– Det er nødvendig å bygge høyere

SILURVEIEN 8: Den fire etasjers blokken blir erstattet med en høyblokk på åtte etasjer. Bydelspolitikerne Carl Oscar Pedersen og Roger Mollan-Olafsen mener det blir for høyt. Foto: Vidar Bakken

Ap, FrP og MDG har gjentatte ganger brukt kollektivknutepunkt og stasjonsnært område om Silurveien 8, for å begrunne at de går inn for høyblokk. Premisset er feil mener bydelsutvalget.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.03.2016 kl 12:42

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

Leder av byutviklingskomiteen i rådhuset, Eva Marie Evensen. Foto: Oslo kommune

ULLERN:Bydelsutvalget i Bydel Ullern ønsker en lavere utnyttelse av byggeprosjektet i Silurveien 8. Politikerne har stilt spørsmål knyttet til hvorfor flertallet i byutviklingskomiteen ikke har vurdert fagetatenes innvendinger til utbyggers alternativ. Komiteen viser gjentatte ganger i sin begrunnelse at Silurveien ligger ved et kollektivknutepunkt og i et stasjonsnært område. Hva er grunnen til dette og hvorfor ble parkeringsnormen endret gjennom benkeforslaget i bystyret?

Leder av byutviklingskomiteen svarer:

Leder av byutviklingskomiteen i rådhuset, Victoria Marie Evensen (A), har skriftlig svart på følgende spørsmål vedrørende ilurveien 8:

– Hva er årsaken til at fagetatenes innvendinger til utbyggers alternativ ikke er vurdert i saken? Kan ikke se at dette er gjort i saksdokumentene.

– Litt usikker på hva du mener med dette spørsmålet? Fagetatenes vurderinger er grundig redegjort for i byrådssaken og byrådssakens vedlegg. All informasjon vi har fått i saken er tilgjengelig i saken for alle bystyrets medlemmer. Komiteen kommenterer ikke nødvendigvis på alle vurderinger som er gjort, men det komiteen ønsker å kommentere. At det er uenighet om ulike aspekter i en sak er også naturlig gitt at dette er en politisk behandling. For ordens skyld: Du skriver komiteen, men jeg regner med at du sikter til komiteens flertall bestående av MDG, F og A.

Kollektivknutepunkt?

– Byutviklingskomiteen skriver at stedet har en sentral beliggenhet ved kollektivknutepunkt. Det er jo ikke tilfelle. (definert i kommuneplanen). Nærmeste kollektivknutepunkt er Skøyen og Lysaker. Du sier også i bystyret at prosjektet har en sentral beliggenhet i stasjonsnært område. Åsjordet stasjon er definert som stasjonsnært område egnet til bymessig fortetting (definert i kommuneplanen). Byggeområdet i Silurveien ligger godt utenfor det kommunen har kartlagt i denne sammenheng. Hva er da årsaken til at disse to begrepene blir brukt som argument i denne sammenheng?

- Du sier også «Her har vi også i tillegg helt nye T-banestasjoner». Hva menes med det? Tilgjengelig T-banestasjon er Ullernåsen (10 minutters gange ifølge Ruter), som har vært i bruk siden 1942 og som ble oppgradert ferdig i 2008. Hvilke andre T-banestasjoner er det snakk om?

– Vi vurderte at nærheten til Ullernåsen t-bane-stasjon, Åsjordet t-bane-stasjon og bussholdeplassen på Radiumhospitalet var tilstrekkelig.

Bytte av parkeringsnorm

– Silurveien er en smal vei hvor to biler ikke kan passere hverandre og hvor det er begrenset parkeringskapasitet. Etter benkeforslag gikk flertallet inn for parkeringsnorm for indre by i stedet for parkeringsnorm for ytre by. Jeg finner ikke noen begrunnelse for dette i sakspapirene.

– Benkeforslag? Det er helt vanlig at endringsforslag eller tilleggsforslag fremsettes i bystyret. Jeg redegjorde for dette i mitt innlegg i bystyret. Vi fremmet et endringsforslag basert på at det for Arbeiderpartiet, MDG og SV er et politisk mål å redusere privatbilbruken i Oslo. Å ta ned antallet parkeringsplasser i ulike prosjekter er i tråd med dette.

Se Evensens innlegg i bystyret her. Scroll nedover på venstre side til du finner sak, Silurveien 8.

– Du gjentar i bystyret at Silurveien 8 ligger i et stasjonsnært område, mens det i det forrige byrådets innstilling sto om Silurveiens «relative nærhet» til kollektivtransport. Du sier også i og med at bygget ligger i et stasjonsnært område så reduseres behovet for parkeringsplasser. Når det så ikke ligger i et stasjonsnært område (definert i kommuneplanen), mener du da at man fremdeles skal avvike parkeringsnormen for ytre by?
– Utbygger har i et møte med komiteen ment at det blir mindre bilbruk og ikke behov for parkeringsplasser etter parkeringsnormen for ytre by. Nestleder i byutviklingskomiteen sa også fra bystyrets talerstol at utbygger hadde sagt at han neppe ville få solgt parkeringsplassene om han skulle følge normen. Er det noe belegg for denne påstanden, i et område hvor innendørs p-plasser omsettes til markedspris?
– Mange vil også så tvil om påstanden at det skulle være en «trend» at folk bruker mindre bil og at det blir færre biler av den grunn. Det er vel en «trend» at folk i større grad lar bilen stå og bruker kollektivtransport til blant annet jobb. Mitt spørsmål er om det er gjort en konsekvensutredning med hensyn til å endre parkeringsnormen eller er det basert på synsing?

– Nestleders innlegg i bystyresalen er det vel mest ryddig at nestleder selv får utdype. Vi vurderer parkeringsbehovet fra prosjekt til prosjekt. Normen er som du sikkert er kjent med veiledende. Som tidligere redegjort for henger disse vurderingene sammen med vårt mål om å redusere privatbilbruken.

En noe høyere utnyttelse?

– Var komiteen på befaring i Silurveien for med selvsyn å kunne vurdere forholdene? I ROS-analysen (Risiko- og sårbarhetsanalyse – journ.anm.) ble det også pekt på at dette var en smal skolevei, vanskelig ryddeforhold for snø som presser barna ut i veien.

– Saken ble avgitt i forrige periode og forrige komite var på befaring. I tillegg har enkeltrepresentanter vært på egen befaring.

- Komiteen slutter seg til det forrige byrådets bemerkning om at tomten tåler en noe høyere utnyttelse enn dagens situasjon. Med bakgrunn i dette gikk det forrige byrådet inn for PBEs alternativ. Nå har komiteen og bystyret gått inn for og vedtatt utbyggers alternativ. Vil du karakterisere en dobling av antall etasjer og mer enn en dobling av bruksarealet som «en noe høyere utnyttelse»?

– Forskjellen mellom PBEs alternativ 2 og utbyggers alternativ er 13 boliger. Vi arvet et boligetterslep fra de borgerlige. Nå tar vi ansvar.

Oslo som boligversting

– Er dette et signal om sterkere fortetting eller bymessig fortetting også utenfor det som betegnes som knutepunkter og områder egnet for bymessig fortetting? I dette området er det lavblokker på fire til fem etasjer i umiddelbar nærhet.

– I desember ble Oslo omtalt som boligversting av Boligprodusentene i forbindelse med publiseringen av deres månedlige boligstatistikk. Oslo bygger bare halvparten av beregnet behov for boliger. Det gjør det vanskeligere for veldig mange å slippe til, få innpass på boligmarkedet. Nok boliger er en av Oslos store utfordringer. Vi må rett og slett bygge mer og flere steder. Jeg mener det er nødvendig å bygge noe høyere. Når prosjektene stort sett tas noe ned, som i dag, betyr det at volumet reduseres.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse