ANNONSE
Annonse

Millionblemme av kommunen i Sørkedalen

NEI TAKK: I oktober 2013 sto blant andre disse i kamp mot riving av broen.Fra venstre Ingull Solli, Ida Nordstrand, tidligere BU-leder Elin Horn Galtung og Kåre Kristoffersen. Foto: Vidar Bakken

Kommunens forsøk på å bygge om Åmot bro i Sørkedalen endte med totalt havari og millioner ut av kommunekassen. Nå ser det ut til at det skjer noe.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SØRKEDALEN: Rett nord for Åmot bro ser det ut som noe er i ferd med å skje. Rydding og en del trær er tatt ned rundt sporene etter den midlertidige gangbroen, som ble satt opp i forbindelse med bro-skandalen i 2013. Kommmer det endelig en ny bro? Først et tilbakeblikk.

Historien

Akersposten var raskt på saken da sørkedøler henvendte seg til redaksjonen i begynnelsen av oktober 2013. Noen hadde til sørkedølenes overraskelse startet arbeidet med å rive Åmot bro nedenfor Sørkedalen skole. Ingen var blitt varslet om tiltaket som ville ha en varighet på fire måneder. Bymiljøetaten i Oslo kommune var ansvarlig for prosjektet. Broen var blitt i såpass dårlig forfatning og tålte ifølge prosjektleder snart ikke mer enn 6 tonn akseltrykk. Det hastet. Det var ingen varsling eller konsekvensutredning for tiltaket. Det viste seg at tabbene sto i kø og det ble reist veritabel motstand mot prosjektet fra sørkedøler, Sørkedalen vel og lokale politikere. Akersposten fulgte saken tett i flere uker.

Bortsett fra manglende varsling, hadde ingen tenkt på at skolebarn og andre skulle til skolen på andre siden eller til nærbutikken. Da mente etaten, etter påtrykk, at det måtte anlegges en gangbro, selv om tanken var at barna kunne fraktes med buss ned hele Zinorbeveien og opp igjen til skolen. Det hører med til historien at ansvarlige glemte at tiltaket med gangbro, i likhet med resten av prosjektet var søknadspliktig i henhold til Markaloven. Gangbroen er nå borte.

Problemet med Zinoberveien var at veien var dårlig vedlikeholdt og tålte bare 6 tonn akseltrykk. Det sto skiltet ved inngangen til veien ved avkjøring fra Sørkedalsveien. All tømmertransport og annen tungtrafikk skulle altså legges hit. Dessuten var Zinoberveien veldig flomutsatt, bare det kom kraftige regnskyll. En hel bygd risikerte å bli stengt inne under brobyggingen. Flomrapporter og flomberegning satt Bymiljøetaten på. Dette burde de vite mente Sørkedalen vel.

Dessuten ville arbeidet med broen strekke seg inn i vinteren og ved store snøfall var veien lite farbar. Så fikk Brann- og redningsetaten rede på hva som holdt på å skje. Brann- og redningsetaten forlangte en Zinobervei som var flomsikret, tålte 10 tonn akseltrykk hele veien og en garanti for farbar vei vinterstid. Dermed ble det full stopp av riving.

Så startet arbeidet med å oppgradere Zinoberveien. Nye problemer dukket opp. I tillegg til mye tungtransport som ville bli dirigert inn på veien, ville det bli snakk om tusenvis av kjøretøyer med skiløpere med utgangspunkt i Sørkedalen. Hva med møteplasser og fartshumper gjennom gårdstun? Dette ville bli enda dyrere og forsinke prosessen ytterligere. Dessuten ville Skiforeningens løypemaskin bli stående på feil side av elven.
Etaten ble spurt om hvorfor man ikke forholdt seg til opprinnelig reguleringsplan, å anlegge en ny bro litt ovenfor Åmot bro. Den gamle reguleringsplanen var lite kjent i prosjektledelsen.

Etter et rabaldermøte i Sørkedalen, som i utgangspunktet var et informasjonsmøte fra Bymiljøetatens side, la etaten seg helt flat. Ikke lenge etter kom beskjeden om at planene om riving av Åmot bro var stanset. Etaten opplyste om at konsekvensene ikke var godt nok utredet og det ville bli lagt en midlertidig kjørebro over den gamle. Etaten opplyste så at det ville bli gjennomført en konseptutvalgutredning frem mot 1.april 2014 med medvirkning fra blant andre beboerne i området.

Dette ble en dyr erfaring for kommunen og det er vanskelig å si hvor mange millioner det ble lagt i prosessen frem mot nedleggelse.

Status i dag

Hva er så status i dag, tre år senere? Akersposten stilte Bymiljøetaten følgende spørsmål:

"For tre år siden ble utskifting av dagens Åmot bro stoppet etter Bymiljøetaten gjennom prosjektansvarlig i prosessen hadde gjort flere feilaktige beslutninger. Siden har det skjedd lite etter at broen ble midlertidig forsterket.

Jeg ser at det er foretatt noe hugst på den ene siden av elven og lurer på om dette er første trinn mht å anlegge ny bro. Hva er status i saken? Kommer det ny bro?

Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene så er broforsterkningen eller broen som er lagt over den gamle, leid av Statens Vegvesen. Hva er prisen på denne leieavtalen?"

I GANG: Bymiljøetaten har foretatt hogst rundt fundamentet til den tidligere gangbroen, i forbindelse med forundersøkelser. Foto: Vidar Bakken.


Bymiljøetaten svarer ved pressekontakt Monica Thorud Olsen:

"Vi har gjennomført en KVU (konseptvalgutredning) med innspill fra interessenter i Sørkedalen. P.t jobber vi med et forprosjekt som ferdigstilles om kort tid.

Leieavtalen med Statens vegvesen er i størrelsesorden 500 000 i året, og denne broforsterkningen har vært nødvendig som en mellomløsning for å ivareta sikkerhet i utrednings- og prosjekteringsfasen. Vi er nå i sluttfasen av forprosjektet, og hogsten er i forbindelse med grunnundersøkelser til ny bro og trase."

Det er usikkert når ny bro står ferdig, men vi kan slå fast at den kommer omtrent der hvor den opprinnelige reguleringsplanen anla broen og omtrent der hvor den midlertidige gangbroen lå. Leiavtalen innebærer at to millioner kroner er prisen for midlertidig broforsterkning inn i 2017. Akersposten vil komme tilbake med byggestart og konsekvenser.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse