ANNONSE
Annonse

DEBATT: Harbitzgiganten - 60 meter lang mur i 10 etasjer på Hoff

Skisse fra forslag til reguleringsplan.

I Harbitzalleen 1-7 på Hoff planlegges et stort byggeprosjekt.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 23.06.2016 kl 08:38

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

23. juni tar byrådet stilling til forslag om ny reguleringsplan for Harbitzalleen 1 - 7. Av saksfremstillingen fremgår det at det legges opp til bygging av ca 60.000 m2 bygningsmasse over bakken, og 20.000 under, - totalt ca 80.000 m2. Mest dominerende og kontroversielt er det store kontorbygget i nord og øst i planområdet, nærmest Hoffsveien og trikketraseen. Dette skal i følge forslaget oppføres i 10 (høye) etasjer. Dette innebærer en gesims nesten på høyde med pipen til Hafslunds energisentral. Animasjoner inntatt i saksfremstillingen viser ikke et slankt tårn eller en smekker søyle, men en ca 60 meter lang vegg, som vil stenge området i nord og vest fullstendig inne, med sterkt redusert bokvalitet for dem som allerede bor der.

Bygningsmassen plasseres tett
opp til, og delvis inn i et etablert og svært velfungerende boligområde. Dette området har vært og er fortsatt underlagt en særdeles streng regulering, Den foreslåtte utnyttelse i Harbitzalleen fremstår på denne bakgrunn som spesielt uheldig. Forslaget er ikke bare i strid med etablerte beboerinteresser. Det er også et skarpt brudd med den utbyggingspolitikk som kommunen gjennom mange ti-år har fulgt. Bydelen har i sine tilbakemeldinger underveis i prosessen gitt uttrykk for at tiltaket er for stort. Og så sent som i 2014 utarbeidet plan- og bygningsetaten et alternativt planforslag der utnyttelsen var begrenset til 39.000m2. Det forslag bystyret nå skal ta stilling innebærer også en boligandel på kun 50 %. Dette er i strid med forutsetningen i Byplangrep for Skøyen som forutsetter 80%. Konsekvensen vil være mindre liv og aktivitet på ettermiddags- og kveldstid.

At private utbyggere/eiendomsutviklere ønsker å bygge stort og høyt i attraktive områder på Oslo vest er en kjent sak og ikke egnet til å overraske noen. Det handler om profittmaksimering. Det nye i bildet er de politiske myndigheters tilslutning til denne tendensen. Den offisielle forklaring tar utgangspunkt i knutepunktstenkningen (tett bebyggelse i nærheten av trafikknutepunkter reduserer bilbruk og er dermed miljøvennlig) og det påstått store behovet for boliger. Oslo skal bli en miljøvennlig millionby, og dette bør helst skje slik at alle har råd til å bo sentralt.

Slike vendinger høres selvsagt forlokkende ut, men argumentasjonen knyttet til miljø og tilstrekkelig boligmasse bør ikke slukes ukritisk. Bensin- og dieseldrevne vil i fremtiden bli erstattet av el-biler. Ny og ikke lenger så ny teknologi gjør det fullt mulig å arbeide sentralt, uten å måtte bo sentralt. Oslo må faktisk ikke bli en millionby og prisene her er ikke høyere enn i andre europeiske storbyer. Det er heller ikke opplagt at økt boligbygging reduserer prispresset. Vi som naboer ønsker en lavere og mer harmonisk utnyttelse i hele planområdet, med vesentlig bedre tilpasset byggehøyde enn foreslått. Byens gode bomlijøer - Frogner, Sagene, Torshov og Grunerløkka - finnes alle i områder der bygningsmassen er mer moderat, både hva gjelder høyder og volum. For oss er det spesielt ironisk om myndighetene i en tid der fortetning og høy utnyttelse begrunnes i miljøhensyn og boligmangel tillater en koloss i 10 etasjers høyde som utelukkende skal huse kontorer og næringslokaler.

Prosjektet i Harbitzallen 1 – 7 kommer til å bli gjennomført. Spørsmålet er om bydelen og kommunen er tjent med at det bygges så stort som det nå legges opp til. Gjennomføringen av tiltaket vil være irreversibelt. Dette tilsier at det utvises tilbakeholdenhet, Oslo har allerede nok av eksempler på uheldig og kortsiktig byutvikling. Vi håper bystyret utviser fornuft og reduserer planenes omfang.

Peter Vagle, Abbedikollen og Grete Sørensen i Hoffsparken sameie

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse