«Småhusområdene er under sterkt press»

Illusstrasjonsfoto

Mange utbyggere ser muligheter for å rive og bygge blokker i småhusområdene, og får støtte fra det rødgrønne byrådet i Oslo. Venstre står for en politikk som skjermer småhusområdene, skriver Venstres Espen Ophaug.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.08.2017 kl 14:56

Akersposten
Akersposten Media

Småhusområdene er en del av Oslos særpreg, men er nå under hardt press. Mange utbyggere ser muligheter for å rive og bygge blokker i småhusområdene, og får støtte fra det rødgrønne byrådet i Oslo. Venstre står for en politikk som skjermer småhusområdene i byen og konsentrerer byutviklingen om tidligere industriområder i Hovinbyen.

Småhusområdene i Oslo utgjør om lag 16 prosent av Oslos byggesone, og er spredt over hele ytre by fra Grorud og Stovner til Ullern og Vestre Aker. Småhusplanen, som regulerer disse områdene, ble første gang framlagt av Arbeiderparti-byrådet i 1996 og var en fortettingsplan. Senere endret de borgerlige partiene planen og la da opp til mer vern av småhusområdene i byen. Planen har siden hatt som formål å sørge for en tilpasset utbygging som ivaretar områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og miljømessige kvaliteter.

Nå opplever vi at småhusområdene igjen er under sterkt press fra Arbeiderpartiet og det rødgrønne byrådet som gir tydelige signaler om ytterligere fortetting i småhusområdene. Byrådspartienes politikk om å fortette i 500 meters radius fra stasjonsnære områder er en betydelig endring av den småhuspolitikken det borgerlige byrådet førte, og kan føre til at småhusområdene erstattes av blokker. Dette gjør at mange er bekymret for hjemmene sine, og det må vi politikere ta på alvor.

Samtidig ser vi at befolkningsveksten i Oslo har avtatt noe, slik at den byutviklingen vi la opp til i Kommuneplanen 2015 vil dekke byens boligbehov i flere tiår framover. Da mener vi det er riktig å konsentrere utbyggingen om de tidligere industriområdene fremfor å sanere populære og velfungerende boligområder.

Planressursene i kommunen og de offentlige investeringene i ny infrastruktur bør ikke spres tynt utover uten tanke på hva dette vil gjøre mot byens mangfold og mange lokalmiljø. Områder som Breivoll, Ulven og Økern trenger transformasjon og oppgradering, og vi ønsker å prioritere utbygging her. Disse områdene har potensial for å skaffe byen langt flere boliger enn det som er potensialet i byens småhusområder.

Derfor foreslår vi nå
at byens småhusplanområder som er foreslått til fortetting tilbakeføres. Venstre går imot det rødgrønne byrådets forslag om å sanere enda flere småhusområder og vi går imot byrådets forslag om å åpne for fortetting i 500 meters radius fra T-banestasjoner i småhusområdene. Vårt forslag innebærer et sterkere beskyttelse og bevaring av småhusområdene. Det er viktig for byens boligmangfold.

Venstre går ikke med dette bort fra strategien om knutepunktbasert fortetting i Oslo. Det vil fortsatt være viktig for byen å planlegge en utbygging etter der det er kapasitet i kollektivnettet, for å legge til rette for at flere kan velge kollektivtrafikk framfor å kjøre bil. Det er mange kollektivknutepunkt i Oslo som tåler fortetting, men hvor dette ikke trenger å skje på bekostning av eksisterende boligområder.

Ledig kollektivkapasitet er ikke grunn nok alene til massiv fortetting, det må også være kapasitet på skoler, barnehager, veier og annen teknisk infrastruktur. Derfor ønsker Venstre å bruke ressursene på å skape nye, gode boligområder i transformasjonsområdene, og bevare småhusområdene som en del av Oslos særpreg og som de gode boområdene de er.

Espen Ophaug
Venstre

Les også:

Milliardbedrift på Ullern får innovasjonsprisen

Nå overvåkes søppelkassen din

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse