DEBATT: "Hovseter-bygg vil skyggelegge torg og skolegård"

OMSTRIDTE PLANER: Hovseter skole (t.v) har skolegården sin ut mot Hovseter torg. Mot sør, det lave, blå bygget står i dag, er det planlagt et nybygg på seks etasjer. Planene har møtt motstand i nærmiljøet fordi deler av skolegården og torget blir liggende i skygge. Foto: Fredrik Eckhoff

Nabolaget reagerer på planene om en ny seks etasjers blokk i Hovseterveien 70-72, over den tidligere ungdomsklubben.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.03.2016 kl 16:11

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

SKYGGER SKOLEPLASSEN: Wang arkitekters illustrasjon av skygge fra planlagt blokk over skoleplass/torg klokken 12.00, 12 oktober.

HOVSETER: Undertegnede, sivilarkitekt Jan Wang-Norderud bistår Setra Borettslag med pågående nødvendige rehabiliteringsprosjekter, og konvertering av næringsareal til bolig.

Vi har også blitt bedt om å gi råd i denne aktuelle saken, slik at Borettslaget kan ivareta sine interesser. Styret står bak denne uttalelsen, likeledes styrene i de tilstøtende borettslagene Kollektivet v/ Styreleder Solveig Ekedal og Jarbakken Borettslag v/ Styreleder Erik Fjærli.

Norges Handikappforbund / Hovseter er interesseorganisasjonen til de funksjonshemmede beboerne i klausulerte leiligheter i Hovseterveien 68 (Høyblokken som ligger inntil det foreslåtte byggeprosjektet).

Kort historikk

Hovseterområdet ble utviklet av OBOS på et tomteområde som ble stilt til disposisjon av Oslo kommune.
Fra politisk/administrativt hold ble det stillet krav om en langt høyere utnyttelse enn det OBOS i utgangspunktet innstilte på. Området er derfor allerede meget tett utnyttet. Likevel ble det mulig å utvikle et godt boligområde, ved detaljert planlegging fra engasjerte arkitekter.

Hovseter ble planlagt som en liten by, med et bredt service tilbud, med bla. mange forretninger, post,  bank, polutsalg mv. Det ble også, som et pilotprosjekt, innlemmet en ungdomsskole i planen.  Torvet på Hovseter, som er områdets sosiale midtpunkt, tjener som skolegård på dagtid. Dette er et eksempel på en hensiktsmessig funksjonsdeling.

En betingelse fra Oslo kommunes side var at det skulle etableres boliger for vanskeligstilte, som tidligere hadde stått utenfor boligmarkedet.
I Setra borettslag ble det derfor øremerket leiligheter for bla. Blindeforbundet, Handikapforbundet, Celebral Pareseforeningen og de Ensliges forbund. Fortsatt bor mange av disse førstegenerasjonsbeboerne i sine leiligheter.

Om ulemper ved foreslått prosjekt

Forslått prosjekt er svært uheldig av følgende årsaker:

Konsekvenser for uteareal:
- Nybygget vil medfører at 2/3 deler av torget/skolegården skyggelegges på dagtid (kl. 12) den 20. oktober.  Tidspunktet er valgt i simulering, da det er midt i skolens høstsemester, og situasjonen vil følgelig være hhv. bedre og verre 50% av tiden.  Simuelering vedlagt viser situasjon i store frikvarter fra 11.15 til  12.00 den 20. oktober.

- For et så tett prosjekt som Hovseter er det svært viktig med gode uteområder/møteplasser.  Mange av beboerne på Hovseter har en situasjon som gjør at de ikke kan bruke andre uteområder enn sentralområdene. Torget er primærutearealet for beboerne i Setra Borettslag.

- Hovseter skole har allerede en skolegård som er for liten ift. elevtallet (630 elever).  Lite uteareal må vanligvis kompenseres med høyere kvalitet, og dette er ikke forenelig med økt skyggebelastning fra et eventuelt nybygg.

Konsekvenser for beboere i Setra Borettslag / Hovseterveien 68:
Hovseterveien 68 inneholder bla. 88 leiligheter som er klausulert av Oslo Kommuen for bevegelseshemmede.  Leilighetene er ensidig belyst, noe som ikke er anbefalt i dette omfanget i nybygg fordi kvaliteten på boenhetene er mye dårligere enn ved tosidig dagslys.

Mange beboere benytter mye mer tid i egen leilighet enn funksjonsfriske. Et nybygg vil frata de østvendte leilighetene både lys og utsikt.  I tillegg vil innsynsproblematikk vil oppstå, og støy fra uteområder.

Leder for Norges handikappforbund/Hovseter, Elsa Oterhals, er beboer i Hovseterveien 68, og har hatt samtaler med tre beboere som samtykket i å uttale seg om byggeplanene. Samtalene er sammenstillet i en film som er tilgjengelig ved å følge denne linken, klikk her.

Konklusjon

I sum er foreslått prosjekt et tiltaket som vil forringe livskvalitet for mange.  Det er beklagelig i dette tilfelle at det her går ut over mange som har dårligere forutsetninger for å bli hørt, både bevegleseshemmede og unge.

Det er sterke etiske og faglige grunner til at prosjektet ikke bør gjennomføres. Det aktuelle tomteområdet ble ikke bebygget med mer enn en etasje mot plassrommet da Hovseter ble reist, slik at torget forblir tilstrekkelig belyst for å kunne fungere som rekreasjonsområde for boligene, og skolegård for Hovseter ungdomsskole.

Vurdering av endringsforslag og eventuelle justeringer

Utbygger Stor Oslo Eiendom foreslår at deler av taket over matbutikken kan benyttes av beboere i tilstøtende borettslag og skoleelver.

Hensikten med dette synes å være å kompensere for foringelsen av kvaliteten på Hovseter torg ved oppføring av et nybygg. Forslaget er dessverre lite gjennomtenkt, da det sterkt vil forverre bokvaliteten til Høyblokken i Hovseterveien 68 med klausulerte leiligheter.  Beboerne her har i alle år vært plaget av støy fra Skoleelevene, og en slik endring vil gjøre tilstanden uutholdelig.

Det vil ventelig også være store problemer knyttet til sikkerhet i bruk, som vanskelig kan forenes med ansvarlig skoledrift, men dette er et forhold som Hovseter Ungdomsskole må uttale seg om.

Andre alternative endringer

Det er foretatt skyggestudier for det aktuelle prosjektet med redusert byggehøyde.  Disse viser at det kan ikke forsvares mer enn 2 etasjes byggehøyde ut mot plassrommet på grunn av skyggebelastning. En slik bebyggelse i en etasje over matvarebutikken vil likevel fortsatt ha negativer konsekvenser for tilstøtende leiligheter, samtidig som tilfanget at nye boliger blir beskjedent.  Det aktuelle tomteområde vurderes derfor som uegnet for ytterligere bebyggelse. 
Analyser av nærområdet fra Borettslagene og ned mot Hovseter stasjon viser imidlertid at det vil være mulig å få til anslagsvis 1000 nye boenheter uten at det vil gå ut over bokvaliteten til eksisterende og nye enheter.
Dette er en naturlig og fremtidsrettet utvikling for området.

Jan Wang-Norderud
sivilarkitekt

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse