Må hele Skøyen-prosessen startes på nytt?

MEN HVOR ER E18?: Det vil gjerne Statens vegvesen vite. Bilde: Illustrasjon fra forslag til områdereguleringsplan

Planene for Skøyen er urealistiske mener Statens Vegvesen. E18 kommer ikke i tunnel.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.10.2017 kl 15:29

Akersposten
Akersposten Media

SKØYEN: Forslaget til områderegulering av Skøyen er basert på at E18 skal gå i tunnel. Det er spørsmål om dette er ren ønsketenkning etter Statens vegvesens innsigelse.

Hundrevis av innspill og uttalelser til områdereguleringen er gjort før saken skal opp til politisk behandling. Spørsmålet er om ikke hele prosessen må starte forfra på nytt. Alle innspill når det gjelder alt fra utnyttelsesgrad til høyder på prosjekter, løsninger for vei, gange, sykkel og grøntområder blir verdiløse om E18 blir liggende åpen i dagen. Og det er nettopp det Statens vegvesen poengterer. Statens vegvesen er helt klar på at E18 vil bli liggende der den er i dag.

Statens Vegvesen sier i sin innsigelse til planen:

«Områdereguleringsplan for Skøyen kan ikke vedtas slik den foreligger. Vi forutsetter at Oslo kommune reviderer planforslaget og legger til grunn realistiske forutsetninger, slik at man kan komme fram til en omforent plan som er gjennomførbar og som skaper forutsigbarhet for alle berørte.»

Se Statens Vegvesens hele innsigelse i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn her

Her er utdrag fra Statens Vegvesens innsigelse:

«Planforslaget forutsetter at E18 legges i tunnel uten å gjøre rede for konsekvenser, gjennomførbarhet eller sannsynlig finansiering av tunnel. SVRØ (Statens Vegvesen Region Øst) har siden oppstart av kommunens planarbeider understreket at områdereguleringsplanen må baseres på E18 i dagen for å sikre en realistisk plan. Videre har vi utfordret Oslo kommune til å utforske muligheter for å redusere barrierevirkningen av E18, bl.a. med støyskjerming og bedre gang-/sykkelkryssinger. Vi viser til vår uttalelse ved oppstart datert 29.06.2015 og uttalelse ved oppstart reguleringsplan med konsekvensutredning og planprogram for Fornebubanen datert 19.06.2013.

Statens vegvesens gjentagende innspill vedrørende E18 er ikke hensyntatt i planprosessen. Vi mener planprosessen har vært lite tilfredsstillende, og foreliggende planforslag anses som mangelfullt.»

«Vi kan ikke akseptere et planforslag som ignorerer vår myndighetsutøvelse etter veglova slik det gjøres i forslag til områderegulering Skøyen. Planforslaget er i strid med Statens vegvesens interesser som vegmyndighet for E18.
Det er velkjent (bl.a. fra Filipstadplanleggingen) at Statens vegvesen ikke ønsker flere tunneler på E18 i Oslo da det vil medføre økt sårbarhet med den funksjonen E18 har.»

«Vi anbefaler ikke nye tunneler på høytrafikkerte hovedveger i Oslo. Allikevel presenterer planmyndigheten i Oslo forslag til områderegulering for Skøyen som er basert på at E18 legges i tunnel.»

«Planforslaget inneholder ingen vurdering av gjennomførbarhet og konsekvenser av å legge E18 i tunnel forbi Skøyen. Plansaken bryter dermed med plan- og bygningslovens bestemmelse § 4-2, 2. ledd om konsekvensutredning. Plansaken må generelt sett også anses som mangelfullt opplyst etter pbl § 1-8 jfr. forvaltningslovens § 17.»

«En investering av denne størrelse vil også være underlagt utredningsinstruksen for statlige investeringer (KVU/KS1). Et så grunnleggende premiss for en områderegulering kan ikke utsettes til et senere planstadium.»

«Vi fremmer innsigelse til planforslaget da foreslåtte regulering av E18 innebærer en innskrenkning av Statens vegvesens myndighetsområde etter Veglova, og er i konflikt med tiltak på E18 knyttet til trafikksikkerhet og kollektiv fremkommelighet.»

«Vi har innsigelse til planforslaget da det baseres på en løsning som ikke samsvarer med vesentlige nasjonale interesser i forvaltningen av hovedvegnettet, og har store negative konsekvenser for transportsystemet i form av ulemper med hensyn til sikkerhet og regularitet for trafikkavvikling, og i form av vesentlig økte kostnader til drift og vedlikehold.»

«Vi har innsigelse til planforslaget da det baseres på et tunnelprosjekt som ikke er prioritert i NTP 2018-2029.»

«Områdereguleringsplanen må ta utgangspunkt i dagens E18. Det er ikke akseptabelt at vegareal for E18 legges ut som utbyggingsområder i områdereguleringen. Planforslaget må også sikre byggegrense mot E18."

"Vi har innsigelse til planforslaget inntil planen er oppdatert med plankart og bestemmelser som viser dagens E18 med tilstrekkelig byggegrense til å ivareta fremtidig utvikling av E18 og hovedsykkelrute.»

«Med bakgrunn i Statens vegvesens sektoransvar for kollektivtransportens fremkommelighet fremmes innsigelse til foreslått regulering av trafikkarealer som «torg» på Drammensveien mellom E18 og Skøyen stasjon, samt oppheving av dagens rundkjøring i krysset Drammensveien/Hoffsveien/Nedre Skøyen vei, inntil det foreligger dokumentasjon på fungerende trafikale løsninger som sikrer akseptabel avvikling og fremkommelighet for kollektivtransporten, og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.»

«Vi har innsigelse til planforslaget inntil trasé for framtidig oppgradert hovedsykkelrute med byggegrense langs E18 er vist i plankartet.»

«Vi har innsigelse til planforslaget p.g.a. manglende utredning av konsekvenser for luftkvalitet.»

Les også: Dette er nye Skøyen

Oppsummert:

  • Foreslåtte regulering av E18 innebærer en innskrenkning av Statens vegvesens myndighetsområde etter Veglova og er i strid med vesentlige nasjonale interesser i forvaltningen av hovedvegnettet, på følgende punkter:
  • Planforslaget innebærer omregulering av statlig vegareal til utbyggingsformål.
  • Foreslåtte regulering av E18 er i konflikt med våre anbefalte tiltak på E18 knyttet til trafikksikkerhet og kollektiv fremkommelighet.
  • Planforslaget er i konflikt med planlagt oppgradering av hovedsykkelrute E18.
  • Planforslaget baseres på tunnelløsning som vil medføre store negative konsekvenser for transportsystemet med hensyn til sikkerhet og regularitet og vesentlig økte kostnader til drift og vedlikehold.
  • Planforslaget baseres på en tunnel som Statens vegvesen ikke anbefaler og som vil medføre store negative konsekvenser utenfor planområdet ved Frøyas have/ Frognerstranda og Vækerø. Konsekvenser og gjennomførbarhet er ikke vurdert.
  • Planforslaget baseres på et kostbart tunnelprosjekt som ikke er forankret i NTP 2018-2029 og er heller ikke utredet etter utredningsinstruksen for statlige investeringer (KVU/KS1).

Les også:

Femdobling av befolkningen på Skøyen uten nye trafikkgrep?

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse