Mobbing på Oslo vest-skoler

PROBLEMER: Midtstuen skole har et mobbeproblem som skolen tar tak i. Foto: Oslo kommune

I følge elevundersøkelsen som er offentliggjort av Utdanningsdirektoratet, er mobbing et problem ved flere skoler i vårt område.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.03.2018 kl 16:03

Akersposten
Akersposten Media

OSLO VEST: Elevundersøkelsen gjelder 7. og 10. trinn ved de enkelte skolene. For Osloskolene totalt svarer 7,7 prosent av elevene på 7. trinn at de blir mobbet i en eller annen form to til tre ganger i måneden eller oftere. 9,1 prosent av elevene på 10. trinn svarer tilsvarende at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

Svendstuen og Midtstuen dårligst

I vårt område, bydelene Ullern og Vestre Aker, er det bare tre skoler på 7. trinn og fem skoler på 10. trinn som det er konkrete resultater fra. Her er det Svendstuen skole på 7. trinn og Midtstuen skole på 10. trinn som kommer dårligst ut.

Elevene skal også opplyse om hvilken type mobbing de er utsatt for. Det er delt inn i tre kategorier. 1. Mobbing fra andre elever ved skolen. 2. Mobbing fra voksne ved skolen og 3. Digital mobbing. Her er det spesielt de store tallene vedrørende mobbing fra voksne som overrasker.

Resultatene fra de fleste skolene er unntatt offentlighet av ulike årsaker. Det kan ha sammenheng med at utvalget er for lite eller at det er så få elever som har svart på at de blir mobbet, at man indirekte kan identifisere hvem det gjelder.

Mobbeundersøkelsen er bare en del av en større undersøkelse ved skolene, hvor elevene svarer på en rekke spørsmål knyttet til alt fra læring til trivsel. Se resultatene fra din skole på skoleporten.no.

Midtstuen skole: 15,4 prosent

På Midtstuen skole er det 15,4 prosent av elevene som opplyser at de blir mobbet på 10. trinn. Det vil ut fra elevmassen tilsvare cirka 24 elever. 11,4 prosent sier de blir mobbet av andre elever. 5,9 prosent at de blir mobbet av voksne, mens digital mobbing utgjør 3,6 prosent. Det er flere jenter enn gutter som blir mobbet på Midtstuen, og det er mobbing fra andre elever som dominerer både hos jenter og gutter.

Spriket mellom prosentsatsen for dem som føler seg mobbet og prosentsatsen for de forskjellige kategoriene, skyldes at noen føler seg mobbet under flere kategorier.

Rektor ved Midtstuen skole, Sissel Følling Eilertsen, tar elevundersøkelsen alvorlig og det er tatt grep.

– Vi følger opp dette tett. Vi er nå mye tettere på elever og klasser. Vi har en oppfølging som er satt i system, med en handlingsplan for hver enkelt klasse. To uker i året er det satt av tid til fokus på elevmiljøet. Sammen med elevene blir vi enige om tiltak som også involverer elevrådet, personalet og foreldre. Dette jobber vi systematisk med, sier Følling Eilertsen.

Rektor har sendt redaksjonen en oversikt over hvordan Midtstuen skole arbeider med Elevundersøkelsen. Se oversikten nederst i saken.

Hovseter skole: 9,5 prosent

Resultatet fra Hovseter skole (10. trinn) viser at 9,5 prosent av elevene blir mobbet. I motsetning til Midtstuen er det guttene på Hovseter som føler seg mest mobbet, og det gjelder i alle tre kategorier. Hele 9,6 prosent av guttene oppgir at de blir mobbet av voksne og 7,7 prosent av andre elever. Langt under halvparten av jentene svarer det samme. Samlet svarer elevene under 1: 5,4 prosent. 2: 6,7 prosent og 3: 3,9 prosent.

Ris skole: 5,5 prosent

Ved Ris skole (10. trinn) opplyser 5,5 prosent av elevene at de blir mobbet. Det godt under snittet for Oslo i en skole hvor flere gutter enn jenter blir mobbet av andre elever (3,6 prosent) og av voksne (6,3 prosent), mens jentene blir mest mobbet digitalt (4,5 prosent).

Svendstuen skole: 10 prosent

Resultatene fra 7. trinn viser at Svendstuen skole sliter med de høyeste mobbetallene. 10 prosent oppgir at de blir mobbet. Hele 13 prosent av guttene oppgir at de blir mobbet av andre elever, mens 8 prosent av jentene opplever at de blir mobbet digitalt.

Skøyen skole: 9 prosent

Ved Skøyen skoles 7. trinn oppgir 9 prosent at de blir mobbet. Her er det overraskende nok 9,5 prosent av guttene som mener de blir mobbet av voksne, mens jentene i all hovedsak blir mobbet av andre elever (4,8 prosent).

Lysejordet skole: 6,7 prosent

På Lysejordet skole sier 6,7 prosent av elevene på 7. trinn at de blir mobbet. Det er under Oslo-snittet på 7,7 prosent. Her er det jentene som er mest utsatt. 8,3 prosent av jentene opplever at de blir mobbet av andre elever.

Vinderen og Slemdal skole: 0 prosent

To andre skoler på 7. trinn som det foreligger resultater fra og som ikke er unntatt offentlighet er Vinderen skole og Slemdal skole. På begge skolene er det ingen elever som oppgir at de blir mobbet, det vil si 0 prosent i statistikken. Da er det vel all grunn til å gratulere? Vi ba rektor ved Vinderen skole, Tore Haugen, om en kommentar til tallene.

– Vi er jo glade for at elevene oppgir at de ikke føler seg mobbet, men for å være helt ærlig stemmer nok ikke dette helt. Blant 480 elever vil det alltid være noen som har problemer. Det vet vi jo og det er noe vi må erkjenne og jobbe med. Men, som sagt, det er hyggelig at elevene føler at de er trygge for mobbing på skolen, sier Haugen.

Les også: Vinderen: - Kjøper leiligheter og jukser med adresser for å få barna inn på skolen

Handlingsplan Midtstuen skole

1: Vi er MOT skole - en grunnleggende holdning vi arbeider med kontinuerlig i elevgruppa og med personalet.
2: Vi har innført to uker i året med særlig fokus på elevmiljøet; Midtstuenuken. En uke om høsten og en om vinteren i forbindelse i overgangen mellom to semestre (uke 4). Det er fokus på aktiviteter som inkluderer klasser, trinn og hele skolen i disse ukene.
3: Lærerne gjennomgår elevundersøkelsen trinnvis, diskuterer resultater og endringer i egen praksis for å bedre elevmiljøet.
4: Kontaktlæreren gjennomgår elevundersøkelsen i Midtstuenuken for klassen. Elvene og lærer lager en egen handlingsplan for klassen med fokus på å forbedre elevmiljøet i klassen.
5: På foreldremøter gjennomgår kontatklærer klassens handlingsplan med foreldrene. Elevundersøkelsen er presentert og diskutert i FAU og DS.
6: Personalet gjennomgår elevundersøkelsen samlet, med fokus på elevmiljøet og endring av praksis - tanker om behov for kompetanseheving
7: Elevrådet arbeider med elevundersøkelsen på skolenivå. De har laget en egen plan for skolen, som er diskutert i klassene og skal danne grunnlag for endringer både i elevgruppa, for elevrådets arbeid og personalet.
8: kompetanehving i personalet; i år har i hatt en runde melde Oslo kommunes mobbeombud (Kjerstin Owren), hun kommer tilbake i løpet av våren og skolen planlegger flere felles kompetansehevingstiltak for høsten
9: Elevrådet planlegger direkte dialog med lærere, dette skal handle om undervisning og elevmiljøet - gjennomføres før sommerferien. Det er elevrådet Vi er spent på hva vi kan få ut av dette med tanke på samarbeid mellom voksne og elever om elevenes skolemiljø.
10. Elevrådet har utarbeidet et eget årshjul for inkluderende aktiviteter.

Les også:

Gjør alt for å få Slemdal skole ferdig

Tro det eller ei, dette er en skolegård

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse