- Ikke betongsosialisme

GOD MEDVIRKNING: Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) forsikrer om at gode medvirkningsprosesser vil gi god områderegulering for Skøyen og Smestad. Foto: Vidar Bakken

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) liker dårlig Venstres og Ola Elvestuens betegnelse «betongsosialisme», når han kritiserer forslag til områderegulering av Skøyen og forslag til kommuneplan.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.08.2017 kl 19:39

Akersposten
Akersposten Media

SKØYEN: - Jeg er skuffet over Venstre som her driver skremselspropaganda. De er uredelige i så måte. Vi er opptatt av småhusområdene og miljøet når vi jobber videre med kommuneplanen og har ikke til hensikt å sanere småhusområder. Utgangspunktet er en knutepunktstrategi sett i et klimaperspektiv, som også ligger i gjeldende Kommuneplan 2015, som Høyre/Venstre-byrådet fremmet, sier Marcussen.

Les saken: - Gammeldags betongsosialisme brer seg i byen

Samspill

Hun viser til at byrådet i større grad enn tidligere er opptatt av gode medvirkningsprosesser.

- Når det gjelder for eksempel Smestad, er det opprettet en samspillgruppe, med blant andre beboeraksjonen, som ser på mulighetsstudier utarbeidet av Plan- og bygningsetaten. Disse mulighetsstudiene har også alternativer med lavere utnyttelse enn den gjeldende kommuneplanen, sier Marcussen, som understreker at det er helt andre hensyn å ta når det gjelder utvikling i småhusområdene sammenliknet med næringsområder, sier Marcussen.

Les også: De vil bevare Smestad

Ikke på parti med storkapitalen

- Det har kommet en rekke innspill til utkastet til ny kommuneplan. Venstre hevder at vi spiller på lag med storkapitalen. Ingenting kan være mer feil enn det. Vi legger opp til at kommunen skal være ansvarlig for overordnet planlegging, som nettopp skal hindre at utbyggere får fritt spillerom. Innbyggerne skal bli hørt og som sagt, vi legger stor vekt på medvirkning i denne prosessen med å lage en ny kommuneplan og utvikling av områder.

Les også: Grunnleggende moralsk forkastelig

Hvorfor 16 etasjer

- Når det gjelder Skøyen, så har vi jo her arvet planene for områderegulering som ble satt i gang av Høyre/Venstre-byrådet, hvor et byplangrep med opp til 16 etasjer på sentrale tomter ble lansert. Byplangrepet åpnet opp for at enkelte prosjekter kunne igangsettes i påvente av en områdereguleringsplan. Vi har ikke forkastet høyhusstrategien som Ola Elvestuen sier, men Skøyen er et knutepunkt som kan tåle høyere hus enn høyhusstrategien generelt legger opp til, sier Marcussen.

- Byrådet innstilte på at Orkla skulle få bygge 16 etasjer på Skøyen. Politikere på rådhuset har sagt at Orkla ville legge hovedkontoret ut av Oslo om de ikke fikk bygge 16 etasjer. Var dette årsaken til at byrådet gikk inn for 16 etasjer, noe som i ettertid har høstet mye kritikk?

- Byrådet gikk inn for Plan- og bygningsetatens forslag med 16 etasjer, fordi saken hadde ligget lenge og Orkla trengte en avklaring. Orkla er dessuten viktig å ha i Oslo, fordi konsernet skaper mange arbeidsplasser. Bystyret står fritt til å vedta noen signalbygg, uten at generelle høyder for nybygg på Skøyen er fastsatt. Nå er det et stort engasjement rundt forslaget til områderegulering, med blant annet mange innspill til dette med høyder. Jeg har enda ikke konkludert med hensyn til hvilke høyder den kommende områdereguleringen skal tillate. Det er godt mulig det blir lavere enn det etaten har foreslått i høringsutkastet, sier Marcussen, som viser til at høringsfristen for forslag til områderegulering går ut 18. september.

Les også: Orkla får bygge 16 etasjer på Skøyen

Kan sove godt

- Beboerne på Tingstuåsen er glade for byrådet avgjorde at deres område ble tatt ut av forslaget til områderegulering av Skøyen. Betyr det at småhusområdet skal fortsette som småhusområde under småhusplanen, slik at de kan sove godt om natten, eller kan de vente seg en egen områderegulering på et senere tidspunkt?

- Beboerne kan sove godt om natten. Det var en faglig begrunnelse på at Plan- og bygningsetaten ikke skulle bruke ressurser på noe som ikke lot seg gjennomføre. Det ble klart at de som eventuelt ble berørt av det opprinnelige forslaget, ikke var villige til å avstå tomter frivillig og det var ikke aktuelt med ekspropriasjon. Nå ser vi på andre løsninger for skole og barnehager, sier Marcussen.

Les også: Skøyen: Tingstuåsen tatt ut av områdereguleringen

Ingen nyansert diskusjon

- Mange har hevdet at forslag til kommuneplan innebærer sanering av store småhusområder.

- Arbeidet med ny kommuneplan er en prosess med stor deltakelse og med større medvirkning enn noen gang. Det blir ikke snakk om å sanere hele bomiljøer. Jeg er bekymret når opposisjonen ikke vil delta i en nyansert diskusjon om byutvikling, men i stedet er med på å skape frykt i flere bomiljøer. Utkastet til ny kommuneplan legger opp til at kommunale planer skal bestemme utviklingen av områdene. Det blir ikke overlatt til oppkjøpere, uansett hvor mye de kjøper opp. Utviklingen skal ikke være utbyggerstyrt. Det er viktig at kommunen har kontrollen, sier Marcussen.

Bra med beboeraksjon

- I disse dager er det dannet en Beboeraksjon Oslo, med representanter fra ulike kanter av byen og med ulike politiske preferanser. Det snakkes om et opprør mot rådhuset. Er du bekymret for den store motstanden mot forslaget til kommunplan som er oppstått?

Les også: Beboergrupper i Oslo i opprør mot rådhuset

- Nei, jeg er ikke bekymret. Det er bra at folk engasjerer seg og organiserer seg. Dette er like mye en reaksjon på gjeldende kommuneplan som det forrige byrådet fremmet og som ble vedtatt i bystyret, sier Marcussen, som vil stille på debattmøtet som Beboeraksjon Oslo arrangerer på Marienlyst skole, onsdag 30. august.

Les også:

Skøyen: - Blir som en Berlinmur

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse