ANNONSE
Annonse

Dette kan bli nye Smestad

RUNDT KRYSSET: Større bygg rundt kryss og T-banestasjon med blandet formål og noe boligutvikling i småhusområdet. Mørke/skraverte bygg er nye. Skisse: tegn_3/Architectopia

Det er i hvert fall dette forslaget som Bydel Ullern vil gå videre med.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 02.01.2018 kl 15:40

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SMESTAD: Nå ligger et nytt mulighetsstudie på bordet, med et alternativ «small», som bydelen vil gå videre med.

Småhusplanen skal gjelde

Det er Bydel Ullern som har bestilt et mulighetsstudie for Smestad, som går parallelt med plan- og bygningsetatens arbeid med forslag til områderegulering for Smestad. Oppdraget er gitt arkitektkontorene tegn_3 og Architectopia.

Bydelen er blitt presentert for tre alternativer og har altså bestemt seg for å gå videre med ett av dem.

- Vi har vedtatt at mulighetsstudiet skal være basert på gjeldende småhusplan for Smestad og har sendt mulighetsstudiet tilbake til bydelens byutviklingskomite for ytterligere bearbeidelse. Komiteen skal konsentrere seg om alternativ «Small» i det videre arbeidet, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen.

Les også: Bydel Ullern tar styringen på Smestad

Barriere

Utgangspunktet for forslaget er en analyse av utfordringene for Smestads funksjon som kollektivknutepunkt og bindeledd mellom ulike delområder. T-banestasjonen og dagens sentrumsbebyggelse fremstår isolert og med svært dårlig tilknytning til omgivelsene. Området preges av et trafikkmønster som gir sterke barrierer, støy og forurensing. Det blir også understreket at forbindelsene for fotgjengere og syklister til og gjennom området har svært dårlig kvalitet og bidrar ikke til å binde sammen boligområdet eller skape en god tilknytning til buss- og T-banetilbudet.

Det er behov for å utvikle forbindelsene nordover, hvor det er en etablert gangakse som leder videre til turveinettet. Det er behov for en bedre gang/sykkel-forbindelse mot Majorstua. Forbindelsen vestover bør styrkes, fordi Hoff/Skøyen er blitt et markert tyngdepunkt i bydelen.

Blandede formål

Scenario «Small» innebærer at det blir bygget ut noen større bygningsvolum med blandede formål ved dagens T-banestasjon og bensinstasjonstomten, samt noe utbygging i planområdet. Det vil si at det primært er eksisterende næringstomter som utvikles, mens boligområdene fortettes etter gjeldende småhusplan.

Saken fortsetter under skissen.

FORSIKTIG UTNYTTELSE: Mørke felter viser alternativer med ny bebyggelse. Skisse: tegn_3/Architectopia

Det blir etablert mer attraktive og trafikksikre forbindelser øst-vest, parallelt med Ringveien, slik at blant annet Smestaddammens parkområder blir mer tilgjengelig og integrert i Smestad.

Ved utbygging av bensinstasjonstomten etableres en bred og åpen kulvertforbindelse under Sørkedalsveien og under lokalveien som ligger over veitunnelen.

I alternativet etableres en gang-/sykkelveiforbindelse parallelt med Sørkedalsveien, som gir en tryggere og mer attraktiv forbindelse med Majorstua, samtidig som boligområdet får bedre forbindelse internt.

Les også:

Byantikvaren om Smestad: Høy arkitektonisk verdi og viktig kulturhistorie

De vil bevare Smestad

16 etasjer nærmest Smestadkrysset

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse