris, Røa, Skogen, Skøyen, Skådalen, Slemdal, Smestad, Sollerud, Steinerud, Thune, Ullern, Ullernåsen, Vettakollen, Vinderen, Voksenkollen, Voksenlia, Øraker og Åsjordet.

Fra Plan- og bygningsetaten går det frem at arealpotensialet vurderes i en radius på cirka 500 meter rundt stasjonene. For kollektivknutepunkter (der flere linjer i kollektivsystemet krysser) er radiusen utvidet til inntil cirka 700 meter, siden disse områdene har et «særlig godt kollektivtilbud med god rekkevidde.»

Ingen automatikk

Etaten begrunner radiusavgrensningene, som ikke er absolutte, med at den banebaserte byutviklingen skal legge til rette for gange, sykling og kollektiv, og at utvikling bør skje i gangavstand fra stasjonsområdene.

Det er likevel ingen atuomatikk i at disse områdene skal endres, selv om de er oppført på listen. I sitt svarbrev til Camilla Wilhelmsen skriver byutviklingbyråd Hanna Marcussen:

Kommuneplankartet fra 2015. De mørke områdene er utviklingsområder.

– Jeg finner grunn til å påpeke at det Plan- og bygningsetaten nå gjennomfører, er en kartlegging og analyse av mulig potensial for boligfortetting som i sin tur kan danne grunnlag for eventuell justering av byutviklingsstrategien i gjeldende kommuneplan. I stasjonsgjennomgangen vurderes de enkelte stasjonsområdenes plass i knutepunkthierarkiet, beliggenhet, kollektivtilgjengelighet til
arbeidsplasskonsentrasjoner, arealpotensial, infrastrukturbehov samt begrensninger for fortetting.

Eksempler på begrensninger kan ifølge byråden være perifer beliggenhet, bevaring, grønnstruktur, landskap og sosial bærekraft.

I følge Plan- og bygningsetaten vil en del stasjoner vurderes å ha høyt arealpotensial, andre noe potensial, mens en del stasjoner anses å ha lite arealpotensial.

– Hvilke områder som skal foreslås fortettet og i hvilket geografisk omfang på hvert stasjonsområde vil skje ut fra en samlet vurdering senere i planprosessen, skriver PBE.

– Liten vits i kartlegging

Planstrategi 2016-2019 ble vedtatt av bystyrets flertall i desember i fjor. Under behandling av saken fremsatte Fremskrittspartiet dette alternative forslaget til vedtakspunkt:

«Bystyret ber byrådet fjerne målsetting om gjennomgang av alle stasjonsnære områder langs banenettet, herunder områder omfattet av småhusplanen for å identifisere fortettingspotensial».

Forslaget falt, mot Frp og Høyres stemmer.

– Når man velger å sette i gang en slik omfattende prosess med å kartlegge over 120 stasjonsnære områder, må man ha en intensjon om å fortette. Frp mener disse områdene i stor grad er ferdig utviklet. Hvorfor endre noe som er godt etablert, spør Camilla Wilhelmsen.

Hun ønsker at kommunen heller skal bruke ressursene på å bygge å sette i gang utbygging på tomtene som allerede er regulert til boligbygging.

– Oslo har 16.000 ferdigregulerte boligtomter. Innsatsen må heller settes inn der. PBE bør bruke ressursene sine på å utvikle det som i dag er markedssvake områder, sier hun, og viser blant annet til den nylige områdereguleringen på Furuset.

Oversikt over stasjoner som er vurdert i forbindelse med kommuneplanarbeidet

I tillegg til stasjonene listet opp nedenfor er Diakonhjemmet, Breivoll og Vækerø som fremtidige stasjoner vurdert. Enkelte av stasjonene er slått sammen til stasjonsområder.

Høyre vil styrke Småhusplanen

Småhusplanen, som regulerer utbygging og fortetting på nærmere 29.000 eiendommer med småhus, ble sist revidert i 2013. Hensikten var å motvirke fortettingen. Nå vil Høyre revidere planen igjen, for å sikre småhusområdene mot fortetting.

– Høyre har vært for fortetting rundt kollektivknutepunkt, som hele kommuneplanen er bygget rundt. Der er det identifisert muligheten til utbygging av 120.000 nye boliger frem til 2030. 4000 av disse boligene ligger i områder hvor småhusplanen gjelder. Altså er det en liten andel av Oslos totale boligbehov som kan løses i disse områdene. Det løses med store prosjekter, sier Pia Farstad von Hall til Aftenposten. Hun er Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen.

Til avisen svarer byutviklingsbyråd Hanna Marcussen at en revidering av Småhusplanen nå ikke er aktuelt.

Les også:

Fossen heier på Montebello-utbyggerne

Maner til kamp mot utbygging på Montebello

Høyre, Frp, MDG og Venstre "dropper" Kommuneplanen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse