Bevare Kikkutkollen eller "A house to die in"

HER PLANLEGGES "DØDSHUSET": Thor Sandborg og Beate Bruun på den delen av Kikkutkollen hvor Bjarne Melgaards prosjekt er tenkt oppført. Foto: Vidar Bakken

Billedhugger Thor Sandborg og Beate Bruun fra Ullern SV mener "dødshuset" vil privatisere Kikkutkollen og ødelegge det mye brukte friområdet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.12.2016 kl 09:54

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

MYE BRUKT TURSTI: Turstien er en del av det offentlige turveinettet. Villa med vannspeil er planlagt til venstre for turstien. Foto: Vidar Bakken

Se bildet større

BARNAS MARKERING: Også barna har laget en markering ved foten av Kikkutkollen. Foto: Vidar Bakken

Se bildet større

KUNSTPROSJEKT OG BOLIG: Bjarne Melgaard i samarbeid med Snøhetta og Selvaag Bolig har utviklet prosjektet "A house to die in". Illustrasjon: Snøhetta

Se bildet større

I TERRENGET: Modell av planlagt villa og vannspeil på Kikkutkollen. Illustrasjon hentet fra planarbeidet.

EKELY: Thor Sandborg som bor i kunstnerkolonien på Ekely, understreker at han ikke er imot at Melgaards prosjekt oppføres andre steder, men det må bare ikke presses inn på denne tomten som er fredet av Riksantikvaren.

- Jeg er opptatt av at vernebestemmelsene blir ivaretatt og at et flott og mye brukt friområde ikke blir privatisert. Dessuten ser jeg ingen kobling til Munch med dette bolig/kunstprosjektet, sier Sandborg.

Mye debatt

Bjarne Melgaards «dødsvilla» har vært debattert i lengre tid. Selvaag ønsker å oppføre «A house to die in», tegnet av Snøhetta, på kollen nedenfor Edvard Munchs atelier, Kikkut-kollen. Deler av planområdet er fredet. Fredningsvedtaket for Ekely er gjort for å bevare miljøet i området med kunstnerboliger, Munchs atelier, hager og landskapsrommet rundt. Samtidig er en del av tomten regulert til bolig, mens kollen med landskapet rundt er regulert til friområde.

En stor del av boligen/atelieret blir liggende under bakken. Etter at prosjektet ble moderert har Byantikvaren gått inn for reguleringsforslaget.

Se bildet større

HØYESTE PUNKT: I likhet med Bymiljøetaten er flere redd for at prosjektet under bakken med uthuling av kollen, kan få konsekvenser for trærne. Foto: Vidar Bakken

Den siste grønne kollen

Beate Bruun har sett barna sine vokse opp med Kikutkollen som sitt friområde og lekeplass.

- Jeg kaller dette den siste grønne kollen med uberørt natur før Bærum. Denne kollen er en av de få, betydelige grønne flekkene som er igjen i denne delen av byen og som alle har tilgang til. Med en bolig på 1200 kvadratmeter plassert i den mest anvendelige delen av friområdet, er det liten tvil om at kollen blir privatisert. Med boligen og det planlagte vannspeilet i sin nærhet, blir heller ikke andre deler av selve kollen et naturlig lekeområde. I plansaken mener jeg den statlige retningslinjen for barn og unge må følges. Den legger spesielt vekt på å bevare grøntområder og leke- og oppholdsplasser for barn og unge, sier Bruun.

Hun viser også til ny bebyggelse med bygårder har kommet til på nedsiden av kollen.

- Det er i plansaken ikke tatt hensyn til at dette friområdet er en viktig del av beboernes tilgang til grøntarealer for barn og unge. Kikut er allerede beregnet som uteområde for nyere tilliggende boligblokker, sier Bruun.

Vil hule ut kollen

Mens vi følger Bruun og Sandborg rundt Kikutkollen, peker Sandborg på alle eiketrærne i området.

- En stor del av anlegget blir gravet ut under bakken. Det vil si at kollen blir hulet ut og vi vet ikke hva konsekvensene av dette blir. Bymiljøetaten har advart mot dette, da det kan få konsekvenser for blant annet grunnvannstanden. Hvis kollen tørker ut, forsvinner de verdifulle eiketrærne. Ingen vet heller hva som skjer med hundre år gamle trær når man graver i røttene til trærne. At Byantikvaren klarte å overse dette i et fredet område er helt uforståelig, sier Sandborg.

Økt press på friområder

- Jeg mener at politikerne, når de får plansaken til politisk behandling, må ha det for øye at vi står overfor en betydelig fortetting i denne delen av byen. Dermed øker også presset på friområdene. Samtlige politiske partier har understreket betydningen av å opprettholde gode grøntarealer i den forbindelse. Da blir det helt feil å legge Melgaards prosjekt på toppen av og i en kolle, som er veldig mye brukt av allmennheten, sier Bruun.

På den øvre delen av Kikutkollen har noen bygget en lavvo med kvist og trestammer.

- Dette er bare noe av det barna holder på med. De finner disse rundt på Kikut og får utfolde seg på denne måten. Og rett ved siden av her planlegges «A house to die in», sier Bruun.

Se bildet større

INNKJØRING: Thor Sandborg og Beate Bruun ved det som kan bli innkjøring til den underjordiske delen av prosjektet. Sandborg mener eiketrærne her vil forsvinne. Foto: Vidar Bakken

Eiketrærne forsvinner

På vei ned igjen viser Sandborg hvor den planlagte innkjørselen til det underjordiske anlegget eventuelt vil komme.

- Det vel ingen tvil om at disse eiketrærne forsvinner når de graver ut her. Jeg kan ikke forstå at enkelte sentrale politikere har omfavnet dette prosjektet, sier en hoderystende Sandborg.

Byantikvarens begrunnelse

Byantikvaren var i første omgang imot prosjektet og mente det kom i konflikt med fredningsbestemmelsene. Etter det nye modererte forslaget, har Byantikvaren gitt dispensasjon fra fredningsbestemmelsene. I begrunnelsen heter det blant annet:

"Forslaget er nå svært endret i forhold til tidligere dispensasjonssøknad. Boligen er trukket helt ut av fredningsområdet og kun vannspeilet ligger innenfor fredningsområdet. Noen få trær fjernes og adkomst til boligen legges i terreng mot St. Georgs vei. Samtidig styrkes vernet av naturverdiene i området. Etter Byantikvarens vurdering er de foreslåtte endringene mindre vesentlige, og innebærer svært liten eller ingen grad av konflikt med fredningens formål og bestemmelser. Byantikvaren vil derfor kunne gi dispensasjon fra fredningen for tiltaket slik det nå er endret."

Dispensasjonen er nå under vurdering hos Riksantikvaren.

Les også:

Planlegger 167 boliger her

Tenk om jeg hadde fått hjerteinfarktet et annet sted

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse