«Utbyggere er gribber og redskap for politikernes måloppnåelse»

DEBATT: Morten O. Mohr

GÅR FOR DETTE: Plan- og bygningsetaten legger dette alternativet til grunn for det videre planarbeidet. 10 etasjer med lokk over T-banen (mørkest område). Videre 4-7 etasjer og med inntil 4 etasjer i den ytterste delen av området (lyseste område). Skisse: Plan- og bygningsetaten

Om utbygging av Slemdal og om frie valg og medvirkning

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.02.2018 kl 11:56

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

MINDRE UTNYTTELSE: I dette alternativet legges det opp til inntil 7 etasjer rundt stasjonsområdet (mørkest område) og 4-6 etasjer (lysere område). Skisse: Plan- og bygningsetaten

Det rødgrønne byrådet ønsker, som kjent, at det skal fortettes mer der det allerede er et godt kollektivtilbud, og kaller den nye strategien for banebasert. Nylig var det Slemdal som fikk besøk av Plan- og Bygningsetaten.

Les også: Går for 10 etasjer og lokk på Slemdal

Om frie valg:

Informasjonsmøtet om saken ble avholdt 29.01.2018 i Hemings klubblokaler på Slemdal. Der informerte avdelingsdirektør Morten Wasstøl, særdeles profesjonelt og med salgsorientert fokus, om planene og bakgrunnen for disse. Han viste til at etaten hadde tatt initiativet til møtet med den hensikt å skape lokal forankring igjennom en demokratisk medvirkningsprosess frem mot endelig behandling i Bystyret. Møtedeltagerne ble således oppfordret til å komme med sine synspunktet innen høringsfristen 19. februar. Medvirkning i planprosessen ble fremhevet som viktig for resultatet.

Det ble videre, gjentatte ganger, hevdet at prosjektet ikke ville bli gjennomført med tvang, idet eierne av foreslått berørte eiendommene ville stå helt fritt med hensyn til et eventuelt salg. Dette er, til tross for etatens representants iherdige humaniseringsinnsats, dessverre misvisende. Tross nevnte forsikringene om frivillighet, er realiteten slik at en radikal økning i tillatt utnyttelsesgrad og den påfølgende automatiske formidable prisstigning, naturligvis skaper sin egen dynamikk. Om denne dynamikken ønskes initiert og brukt som et våpen til politisk måloppnåelse er det bystyret som til slutt tar stilling til.

Det som altså skjer, når eiendommenes verdi flerdobles, er at det eksempelvis kan bli nærmest umulig for enkeltarvinger å overta eiendommene, som derved blir solgt til en utbygger og «utviklet». De nærmeste naboer vil da føle at deres bo- og livskvalitet er i ferd med å bli vesentlig forringet idet tanken på å bli omringet at blokker på 4, kanskje 7 etasjer med leiligheter med terrasser og vinduer som vender mot det som var deres private lille flekk, er skremmende. De vil derfor ganske raskt, mange av frykt- noen av grådighet, akseptere tilbud fra utbyggere. Slik settes den ønskede dominoeffekten i bevegelse.

Les også: Planlegger 280 boliger og lokk over t-banen på Slemdal

Kommunens leiesoldater:

Disse såkalte utbyggere eller utviklere fungerer som leiesoldater byrådet engasjerer for å få realisert sine fortetningsmålsettinger. Disse har, med få unntak, et svært frynsete rykte. Mange skyr ingen midler for å sikre seg eiendommer slik at prosjektene, i forhold til egne profittmål, får en optimal størrelse. Det finnes tallrike eksempler på utilbørlig press. Eksempelvis som at, når eldre huseiere har avslått et tilbud, kontakter utbyggerne barn og/eller arvinger for å forsøke å bruke deres eventuelle grådighet som brekkstang mot de gamle. Man bør merke seg at disse gribbene faktisk er politikernes redskap for måloppnåelse og således representerer dem. Husk derfor, om de skulle komme på døren med sine fristelser og trusler, at det faktisk er byrådet som er på besøk. -

Kommunen bør derfor ta tak i dette og i det minste sørge for å sikre at alle utbyggere som slippes til, representerer dem med verdighet. Byrådet vurderer altså å spille på en kombinasjon av frykt og grådighet for, ved hjelp av nevnte leiesoldater, å oppnå sine målsettinger. Dette er, etter mitt skjønn, uetisk, representerer ikke reell valgfrihet og vil derfor i realiteten være politisk initiert tvang.

Les også: Planlegger 132 leiligheter ved Slemdal t-banestasjon

Reel medvirkning?

Når det gjelder det uttalte ønske fra byrådet ved Plan og Bygningsetaten om reell demokratisk medvirkning fra de potensielt berørte i prosessen, er dette heller ikke i pakt med realitetene idet bydelens beboere representert ved bydelsutvalg og velforening ikke har noen som helst direkte demokratisk makt. De er kun høringsinstanser som lett kan ignoreres av byrådet med henvisning til «det større fellesskapets interesser».

Det er derfor en lite tillitsvekkende når man forsøker å gi et inntrykk av reelle lokaldemokratiske prosesser. Dette vel heller ledd i en politisk salgsprosess og som sådant et forsøk på å «snik-humanisere» den foreslåtte planen. Jeg har møtt diverse representanter for aksjonsgrupper rundt i byen, felles for disse er at de hevder at den såkalte medvirkningen er illusorisk. Noen kaller det en skinnmanøver for å gi prosessen et demokratisk preg. Jeg er redd for at de kan ha rett.

Politikerfrykt:

Erfaringer fra egen familie og andre berørte i området, forteller om frykt for konsekvensene av å utrykke seg negativt om politiske spørsmål. Holdningen ser ut til å være at ens interesser blir best ivaretatt ved å holde en lavest mulig profil. Denne frykten, reell eller ikke, er et utrykk for manglede tillit og en forestilling om en mulig straff om man opponerer.

Dette er sterke faresignaler om man verdsetter et fordomsfritt og fungerende demokrati. Heldigvis har vi også aktive, dyktige og engasjerte bydelspolitikere, velforeninger, aksjonsgrupper og enkeltpersoner som balanserer dette bildet noe. Bydelspolitikerne har dog, som tidligere nevnt, ingen formell makt i byutviklingssaker, men er selvsagt sentrale påvirkningsagenter overfor bystyret.

I tillegg til overstående generelle politiske refleksjoner, har jeg de følgende kommentarer til den forslåtte utbyggingen på Slemdal:

Om selve planforslaget:

Jeg er, i liket med bydelsutvalget i Vestre Aker, positiv til at det utvikles en plan for området rundt Slemdal stasjon. Slemdal sentrum trenger en løsning på trafikk-situasjonen av hensyn til trygghet for myke trafikanter og til å skape et harmonisk, trygt og velfungerende senter for nærhandel og andre tilbud til områdets befolkning. Sentralt i realiseringen av dette blir det gode forslaget om å legge t-banen under lokk. Dette arbeidet bør utføres koordinert med utbyggingen for Vinderen og Diakonhjemmet stasjoner og i samsvar med en, forhåpentligvis eksisterende, overordnet plan for oppgradering av Holmenkollbanen.

Jeg synes dog at man generelt, ved vurdering av ønsket størrelse på næringsarealene, bør ta med i vurderingen hvilken effekt etableringen av stadig nye kommersielle bydelssentra kan få for hensynet til å bevare et levende og mangfoldig Oslo sentrum. Jeg slutter meg videre til Bydelsutvalget i Vestre Akers ønske om å konsentrere arbeidet med en områdeplan til alternativ 1 med hensyn til fortetting og videre at det bør tas særlig hensyn til småhusområdene som ligger i alternativ 2. Planprogrammet må definere hva som forblir småhusområder og hva som kan bebygges. Jeg forutsetter at dette impliserer at Småhusplanens bestemmelser vil bli gjort fullt gjeldende for områdene utenfor alternativ 1.

Medvirkning i praksis:

Vestre Akers beboere, blant annet representert ved bydelsutvalg og velforeninger, har klart tilkjennegitt en anerkjennelse og aksept av behovet for en oppgradering og tilgjengeliggjøring av Slemdal sentrum, samtidig har de markert sin motstand mot en rasering av småhusbebyggelsen som er foreslått omfattet av planalternativ 2. Vi står nå overfor en interessant prøve på om byrådet, etter sine sterke oppfordringer til engasjert medvirkning, vil ta hensyn til de klare standpunkt som beboernes og deres representanter hittil har frembrakt og de som vil fremkomme i høringen. Det hadde vært særdeles gledelig om byrådet ved første anledning viser at mine bekymringer på vegne av lokaldemokratiet, er ubegrunnet.

Morten O Mohr

Les også:

Frp «slår ring» om Slemdal

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse