Annonse: Bydel Ullern

Bygge tettere og høyere

22. mai arrangerte Oslo kommune informasjonsmøte om kommuneplanen for Ullern, Vestre og Nordre Aker bydeler. Folk satt som sild i tønne. Mange kom ikke inn. Til det var møtelokalet som tok 200 altfor lite. Folk lurte på hvorfor kommunen ikke kan bygge ut industritomter før man går løs på småhusbebyggelsen, eller hvorfor kommunen ikke satser mer påbygging utenfor bykjernen.

Oslo fortettes. I Bydel Ullern skal det bygges flere tusen nye boliger de kommende år.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.06.2017 kl 11:24

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

Utsnitt av kart i kommuneplanen som viser hvor kommunen ønsker å fortettefra sentrum og vestover. Mer om de ulike fargekodene på høyre side.

Fakta

Har du innspill?

Kommuneplanen er ute på høring til 30. juni.

Har du innspill til forslaget, send det til postmottak@byr.oslo. kommune.no. Merk innspillet med «Innspill KPS17».

Les mer om kommuneplanen på www.oslo. kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/kommuneplan/utkast-til-ny-kommuneplan

Hva er Kommuneplanen?
Forslaget som er på høring til 30. juni, foreslår visjoner, mål og strategier for hvordan kommunen skal løse utfordringene vi står overfor.

Forslaget som er på høring til 30. juni, foreslår visjoner, mål og strategier for hvordan kommunen skal løse utfordringene vi står overfor.

BOLIGBYGGINGEN samsvarer ikke med befolkningsveksten i hovedstadsområdet. Derfor legger Oslo kommune opp til en ambisiøs plan om fortetting.

Se faktaboks på om hvor du kan laste ned kommuneplanen og komme med innspill.

To utbyggingskategorier

Utvelgelsen av fortettingsområder er basert på en innenfra- og- ut-strategi og følger t-banenettet.

Det skal fortettes innenfor to kategorier, A og B:

A er i hovedsak nærings- og industribebyggelse. Her legges det opp til 100 prosent områdeutnyttelse. I Bydel Ullern gjelder dette Lilleaker, Skøyen stasjon, Skøyen nord, Huseby (videreført fra 2015) og Montebello som er tatt inn i kommuneplanen for 2017.

B er områder med i hovedsak småhusbebyggelse. Her legges det opp til høyere utnyttelse enn i dag, uten at det er angitt en spesifikk utnyttelse.

I Bydel Ullern gjelder dette Smestad og Borgen. Sistnevnte er tatt inn i kommuneplanen i år.

Dette er i gang:

1. Skøyen: Plan- og bygningsetaten er i gang med en områdereguleringsplan. Bydelen foreslår i sin mulighetsstudie fortetting rundt stasjonsområdet på Skøyen, og en sammenhengende bystryktur fra Hoff i nord til Bestumkilen i sør. Skøyen får en ny sjøfront og et nytt ansikt mot fjorden (www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-ullern/).

Status: Plan- og byg- ningsetaten sender ut planforslag i juni 2017.

Vækerø, Sollerud og Lilleaker: Bydelen foreslår en sammenhengende bystruktur fra Lilleaker i nord til Lysaker stasjon og Lysaker brygge i sør. Lysaker elveby utvikles på begge sider av elven, med en blanding av funksjoner – arbeidsplasser, rekreasjon og boliger – som sikrer aktivitet store deler av døgnet (www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-ullern/).

Status: Forventet oppstart av områdereguleringsplan i regi av plan- og bygningsetaten i 2019.

Smestad: Småhusbebyggelsen rundt t-banen på Smestad skal fortettes. Hvor mange nye boenheter og hvor høyt er ikke bestemt.

Status: Plan- og bygningsetaten har nettopp annonsert formell oppstart av planarbeidet.

Politikerne i Ullern jobber med egen områdestudie for Smestad.

Fem utfordringer som krever handling:

Den «gamle» kommuneplanen er fra 2015, men fem utfordringer gjør at kommunen reviderer etter kort tid.

Vokser raskt. Vi blir flere i Oslo og kommunene rundt de neste årene. Befolkningsframskrivinger viser at vi i 2040 kan regne med at det bor 900.000 innbyggere i Oslo.

Ulikheter mellom folk. Sosiale forskjeller må utjevnes på mange plan.

Ny teknologi og digitalisering. Arbeidslivet, tjenesteproduksjonen, kommunikasjonen og hvordan vi samarbeider endres på grunn av ny teknologi og digitalisering.

Klimaendringene. Behovet for utslippskutt er stort og et våtere, villere og varmere vær legger føringer for utforming av byen.

Globalisering. Endringer langt unna kan raskere få konsekvenser for Oslo. Det kan være innenfor næringsliv, folkehelse og innvandring.

Mer informasjon fra Bydel Ullern her