Ny slagplan for å håndtere bostedsløse og forsøpling

I Sørkedalen i juni i 2016, en romleir ble ryddet. Tirsdag lanserte byrådet nye tiltak. Arkivfoto

Klare krav til regjeringen, økt innsats fra kommunen og bedre samarbeid med politi og frivillige organisasjoner er blant byrådets tiltak for å håndtere bostedsløse, forsøpling og uforsvarlige sanitære forhold i Oslo.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.05.2017 kl 22:12

Akersposten
Akersposten Media

Tiltak

Byrådets 11 tiltak for å håndtere tilreisende bostedsløse

1. Økt innsats til rydding og renhold
For at innbyggerne i Oslo fritt skal kunne benytte seg av parker, offentlig rom og Marka må innsatsen for å rydde ulovlige teltleire, fjerne søppel, gjennomføre vakthold og vaske offentlig rom trappes opp gjennom 2017.
Økonomiske konsekvenser: 10 millioner i 2017.

2. Opprette et samarbeidsforum etter «sentrumsmodellen»
Byrådet vil etablering et samarbeidsforum knyttet til tilreisende bostedsløse EØS-borgere der blant annet kommunale virksomheter, politiet, statlige eiendomsforvaltere og frivillige organisasjoner inviteres til samarbeid.
Økonomiske konsekvenser: 0,5 millioner i 2017.

3. Be Ruter og Sporveien øke sin tilstedeværelse med vektere for å stanse aggressiv tigging og musikk på t-bane, trikk og holdeplasser.

4. Flere informasjonstiltak fra kommunen og frivilligheten
Byrådet setter av egne midler til informasjonstiltak overfor gruppen om hvilke lover og regler man skal forholde seg til for overnatting m.m., samt informasjon om hvor det er mulig å få akutt hjelp. Økonomiske konsekvenser er tatt høyde for i tiltak 1 og tiltak 5.

5. Øke tilgangen til akuttovernatting og sanitærforhold gjennom tilskuddsordning
For å dekke de mest akutte behovene for overnatting og kroppsvask øker byrådet bevilgningen til «Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren» i revidert budsjett for 2017, og det tas inn et nytt formål rettet mot denne gruppen. Dette vil kunne gi inntil 40-50 nye akuttovernattingsplasser, informasjonstiltak og inntil en dobling av dusjtilbudet fra ca. 180 dusjer i uken. Dersom Oslo kommune nå øker sin innsats på dette feltet er det naturlig at staten ved Justisdepartementet også gjør det samme.
Økonomiske konsekvenser vil være om lag 4,5 millioner kroner

6. Utrede et forbedret toalettilbud i Oslo
Bymiljøetaten har gjennom tildelingsbrevet for 2017 fått i oppdrag å utrede et forbedret toalettilbud i Oslo. Denne utredningen vil være ferdig i løpet av høsten og også ta med seg perspektivene knyttet til tilreisende bostedsløse og de erfaringene man tidligere har gjort seg med ubetjente mobile toaletter.

7. Vurdere innføring av krav til meldeplikt for tigging, sammen med politiet
Trondheim, Bergen og Kristiansand har i dag meldeplikt for tigging. Byrådet vil løfte dette spørsmålet inn i politirådet.

8. Ta initiativ overfor staten/JD om et forskingsprosjekt for å frembringe kunnskap om antall tilreisende i Norge og de store byene
Det er i dag ingen offentlige instanser som registrerer grupper som oppholder seg i Norge. Fordi det er svært vanskelige å anslå omfanget av tilreisende og deres bakgrunn er det også krevende å tilpasse mulige tiltak. Et slikt forskningsprosjekt ville kunne frembringe kunnskap vi i dag mangler.

9. Krav til regjeringen om å øke Oslopolitiets ressurser til dette arbeidet
Oslopolitiet står i en særstilling når det gjelder omfanget på arbeidet knyttet til denne gruppen med å stanse vinningskriminalitet, organisert kriminalitet og bistå kommunen i å opprettholde ro- og orden. Byrådet vil be Justisdepartementet om å sette inn ekstra ressurser til dette arbeidet i Oslo.

10. Krav til regjeringen om å øke innsatsen for rydding og renhold på statlig grunn
Staten eier store områder i Oslo som også benyttes til ulovlig teltleire, overnatting m.m. Dersom Oslo kommune øker sin innsats til rydding og renhold på kommunens eiendommer, er det viktig at staten gjør det samme slik at ikke leieren bare flyttes over på statlig grunn.

11. Be staten om å vurdere initiativ for å endre EØS-regelverket slik at det kreves bostedsregistrering for alle tilreisende.
EØS-regelverket slår fast at man kan oppholde seg i Norge i tre måneder uten å registrere seg. Det sier også at man må livnære seg selv og ikke være til byrde for staten. Det kan diskuteres i dag om det er riktig at mange i denne gruppen klarer å livnære seg selv alle den tid det i dag brukes betydelige summer fra både staten og Oslo kommune for å dekke akuttbehov for overnatting og sanitær, samt rydding av leire. Et krav om at mennesker fra EØS området som ønsker å komme til Norge må ha registrert bosted kan være med å sikre at de som kommer har mulighet til å forsørge seg selv i større grad enn mange gjør i dag. Også København vurderer dette initiativet.

Kilde: Pressemelding fra byrådet

OSLO: I 2016 ryddet Bymiljøetaten totalt 166 ulovlige leire, og det er mye forsøpling og uforsvarlige sanitære forhold forbundet med slike leire. Dette har også Akersposten skrevet om, blant annet i Sørkedalen i juni 2016.

Tirsdag presenterte byrådsleder Raymond Johansen nye tiltak for å håndtere situasjonen. Tiltakene finansieres gjennom reviderte budsjett og vil bli iverksatt i år.

Byrådsleder Raymond Johansen presenterte tirsdag tre hovedgrep som oppsummerer de 11 tiltakene byrådet foreslår: Det stilles klare krav til regjeringen, kommunen øker sin innsats og det satses på samarbeidet med politiet og frivillige organisasjoner, skriver byrådet i en pressemelding.

– Regjeringen og politiet må ta ansvar

– Oslo kommune skal gjøre det vi kan for å bøte på de problemene som innbyggerne opplever, men den bakenforliggende årsaken, fattigdommen i Øst-Europa, rår ikke vi over. Men det er Oslo kommune som ender med å rydde opp, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Ifølge pressemeldingen har Johansen klare forventninger til hva regjeringen, og særlig hva justisministeren, må stille opp med. Han etterlyser at Oslopolitiet får nødvendige ressurser til å følge opp arbeidet med denne gruppen.

– Oslopolitiet står i en særstilling når det gjelder omfanget av arbeidet knyttet til tilreisende bostedsløse, enten det knytter seg til å stanse vinningskriminalitet, organisert kriminalitet eller bistå kommunen i å opprettholde ro- og orden. Utfordringen er størst i Oslo, derfor vil jeg be Justisdepartementet om å sette inn ekstra ressurser til dette arbeidet her, sier Johansen.

Initiativ for å endre regelverk

Byrådet skriver videre at Oslo kommune vil be staten om å vurdere et initiativ for å endre EØS-regelverket, slik at det kreves bostedsregistrering for alle tilreisende til Norge. I dag kan en EØS-borger oppholde seg i Norge i tre måneder uten å registrere seg. Regelverket sier også at man må livnære seg selv og ikke være til byrde for staten. København vurderer et liknende initiativ og byrådslederen mener at regjeringen burde komme på banen i dette arbeidet.

– Det kan diskuteres om mange i denne gruppen klarer å livnære seg, all den tid det brukes betydelige summer fra både staten og Oslo kommune for å dekke akutte behov. Et krav om at mennesker fra EØS området som ønsker å komme til Norge må ha registrert bosted Oslo, 09. mai 2017 kan være med å sikre at de som kommer har mulighet til å forsørge seg selv, sier Johansen.

Byrådslederen vil også vurdere innføring av krav til meldeplikt for tigging, sammen med politiet. Flere norske byer har i dag meldeplikt for tigging. Johansen varsler at han vil drøfte dette spørsmålet i Politirådet.

– Arbeiderpartiet har tidligere foreslått dette, men på bakgrunn av endringene i Politiloven i 2014 vil jeg gjøre en ny vurdering av dette tiltaket, sammen med politiet, sier Johansen.

10 millioner til rydding og renhold

– Innbyggerne i Oslo skal fritt kunne benytte seg av parker, offentlig rom og Marka. Derfor må innsatsen for å rydde teltleire, fjerne søppel, gjennomføre vakthold og vaske offentlig rom trappes betydelig opp, sier byrådsleder Johansen.

Ved en kontinuerlig innsats i de områdene som er utsatt for ulovlige overnatting mener byrådslederen at man vil merke en forbedring.

– Økt innsats mot ulovlige teltleire vil gjøre at man får fjernet dem raskere. Det gjør at de legger igjen mindre søppel, og det vil kunne ha en preventiv effekt på etableringen av nye leire, sier Johansen i pressemeldingen.

Samtidig påpeker byrådslederen at regjeringen må øke sin innsats for rydding og renhold på statlig grunn, om det skal ha noen effekt.

– Staten eier store områder i Oslo som også benyttes til ulovlig teltleire og overnatting. Dersom Oslo kommune øker sin innsats er det viktig at staten gjør det samme. Ellers flyttes bare leierene over på statlig grunn, sier Johansen.

Styrker sosiale tiltak gjennom samarbeid

Johansen ønsker å benytte «sentrumsmodellen» for å sikre godt samarbeid mellom Oslo kommune, politiet, statlige aktører, eiendomsforvaltere og frivillige aktører.

– Et samarbeidsforum vil gi oss mulighet for å utveksle informasjon, drøfte oppståtte situasjoner og koordinere innsatsen, sier Johansen.

– Lang rekke selvfølgeligheter

Leder for Høyres bystyregruppe, Eirik Lae Solberg, skriver i en epost til Akersposten.no:

– Dette er ikke en tiltakspakke, men en lang rekke med selvfølgeligheter og tiltak som allerede er varslet. Jeg tviler på at dette vil føre til merkbare forbedringer for dem som opplever at nabolaget og friområdene deres blir forsøplet og tilgriset. Dette er en situasjon som må løses nå, vi har ikke tid til forskningsprosjekter, utredninger og vurderinger, sier Lae Solberg, som videre mener at det er i overkant å be om at EØS-avtalen reforhandles for å kompensere for byrådets «egen handlingslammelse og uvilje mot et tiggeforbud».

– Vi skal selvfølgelig hjelpe mennesker gi hjelp til mennesker i nød og for å hindre helseskader, men vi må ikke havne i en situasjon der Oslo blir kjent som en by alle fasiliteter tilrettelegges ved ankomst. Det vil føre til økt tilstrømning.

LES OGSÅ: Stengte romleir i Sørkedalen

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse