Frykter forurensing av Makrellbekken og Hoffselva

PÅ DET VERSTE: Makrellbekken finner sine egne veier under de verste nedbørsmengdene. Det er under slike forhold Statnett søker å slippe anleggsvann ut i bekken, riktignok lenger ned ved Smestad. Foto: Vidar Bakken

Bydelsutvalget i Bydel Ullern sier nei til at Statnett skal få slippe ut anleggsvann i Makrellbekken. Det er for mye usikkerhet knyttet til grad av miljørisiko.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.10.2016 kl 18:17

Akersposten
Akersposten Media

ULLERN: Statnett skal bygge en 4,5 kilometer lang kabeltunnel mellom Smestad og Sogn. Statnett har i forbindelse med dette arbeidet, som vil pågå i cirka tre år, søkt om å få slippe ut renset anleggsvann i Makrellbekken og Sognsvannbekken. Grunnen til dette er at Vann- og avløpsetaten har sagt nei til at Statnett kan slippe anleggsvann i det kommunale nettet i nedbørsperioder, på grunn av kapasiteten på de kommunale ledningene.

Betydelig grad av usikkerhet

Bydelsutvalget i Bydel Ullern har fått utslippssøknaden til uttalelse og stiller seg negativt til at det gis tillatelse til utslipp.

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak, hvor det blant annet står:

«Totalbildet i miljørisikovurderingen er betydelig grad av usikkerhet mht hvilken miljørisiko utslipp av anleggsvann til Makrellbekken vil medføre i perioder med nedbør. Derfor anbefales ikke at utslippstillatelse gis".

Konsekvensene av sprengstoff

Det er blant annet knyttet usikkerhet til konsekvensene av bruk av sprengstoff og aktivitetsnivået knyttet til sprenging. Nitrogen som skilles ut i avløpsvannet ved sprenging vil normalt ikke bli fanget opp i renseanlegget før det slippes ut. Dermed kan konsentrasjonen av nitrogen variere med aktiviteten, vannmengder og andre anleggstekniske forhold. Det fremgår av en rapport Norconsult har utarbeidet.

Også Hoffselva og Frognerelva

I bydelsutvalgets vedtak heter det videre;

"For at utslipp i resipient gjennom hele anleggsperioden med skjerpede rensekrav til suspendert stoff/partikler til 100 mg/l skal kunne vurderes, må miljøeffektene av partikkelutslippet beskrives bedre og effektene av forurensning i form av nitrogen og pH klarlegges.
Det må vurderes om også Hoffselva og Frognerelva skal tas med i miljørisikovurderingen og om det er hensiktsmessig med overvåkning av miljøsituasjonen samt avbøtende tiltak."

Det er Fylkesmannen i Oslo Akershus som skal uttale seg om saken videre og om tiltaket er søknadspliktig eller eventuelt kan gjennomføres med konsesjon fra Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE).

Les også:

- Jeg drømmer om å lage ungdomsklubb på Røa


- Kan ikke bry seg om drittsekker

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse