«Fullt forståelig at folk er bekymret når oppkjøpere ringer på»

Illustrasjonsfoto

"For byrådspartiene er det et mål at byutviklingen skal skje skånsomt, med kvalitet og at gode boligområder skal ivaretas på en best mulig måte," skriver Janne Schønheyder i Ullern MDG.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.08.2017 kl 11:32

Akersposten
Akersposten Media

Utkastet til ny kommuneplan engasjerer lokalt på grunn av de nydefinerte utviklingsområdene Borgen, Montebello og Røa/Hovseter. Det er fullt forståelig at folk er bekymret når oppkjøpere ringer på eller naboene selger. Markedskreftene er sterke i Oslo. Det gjør kommuneplanen desto viktigere fordi den inviterer fagfolk, folkevalgte og innbygger til å tenke helhet – og flytter beslutninger fra kalkulatorer til demokratiske organer.

Oslo er i vekst

Oslo er i stadig utvikling med en forventet, fortsatt befolkningsvekst. Oslo har et stort fødselsoverskudd, flere flytter til byen, vi lever lenger og mange småbarnsfamilier blir boende. Å legge til rette for økt boligbygging er nødvendig og en måte å bidra til mer fornuftige boligpriser. Skal Oslo bli en nullutslippsby, må veksten komme der transport i hovedsak vil si gange, sykkel og kollektivt. Ettersom boligbehovet er stort, har fagfolk derfor pekt ut sentrumsnære steder med god kollektivtilgang som kan bli gode by- og boområder for et større antall mennesker enn i dag.

For byrådspartiene er det et mål at byutviklingen skal skje skånsomt, med kvalitet og at gode boligområder skal ivaretas på en best mulig måte. Utvikling fra industri til bolig, for eksempel Ensjøbyen, er prioritert. MDG Ullern mener at vekst så langt det er mulig, bør foregå innenfor eksisterende bystruktur og i gamle industriområder.

Kommuneplanens mål er at Oslo skal være en enda grønnere og mer bærekraftig og klimavennlig by som er god å bo i for alle, også etter en mulig videreutvikling av de nevnte områdene. I forslaget til ny kommuneplan sikres en slik utvikling ved en banebasert byutvikling og gjennom god nabolagsutvikling som også tar vare på byens grøntstruktur og særegne biologiske mangfold.

Utviklingsområder i Ullern

Utkastet til ny kommuneplan utpeker områder som Borgen, Montebello og Røa/Hovseter og Smestad som utviklingsområder, men ingen beslutninger er tatt. Det kommuneplanen gjør er å åpne for å tenke helhetlig om hvordan disse meget sentrale og attraktive byområdene best kan utvikles. For ingen tror vel at et fravær av planlegging sørger for at alt blir som i dag? Småhusplanen er ingen verneplan.

Utkastet til kommuneplan sier to viktige ting om Borgen, Røa/Hovseter og Smestad. For det første stilles det krav om områderegulering. Det vil si at før utbygging eventuelt skjer, skal området reguleres som en helhet. Det er en dramatisk forbedring sammenlignet med gjeldende kommuneplan. På Skøyen er store utbygginger vedtatt enkeltvis fordi det forrige byrådet ikke ønsket å områderegulere. Motviljen mot å planlegge blir det nå slutt på.

For det andre stiller kommuneplanen ikke krav til utnyttelsen av Borgen og Røa/Hovseter og Smestad. Dermed kan resultatet av områdereguleringen bli at store deler av området blir som i dag, mens de viktigste eldre husene får vernestatus. Dessverre har utkastet til kommuneplan ikke latt utviklingsområdet Montebello være omfattet av disse to punktene. Det mener vi i Ullern MDG bør rettes opp i endelig kommuneplan.

Når fortetting i småhusområder er nødvendig, skal ifølge kommuneplanens byutviklingsstrategi, gjennomføres med kvalitet og med kommunen i førersetet. Utviklingen skal skje gjennom stedstilpasning og medvirkning, noe som innebærer at bevaringshensyn i eksisterende bebyggelse og grøntstruktur vil vektlegges. I kommuneplanen fremheves det som særlig viktig å bevare eldre bebyggelse og å legge til rette for godt samspill mellom nytt og gammelt. Videre skal beboere og grunneiere ha god forutsigbarhet med hensyn til når og hvordan området skal utvikles. Ingen større prosjekter skal vedtas før en helhetlig plan er utarbeidet.

Planlegging gir velgerne makt mellom valg

Det er press på områder som Borgen, Montebello, Røa/Hovseter, Skøyen og Smestad. Presset kommer av at byen er i utvikling og at områdene er meget attraktive. Utkastet til kommuneplan tar mål av seg å si noe om hvordan områdene kan utvikle seg og sikrer en helhetlig og planlagt utvikling av områdene. Bystyret bestemmer til slutt, men byrådets pågående arbeid med ny kommuneplan sørger for grundige prosesser og bred medvirkning, slik at innbyggerne kan få sagt sin mening og formulert sine mål for utviklingen i sitt nærmiljø.

Når Oslo-folk i september velger sine stortingsrepresentanter, staker de ut kursen nasjonalt. Ved bydels- og bystyrevalget i 2019 ser vi fram til at velgerne måler oss i MDG på om vi fikk til en kunnskaps- og dialogbasert utvikling av en grønn, trivelig og miljøvennlig by. Det er målet vårt – og utkastet til ny kommuneplan legger opp til det.

Janne Schønheyder

Leder i Ullern MDG

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse