Byantikvaren i sterk motsetning til Skanskas ekspertise

SLIK VAR DET: I 1954 var det et annerledes Røa, men fremdeles er det liv i det gamle huset nærmest krysset, hos Røalegene og i dagens frisørsalong. Foto: Fra Oslobilder/ Fotograf Widerøe/Otto Hansen 1954.

Det er overraskende sprik mellom Byantikvarens verdiforståelse av de gamle byggene på Røa og uttalelsen som Skanska har bestilt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.12.2017 kl 10:16

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

GOD PLASS I RØAKRYSSET: Røa sentrum i 1960 viser at det var lengre mellom bilene og lyskryss var slett ikke nødvendig. Foto: Oslobilder/fotograf: Karl Harstad

RØA: I forbindelse med Skanskas utbyggingsplaner for Røa, har selskapet bedt Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) om en vurdering av verneverdien av de gamle byggene som ligger i planområdet. Samtidig har Byantikvaren, Fortidsminneforeningen og Ullern, Røa og Bygdøy historielag gitt sine uttalelser. Spriket til NIKUS uttalelse er påtakelig.

Les også: Jeg kommer aldri til å selge!

Byantikvaren har i sin uttalelse tatt for seg hvert enkelt bygg i planområdet, med vekt på den lokalhistoriske og kulturhistoriske forankring byggene har i Røa.

Byantikvarens uttalelse og andre uttalelser kan i sin helhet leses her på saksinnsyn

Avviser detaljregulering

Dette er Byantikvarens konklusjon:

"Bebyggelsen innenfor planområdet er blant de eldste bygningene på Røa, er og har vært i bruk til handel og utadrettet virksomhet helt fra oppførelsen og har stor betydning for opplevelsen av Røas stedsidentitet. Etter Byantikvarens vurdering er bygningene viktige historiefortellende og miljøskapende elementer, og bevaring av dem vil ha positiv betydning for opplevelsen av Røa som tettsted også i fremtiden. Dette var også bakgrunnen for at Byantikvaren anbefalte bygningene regulert til spesialområde bevaring i forbindelse med gjeldende reguleringsplan for Røa. I den forrige reguleringsplanen ble kun Vækerøveien 203 regulert til spesialområde bevaring, selv om Byantikvaren argumenterte for vern av flere bygninger som kulturmiljø.

I det foreliggende forslaget til detaljregulering er alle de kulturhistoriske bygningene innenfor planområdet foreslått utradert, også Vækerøveien 203, som er regulert til bevaring. Dette er ikke i tråd med formålet med bevaringsregulering, som er å sikre langsiktig og varig vern av kulturminner. Byantikvaren er svært negativ til det foreliggende forslaget til omregulering, som innebærer å erstatte bygninger med erkjent kulturminneverdi med moderne «signaturbygg» som fremstår som svært lite stedstilpasset. For en fremtidig utvikling som ivaretar Røas særpreg og stedsidentitet, er det viktig at sentralt plasserte, historiske bygninger bevares. De historiske bygningene har miljøskapende kvaliteter som ikke lar seg gjenskape eller videreføre med generisk utformede nybygg. Byantikvaren fraråder planforslaget sterkt, og anbefaler at forslag til ny detaljregulering avvises."

Liten verneverdi

NIKU har i sitt foreløpige notat tatt for seg bygget i Vækerøveien 203 (nærmest krysset), som er regulert til bevaring, og konkluderer:

Som enkelt bygningsobjekt er Vækerøveien 203 en beskjeden og hensiktsmessig butikks- og boligbygning fra starten av forrige århundre. Bygningen står, ved siden av nabobygningen i øst, som et viktig sosialhistorisk symbol for den bevarte historiske bebyggelsen ved Røakrysset. Samtidig har en lite antikvarisk og meget fragmenterende utnyttelse av kvartalene i nærmiljøet, innvirket negativt på bygningens kulturhistoriske verdi. I lyset av dette vurderer NIKU foreløpig bygningen til å ha middels til liten verneverdi.

NIKU har sagt at dette er et foreløpig notat, men at konklusjonen står ved lag.

Se bildet større

FREMTIDENS RØA?: Skanska er helt i startfasen med sitt prosjekt og mange ting skal falle på plass før det blir utbygging. Skisse: Link Arkitektur

Kulturminnevernet spilt fallitt

Fortidsminneforeningen har uttalt seg i saken og viser blant annet til begrunnelsen for bevaring av Vækerøveien 203 da reguleringsplanen for Røa ble vedtatt av bystyret:

"Vækerøveien 203 representerer den eldste bebyggelse i Røakrysset, og er således en viktig markering av hvordan Røa sentrum har utviklet seg rundt det gamle møtestedet for to viktige transportveier.»

Fortidsminneforeningen reagerer på at det er foreslått en omregulering som innebærer riving av byggene og skriver blant annet: Dette vil være en uthuling av Røas stedsidentitet og en bagatellisering av kulturminnenes rolle.

På folkemøtet på Persbråten videregående, mente en av Skanskas representanter at reguleringsplanen for Røa vedtatt i 2004 hadde gått ut på dato.

Fortidsminneforeningen skriver: En utvikling lik den som her er forespeilet vil gi presedens for bevaringsreguleringer i lignende og andre planer og vil være svært skadelig for fremtidig forvaltning. Ikke minst vil reguleringsplaners langsiktige føringer og avveininger bli bragt i miskreditt. Vi minner om at det tok åtte års planlegging å fullføre Røa-planen. Bygninger som i Vækerøveien 203 har vært en del av miljøet i over 100 år; dersom en regulert stadfesting av kulturminneverdien ikke holder i mere enn 13 år, er det kommunale kulturminnevernet spilt fallitt.

Ullern, Røa og Bygdøy historielag skriver i sin uttalelse at historielaget deler fullt ut Byantikvarens oppfatning av de gamle bygningenes betydning som viktige historiefortellende og miljøskapende elementer. Samtidig gir historielaget utfyllende opplysninger om de enkelte byggene.

Les også:

- Skanska må ta hensyn til at Røa er en «landsby»

Her kan det bli 12 etasjer

Bydelsutvalget sier nei til Skanskas planer

Gammel bebyggelse ved Røakrysset kan stå i veien for utbygging

Debatt: "Det er bare å rive"

Samlet inn hundrevis av underskrifter

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse