Garanterer ikke for Smestadkrysset

INGEN GARANTI: Etatsdirektør Ellen S. de Vibe mener bydelsleder Lars Asbjørn Hanssen har misforstått. Foto de Vibe: Plan- og bygningsetaten

Direktør for Plan- og bygningsetaten, Ellen S. de Vibe, mener det er en misforståelse at hun skal ha gitt en garanti for at det skal utredes en trafikal løsning for Smestadkrysset, før man går videre med planer for bymessig fortetting av Smestad-området.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.02.2017 kl 13:31

Akersposten
Akersposten Media

SMESTAD: Politikere fra bydelene Ullern og Vestre Aker hadde nylig et møte med Plan- og bygningetaten (PBE), hvor bymessig fortetting av Smestad var tema. Leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen (H), var optimistisk etter møtet. Han mente det nå forelå en akseptabel løsning for den videre prosessen, hvor en løsning for Smestadkrysset var fundamentalt viktig.

Mente det var et løfte

Akersposten hadde et intervju med Hanssen etter det omtalte møtet.

– Fra Bydel Vestre Aker sin side har det helt siden tiden Kommuneplanen ble foreslått, vært et ufravikelig krav at Smestadkrysset må finne sin trafikale løsning, før man går videre med planer for bymessig fortetting av Smestad-området. I møtet med PBE gjorde jeg det klart overfor de Vibe at dette måtte med i referatet fra møtet og at etaten måtte slutte seg til dette kravet. Uten det ville vi ikke støtte det nye initiativet til områdestudiet som Bydel Ullern har tatt. Dette kravet fikk tilslutning av etatsdirektøren, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen.

Les saken her: - Underlig at ingen har tenkt på konsekvensene

– En misforståelse

Avdelingsdirektør for byutvikling, Morten Wasstøl, sier at Hanssens fremstilling av saken ikke er riktig.

- Det er basert på en misforståelse. Det kan se ut som de Vibe har gitt en forsikring om at vi skal avvente planarbeidet for Smestad til det foreligger en trafikal løsning for Smestadkrysset. Det er ikke riktig. Tvert imot vil Smestadkrysset inngå som en del av planarbeidet og arbeidet med krysset foregå parallellt med det øvrige planarbeidet. Når vi planlegger ny bebyggelse er også trafikksystemet en del av dette, sier Wasstøl.

Endret trafikkmønster

Siden Kommuneplanen ble vedtatt i 2015 har Statens vegvesen så langt ikke fått noe mandat til å vurdere en trafikal løsning for Smestadkrysset. Dermed er det heller ikke vurdert hvilken innflytelse bymessig fortetting med mange tusen nye innbyggere og flere år med anleggstrafikk vil få for krysset. Under et informasjonsmøte som PBE holdt i august i fjor, sa de Vibe at Statens vegvesen ville bli tatt med i reguleringsarbeidet. Hun mente også at trafikkmønsteret ville endre seg.

– Om 10-20 år vil folk bruke mer kollektiv, gå og sykle. Det å kjøre bil fritt kommer til å endre seg. Det vil bli et trafikkmønster hvor man blir tvunget til å endre adferd, sa de Vibe blant annet.

Les saken her: Tett i tett på møte om Smestad-fortetting

- Når vi starter den formelle reguleringsprosessen for Smestad blir Statens vegvesen tatt med i reguleringsarbeidet. Det er helt ordinær praksis. Når vi jobber med en helhetlig plan må alt ses i sammenheng, sier Wasstøl.

- For tidlig å si

– Hvor lang tid cirka tror du det vil ta for Statens vegvesen å utrede Smestadkrysset basert på ulike scenarier knyttet til byggevirksomhet og ulike alternativer til fortetting av Smestad. Vil det være tid for Statens vegvesen å ferdiggjøre en slik utredning, hvis planprogrammet skal ut til offentlig høring dette året? Hva sier Statens vegvesen om det?

– Det er for tidlig å si. Når planarbeidet starter opp, vil vi måtte koordinere arbeidet til Statens vegvesen til vårt planarbeid. Dette inkluderer hva det er naturlig at Plan- og bygningsetaten eller Bymiljøetaten utreder, og hva det er naturlig at Statens vegvesen utreder, sier Wasstøl

Detaljregulering før områderegulering?

- Bydel Ullern har vedtatt å gjennomføre et områdestudie med ulike alternativer til bymessig fortetting. Bydel Vestre Aker støtter dette prosjektet. Vil PBE lytte og vente til dette foreligger før man går videre med planarbeidet?

– Vi vil samarbeide med de berørte bydelene og det er vesentlig at arbeidet med områdestudiet blir samkjørt og koordinert med det videre planarbeidet, sier Wasstøl.

- Mange har spurt om etaten vil bruke det såkalte byplangrepet slik det er gjort på Skøyen og detaljregulere noen områder for fortetting, før det foreligger en ferdig områderegulering?

- I første fase vil det komme et forslag til planprogram for områderegulering som skal ut til offentlig høring. I planprogrammet vil det vurdert om man kan behandle enkelte detaljreguleringer parallellt med at områdereguleringen er under arbeid. Vi utelukker ikke at planprogrammet kan identifisere noen områder for eksempel tett på t-banen som kan detaljreguleres, sier Wasstøl, som opplyser at oppstart av planarbeidet vil bli varslet om kort tid.

Les også:

Smestadfolket stilte krav til politikerne

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse