ANNONSE
Annonse

DEBATT: Skal utviklingen få styre Oslo – eller bør det være omvendt?

Byrådets Planstrategi for Oslo 2016-2019 gir sterke føringer for utviklingen av byen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Anne Marie Ytterhorn (Frp)


Planstrategi for Oslo 2016-1019 er en stor og viktig sak som bydelene burde få mulighet til å sette seg inn i på en forsvarlig måte som kunne gi grunnlag for nyttig og viktig argumentasjon i Byrådets videre behandling av saken. Utsendelse av høringsnotat midt i fellesferien, og med høringsfrist før de respektive Bydelsutvalg har hatt sine første møter etter ferien, er ikke forsvarlig saksbehandling.

FRP i Vestre Aker mener byrådets forslag til planstrategi for Oslo i perioden 2016-2019 baserer seg på at utviklingen skal styre Oslo – ikke omvendt. Byrådet legger til grunn en stor befolkningsvekst i perioden og viser til at dette har store konsekvenser for kommunens oppgaver og prioriteringer. Befolkningsveksten er, i vesentlig grad, forventet å komme som innflytting fra utlandet og flyktningesituasjonen vil kunne bidra til å forsterke denne utviklingen ytterligere.

I planen vises det til at takten i boligbyggingen må økes drastisk for å holde tritt med befolkningsveksten og det pekes på at det er en utfordring å tilrettelegge for at boligtilbudet i byen er tilstrekkelig for å gi alle innbyggere, også nyankomne asylsøkere og flyktninger muligheten for å ha en trygg og god bosituasjon. Kollektivtilbudet skal bygges ut for å møte utfordringene, tjenester, tilbud skal økes i takt med tilflyttingen og sosiale forskjeller skal utlignes.

Byrådet understreker
det at det ønsker å bruke kommuneplanen som et aktivt politisk verktøy for, blant annet, «mer aktiv bruk av kommunens muligheter for å styre byen og økt vekt på sosial balanse og like muligheter for alle». I så fall er det dårlig sammenheng mellom Planstrategien for 2016-2019 og Byrådets ønsker for kommuneplanen. Det gis i forslaget til Planstrategi ingen indikasjoner på hvordan man tenker seg at kommunenes økonomi skal tilpasses de forventede økninger i befolkningtallet, den økte boligbyggingen, tiltak og tilbud osv.

FrP mener at utviklingen må styres av de ansvarlige instanser slik at den tilpasses økonomien. Økt tilstrømming av personer fra andre land, flyktninger og innvandrere, innebærer antagelig for de fleste av dem manglende evne til å kunne underholde seg selv og sin familie gjennom arbeid, til å kunne skaffe seg egnet bolig og til å kunne delta på sosiale arenaer. Det går kanskje mange år før de fleste kan betale skatt og sørge for seg selv.

Den utviklingen som Byrådet ser ut til å ville godta uten styring i den foreslåtte Planstrategien, vil medføre betydelig økte utgifter for den delen av befolkningen som allerede er sterkt belastet med skatter og avgifter. FrP kan ikke godta en slik mangel på styring fra ansvarlige myndigheter. For mange bydeler vil Byrådets Planstrategi kunne bety store belastninger på administrasjon og tjenesteapparat. Bosetting av et ukjent antall innvandrere/flyktninger basert på sosiale hensyn, uten økonomisk dekning og vurdering av kostnader, vil kunne føre til store endringer i mange bydelers profil og bosettingsmønster.

Inger-Marie Ytterhorn, gruppeleder Frp i Vestre Aker bydelsutvalg

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse